Demografi

Etter at det sist torsdag ble lagt frem ny innvandringsstatistikk, er overraskende lite blitt skrevet, særlig tatt i betraktning at nettoinnvandringen til Norge igjen var rekordhøy.

Det lille som er skrevet, er da heller ikke særlig opplysende. Adresseavisen er blant dem som har gjengitt NTB-meldingen hvor det analytiske høydepunktet var som følger:

58 prosent av innvandrerne til Norge i fjor kom fra et EU-land og 12 prosent fra Afrika. 11 prosent var norske borgere som flyttet tilbake til Norge.

Siden dette ikke er veldig opplysende, er det bedre å gakke hen til statistikkbankens tabell 05476, hvor man finner oppdaterte tall for innvandring etter statsborgerskap. Hvis man deler inn nettoinnvandringen etter opphavsregion, fremtrer følgende:

Norden 2.472
Vest-Europa 4.809
Øst-Europa 23.524
Asia, Afrika, Latin-Amerika 16.927

Ca. 36 prosent av nettoinnvandringen utgjøres altså av ikke-vestlige borgere.

Det er ellers riktig som en overskrift gjentatt her og der forkynte, nemlig at det kom flest innvandrere fra Europa. Men denne observasjonen kunne kanskje få en til å tro at det kom færre ikke-vestlige enn før. Nå opplyste riktignok SSB i sin pressemelding at antallet var økt fra f.eks. Eritrea, men uten å se innvandring fra de forskjellige regionene i et litt større perspektiv.

Gjør man det, oppdager man at den ikke-vestlige nettoinnvandringen i 2012 var den største noensinne, faktisk litt over en fjerdedel høyere enn i forrige rekordår (2009), og at trenden for Europa sett under ett er nedadgående.

innvandringstrender

Sett i lys av beregningene offentliggjort den siste tiden, medførte fjorårets ikke-vestlige innvandring en langsiktig merutgift for staten på nærmere 70 milliarder kroner.

Det er ingen annen sosial realitet som vil avstedkomme større langsiktige endringer, for det meste irreversible sådanne, i det norske samfunnet. Men det skal altså ikke undersøkes ordentlig. Hvem andre enn Finansavisen ville være troende til å gå og hente SSBs tall og trykke figuren over?