Linda May Kalle­stein er en for­kjem­per for det fler­kul­tu­relle sam­fun­net. Hun øns­ket at hen­nes sønn skulle få ta del i alle de posi­tive sidene ved en skole­gang i sam­vær med andre barn fra andre kul­tu­rer.

A-LPET~1

Her­sleb skole – en skole i “utlan­det”

Hun har skre­vet en kro­nikk om hva som skjedde da søn­nen begynte på Her­sleb skole.

Barna mine er bereiste og har hatt mye sosial omgang med folk fra mange kul­tu­rer. Etnisk norske fami­lier har vært unn­ta­ket i vår omgangs­krets. Som fri­lans filmskaper/journalist har jeg tatt ungene med uten­for All­far­vei når job­ben har til­latt det. Vi har fei­ret Eid med mus­limske ven­ner. Bodd i jord­hyt­ter med masaier. Eldste­mann var eneste norske barnet i en barne­hage for bos­niske flykt­nin­ger i Kir­ke­nes. Å back­packe gjen­nom Øst-Afrika i buss var ikke noe uvan­lig for en 12 åring i vår fami­lie. Jeg trodde at om noen kunne tri­ves i en multi-etnisk skole, så måtte det være min sønn.

De bodde på Tøyen og Her­sleb skole lå like ved hjem­met. Det var bare fem etniske norske i klas­sen til søn­nen og han fikk flere ikke-vest­lige ven­ner.

Etter­hvert kom søn­nen hjem full­sten­dig utslitt av alle de “posi­tive fler­kul­tu­relle inn­tryk­kene”. Han mis­triv­des.

«Jeg føler vi har flyt­tet til utlan­det, mamma. Jeg vet bare ikke hvil­ket land», sa min 13 år gamle sønn i 2010

Linda May Kalle­stein måtte ta ham ut av sko­len.

 Jeg kunne ikke gjøre ham til et sosialt eks­pe­ri­ment bare fordi jeg selv står for et fler­kul­tu­relt sam­funn, sier hun.

– Det var fryk­te­lig vans­ke­lig når søn­nen min kom hjem med mage­knipe og hode­pine. Han for­talte at han ikke fikk arbeidsro i timene, at norsk­kunn­ska­pene var dår­lige, og han opp­levde at med­ele­vene gjorde hær­verk. Han rea­gerte på hvor­dan flere av gut­tene behand­let og snak­ket ned­set­tende om jen­tene. Han var helt for­tvi­let da han kom hjem, sier Kalle­stein.

ANNONSE

En hver­dag hvor man selv er mino­ri­tet ska­per usik­ker­het hos barn, uan­sett hvil­ken mino­ri­tet man til­hø­rer. Pro­ble­met for norske barn er at alle de voksne betrak­ter dem som majo­ri­te­ten, selv når barna opp­le­ver det mot­satte.  Men hen­sy­net til eget barn kom­mer som kjent som regel først og resul­ta­tet er “white flight”.

Kalle­steins teori er at sam­men­set­nin­gen av ele­vene ved Her­sleb skole var lite gjen­nom­tenkt, og at ele­vene ofte bare hadde en ting til fel­les: At de var fra ikke-etnisk norske kul­tu­rer.

– Man kan ikke bare lempe folk med så ulike bak­grun­ner sam­men og tenke at dette går pro­blem­fritt og at de har mye til fel­les bare fordi de deler det å ikke være etnisk norske, sier Kalle­stein.

Det er neppe slik at det “lem­pes sam­men”. Her­sleb skole repre­sen­te­rer nær­mil­jøet og rea­li­te­ten er at det er få nord­menn som bor i områ­det som består av et lappe­teppe av inn­vand­rere fra all ver­dens ste­der. Det er der­for ikke noe “gjen­nom­tenk­ning” av hvilke barn som begyn­ner på den lokale sko­len.

Hva Kalle­stein egent­lig øns­ker seg er en mer homo­gen elev­masse. Uten at hun sier dette direkte, selv­føl­ge­lig. Det fler­kul­tu­relle ska­per mer­verdi, hører vi ofte. Men hva om denne mer­ver­dien er neg­a­tiv?

Ele­vene hadde ikke nok til fel­les til å skape et sam­hold som skapte en god og pro­duk­tiv hver­dag. Her­sleb skole er et sam­funn i minia­tyr. En følelse av fel­les­skap er helt essen­si­elt for at sam­fun­net og sko­len skal fun­gere.

