Dag­bla­det har tapt på alle punk­ter i tid­li­gere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­kens søks­mål mot avi­sen for ære­kren­kende påstan­der, og er i Oslo ting­rett dømt til å betale Schjen­ken èn mil­lion kro­ner i opp­reis­ning, samt saks­om­kost­nin­ger på rundt en mil­lion.

I søks­må­let gjorde Schjen­ken gjel­dende at Dag­bla­det drev en til­nær­met hets­kam­panje, og stemp­let ham som rasist ifb med Farah-saken i 2007. Schjen­ken ble for øvrig fri­kjent for ankla­gene om rasisme og kren­kende opp­før­sel av Oslo ting­rett og Riks­ad­vo­ka­ten. Også Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemda fri­fant begge ambu­lanse­sjå­fø­rene i Farah-saken for rasisme, og ret­tet sterk kri­tikk mot Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bud (LDO) Beate Gan­gås som kom til mot­satt kon­klu­sjon – uten at ambu­lanse­sjå­fø­rene fikk anled­ning til å for­klare seg i for­bin­delse med LDOs gransk­ning.

Dom­men kon­klu­de­rer med at Dag­bla­det frem­satte en lang rekke retts­stri­dige ære­kren­kende utta­lel­ser om Erik Schjen­ken, og under­stre­ker at pres­sens opp­gave er å infor­mere, avdekke kri­tikk­ver­dige for­hold og også selv å ta stand­punkt i ulike saker:

ANNONSE

- I en sak som denne er det imid­ler­tid helt klart at pres­sen må ta hen­syn til at det fan­tes en annen svak part i bil­det, nem­lig de to ambu­lanse­men­nene, som på grunn av sin taus­hets­plikt ikke hadde mulig­het til å for­svare seg, heter det i dom­men.
– Uakt­somme

Det sen­trale temaet var imid­ler­tid om det lå innen­for avi­sens ytrings­fri­het å frem­sette de aktu­elle beskyld­nin­gene.

Etter ret­tens opp­fat­ning utviste ikke Dag­bla­det til­strek­ke­lig akt­som­het ved sin jour­na­lis­tikk.

Dag­bla­dets sjef­re­dak­tør Lars Helle rea­ge­rer kraf­tig på pre­mis­sene i dom­men, som han mener i hoved­sak har tatt utgangs­punkt i kom­men­tar­ar­tik­lene og nær­mest ser blindt vekk fra at kom­men­ta­rer må være frie i et sam­funn med ytrings­fri­het. I sitt for­svar vektla Dag­bla­det bla at saken fikk bred dek­ning i riks­me­dia og at avi­sens dek­ning ikke skilte seg ut fra denne. Ret­ten var imid­ler­tid ikke enig, og kon­klu­derte med at Dag­bla­dets jour­na­lis­tiskk var “sær­de­les intens”. Poli­tisk redak­tør Marie Simon­sens kom­men­tar trek­kes frem som eksem­pel på avi­sens dek­ning:

Ret­ten mener det ikke er et godt nok argu­ment at påstan­der ble frem­satt i flere medier: 

- Dag­bla­dets jour­na­lis­tikk var imid­ler­tid sær­de­les intens og avi­sen burde ha vært for­be­redt på at saken ville kunne få et retts­lig etter­spill, heter det i dom­men.

Ære­kren­kende
Blant kom­men­ta­rene som trek­kes fram som eksemp­ler på rasisme­be­skyld­nin­ger, er poli­tisk redak­tør Marie Simon­sens artik­kel «Skrekk og avsky», hvor hun skri­ver at «Hadde Eivind Reiten lig­get blo­dig og for­slått i Hydro­par­ken, ville selv­føl­ge­lig ingen ambu­lanse kjørt fra ham.»

Her mener ret­ten at Dag­bla­det «uakt­somt frem­satte en rekke med like­ar­tede retts­stri­dige ære­kren­kel­ser som ikke er beskyt­tet av ytrings­fri­he­ten. De aktu­elle utsag­nene gjen­nom tre uker etter hen­del­sen bidro til å semen­tere opp­fat­nin­ger som den almin­ne­lige avis­le­ser hadde dan­net seg om ambu­lanse­men­nene».

