Etter at det ble kjent at Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag arbeider med å utvikle et prosjekt for å koordinere ulike tiltak mot hatefulle ytringer og ekstremisme på Internett, med tilsagn om støtte fra Oslo kommune, har flere nettmedier kommentert saken. Så også Hans Rustad på Document.no.

Men hva er det Rustad vil skrive om? Er det prosjektet som skal utvikles og dets innhold og ideologi? Eller er det om meg? Selvsagt skjønner Rustad at en artikkel bare om meg, blir for drøyt og opplagt som personangrep. Derfor later han som om han vil skrive om Motoffensiv. Likevel er «nyheten» at jeg skal være «kastet ut» av Verdidebatt.no. Dermed forsøker Rustad å få i pose og sekk – en liksomkritikk av Motoffensiv og Oslo kommune og et insinuant angrep på undertegnede. Det hele er like ufyselig tabloid som i VG på 1970-tallet.

Samtidig har Rustad mage til å klage over at det ble «bikkjeslagsmål» i kommentarene hver gang jeg kommenterte. Jaha, og det var utelukkende min skyld? Det kunne ikke ha noe som helst med personfokuset (på meg) fra utallige såkalte debattanter, godt forsterket av Rustads egne kommentarer, og også godt illustrert av den artikkelen til Rustad som foranlediger denne kommentaren? Forventer virkelig Rustad at de som angripes på feigt og anonymt vis på hans blogg, skal finne seg i det uten å ta til motmæle? Det er ikke min stil.

Kastet ut fra Verdidebatt.no?

Rustad finner grunn til å peke på det han mener må være «tvilsom oppførsel» fra min side fordi jeg skal være «kastet ut av Vårt Lands Verdidebatt.no». Men er jeg kastet ut? Hva vil det si? Rustad har ved mange anledninger vært opptatt av at ordvalg ikke er tilfeldig, men formidler «en sterk ideologisk motivasjon». Og så skulle ikke det gjelde for Rustad selv? Eller er det OK når Rustad / Document.no bruker ord og begreper som mer enn signaliserer negative holdninger til meningsmotstandere?

Jeg er suspendert (kall det gjerne utestengt, men altså ikke kastet ut) fra Verdidebatt.no på grunn av uenighet med moderator Johannes Morken om debattstil. Morken er en aktiv moderator som forsøker å holde orden på debattanter. Han griper derfor aktivt inn overfor de som kommenterer når han finner grunn til det. Han sletter innlegg med begrunnelse og henvisning til retningslinjer, han går i dialog med debattanter, han stenger tråder, han suspenderer debattanter for kortere eller lengere tid – og i verste fall stenger han ute personer for godt. Suspensjon/utestenging for kortere tid brukes også for å roe ned debatter og debattanter, særlig når ting tar av i perioder hvor moderasjonen ikke kan være så tett som ellers. Han er faktisk en god moderator – nettopp av den typen aktive og ansvarlige ordstyrere jeg har etterlyst i både tekst og tale etter 22. juli.

Når man går inn i debatt på et nettsted som eies og modereres av noen, er det klart at moderator alltid har rett. Det er liten grunn til å krangle om hans avgjørelser. Den aktuelle suspensjonen av meg er i hovedsak knyttet til en uenighet om bruk og ikke-bruk av sterke karakteristikker i to ulike debattråder.

I det ene tilfellet bukte jeg krasse, men presise karakteristikker om den språkbruk som ble benyttet i et innlegg. Tråden kan leses her: «Importvern. Om nissen på lasset». Og et av mine krassere innlegg her: «Menneskeforakt».

Denne debatten var altså krass fra flere sin side og moderator gikk inn med flere inngrep i etterkant, men underveis ba han i direkte meldinger om at debattantene måtte dempe tonen. Samtidig foregikk en Israel-debatt i en annen tråd. Der brukte en debattant uttrykket «kreftsvulst» om Israel. Jeg skrev et innlegg, i «forsiktige» ordelag, og påpekte det uheldige i slike uttrykk, «Urimelig språkbruk».

Verdidebatt.nos moderator forsøkte så å samle trådene etter flere runder med strie debatter, og han mente min ulike krasshet overfor to ulike debattanter og i ulike tråder, var inkonsekvent (eller dobbeltmoralsk om man vil). Han har derfor ønsket et innlegg fra meg hvor jeg beklager for krasse karakteristikker og denne formente dobbeltmoralen. Det er moderators soleklare rett å stille krav til debattanter og kommentatorer. Men jeg mener jeg ikke har grunn til å beklage noe i denne sammenheng og tar moderators suspensjon av meg til etterretning. Vi har en dialog om dette og hvor lenge dette varer er opp til moderators vurdering. For moderator bestemmer – selvsagt.