Når inn­vand­rin­gen når en viss stør­relse og segre­ge­rin­gen er blitt kom­plett, så begyn­ner lokal­sam­fun­net av og til å fun­gere igjen fordi det er blitt homo­gent nok til at folk føler seg hjemme. Dette har skjedd flere ste­der i Ame­rika.  Se vårt tid­li­gere inn­legg: Segre­ge­ring i sta­dier

På de sko­lene hvor man har for­søkt å samle de norske ele­vene i egne klas­ser, så kom­mer apart­heid-poli­tiet og ban­ker på. Det er de norske barna som skal inte­grere de andre – basta! Uan­sett hvor få de er.

Resul­ta­tet er ned­slå­ende. Selv de mest ihuga multi­kul­tur­for­kjem­perne må gi tapt når deres egne barn blir syke av mis­triv­sel.  

I mange år har skole­de­bat­ten endt opp med “ja til inn­vand­rer­sko­ler, men nei til rene inn­vand­rer­sko­ler”. Dette var også temaet i Aften­pos­ten i 2011.

Vi er i ferd med å bli inn­hen­tet av frem­ti­den, demo­gra­fien og inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Alter­na­ti­vet “nei til rene inn­vand­rer­sko­ler” kan snart strykes. Neste på lis­ten er “nei til rene inn­vand­rer­by­de­ler”.

Øst­lands­sen­din­gen  NRK

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Erik Gifford

  Kon­klu­sjo­nen er sole­klar
  NEI TIL MULTIKULTI!!!!!!

 • Piscium

  Å reise rundt i ver­den med norsk pass og pen­ger er fak­tisk ganske hyg­ge­lig. Folk smi­ler og er så snille og kose­lige. Ja til multi­kul­tur! Det må være ned­tur å få slengt vir­ke­lig­he­ten i ansik­tet i godt vok­sen alder. 

 • August­Pe­ter­sen

  Hadde det enda vært flere mul­tukul­tura­lis­ter som gjorde som denne damen. Slik at de kunne få et rea­lis­tisk bilde på ver­den og ikke det inn­lærte ideo­lo­giske.

  • ad1648

   NRK hadde jo en doku­men­tar for noen år siden om en gutt som var den eneste norske i klas­sen på Tøyen og var utstøtt. Og hans mor var PK og entu­si­as­tisk om det nul­ti­kul­tu­relle sam­fun­net. Hun måtte innse etter erfa­rin­gene med sin sønn at det ikke gikk så bra. Dette begyn­ner fak­tisk å bli noen år siden nå, men de samme feil gjen­tas om og om og om igjen. Linda May her blir neppe noe mer lyt­tet til. Det blir født nye multi­kul­tur-drøm­mere hvert minutt.

   • Tore_Hund

    De blir ikke født slik, de blir opp­lært slik.

 • tobydu­den

  Vel­kom­men til opp­våk­nin­gen. Tra­gisk at for­eldre vel­ger å bruke sine egne barn som for­søks­ka­ni­ner i eks­pri­men­te­rin­gen sin.
  *opp­gitt*

 • wiwaro

  Det er slike rap­por­ter vi tren­ger å tape­tsere det offent­lige rom med. Nord­menn lar sitt eget fel­les­skap gå i opp­løs­ning i samme øye­blikk de tar av fra Gar­der­moen, eller rea­li­se­rer sine bal­sty­rige pro­sjek­ter om å frelse ver­den og omgås alle ten­ke­lige av jor­das folke­slag med samme selv­føl­ge­lig­het, om det så er jord­hyt­ter eller stolpe­hus i sumpe­land, og glem alt om ebola og multi­re­sis­tent tuber­ku­lose.
  Når vi har talt og reg­net så mye på de øko­no­miske kost­na­dene ved frem­med­inn­vand­ring, og belagt det ganske godt og nes­ten uimot­sig­bart, har vi ikke engang star­tet på over­sikt­lige opp­stil­lin­ger om de sosiale kost­na­dene ved å sluse inn kul­tu­rer av enhver type i samme sam­funns­gryte; norske barn har vir­ke­lig noe i vente, men hvor i stand vil de være til å iva­reta noe av det vi kan kalle norske tra­di­sjo­ner og kul­tur­arv? En defen­siv norsk rest­kul­tur for en svin­nende mino­ri­tet, når alt det andre er sor­tert i gønne og blå poser? Dette har vi igjen for å spytte på vår egen grunn­lov, som var kol­lek­ti­vets arve­retts­lige vern mot å bli hær­tatt eller inva­dert, hvor­for sier ingen juris­ter fra om dette?

