Nye valgregler skal hindre at Carl I. Hagen velges til Nobelkomiteen. Men Fremskrittspartiet setter hardt mot hardt og fremmer ham som kandidat likevel.

– Flertallet i Stortinget kan ikke frata mindretallet forslagsretten, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i FrP til NTB.

Han er opprørt over representantforslaget om valgregler til Nobelkomiteen, som stortingsflertallet mandag vedtok skal hastebehandles dagen etter.

– Fremskrittspartiet lar seg ikke instruere av Arbeiderpartiet eller andre partier når det gjelder hvem vi ønsker skal velges til ulike verv og komiteer. Vi holder fast ved Carl I. Hagen som vår kandidat, sier Limi.

– Uryddig og uakseptabelt

FrP-toppen viser til at partiet samlet seg om Hagen som Nobel-kandidat for flere uker siden.

– Å endre spillereglene underveis innebærer i praksis at et vedtak gis tilbakevirkende kraft. Det er uryddig og uakseptabelt, sier Limi.

Etter det NTB forstår, kan ikke FrP nektes å fremme Hagen som sin kandidat når valget skal foretas mot slutten av uka – selv om Stortinget bare dager i forveien har knesatt nye prinsipper for hvem som bør velges.

Da er det to mulige utveier for opposisjonen. Motkandidat er ett alternativ. Å la FrPs plass inntil videre stå tom, er en annen.

Ap avviser ikke motkandidat

Uten motkandidat vil Hagen bli valgt, selv med en solid overvekt av avholdende eller blanke stemmer. I teorien er det nok med én eneste stemme.

Men å fremme en motkandidat er høyst uvanlig. Overfor NTB utelukker Venstre og Sp en slik løsning, mens Ap ikke avviser det like kategorisk. KrF har ikke tatt stilling til spørsmålet.

– Å fremme en motkandidat vil være et veldig tydelig brudd på den sedvanen som er etablert i Stortinget om at man ikke blander seg inn i partienes valg av kandidater, sier Limi.

Et annet og kanskje mer sannsynlig utfall er at Hagens kandidatur avvises av stortingsflertallet med henvisning til det nye reglementet. Da vil FrPs plass stå tom inntil partiet fremmer en kandidat som flertallet mener er valgbar. I mellomtiden vil en vararepresentant møte i FrPs sted, ventelig Høyres Kristin Clemet.

Flere møter

Onsdag skal Stortingets valgkomité avgi sin innstilling til sammensetning av Nobelkomiteen. Så blir det opp til presidentskapet å legge opp et løp for voteringene, som ventes å skje på fredag – to dager før årets fredspris deles ut.

Hagen ønsker selv ikke å kommentere Nobel-føljetongens nye omdreining, men i partiet er holdningen den at han fortsatt har en stor sjanse til å bli valgt. Opposisjonen forventer på sin side at FrP-nestorens kandidatur blir avvist på formelt grunnlag.

Svarene lar vente på seg, men skulle FrP bli påført et nederlag, kan det få følger for andre personvalg som ennå ikke er gjort, for eksempel til Riksrevisjonen eller Kringkastingsrådet.

Representantforslaget fra Ap, SV, Sp, Venstre og KrF skal hastebehandles tirsdag. Det er ment å klargjøre den bestemmelse flertallet mener råder i dag, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Hva med Jagland?

Hasteforslaget tar også til orde for å utrede om det skal være mulig å inneha internasjonale lederverv som medlem av Nobelkomiteen. FrP har problematisert Thorbjørn Jaglands Nobel-verv med henvisning til at han er leder i Europarådet.

Konfrontert med spørsmålet om hvorvidt Jagland ville blitt rammet av regelendringene som nå er på trappene, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Nå sitter generalsekretæren i Nobelkomiteen. Jeg vil ikke kommentere det på en måte som kan svekke den klare forventningen vi har til ham og de andre om å opptre uavhengig.