Debatt på Internett er spennende og vanedannende. Det har derfor også vært helt fint å få en pause fra visse debattarenaer. Særlig når debatter blir personfokusert (på min person og ikke argumenter og standpunkter, hvilket altså også ses gang på gang i kommentarfeltet på Document.no, selv når jeg ikke debatterer der). Jeg vurderer derfor nøye om jeg i det hele tatt ønsker å gjenoppta noen mer omfattende debattvirksomhet på Verdidebatt.no eller andre steder.

Så mye om bakgrunnen for Rustads påståtte «utkastelse» fra Verdidebatt.no.

Motoffensiv

Motoffensiv har vært et lite Facebook-basert nettverk av debattanter med en del og ulik erfaring fra Internett-debatt. Bakgrunnen er å styrke hverandre i debatter med ekstremister av ulikt slag. Dette nettverkets eksistens har også kommet fagpersoner i Oslo kommune for øre. Etter å ha blitt invitert til møter og avklaringer, har Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag fått signaler om at kommunen ønsker å støtte utvikling et større prosjekt for å koordinere mye av den innsatsen som flere ulike grupper driver mot hatretorikk og ekstremisme på nettet, og at det er ønskelig at HEF tar ansvaret for et slikt koordineringsprosjekt. Det arbeides nå med å utvikle dette.

Selvsagt er dette prosjektet ideologisk motivert. Rustad skriver som om dette er suspekt. Men da er jo også Document.no suspekt for Rustad har ideologiske motiver for å drive med denne virksomheten. Spørsmålet må vel være hva slags ideologis motivasjon som ligger til grunn – er denne anstendig, innenfor demokratiske rammer osv.? Hvilke verdier er det som skal ligge til grunn og forsvares? Interesserer dette Rustad? Tydeligvis ikke.

Isteden spør Rustad insinuerende: «Bin­der Oslo kom­mune og Human-Etisk For­bund seg til noe som har en sterk poli­tisk slag­side? Og som frem­mer hold­nin­ger som viser lav tole­ranse for and­res meninger?» Svaret er nei.

Motoffensiv handler om å konfrontere nettopp dem som har rasistiske, islamofobe, antisemittiske og ekstreme konspirasjonsteoretiske oppfatninger. Hvis Rustad ikke tror slikt finnes på nettet, er han dårlig informert, jf. påstander om pedofili-aktivisme fra alternativistiske miljøer («Svertekampanje mot Human-Etisk Forbund og navngitte skeptikere» ). Eksemplene kan mangfoldiggjøres.

Det kan synes som om Rustad frykter at Motoffensiv skal ha særlig brodd mot hans ideologisk ståsted og Document.no. Det er nok en overdreven frykt. Det er andre steder og meninger det er viktigere å konfrontere. Men det finnes fortsatt ekstremister som kommenterer i kommentarfeltet på Document.no. Om noen i Motoffensiv-nettverket, eventuelt et utvidet nettverk i framtiden, vil gå inn her for å diskuterer og konfrontere, gjenstår å se. Jeg har i alle fall ikke tenkt å bruke mye tid her.

Å arrangere kurs i argumentasjonskunnskap og -teknikk, redigere en nettportal, bidra til utvikling av en faktadatabase, organisere en større konferanse i året osv., osv., er en ganske omfattende jobb. I våre dager er det ikke mulig å forlite seg på frivillighet for å få gjort alt som skjer i frivillige organisasjoner. Når Oslo kommune ønsker en slik større aktivitet enn det Motoffensiv i dag er i stand til å levere, er det ikke noe suspekt – slik Rustad igjen insinuerer gjennom sitt ordvalg og sin vinkling – å sette opp budsjetter som også omfatter honorar- og/eller lønnsmidler. Det vil uansett ikke bli snakk om kommunale avlønning av en heltidsansatt. Vi vil altså ikke at det offentlige skal betale. Vi vil levere en tjeneste i hovedsak på frivillig basis, men basert på en forespørsel fra Oslo kommune. Da er det rimelig at de som bestillere er med på å dekke en del av kostnadene. (Men HEF Oslo fylkeslag har også valgt å legge egne ressurser inn i dette prosjektet).

En plage for omgivelsene?

«Gule har vært en utret­te­lig debat­tant, men blir etter en tid en plage for omgi­vel­sene.» En ganske klassisk ad hominem påstand fra Rustads side. Uten belegg. Ikke så rart, for dette er hans definitivt subjektive og ideologisk funderte synspunkt. Ham om det. Men har det noe i en seriøs kommentar å gjøre? Det er kanskje slik Rustad fremmer toleransen for meninger han ikke liker?