 • Kje­til7

  Jeg er redd at denne damen er repre­sen­ta­tiv for en gruppe nord­menn som har reist rundt i ver­den og opp­levd mye. Selv når opp­le­vel­sen ikke har vært udelt posi­tiv har man ofte gitt ulike bort­for­kla­rin­ger. Møtet med vir­ke­lig­he­ten kan være ube­ha­ge­lig, men å endre ideo­lo­gien noe, nei det umu­lig, da er det bedre å komme med utal­lige urea­lis­tiske og dyre for­slag. Reg­nin­gen må den van­lige mann uan­sett betale.

  • Tore_Hund

   Dette er kol­lek­ti­vis­mens pris, det er ALLTID den van­lige mann/kvinne som må betale for de pro­gres­sive leder­nes “gode” ideer.

 • Rydde­gutt

  De begyn­ner å bli mange for­kjem­per for økt inn­vand­ring som føler at akku­rat de må kunne beskytte sine barna mot for mye beri­kelse. Det hadde vært inter­es­sant med en liste av f.eks poli­ti­ker fra SV, Krf, V og Ap som har gjort akku­rat dette stun­tet. Denne lis­ten inklu­dere f.eks Kris­tin Hal­vor­sen og Erik Sol­heim etter som jeg hus­ker.

  Skal tro om de sen­der en tanke til de som ikke har mulig­het til å flytte til “hvi­tere” og dyrere byde­ler? Det er disse som blir igjen som bærer den største belast­nin­gen for poli­tike­renes eks­pe­ri­ment og glade tan­ker.

  • Tore_Hund

   Noen dyr er jo likere enn de andre her på går­den, det må man aksep­tere…
   Dette er gjen­nom­gå­ende i sosia­lisme på alle fel­ter, det er all­tid noen andre som skal ta kost­na­dene.

   • Magne Salve­son

    Fire ben bra men to ben bedre, det må man aksep­tere som du skri­ver, men (venstre- og høyre)sosialismen over­la­ter ikke bare kost­na­dene til andre uten å kom­pen­sere, de er rause med plas­se­ring av skyld.

 • Daniel Snek­ker­hau­gen

  Det er spe­si­elt å regist­rere at denne moren kan beskrive ståa så vel­dig bra, men sam­ti­dig ikke ha snø­ring på hvor­dan man har kom­met dit. 

  Denne moren kan ikke fatte og begripe hvor­dan hun og fami­lien som er så ver­dens­vant og har opp­levd så mye og vært åpen for så mye av det multi­kul­tu­relle får slike pro­ble­mer til­bake i gam­le­lan­det.

  For å ta det med teskje til denne moren. Det er vel­dig enkelt å for­klare hvor­for hen­nes “multi­kul­tur” i Afrika bl.a i disse jord­hyt­tene som hun skry­ter av gikk i stor grad pro­blem­fritt. Sva­ret lig­ger i hvor­dan hen­nes hold­ning var i for­hold til det sam­funnnet hun befant seg i. Hun kan jo stille seg selv føl­gende spørs­mål: Hvis hun hadde valgt å, la oss kalle det for­søke å “snik­nor­ski­fi­sere” de afri­kanske lan­dene hun var innom med 12 årin­gen, hvor­dan tror hun reak­sjo­nen hadde vært i lan­det hun var i. Tror hun det hadde vært like vel­lyk­ket multi­kul­tur.

  For å si det slikt: Hvis hun hadde for­søkt å “snik­nor­ski­fi­sere” afri­kanske land, så hadde pro­gres­sive og sosia­lis­ter vært og skrå­let og kalt det for impera­lisme.

  Men når man snur på flisa og vur­de­rer spe­si­elt ikke-vest­lige i for­hold til det norske sam­fun­net, så er det visst stø­tende og kren­kende at man i det som skal være norsk skole­miljø er enig om at fum­da­men­tet og “grunn­plan­ken” skal være i norsk his­to­rie og norsk kul­tur.

  Satt på spis­sen: Der den opp­vok­s­ende gene­ra­sjon burde følt til­hø­rig­het til denne https://www.youtube.com/watch?v=nLjIyL4gWtg så har man hel­ler foku­ser på denne https://www.youtube.com/watch?v=GH972-mTB3I. Og i dag ser man resul­ta­tet.

