Likestillings- og diskrimineringsombudet under Hanne Bjurstrøm skriver til FN om Sylvi Listhaugs post: Although the Minister of Justice’s comments could not be said to be hate speech as such, it is absolutely clear that those comments contributed to further polarise the political debate.

Et medlem av FNs komite for eliminering av rasediskriminering, CERD, ønsket å straffeforfølge FrP for hatefulle ytringer. Det er den logiske følge av de premisser Antirasistisk senter og Likestillings – og diskrimineringsombudet legger opp til.

CERD-komiteen oppfordrer til angiveri og Antirastisk senter deltar med iver sammen med en rekke andre organisasjoner.

Man skal derfor ikke være overrasket over at et medlem av CERD ønsket å straffeforfølge FrP for hatefulle ytringer.

Det er Minervanett.no som rapporterer dette.

Det nedlegges et enormt arbeid i å dokumentere hatefulle ytringer i det norske samfunn. Under avsnittet om hatefulle ytringer står Hege Storhaug og Islam, den 11. landeplage nevnt. Neste avsnitt heter:

Komitéens anbefaling 16 b: Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes.

Likestillings- og diskrimineringsombudet tar det ett skritt videre.

I Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FN-komiteen finnes det en egen seksjon om hatefulle ytringer der et eget avsnitt er viet til politikernes rolle. I dette avsnittet fremheves kun ett eksempel, nemlig Sylvi Listhaugs velomtalte Facebook-oppdatering om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Minervanett kan fortelle at den norske regjering hadde et møte med FN-komiteen i desember.

Det er rimelig spesielt: Representanter for den norske regjering diskuterer eventuelle lovbrudd og straffeforfølging av partier og politikere i Norge, sogar et parti som er medlem av regjeringen.

I et referat fra dette møtet som Minerva nå har fått oversendt, tar et av FN-komiteens medlemmer til ordet for å straffeforfølge FrP eller partiets representanter for ytringer partiet eller dets representanter har fremsatt i sosiale medier.

I referatet skrives følgende:

When it came to the prosecution of hate crimes, an Expert drew attention to racist posts of the Norwegian Progress Party on social networks and regretted the lack of prosecution.

Eksperten «beklaget» mangel på straffeforfølgelse.

Med den lovgivning og de definisjoner FN ivrer og den retning Solberg-regjeringen tar, er det bare et spørsmål om tid før en slik prosess innledes.

Minerva har fått klarlagt at en av komitemedlemmene, en dommer fra Mauritius, Yeung Sik Yuen, henledet oppmerksomhet på Holocaust-benektelse fra en norsk politiker som det ikke var grepet fatt i.

Yeung Sik Yuen etterlyste strafferettslige reaksjoner. Hvis ikke på Holocaust-benektelse når da? Eksemplet det ble vist til kan ha vært Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Men dette er noe annet enn Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug.

Poenget er bare at sett med FNs, Antirasistisk senter og Likestillingsombudets øyne, er det ikke så stor forskjell.

De stiller sine egne diagnoser ut fra egne definisjoner.

Da må noen diagnostisere dem tilbake.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.