Anna Birgitta Nilsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus er opptatt av at feil ord får innpass i språket og således rettferdiggjør holdninger som ikke burde få foteste. Som snikislamisering.

I en artikkel i forskning.no skriver hun om denne utglidningen. Før var det ord som pakkis. Nå er det ord som islamisering.

Først det prinsipielle.

Språket er på et vis styrende for hvordan vi oppfatter virkeligheten. Ikke bare viser språket til hvem som er innenfor fellesskapet og hvem som regnes for utenfor gjennom en annerledeshet eller en påstått annerledeshet. Språket befester også språkbrukernes virkelighetsoppfatninger. Virkelighetsoppfatninger kan særlig befestes når begreper utnyttes av folk med en høy posisjon og status.

Slutningen kan være så enkel som at: Når finansministeren har brukt snikislamisering, både kan og bør også vi gjøre det.

Folk som får allmenn aksept for sine begrepsvalg, kan skape en forandring. Siv Jensens bruk av snikislamisering i sin tale til landsstyret i Fremskrittspartiet i 2009, var derfor ikke uvesentlig. Jensen er for mange mennesker et forbilde, og et eksempel til etterfølgelse. Det var trolig først da en fremtredende politiker tok snikislamisering i bruk som et språklig virkemiddel, at begrepet virkelig fikk feste i språket.

Begrepet beveget seg fra det ekstreme høyre til folk flest, for villfarelsen om snikislamisering har sitt opphav i den såkalte kontrajihadismen.

Minner ikke dette om Stalins og Sovjetkommunismens språkteorier? Språket har klassekarakter. Folket må beskyttes mot det farlige språket. De klarer ikke tenke selv.

Men vi har heldigvis reddende engler som Nilsen som kan rense språket og beskytte oss.

Peder Are Nøstvold Jensen, også kalt Fjordman, er en sentral figur blant kontrajihadistene. Typisk for kontrajihadist-bevegelsen er en manglende vilje eller evne til å skille mellom voldelige islamister, som al-Qaida, og muslimer generelt.

Basert på dette manglende skillet fremmes konspirasjonsteorien om Eurabia, som sier at muslimene er i ferd med å overta Europa uten at de som bor der, forstår at det er dette som foregår. Muslimene står bak en hemmelig plan om maktovertagelse i Europa.

I Eurabia-vokabularet inngår snikislamisering, og tilhengerne fremmer bildepropaganda av denne typen:

Muslimenes posisjon i samfunnet kommer imidlertid ikke bare til uttrykk gjennom begrepet snikislamisering. Posisjonen drives også frem av dette begrepet. Begrepet bidrar til å legitimere negative oppfatninger av muslimene. Det har bidratt til at en uriktig virkelighetsforståelse har bredt om seg, en oppfatning av virkeligheten som altså har sin opprinnelse og forankring i konspirasjonsteorien om Eurabia.

Begrepet om snikislamisering inngår i en retorikk som forteller en usann historie, og det forutsetter derfor ukritiske eller uvitende tilhørere og tilhengere. Riktignok finnes det noen ytterst få muslimer som muligens ønsker å islamisere Norge, men disse har ingen snikende karakter. De synes ikke å skjule sine visjoner, slik vi ser i kollasjen der Stortinget er blitt påsatt flagg som symboliserer militant islamisme:

Uvirkelige fiender

Det finnes derimot ingen forskning som støtter ideen om at muslimer flest ønsker å islamisere Norge. Begrepet snikislamisering er utelukkende egnet til å sette folks frykt og sinne i kok. Gjennom begrepet kommer et fiendebilde til syne i uvirkelige fiender som sniker seg inn på befolkningen.

Ved hjelp av konspirasjonsteorien om Eurabia har muslimene blitt tildelt skurkerollen, en rolle som tidligere var forbeholdt pakistanerne. Derfor er pakkis på vei ut av språket, mens snikislamisering er på god vei inn. Derfor er det ikke lenger så farlig å være pakistaner. Nå er det verre å være muslim.

 

http://www.forskning.no/artikler/2014/april/388782