  • ad1648

   Barn av regn­buen” er nå en miljø­verns­ang da; den hand­ler ikke om multi­kul­tur.
   Ellers er jeg enig i res­ten av det du skri­ver her.

 • W.Kirkehøyden

  De – multi­kul­tu­ris­tene – lever i en roman­tisk tåke, jeg kjen­ner mange. Jeg til­står at jeg selv i ung­dom­men hadde andre typer drøm­mer, endog som vok­sen. For å finne ut at jeg hadde for­ført meg selv, og er stolt av at jeg innså det i tide, “and cut my los­ses.” Ett inves­tor uttrykk. Alle gjør dum­he­ter, pro­ble­met er dem som hol­der på drøm­men til de har tapt alt, eller sel­ger ut med si med 95 % tap, fordi de hyp­no­ti­serte seg selv. Ville ikke se at kart og ter­reng ikke hadde noe med hver andre å gjøre. Det er fak­tisk her nord­menn er gode, ja best. https://www.youtube.com/watch?v=C_ROFI5ca1E

 • FrodeSW

  Burde også ha en ref. Til den nes­ten like, dog verre, saken om Elias http://www.nrk.no/norge/med-svinekjott-til-helvete-1.6296199

  • Det er hjerte­skjæ­rende å se hvor­dan Elias lider. Jeg er redd han kan ha blitt ska­det for all­tid.

   • Blur­b1000

    Jo, men der kjær­lig­he­ten rår, der sei­rer fri­he­ten.
    Jeg selv har all­tid els­ket ulver. Jeg er meget betatt av dem. Både som dyr, flokk og indi­vi­der. Jeg har der­for bestemt at min to små barn, alene, neste som­mer skal få et nær-ulv opp­hold i 14 dager. Helt for seg selv. Enten i Hede­marks øst­lige sko­ger eller i et av Trøn­de­lags-fyl­kene. Jeg gle­der meg til å høre deres opp­le­velse! De skal begge bli utrus­tet med GPS-spo­rer slik at jeg enkelt kan finne dem når opp­le­vel­sen er over. Jeg reg­ner med at de blir over seg av begeist­ring.

  • arcil

   Man må bare lure på hvor mange andre norske unger som er i samme båt som disse to – uten å ha for­eldre som tør, får til, mak­ter, å rea­gere slik som bar­nets beste kre­ver.

   • Tore_Hund

    Mange nord­menn med barn som er i denne situa­sjo­nen har ingen stemme, hver­ken intel­lek­tu­elt, poli­tisk eller øko­no­misk.

  • ad1648

   Elias var det han het, ja. Og dette begyn­ner å bli noen år siden. De poli­tisk kor­rekte lærer ikke. De vil ikke, før de befin­ner seg i vir­ke­lig­he­ten. Men de behø­ver ikke å si at de ikke ble advart, for det ble de.

   • FrodeSW

    Hvis du ser NRK doku­men­ta­ren “er vi alle rasis­ter” (til­gjen­ge­lig på YouT­ube) så ser du at alle for­dom­mene man har om såkalte “anti­ra­sis­ter” stem­mer. Men i det minste inn­røm­mer moren at hun er det. Hun never i en opp­fat­ning at alle kan leve i har­moni med hver­andre. Men sier like­vel at den kunn­ska­pen hun har er kun teo­re­tisk. Men hun ser nå at det ikke fun­ge­rer i prak­sis, og flyt­ter til slutt Elias til en annen skole. Bru­ker samme ord­ly­den som i artik­ke­len, kan ikke la barna være en sol­dat i vår egen over­be­vis­ning. Hvor­dan blir folk så naive??

 • han­s­lund

  Dess­verre er det slik at Linda May Kalle­stein bare er en av multi­kul­tu­rens drøm­mere som har fått styre sam­funns­ut­vik­lin­gen i feil ret­ning, ved å kjempe for ikke-vest­lig masse­inn­vand­ring. De aller fleste av denne eli­ten sit­ter fort­satt i redak­sjo­ner som redak­tø­rer og jour­na­lis­ter, i aka­de­mia som lærere ved høy­ere lære­an­stal­ter og i posi­sjo­ner som poli­ti­kere, alle er de beredt til å hjerne­vaske jom­frue­lige sinn blant våre unge om en vid­un­der­lige frem­tid i multikultur.En falsk fore­stil­ling vi her på document.no har advart mot i snart et ti-år.