Også den redak­sjo­nelle dek­nin­gen får gjen­nomgå.

«Beskyld­nin­gen om at han ikke ble under­søkt til tross for at han lå liv­løs på bak­ken, var en sterkt ære­kren­kende urik­tig fakta­ut­ta­lelse ret­tet mot ambu­lanse­menn i tje­neste, og utta­lel­sen hadde en bety­de­lig skade­evne», heter det blant annet.

Det er ven­tet at Dag­bla­det vil anke dom­men.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • yyx

  Jeg lurer på hvor­for jour­na­lis­tene i Dag­bla­det  har så stort hat til alt som de selv ikke liker. Dette har fore­sten dem­pet seg noe det sis­ste året.

  • Sven007

   Dag­bla­det skri­ver alt som antas å kunne øke avi­sens opp­lags­tall. Ideo­lo­gien i Dag­bla­det kan enkelt uttryk­kes i kro­ner og ører, dvs. antal­let omsatte aviser.
   De som tror at det er andre stør­rel­ser som lig­ger bak avi­sens skri­ve­rier tar rett og slett feil. At Dag­bla­dets ansatte gjerne vil at vi skal tro at det er noe poli­tisk libe­ralt bak søpla kan jeg godt for­stå. De fær­reste liker å bli vist fram i all sin ekle naken­het.

   • ad1648

    Dag­bla­det fun­ge­rer bra som papir for katte­das­sen. Men da er det bedre å plukke den opp gra­tis fra papir­con­tai­nere, even­tu­elt bus­sen eller ben­ker i par­ken.

 • Jeg har selv vært ufor­tjent utsatt for dag­bla­det. Dette fry­der meg langt inn i mar­gen.
  Respekt for at du tok igjen mot dem  Erik Schjen­ken.

 • Føleri­b­la­det hadde også en annen liten greie her om dagen, som “mer­ke­lig nok” ble borte kort tid etter at jeg (og jeg antar fler) sendte klage­mail:

  http://i.imgur.com/OaDhU.png

  • Guest

   Bru­talt arres­tert? HAHAHAHAHA

  • ad1648

   LOL:-)

 • ad1648

  Gra­tu­le­rer Erik!

 • Ante_­Bergan

  Eksemp­let Dag­bla­det viser gang på gang og år etter år hvor ekkelt og inkvi­si­sjons­ak­tig det kan bli når de kom­bi­ne­rer tab­loid jour­na­lis­tikk med kul­tur­ra­di­ka­lisme.

  De ser seg som den lille manns for­sva­rer. De endre opp som den lille manns tor­tu­rist. 

 • Nil­s_Svend­sen

  Man må bare gra­tu­lere Schjen­ken. Utro­lig at en mann kla­rer å stå rak­ryg­get i en slik alt­om­fat­tende hat­storm og ri den av. All respekt.

 • ise­lilja

  Ytrings­fri­hets­mes­sig er jeg ikke så glad for denne dom­men, og jeg har på følel­sen at det er en reell sjanse for at den vil bli omgjort i høy­ere instan­ser.

  Nå har rik­tig­nok ikke over­sikt over hva Dag­bla­det skrev i denne saken, men selv om frem­stil­lin­gen skulle ha vært vel­dig skjev og mis­vi­sende, så ser jeg mange beten­ke­lig­he­ter ved at aviser skal døm­mes for en “skjev frem­stil­ling” o.l. Dette kan vel­dig fort hindre reell kri­tisk jour­na­lis­tikk på vik­tige områ­der  (et eksem­pel på dette er hvor­dan franske medier har tiet om beten­ke­lige for­hold knyt­tet til enkelte franske topp-poli­ti­kere bl.a. pga. den strenge inju­rie­lov­giv­nin­gen i Frank­rike).

  Gene­relt mener jeg også at erstat­nings­be­lø­pene lig­ger for høyt i inju­rie­sa­ker, sett i for­hold til f.eks. vold­tekts­sa­ker, hvor sum­mene ofte lig­ger rundt 100 000 (her bør erstat­nings­be­lø­pene defi­ni­tivt øke).