Dermed kan det være grunn til å spørre om det ikke er Rustad som er en plage for «omgivelsene» (blant annet alle han skriver om på Document.no), når han har en gjennomgående insinuant stil. Som når han også skriver at den faktabasen som Motoffensiv forslår å etablere, «skal kva­li­tets­sik­res av ham [meg].» Hvor har han det fra? Ingen steder. For det er slett ikke meningen. (Det vil være snakk om relevant faglig ekspertise ved universiteter og høyskoler.)

Men det er sant at «Gule har vært frempå flere gan­ger med å antyde at man tren­ger strafferetts­lige sank­sjo­ner mot per­soner som dri­ver hate­spe­ech.» Ja, det er nødvendig at vi også benytter straffeloven mot den aller groveste hetsen som forekommer på Internett. Men det innebærer ikke at «Anmel­del­ser skal inngå i kursopplegget», men at informasjon om hvordan og hvor man kan anmelde skal gjøres enkelt tilgjengelig via en nettside. Hvis dette skulle være kontroversielt, må man jo lure på hvilken verden Rustad lever i. Da er han ikke kjent med hva slags svineri som flyter omkring på Internett. Eller at vi faktisk har en straffelov som setter grenser for hva som kan ytres av hat og diskriminering.

Det er mulig han er redd for selv å bli rammet, men det tror jeg han kan ta med ro. Det er langt verre innlegg enn det som forekommer på Document.no som bør rammes av eventuelle rettslige sanksjoner. Det vil uansett være domstolene som avgjør hva som er i strid med loven – ikke Motoffensiv.

Spekulativt og uetterrettelig

«Gules pro­sjekt sli­ter, og må der­for belas­tes det offent­lige.» Maken til tull. Motoffensiv har eksistert helt greit i regi av HEF Oslo fylkeslag og deltagerne i nettverket i mer enn to år, og ikke slitt på noen som helst måte. Vi har da heller ikke bedt om penger fra kommunen, men har altså blitt invitert til å sende en prosjektbeskrivelse/søknad om et større og annet / utvidet Motoffensiv. Etter flere møter som kommunen har invitert til, blant annet dette: «Seminar om hatretorikk på Rådhuset 20.november».

Rustad / Document.no har advart mot antisemittisme i det norske samfunn. Det har flere gjort. Derfor har myndighetene gitt støtte til HL-senteret og Wergeland-senterets arbeid og bedt om at det utarbeides et opplegg til bruk i skolene for å etablere en verdimessig beredskap mot rasisme og antisemittisme. Opplegget kalles DEMBRA . HEF Oslo fylkeslag har tenkt i lignende baner og har ønsket å lage et opplegg for de humanistiske konfirmantene som gjør dem i stand til å gjenkjenne rasistisk og antisemittisk ekstremisme. Derfor har fylkeslaget ønsket et samarbeid med DEMBRA-prosjektet. Det har DEMBRA vært villig til. (Dette er verdimessig forbundet med Motoffensiv, men er et separat prosjekt som Oslo kommune ikke er involvert i.)

Igjen framstiller Rustad dette som suspekt, et prosjekt med gal ideologisk forankring. Men også i Den norske kirke arbeides det med tiltak som skal gi konfirmanter grunnlag til å avvise antisemittisme og rasisme. Det er med andre ord mange – inkludert et Høyre/FrP-byråd i Oslo – som er bekymret over hatretorikk og ekstremisme på Internett. Og som ønsker å gjøre noe med dette. Det er faktisk noe Rustad bør glede seg over.

Rustad avslutter med at «Jour­na­list Even Gran har levert en artik­kel blot­tet for kri­tikk og mot­fore­stil­lin­ger. Dette er ren meninghetsjournalistikk.» Nettopp ja, men Rustad kunne ikke en gang ta en telefon eller sende en e-post til meg før han skrev og publiserte sin kommentar. Det ville kanskje ikke blitt samme svung over storyen om han hadde gjort det. Så hvem som driver ukritisk menighetsjournalistikk kan diskuteres. Det er da heller ikke særlig mange utenfor menigheten til Rustad og Document.no som har kommentert i feltet under Rustads artikkel.

Men han skal ha takk nok en gang for å innvilge en tilsvarsrett. Det har imidlertid blitt nødvendig fordi jeg ikke kan kommentere i kommentarfeltet under Rustads artikkel. For jeg er «utestengt» fra Document.no, uten begrunnelse. Det er jo litt «morsomt» når Rustad insinuant spør om ikke Motoffensiv «frem­mer … lav tole­ranse for and­res meninger?», og selv ikke tåler en og annen kommentar fra undertegnede. For da blir det «bikkjeslagsmål».

Men verken logisk eller moralsk konsistens har vært Rustads eller Document.nos sterke side.

For egen del blir det uansett ikke mange innlegg fra min side, for jeg er stadig vekk ikke interessert i å bidra til legitimering av Document.no – som fortsatt har alt for mange ekstreme artikler og ekstremister som kommenterer.

Lars Gule