Kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja klipper båndet for å markere åpningen av stiftelsen Født Fri sine lokaler 6. januar 2018. Shabana Rehman er ansatt som daglig leder i stiftelsen. Foto: Tore Meek / NTB

Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri ble brutalt fjernet fra statsbudsjettet i høst, etter rapport fra konsulentselskapet Ernst & Young på oppdrag fra IMDi. Venstre-politikerne som opprettet Født Fri, kom ikke Rehman til unnsetning da kritikkstormen fra varslere og medieoppslag blåste stiftelsen over ende.

«Kva skjedde i kulissane då stiftinga Født Fri blei gjord til kjeltringar?» spør journalist og forfatter Morten Strøksnes i en særdeles lang artikkel i Dag og Tid.

Svaret han gir, er grundig og detaljert, og frifinner langt på vei daglig leder Shabana Rehman. Hun har blitt fradømt jobb og ære i høst, etter to år og sju måneders arbeid, og øverste ansvar for å forvalte til sammen 15 millioner i statlige pengeoverføringer fordelt på tre budsjettår.

Det startet for rundt tre måneder siden:

For knappe tre månader sidan fekk organisasjonssekretær Morten Guldberg i Født Fri høyre rykte om at det går føre seg ein aksjon mot stiftinga. Folk som berre har godt å seie om stiftinga, er blitt ringde opp av Vårt Land, med tilbod om anonymitet om dei har drit å dele om Født Fri. Rykta svirrar dei neste dagane, før Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) 20. august informerer Født Fri om at det er kome eit varsel mot dei – og at dei vil bli granska av eit privat konsulentbyrå. Resultatet, får dei her høyre, kan bli at stiftinga mister statsstøtta.

Ei veke tidlegare hadde Rehman blitt presentert for ei liste på rundt 80 punkt med klagemål av ein journalist frå Vårt Land. Det er ei brei vifte av høgst alvorlege – men ikkje dokumenterte – skuldingar. Vårt Land fortalde Rehman at dei sat på mykje dokumentasjon (skriftleg og munnleg) som ho ikkje kunne få sjå, på grunn av kjeldevernet. Hugs: Født Fri veit enno ikkje kva som står i varselet.

Hva varslene konkret gikk ut på, fikk ikke Født Fri anledning til å se.

Alle andre instanser hadde innsyn, men ikke de som det ble klaget på. Strøksnes mener dette går ut over rettssikkerheten:

Det som skjedde, var at Født Fri ikkje fekk nokon reell sjanse til å forsvare seg. Kva slags rettstryggleik er det snakk om her? Personar som var involverte i varselet, har òg gått til pressa med ein usladda versjon av varselet, og Rehman har fått spørsmål på grunnlag av denne informasjonen – som ho berre kjenner via spørsmåla ho då er blitt stilt.

Saksbehandlingen gikk uforsvarlig fort:

Født Fri hadde to dagar (15.–17. september) til å kommentere sjølve rapporten, og meiner dei ikkje hadde sjanse til å grave fram alle svar innan denne fristen. Men dei sende inn ei lang rekke med innvendingar. Kor nøye blei desse vurderte eller granska? Ernst & Young sende den ferdige rapporten til IMDi dagen etter at Født Fri hadde levert innvendingane sine. Dei har altså brukt nokre timar på å undersøke svara frå Født Fri.

IMDi hadde gitt Ernst & Young beskjed om å levere rapporten til 15. september, dagen som var frist for endringer i statsbudsjettet for 2021. Ernst & Young fikk 238.000 kroner for en rapport på 36 sider. Strøksnes ser ikke at noe alvorlig brudd ble avslørt i rapporten:

Jau, ein del av pengebruken til Født Fri er klart kritikkverdig, spesielt om han vert vinkla og utstyrt med krigstypar (Spa-hotell!, London-tur med A-ha-konsert! Kjøp av drone! Alkohol!). Samstundes blir ingenting ulovleg avdekt. Det har altså ikkje gått føre seg noko kriminelt.

Strøksnes er utdannet idéhistoriker og ikke økonom, og har fått ekstern hjelp til å vurdere regnskapet. De finner noe kritikkverdig når det gjelder rutiner og enkeltposter, men ikke verre enn at regnskapene er godkjent av revisor og ellers kan forklares med at Født Fri var en ung organisasjon satt opp i hui og hast:

Dag og Tid har fått nokon med mykje betre greie på rekneskap enn eg til å sjå på rapporten. Dei seier at det er påvist klare veikskapar i økonomirutinar hos stiftinga. Og at enkelte utgifter står fram som uforholdsmessig høge (som London-turen). Rutinar for godkjenning av faktura og refusjon av reiser ser ikkje solide nok ut.

På spørsmål om dette svarar Rehman at ho aldri har hevda at økonomiske styringssystem er hennar største styrke. Og det var heller ikkje dette ho skulle jobbe med. Ho seier at ho tok det for gitt at alt var på stell når revisor ikkje hadde innvendingar, at ho konsulterte styret regelbunde, og ho lurer på kva meir ho skulle gjort.