  Det sagt, så har jeg ikke følel­ses­mes­sig noe imot at Dag­bla­det får seg en smekk og jeg unner abso­lutt Erik Schjen­ken opp­reis­nin­gen.

  • Guest

   Hva har denne saken med ytrings­fri­het å gjøre?

   Dom­men er på ingen måte et slag mot ytrings­fri­he­ten. Den er kun et slag mot at media bevisst går inn for å øde­legge noen med løg­ner.

   Mener du media burde kunne skrive hva pok­ker de øns­ker uten kon­se­kven­ser?

   Her er det ikke snakk om en skjev frem­stil­ling, men en direkte løgn­ak­tig frem­stil­ling so demo­ni­se­rer noen, og det over lang tid.

   • ise­lilja

    Det er vel dette jeg er usik­ker på: hvor mye løg­ner om fak­tiske for­hold som Dag­bla­det for­mid­let. Noen fakta­feil har det sik­kert vært, men hvor mange og alvor­lige ? Kan du kon­kre­ti­sere hvilke fakta­feil det dreier seg ? At Schjen­kens opp­før­sel i saken var fag­lig kri­tikk­ver­dig er erkjent av alle og ga ham advar­sel fra Helse­di­rek­to­ra­tet.

    Jeg har inn­trykk av at det fra Dag­bla­dets side mest dreier seg om det du kal­ler “demo­ni­se­ring”, opp­dik­ting av rasis­tiske moti­ver osv. og jeg ser som sagt beten­ke­lige sider ved at dette skal kunne gi grunn­lag for dom­fel­lelse og store erstat­nings­be­løp.

    Vær klar over det neste gang like gjerne kan være en mann fra et eller annet isla­mis­tisk miljø som føler seg demo­ni­sert og er i stand til å påvise enkelte fakta­feil – og plut­se­lig sit­ter med 1 mil­lion kr. i erstat­ning.

    Ellers er det Schjen­ken selv som har valgt å stå fram med navn og bilde i avi­sene, mediene har aksep­tert ano­ny­mi­te­ten til den andre ambu­lan­sje­sjå­fø­ren i saken.

    • Chris­tian Skaug

     Ellers er det Schjen­ken selv som har valgt å stå fram

     Dom­mens side 8 anfø­rer at de opp­lys­nin­gene og bil­dene som forelå var til­strek­ke­lige til iden­ti­fi­ka­sjon, og at dette var ska­de­lig for hans omdømme, til tross for at nav­net hans ikke ble lands­kjent.

     • ise­lilja

      Joda, men å holde iden­ti­te­ten skjult for nær­mil­jøet og spe­si­elt inter­es­serte ville nok uan­sett vært umu­lig. Den andre ambu­lanse­sjå­fø­ren er jo også iden­ti­fi­sert på net­tet, men for­tje­neste­fullt nok ikke av etab­lerte media.

      Hva jeg tenkte på er at det i store media-saker ofte frem­he­ves som en spe­si­ell påkjen­ning å få navn og bilde smørt utover første­sida, eller andre store opp­slag. Og det slapp Schjen­ken fram til han selv sto fram. 

      Et visst omdøm­me­tap ville  Scjen­ken lidd også uten medias fokus på rasisme­as­pek­tet, fordi behand­lin­gen av Ali Farah uan­sett var klan­der­ver­dig.

      Som jeg hus­ker saken og reak­sjo­nen på den så var mange fak­tisk mer opp­rørt over ambu­lan­sje­sjå­fø­re­nes opp­før­sel før det ble en sak som bare hand­let om rasisme. I begyn­nel­sen så mange den hoved­sak­lig som en sak om ufor­svar­lig helse­ve­sen (hvor mange hadde sine egne skrekk­his­to­rier å komme med).

      Ellers har jeg for­stått det sånn at Schjen­ken­har tatt rasisme­be­skyld­nin­gene spe­si­elt hardt – og har­dere enn kri­tik­ken for ufor­svar­lig skjønn i tjens­ten.

