Om ikke den norske offentligheten hadde vært til de grader faktaresistent, kunne det å formidle statistikk som viser innvandringspolitikkens galskap, ha vært en meningsfylt heltidsbeskjeftigelse.

Gunnar Stavrum hos Nettavisen har i dag fortjenstfullt trukket ut den mest interessante informasjonen fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) nylig publiserte rapport «Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere observert i perioden 1993-2010».

Etter et digert lass med stort sett intetsigende figurer kvalitativt sett, kommer en substansiell av slagsen på rapportens side 140. Denne viser yrkesdeltagelsen som funksjon av alder for forskjellige alderskohorter av vestlige og øvrige innvandrere sammenlignet med majoritetsbefolkningen:

ssb-yrkesdeltagelse

Den stiplede fiolette linjen som etterhvert synker kraftig, viser yrkesdeltagelsen etter alder for innvandrere som ved 17 til 36 års alder kom til Norge fra et annet sted enn Vesten i tiden 1990-1996, svarende til mellom 11 og 20 års botid.

En observerer at ca. 40 prosent av disse innvandrerne var i jobb ved 55 års alder, mot ca. 80 prosent for majoritetsbefolkingens vedkommende. Andelen er altså halvparten så stor.

Det betyr at det for disse ikke-vestlige innvandrernes vedkommende er et stort misforhold mellom det de betaler inn og det de tar ut av felleskassen gjennom et livsløp.

Det nærmer seg ti år siden Halvor Tjønn skrev i Aftenposten om NHOs beregninger av hvordan innvandreres lavere yrkesdeltagelse kan resultere i at hele oljeformuen blir brukt opp, uten at denne sensasjonelle opplysningen avfødet nevneverdig debatt. Figuren over viser hvordan det skjer: ved et mindre gunstig størrelsesforhold mellom dem som yter og dem som nyter.

Stavrum oppsummerer greit urimeligheten i det hele:

Mens nordmenn skal jobbe til de blir 72 år, faller halvparten av innvandrerne ut av yrkeslivet før de er 50 år.

Regjeringen vil heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år i første omgang, og så videre til 75 år i neste omgang.

Dette skjer samtidig som at store grupper faller ut av yrkeslivet lenge før den tid.

Et berg av informasjon viser at innvandringen i det lange løp er en statsfinansiell katastrofe, og en grov urettferdighet satt i system. Det rare er at den nåværende og fremtidige kjemperegningen møtes med lite annet enn et skuldertrekk.

 

Innvandrere flykter ut av arbeidslivet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