Vi får inntrykk av at det er andre som har sviktet daglig leder, ikke hun som har gjort noe bevisst og utilgivelig galt.

IMDi offentliggjorde revisorrapporten 21. september, og samme dag erklærte de at Født Fri mistet statsstøtten.

Dette er en lukkethet, besluttsomhet og hast som man vanligvis ikke forbinder med offentlige prosesser:

Født Fri har enno ikkje sett vedtaket om at dei har mista statsstøtta, og veit heller ikkje når vedtaket er gjort. Stiftinga blei alt 15. august, altså før noka gransking, fråtatt den støtta som alt var løyvd for resten av året. Stiftinga har ikkje pengar til husleige, løn eller andre utgifter og kan gå konkurs.

Morten Strøksnes går som et eksempel gjennom ti punkter i ett av varslene, og han finner urimeligheter og feil. Han konkluderer:

Om varsel er ein sakprosasjanger, og det vert stilt krav om at denne sjangeren skal vere påliteleg, sakleg, faktafokusert og etterprøveleg, er varselet mot Født Fri eit reint makkverk.

Hva er den alternative tolkningen av varslingene og misnøyen med Shabana og Født Fri? Det er lett for Strøksnes å peke på en helt annen kontekst – nemlig at det handler om et omstridt og følsomt politisk felt, med mange sterke aktører som konkurrerer om penger, prestisje, stillinger, prosjektmidler, politisk gjennomslag og der mange har kolliderende «hellige» verdier:

Æresvald, overgrep, integrering, individets fridom frå patriarkalske og religiøse strukturar. Ser du for deg ein skikkeleg spleisa gjeng som i forbrødring og søsterskap kjempar saman for eller mot dette? Gløym det. Det er eit felt med sterke motsetningar av politisk og kulturell art. Bak smilande ytre der kanskje alle dei riktige tinga blir sagde, ligg det kanskje ein kvardag av konfliktar rundt pengar, status, religion, politikk, identitet og meir. Her finn ein alt frå strengt religiøse folk til dei mest radikale disiplane av kritisk teori. Der er høgresider, venstresider, interessekonfliktar og mange sterke personar. Desse miljøa speglar kort sagt det norske samfunnet generelt – pluss litt ekstra, på grunn av det store spennet i livssyn og bakgrunn.

I tillegg er det aktører som som kan være i ubalanse og med traumer, etter brudd med familie, kirke/moské og vennekrets.

Da Født Fri ble kastet under bussen, henvendte Rehman seg til Abid Raja, mannen som initierte Født Fri og som nå var kulturminister, og mer enn antydet at varslerne også var ute etter ham. I en tekstmelding fra Rehman til Raja kan vi lese:

Jeg har også informasjon på at det er deg deler av dette politiske attentatet mot Født Fri er rettet mot. Så nå bør Venstre og du ta et møte med oss slik at vår versjon kan komme bli fremlagt.

Ikke respons. Raja har heller ikke svart på henvendelse fra journalisten:

Raja har ikkje svart på spørsmål frå Dag og Tid. Dette er forståeleg. Som kulturminister kunne Raja hamna i store problem om han blanda seg inn i saka no. Men: Dette har kanskje gjort at Født Fri blei heilt utan noka politisk støtte.

MDis direktør Libe Rieber-Mohn (Ap) har også avvist å kommuniserer med Født Fri.

Strøksnes viser til at både advokat Anne Helsingeng, advokat Birthe M. Eriksen og økonomiprofessor Petter Gottschalk har påpekt diverse svakheter ved Ernst & Youngs rapport og måten den har blitt brukt på i den uvanlig raske og brutale beslutningsprosessen i IMDi og departementet.

Advokat Eriksen er svært offensiv på vegne av Rehman og født Fri i svaret til Dag og Tid:

– IMDis saksbehandling bør openbert også klagast inn for Sivilombodsmannen. Sidan det ikkje har vore advokatar involvert i undersøkinga, kan ein ikkje nytte Advokatforeningens disiplinærnemnd. Det er eit tankekors at ei undersøking som nesten får effekt som ein dom med alvorlege konsekvensar for organisasjonar og privatpersonars rettsvern, ikkje synest å ha nytta juridisk kompetanse. Eg meiner også at Rehman har grunnlag for å reise søksmål, både mot staten og mot Ernst & Young, for den skaden som er påført henne.

Morten Strøksnes selv konkluderer med at saken trolig vil ende i retten:

Født Fri blei praktisk talt avretta av IMDi, slik denne artikkelen har freista å dokumentere: Født Fri har ofte hatt små praktiske høve til å forsvare seg. Måten stiftinga er blitt behandla på, av delar av pressa, IMDi, politikarar og private konsulentselskap, er, slik denne artikkelen har vist, full av konkrete og prinsipielle problem. Eg trur saka endar i retten.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.