      Jeg er imid­ler­tid en ganske sterk til­hen­ger av ytrings­fri­het og mener fak­tisk at man i dette lan­det skal ha lov til både å kalle folk rasis­ter og å frem­sette rasis­tiske reak­sjo­ner uten å bli staf­fe­for­fulgt eller pålagt store erstat­nings­be­løp. Retts­lige sank­sjo­ner for slike ting kan fort hindre en sunn sam­funns­de­batt.

     • Brig­gen

      Jeg er langt på vei enig med deg i det siste. Ters­ke­len skal ligge høyt før redak­tø­rer sle­pes for ret­ten.
      Det som imil­der­tid gjør denne saken spe­si­ell er at vi så en sam­let blod­hund­flokk bestå­ende av både media og sen­tral­mak­tens repre­sen­tan­ter som alle vare ut på et poli­tisk opp­drag der man nær­mest krav­let over hver­andre i for­døm­mel­ser. Mål­ski­ven var en helt almin­ne­lig mann som ikke selv hadde opp­søkt offent­lig­he­ten med noe bud­skap eller i annet opp­drag enn å være til hjelp for andre mennesker.Og det er ikke rik­tig at Schjenkes hand­ling var kland­re­ver­dig. Han gjorde en feil vur­de­ring, noe også syke­hu­set gjorde med langt større res­sur­ser til­gjen­ge­lig.

      Ytrings­fri­he­ten skal være til­nær­met ube­gren­set, men et sted må det set­tes en grense. På meg vir­ker det som om ting­ret­ten har satt gren­sen på rik­tig sted. Det er fak­tisk ikke avi­se­nes pri­vi­le­gium å øde­legge livet til sakes­løse men­nesker. Og kri­tik­ken mot Dag­bla­det bør ikke handle om hva de skrev, men at de skrev det uten for­ank­ring i fak­tiske for­hold.

    • Guest

     Hei, ise­lilja!
     Synes det er fint at du tar for­sva­ret av ytrings­fri­het så alvor­lig.
     Men, det er nå engang slikt at å frem­sette grovt inju­ri­e­rende påstan­der som det er gode, til­gjen­ge­lige grun­ner for å anse som usanne ikke er dek­ket av ytrings­fri­he­ten.

     Anbe­fa­ler deg å lese dom­men Chris­tian har lagt ut lenke til.

     Dag­bla­det hev­det, blant annet, at Ali Farah var liv­løs da ambu­lan­sen kom til­stede.
     Dette er over­ho­det ikke sant, noe de utmer­ket godt vis­ste, siden ett av de lite hen­syns­fulle utsag­nene fra den andre ambu­lanse­man­nen var at han baga­tel­li­serte at Ali Farah lå og sprel­let. Han var der­til kom­met til bevisst­het.

     Dag­bla­det påstår også, for eksem­pel, i flere utsagn, at de to ambu­lanse­men­nene lot Ali Farah bli lig­gende igjen og blø.

     Dette var også full­sten­dig usant, og medie-norge valgte å under­trykke bil­der de satt på at Ali Farah sto da ambu­lan­sen kjørte sin vei.
     Det såkalte “Årets Bilde” ble tatt etter at ambu­lan­sen hadde kjørt sin vei.

     Dag­bla­det bedrev ure­de­lig sen­sa­sjons­ma­keri, og kan selv­sagt ikke skjule seg bak ytrings­fri­he­ten, noe ret­tens detal­jerte gjen­nom­gang (de siste 5–6 sider) viser tyde­lig.

     • ise­lilja

      Det er selv­føl­ge­lig et vel­dig godt poeng at man må lese dom­men for å kunne ha en kva­li­fi­sert, bas­tant opp­fat­ning av rime­lig­he­ten av den. 

      Jeg er nok ikke inter­es­sert nok til å bruke tid på å gå gjen­nom detal­jene i dette, så mine kom­men­ta­rer avspei­ler nok mest min instink­tive tendens til å ville for­svare ytrings­fri­he­ten.

