Nytt

Folk flest antar at politistudenter må ha plettfri vandel. Formelt sett ja, men siden Politihøgskolen tilhører høgskolesystemet betyr ikke «plettfri» helt plettfri. Det er rom for skjønn. Skjønn åpner for vilkårlighet, og nå er avviket blitt så stort at ferdige studenter har vanskeligheter med å få jobb, nektes full politimyndighet, eller utestenges fra krimavdelingen. Politiet stoler ikke på dem.

Da snakker vi ikke lenger om at en trafikkbot langt tilbake, vi snakker om at Politihøgskolen utviser et skjønn som ikke er i overensstemmelse med det skolen er til for: utdanne politifolk.

Det er Universitas som avslører utviklingen. Leder av Politiets Fellesforbud, Arne Johannessen, er bekymret, både over studentene og skolen.

Bakgrunnen for oppslaget er at nye retningslinjer for skolen er ute til høring. Skolen tenker ungdommenes fremtid, og nevner ting som trafikkbøter. Men Johannessen snakker om alvorlige dommer, og at studenter begår straffbare handlinger i studietiden.

 

Et annet problem er at for få studenter som begår kriminelle handlinger under selve studiet blir kastet ut av utdanningen, mener Johannessen.
– Vi skulle ønsket at det var mulig å få gjort noe med dette. Det handler også om renommeet til utdanningen. At studenter får lov til å fortsette med en alvorlig dom er et utrolig dårlig signal. Vi skjønner at det er vanskelig å kaste studenter ut av utdanningen, fordi PHS følger høyskolesystemet, men vi synes det er problematisk, sier han.

 Johannessen forteller at flere praksisansvarlige har opplevd å finne studenter som er registrert med fangefoto, og som har flere straffesaker på seg. PF har fått flere henvendelser fra nyutdannede politifolk som ikke får jobb grunnet kriminelle forhold fra tiden før de begynte på PHS, ifølge Johannessen.

Johannessen mener opptakspraksisen skaper problemer både under selve utdanningen, og når politistudentene senere skal søke jobb.
– En politimester nektet en student i praksisåret begrenset politimyndighet, fordi vedkommende ikke har plettfri vandel. I et annet tilfelle har en student fått begrenset adgang til politihuset. Blant annet fikk ikke vedkommende være på kriminalavdelingen fordi vandelen er så ille at de ikke har tillit til vedkommende, sier Johannessen.
Politimyndighet er en samlebetegnelse på myndigheter til å gi påbud og foreta inngrep overfor publikum, om nødvendig med makt, som er særegen for politiet. I praksisperioden får politistudentene en politimyndighet som er begrenset for varigheten av praksisperioden, og til det politidistriktet der praksisen gjennomføres.

http://universitas.no/nyhet/57593/vil-kaste-ut-lovbrytere