  Linda May har ende­lig våk­net, fordi hun selv fikk smake smer­ten av vir­ke­lig­he­tens multi­kul­tur Det er visst det som må til, skal andre av hen­nes menings­fel­ler også våkne. Det skjer neppe i Norge. Eli­tene inn­ret­ter seg slik at de går klar av det Linda May opp­levde.
  I Oslo vet de knapt hva som fore­går, der de selv sit­ter i sine beskyt­tede revi­rer, ube­rørt av elen­dig­he­ten de selv er så sterkt med­skyl­dige i å ha skapt i andre byde­ler.

  I Sve­rige er alli­an­sen mel­lom svensk stor­ka­pi­tal og de samme typer eli­ter, sam­men med “facket” åpen­bar. Den har vir­ket effek­tivt, og hatt som kon­se­kvens at etniske svens­ker er fan­get i en felle. – Stor­ka­pi­ta­len får bil­lig arbeids­kraft, makt­kon­stel­la­sjo­nene i media og aka­de­mia kon­trol­le­rer hva som til­lates ytret, og “facket” får sine inn­tek­ter ytter­li­gere øket gjen­nom tvun­get inn­be­ta­ling av fag­for­enings­kon­tin­gent fra lavt­løn­nede inn­vand­rere.

  Nå kre­ver Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Rein­feldt ytter­li­gere ofre av Medel Svens­son, som knapt len­ger er Medel, men som går i ret­ning av en frem­tid som Fat­tig Svens­son. Det er tra­gisk at eli­tene har fått holde på slik. Der­for er det så vik­tig at norske for­eldre lærer sine barn om farene ved multi­kul­tu­ren. Vi har enda tid til kon­trol­lere utvik­lin­gen, men det må hand­les – straks.

 • Det er langt mel­lom utdan­nede før­skole­læ­rer nå til dags, Fasch.
  Kun 33 % av avde­lings­le­derne i dagens barne­hager har fag­ut­dan­ning. Såkalte “assis­ten­ter” er ofte utplas­serte for å få “arbeids­tre­ning.” Det er sjok­ke­rende.
  Et gedi­gent eks­pe­ri­ment med “unga våre”, (Ref. Kris­tin Hal­vor­sen).
  Sko­len begyn­ner i barne­ha­gen, som tid­li­gere var et peda­go­gisk til­bud, men som nå mere er blitt et opp­be­va­rings­sted.
  Barna kan ikke pro­te­stere, men det burde for­eld­rene snart gjøre.

 • ad1648

  Nei, det er først når de flyt­ter dit selv at de får vir­ke­lig­he­ten slengt i try­net; før man kom­mer dit er jo alle som rap­por­te­rer om vir­ke­lig­he­ten der rasis­ter man ikke må lytte til.

 • ad1648

  Jeg pleier å trøste meg med at det vel kunne gå bra med det hele, om bare det ikke var for det mus­limske inn­sla­get. ”

  Et raskt blikk på USAs ghet­toer er en ganske god bekref­telse på at du tar feil.

  • gro­rud­da­len_81

   Det multi­kul­tu­relle USA er litt anner­le­des pga slave tiden + at det er et sam­funn bygd på inn­vand­ring. ellers ville nok India­nerne vert rett­mes­sige eiere av den sta­ten.

 • ad1648

  Tar jeg feil om jeg gjet­ter på at de dyk­tigste lærerne vel­ger fra seg sko­ler i Oslo indre øst, og at disse sko­lene sit­ter igjen med svarte­per?

 • Tore Berg

  De største for­kjem­perne for det *”fler­kul­tu­relle” er de som aldri har følt det på krop­pen selv.

 • Alf-Dag­finn Anton­sen

  De fleste som har fulgt utvik­lin­gen gjen­nom de siste 30-årene føler nok noen­lunde det samme når de skuer fram­over i de 20 neste: Det er for sent å snu! Når utvik­lin­gen ikke bekym­rer den ung­dom­men som skal bebo denne nære fram­ti­den, er det liten grunn til at vi som har meste­par­ten av fram­ti­den bak oss, skal bekymre oss…?

 • Simen­Ter­je­Lauvli

  Det må da være et gigan­tisk neder­lag, og plut­se­lig skjønne at hun har tatt feil hele livet. Og atpå­til få det slengt i try­net av sin egen sønn på 12.

 • The­rion

  Her frem­set­ter De en del påstan­der.

  Kunne De muli­gens være så venn­lig å utdype dem. og ikke begrense Dem til ytterst ulne gene­ra­li­te­ter?