      Gene­relt synes jeg også at i den grad Dag­bla­det har for­mid­let klart fak­tiske feil (lå liv­løs osv. ) taler mer for dom­fel­lelse enn gene­relle anklager/insinuasjoner om at rasisme lå bak opp­før­se­len til ambu­lanse­sjå­fø­rene. Her spil­ler det jo også en rolle om avi­sen vis­ste bedre eller burde visst bedre da de feil­ak­tige påstan­dene ble fram­satt.

      Men ellers tak­ker jeg for meg i denne debatt-trå­den for denne gang.

   • ad1648

    Dag­bla­det har jo Tore Tøn­nes blod på sine hen­der. Og de har de aldri bedt om unn­skyld­ning for.

 • AOM

  Det er ikke bare Dag­bla­det som burde få seg en smekk her. NrK var høyt oppe på banen i å for­midle rasisme­be­skyld­nin­gene, Likeså – og ikke minst – regje­rings­med­lem­met Kris­tin Hal­vor­sen, som i klar­tekst beskyldte ambu­lanse­sjå­fø­rene for rein­spikka rasisme.

  • Brig­gen

   Både Hal­vor­sen og det uunn­vær­lige invand­rings-ali­biet Manuela Ramin Osmund­sen gikk høyt på banen med sterke utta­lel­ser. Sist­nevnte sa i åpnings­ta­len på en kon­fe­ranse om rasisme og dis­kri­mi­ne­ring:

   Denne som­meren rys­ter en ny sak med rasis­tiske over­to­ner den norske idyl­len. Norsk-soma­lie­ren Ali Farah blir slått ned i Sofien­berg­par­ken i Oslo. Han slår bak­ho­det kraf­tig i bak­ken og ambu­lanse blir til­kalt. De to ambu­lanse­sjå­fø­rene nek­ter å ta ham med til syke­hu­set. Dette skjer til tross for at han har store hode­ska­der.”

   I avsnit­tet forut hadde hun snak­ket om Ben­ja­min-saken fra 2001. 

  • Andre som burde hatt en smekk her er Fyl­kes­le­gen i Oslo/Akershus Petter Schou, som kon­klu­derte med ” dis­kri­mi­ne­rende opp­før­sel med rasis­tiske over­to­ner..” (Samme utsagn ble brukt av Manuela Ramin-Osmund­sen i sitt store fore­drag på en Kon­fe­ranse i regi av Barne–  like­stil­lings – og inklu­de­rings­de­par­te­men­tet: “Norge, ikke bare idyll”. For et forum med høy­stå­ende, inter­na­sjo­nale gjes­ter.)
   Sta­tens Helse­til­syn fant ved senere gjen­nom­gang intet holde­punkt for rasisme. 

   • AOM

    Rik­tig, hele den poli­tisk kor­rekte elite ropte kors­fest, kors­fest.

 • Guest

  Jeg er vel­dig glad på Schjen­kens vegne! Ende­lig ser vi litt rett­fer­dig­het i denne saken. Og det fry­der meg at Dag­bla­det får som for­tjent. Men, som flere andre alt har kom­men­tert: Nrk og Kris­tin Hal­vor­sen burde ikke få vandre urørte bort fra dette.

 • Jeg kjen­ner en viss skade­fryd, men belø­pet var vel­dig høyt…

  • Brig­gen

   Og det tror jeg er helt avgjø­rende om saken skal få betyd­ning. En sym­bolsk seier til Schjen­ken hadde ikke vært nok.
   Jeg så Dag­bla­dets redak­tør på Dags­nytt 18 i går, og mer pin­lig forer­stil­ling er det knapt mulig å se for seg. Han hev­det at hvis denne dom­men ble stå­ende var det bare å legge ned pen­nen og slutte med avis…  Nå ville det ikke vært noe tap for nasjo­nen om Dag­bla­det for­svant fra avis­re­olene, men jeg spør meg hvil­ken evne til ana­lyse redak­tø­ren besit­ter.

   Hvis man filo­so­fe­rer litt over pres­sens rolle i et sam­funn, burde ikke noen av avi­sene stått på Schjen­kens side? I hvert fall gravd en del i saken med det for øye å avdekke hva som fak­tisk skjedde. Hva med å støtte den lille mann når et sam­let makt­ap­pa­rat, inklu­sive to stats­rå­der går amok i blod­tåka?

