Mange viktige nyheter i våre dager kan man ikke gå til avisene for å finne. Man må gå til offentlige sakspapirer. Men disse er det vel journalisters jobb å lese igjennom, og videreformidle hvis der finnes ting av allmenn interesse? Mon det.

Den 6. august skrev Ringsaker Blad at Ringsaker kommune

forplikter seg til å bosette 45 flyktninger årlig, inkludert familiegjenforening, de nærmeste fire årene.

Teksten sier ingenting om hva det vil koste kommunen. For å finne ut det, må man egenhendig lese de kommunale sakspapirene som ble utarbeidet i forbindelse med møtet:

Ved NAV Ringsaker er det beregnet at et økt mottak fra 30 til 40 flyktninger fra 2016 vil gi om lag kr 2.500.000 i økte utgifter til introduksjonsstønad pr. år, mens et økt mottak fra 30 til 45 flyktninger anslås til kr 3.700.000 i økte utgifter pr. år. Økning i sosialhjelpsutgiftene er vurdert til å utgjøre henholdsvis kr 600.000 pr. år ved en økning fra 30 til 40 bosatte og kr 900.000 pr. år ved en økning fra 30 til 45 bosatte.

Med et vedtatt antall av 45 personer øker altså kommunens sosiale utgifter med 4,6 millioner. Og slik ser kommunen på situasjonen fremover:

Økte utgifter til både introduksjonsstønad og sosialhjelp skal i utgangspunktet dekkes av økt integreringstilskudd. Det er imidlertid vanskelig å vurdere konsekvensene med hensyn til utgiftsbehov etter at 5 års perioden med integreringstilskudd er tilbakelagt.

Men før den tid blir kommunen en ikke helt ubetydelig aktør i boligmarkedet:

Ringsaker kommune tar imot i snitt 45 flyktninger pr. år, inkludert familiegjenforening i perioden 2016-2019. Mottak av enslige mindreårige kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøp av inntil 15 boliger pr. år i perioden 2016-2019 i forbindelse med bosetting av flyktninger. Boligene skal ha nøktern standard.

Hvor godt fungerer egentlig den demokratiske prosessen når det knapt er noen – ikke journalistene, ikke borgerne og kanskje ikke alle lokalpolitikerne heller – som leser slike papirer, hverken før eller etter at innholdet vedtas?