Nytt

Ikke før har NRK beklaget og fjernet Runar Henriksen Jørstads sterkt tendensiøse reportasje og artikkel fra nettsiden sin, før statskanalen må beklage igjen.

Denne gangen for faktafeil og uimotsagte påstander om ambulansesjåfør Erik Schjenken i P2-magasinet Ekko, skriver Helge Øgrim i fagbladet Journalisten:

«Onsdag 9. januar sendte Ekko en sak om hva som skjer med mennesker som tilfeldig blir vitne til dramatiske hendelser. I denne saken: To kvinner som var i Sofienbergparken da Ali Farah ble slått ned for fem år siden. I programmet ble det framsatt flere faktafeil. I tillegg ble påstander i saken stående uimotsagt. Dette beklager vi.

Vi beklager særlig at vi ikke tok kontakt med ambulansesjåfør Erik Schjenken for å få hans versjon av påstander som fremkommer i saken, og at vi i stedet brukte uttalelser han har avgitt i et intervju som tidligere er sendt i Ekko.»

Beklagelsen ble lest opp i Ekko tidligere i dag.

De aktuelle kvinnene i studio fikk helt uimotsagt fremsette feilaktige påstander om Schjenken, som NRK lot være å kontakte på forhånd til tross for at han ble omtalt ved navn i innslaget.

[Redaksjonssjef Turid] Grønlund forklarer at man i stedet brukte et klipp fra programserien Overeksponert på NRK2 i 2011.

– Når Schjenken ble omtalt ved navn, skulle vi kontaktet ham, sier Grønlund.

– Klippet fra Overeksponert ble brukt ute av kontekst. Vi hadde en god dialog med ham.

Redaksjonssjefen i Samfunnsredaksjonen ønsker ikke å gå nærrmere inn på hva som ble sagt om ambulansesjåføren i reportasjen 9. januar.

– Men når vi gjør feil, har jeg ikke problem med å beklage.

I mai 2011 tapte Dag­bla­det på alle punk­ter i tid­li­gere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­kens søks­mål mot avi­sen for ærekren­kende påstan­der, og ble i Oslo ting­rett dømt til å betale Schjen­ken en mil­lion kro­ner i opp­reis­ning, samt saks­om­kost­nin­ger på rundt en million.

I søks­må­let gjorde Schjen­kens advokat Carl Bore gjel­dende at Dag­bla­det drev en til­nær­met hets­kam­panje, og stemp­let ham som rasist ifb med Farah-saken i 2007. Schjen­ken ble for øvrig fri­kjent for ankla­gene om rasisme og kren­kende opp­før­sel av både Oslo ting­rett og Riks­ad­vo­ka­ten. Også Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemda fri­fant begge ambu­lanse­sjå­fø­rene i Farah-saken for rasisme, og ret­tet sterk kri­tikk mot Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bud (LDO) Beate Gan­gås som kom til mot­satt kon­klu­sjon – uten at ambu­lanse­sjå­fø­rene fikk anled­ning til å for­klare seg i for­bin­delse med LDOs granskning.

Dom­men kon­klu­de­rer med at Dag­bla­det frem­satte en lang rekke retts­stri­dige ærekren­kende utta­lel­ser om Erik Schjen­ken, og under­stre­ker at pres­sens opp­gave er å infor­mere, avdekke kri­tikk­ver­dige for­hold og også selv å ta stand­punkt i ulike saker:

– I en sak som denne er det imid­ler­tid helt klart at pres­sen må ta hen­syn til at det fan­tes en annen svak part i bil­det, nem­lig de to ambu­lanse­men­nene, som på grunn av sin taus­hets­plikt ikke hadde mulig­het til å for­svare seg, heter det i dom­men.

Kanskje er det på tide med en utskiftning i NRKs ledelse og journaliststand?

Journalisten.no: Kom ikke til orde etter nye anklager.