   • ad1648

    En avis som har som hoved­opp­slag om “Mobil­te­le­foni kan gi hjerne­kreft” har ikke livets rett som nyhets­for­mid­ler uanett. Jo for­tere søppla går inn, jo bedre.

 • Edvin Vik

  Min sym­pati for Schjen­ken for­svant da han for­talte at han stemte på rasis­t­gau­lerne, SV og Folk­vord. At han så var res­surs­sterk nok til å ta Dag­bla­det var bra. Det kan kan­skje hjelpe andre uskyl­dige rasis­t­gau­ling-ofre, de som aldri har fyrt opp under rasismeg­au­lin­gen. De fin­nes mange av dem. Jeg leste en sterk his­to­rie på docu­ment om en dame som bodde i blokk sam­men med nye lands­menn som sta­dig pla­get henne, med bråk og for­søp­ling. Det endte opp med at poli­tiet ban­ket på døren hen­nes. Hun var ankla­get for rasisme. Hun måtte flytte. Hun hadde ingen sjanse. Min sym­pati går til slike som henne, ikke til Schjen­ken.

  Noen som kan finne til­bake til denne docu­ment-len­ken?

  • Edvin Vik
   • ad1648

    Hvis dette er sant er det en skan­dale at poli­tiet i det hele tatt brukte res­sur­ser på å dukke opp hjemme hos denne kvin­nen på denne måten. Egent­lig burde HUN anmelde inn­vand­rer­man­nen som opp­trådte tru­ende mot henne ved inn­gangs­dø­ren til blokka.

 • Flora

  Dette for­tjente Erik Schjen­ken! Gra­tu­le­rer!

  Da det sto på som verst med jour­na­lis­ter som jaget i flokk og grove beskyld­nin­ger fra stor­tings­po­li­ti­kere og mini­stre, for­søkte jeg å finne adres­sen din for å sende deg bloms­ter og opp­munt­rende ord, men jeg klarte dess­verre  ikke å spore deg opp. Du skal vite at vi er mange som har sett opp til deg og beundret den ver­dig­het og ro du viste i møte med de mest uspi­se­lige ankla­ger fra de som skulle vært dine modige ledere og for­sva­rere. Du ble dol­ket i ryg­gen av våre toppo­li­ti­kere og deres ven­ner i redak­sjo­nene. De for­søkte å brenn­merke deg, en van­lig mann i en kre­vende jobb. I dag står de imid­ler­tid med de største brenn­mer­kene selv. Du Erik Schjen­ken står opp­reist i møte med dine barn og barne­barn, mens Syl­via Bru­stad, Bjarne Håkon Hans­sen,  Manuela Ramin Osmund­sen, Dag­finn Høy­bråt­hen og ikke minst Kris­tin Hal­vor­sen skal krympe seg når his­to­rien skri­ves.
  Fra Dag­bla­dets Marie Simon­sen og de andre kujo­nene i MSMs redak­sjo­ner for­ven­tet vi ikke annet enn feig­het, løgn og bedrag.

 • Pluto

  Ja, det er bare å Gra­tu­lere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­ken på det ster­keste med sei­e­ren, etter denne første retts­runde!

  Det var med en meget stor til­freds­het – ja, en fryde­full til­freds­stil­lelse av glede, under­teg­nede leste nyhe­ten i dag. For dette var en vik­tig prin­si­pi­ell doms­av­si­gelse – som vil kunne sette pre­se­dens for vern mot over­grep fra pres­sens side.

  Dag­bla­det vil natur­lig­vis anke, for “den den fjerde stats­makt” sin makt­full­kom­men­het og selv­rett­fer­dig­het er grense­løs. Jeg håper, at denne retts­av­gjø­rel­sen står seg. For er det noe, som kan tukte det mediale tyranni vi alle lever under, så er det nett­opp et kraf­tig slag så det svir – på penge­pun­gen.

