Dommer Anne Cathrine Haug-Hustad, flankert av sine meddommere Marianne Næss Selle og Håvard Åmodt. Foto: Øyvind Thuestad

OSLO TINGRETT: Seks somaliere er funnet skyldig i ran, flere av dem grove, mot barn helt ned til 14 år. De to hovedtiltalte fikk kraftig strafferabatt.

Samtlige dømte var under 18 år da ranene ble begått høsten 2017, og derfor får fire av de seks som stod tiltalt, samfunnsstraff på fra 175 til 350 timer. De to som fikk fengselsstraff, er brødrene «Ibrahim» og «Abid», som for noen måneder siden ble dømt for henholdsvis voldtekt og medvirkning til voldtekt, samt ran.

De seks stod tiltalt i Oslo tingrett i tre uker i februar og mars. Samtlige ofre har norske eller vestlige navn, samtlige tiltalte har somalisk bakgrunn.

Ifølge dommen begikk de seks dømte ranene i forskjellige konstellasjoner høsten 2017. «Ibrahim» var med på seks av de syv ranene. Noen av de øvrige er dømt for ett eller to ran.

Hovedtiltalte «Ibrahim» ble dømt til to år og to måneders fengsel, ett år betinget, for seks ran, tre av dem grove. Han ble også funnet skyldig i ett brudd på politiloven da han prøvde å stikke av fra politiet. Hans bror «Abid» fikk ett år og syv måneders fengsel, syv måneder betinget.

Dette er til dels betydelig lavere enn aktoratets straffepåstand. For «Ibrahim» hadde aktor krevd fire års fengsel, for «Abid» to år og fire måneder.

I dommen heter det at som utgangspunkt vil tre år og seks måneder være riktig for «Ibrahim», og to år og tre måneder for «Abid».

Ranene ble begått før de ikke-rettskraftige voldtektsdommene mot de to. I slike tilfeller skal det normalt skal avsies tilleggsdom, fremholder dommer Haug-Hustad. Det skal da tas «hensyn til hva en passende straff ville vært ved samtidig pådømmelse, og den samlede straffen må ikke være strengere enn om alle forholdene hadde vært pådømt samtidig», skriver dommeren. Derfor får både«Ibrahim» og «Abid» strafferabatt.

Til tross for at utbyttet var lite, tilsier allmennpreventive hensyn at det reageres strengt, heter det i dommen:

«Alle ranene ble begått på offentlig sted. Ranene var svært skremmende for de fornærmede, og risikoen for psykiske ettervirkninger er stor. I noen av ranshendelsene omtalt i post II ble det dessuten utøvd vold og/eller rettet kniv mot de fornærmede. Disse handlingene var svært alvorlige og hadde et langt større skadepotensiale enn det som faktisk materialiserte seg. Det er dessuten skjerpende at alle ranshendelsene er begått mot unge fornærmede i sårbare situasjoner.»

Aktorene Hacer Aydar og Dishanie Amit Eliassen hadde i tillegg krevet fengselsstraff for en tredje tiltalt, men «Asad» ble kun dømt til 280 timers samfunnsstraff. Aktoratets påstand var ett år og syv måneders fengsel.

Politiadvokatene Hacer Aydar og Dishanie Amit Eliassen utgjorde aktoratet. Foto: Øyvind Thuestad

18-årige «Asad» er for øvrig siktet for to drapsforsøk med kniv. Det siste skjedde på Grønland i Oslo 6. februar, mindre enn tre uker før han skulle stille i Oslo tingrett tiltalt for ran.

«Ibrahim» har sittet i varetekt helt siden han ble siktet for enda et ran 6. februar. Han stod i forrige uke tiltalt i Oslo tingrett for dette ranet.

Også «Asad» sitter i varetekt, siden han ble siktet for drapsforsøk 6. februar. Han er ikke tidligere domfelt, men siktet for to drapsforsøk, påpekes det i dommen. Retten tar ikke stilling til om han er skyldig, men «Siktelsene tyder likevel på at han ikke har hatt positiv utvikling etter gjerningstidspunktet i denne saken», heter det.

«Retten er likevel – under sterk tvil – kommet til at fengselsstraff ikke er ‘særlig påkrevd’», skriver dommer Haug-Hustad.

«Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at han kun var 16,5 år på gjerningstidspunktet. Han er ikke tidligere domfelt, og er per i dag ikke tiltalt for nye forhold. Fengsling av barn skal etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav b kun benyttes som en siste utvei. (…) Dette sammenholdt med at det – hensett til tiltaltes unge alder – har tatt lang tid mellom handling og dom, taler i samme retning», heter det videre i dommen.

Det «Asad» dømmes for, «kvalifiserer i utgangspunktet til fengsel i ett år og åtte måneder», skriver retten, men faller altså ned på 280 timers samfunnsstraff.

Både «Asad» og «Ibrahim» anket på stedet. Samtlige øvrige fire tok betenkningstid.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