  Jeg er glad for, at Erik Schjen­ken har greid å utstå dette pres­set på sin per­son. For dette har tæret på ham, som men­neske – når hans arbeids­mo­ral, per­son­lige integri­tet og ver­dig­het er til­smus­set så til de gra­der, av multi­kul­tura­lis­te­nes hoff­or­gan Dag­bla­det. Det har altså stått om hans ære og renommé.

  Om Erik Schjen­ken hadde vært svart i huden, så hadde natur­lig­vis dette vært en ikke-sak! Og som en påmin­nelse; Den negro­ide volds­mann, som for­år­sa­ket all skade ved å slå ned den soma­liske Ali Haji Moha­med Farah i par­ken, ble ikke viet noen stor grad av for­døm­melse i den like­ret­tede fler­kul­tu­relle presse.

  Så denne saken er på alle måter et talende bevis på det presse­dik­ta­tur vi lever under. Må du, Erik Schjen­ken – om saken ankes, også vinne i neste retts­in­stans!

  Og – i så fall dèt skjer, så har det norske retts­ve­sen også fått bevist sin uav­hen­gig­het over for det mediale makt­he­ge­moni. En dob­belt seier med andre ord.

  Pluto

 • Dag­bla­det er Nor­ges svar på “The Sun”, en avis som ska­per mange falske ryk­ter. Jeg mener det ikke bare er Dag­bla­det som hører hjemme på til­tale­ben­ken her, men også alle de for­bru­kere som støt­ter opp om denne kri­mi­na­li­te­ten ved å kjøpe avi­sen.

 • Guest

  Det triste er at kom­men­tar­fel­ter rundt omkring er fylt opp av men­nesker som åpen­bart ikke har satt seg inn i saken. De er et levende bevis på at Dag­bla­det MÅTTE fel­les.

  De tror fort­satt Scjen­ken er en ond­skaps­full per­son som ville Ali vondt. De vet ikke at det eneste de gjorde var å be poli­tiet kjøre Ali til lege­vak­ten fordi de opp­fat­tet situa­sjo­nen som tru­ende, samt at de mente Ali kunne være et mulig ordens­pro­blem.

  Disse igno­rante tul­lin­gene tror altså at ambu­lanse­fol­kene hånlo av Ali og lot ham ligge for seg selv, når fak­tum er at de bare øns­ket at poli­tiet frak­tet ham i ste­det.

 • Her­man Robak

  Farah-saken begynte å slå sprek­ker ganske tid­lig, da påstan­der som «dette hadde aldri skjedd med en hvit» viste seg å være opp­spinn.  Det hen­der at ambu­lanse­per­so­nell tror at en per­son med hode­skade bare er for full eller for stein til å gjøre rede for seg, men ikke tren­ger deres hjelp, fordi de har følge med noen som kan leie dem hjem. 

  Jeg antar at sjan­sen for å få hjelp er betrak­te­lig bedre når ven­ner, vit­ner eller pårø­rende på ste­det viser til­lit og til­ba­ken­hol­den­het, og for­kla­rer kort og tyde­lig hva som har skjedd.  Ellers blir det for mye støy, og da må sky­lap­pene på for at man skal klare å gjøre job­ben på en for­svar­lig måte.  Når dette i sin tur med­fø­rer enda mer støy, da blir det vans­ke­lig.  Og når dette igjen tol­kes i ver­ste mening, da blir det sir­kus. 

  Noen sa at man aldri ville ha kjørt fra Erling Reiten mens han lå og blødde.  Det er rik­tig, det.  Hvis Erling Reiten lå på bak­ken eller svaiet når han gikk, så ville de fleste som kjente igjen fje­set hans synes at han ikke var helt som han pleide.  Sann­syn­lig­he­ten for at det dreide seg om et ordens­pro­blem ville være lavere, for å si det mildt.  Skjønt, gad vite hva som kunne ha skjedd hvis ven­ner og pårø­rende ble aggres­sive mot ambu­lanse­per­so­nel­let?  F.eks. på et jule­bord, etter at en sel­skaps­lek endte eks­tra dår­lig? 

  (Et jule­bord der 500 gjes­ter står oppå sto­lene og syn­ger «hode, skul­der, kne og tå» for­tere og for­tere rin­ner meg i hu … Det gikk bra, hel­dig­vis.)