Noen av politiets viktigste oppgaver er å forebygge og avdekke straffbare forhold, deriblant narkotikakriminalitet. Samtidig forplikter etaten seg til at minst fem prosent av nyansatte har redusert funksjonsevne eller hull i CV grunnet blant annet rus. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Politiet plikter at minst fem prosent av de nyansatte har redusert funksjonsevne eller hull i CV-en grunnet blant annet rus eller psykisk sykdom. Politidirektoratet bekrefter at dette er en policy som gjelder hele politi- og lensmannsetaten.

– Å ha hull i CV-en kan være forenelig med å jobbe hos oss, sier HR-sjef i Kripos, Bård Liabø til Document.

Soning, rus og psykisk sykdom framstår umiddelbart som uegnede kvalifikasjoner ved arbeid i Politiet, men ved gjennomgang av søknadsprosessen for stillinger hos Kripos, kommer punktet «Hull i CV»:

 

– Dette er en policy som gjelder statlig offentlig sektor, inkludert politi- og lensmannsetaten. Kripos er pålagt av Politidirektoratet å sørge for at minst fem prosent av de nyansatte har redusert funksjonsevne eller hull i CV-en, sier Liabø til Document.

Documents spørsmål om hvordan ansettelse av disse søkerne samsvarer med politiets mandat, ønsker ikke HR-sjefen å kommentere. Han mener praksisen ikke står i strid med kvalifikasjonsprinsippet eller kravet om plettfri vandel:

– Dette overstyrer imidlertid ikke kvalifikasjonsprinsippet eller kravet om plettfri vandel. Man må ha plettfri vandel for å jobbe i Kripos. Kripos praktiserer ikke radikal kvotering.  «Hull i CV» innebærer ikke automatisk at man ikke har plettfri vandel. Å ha hull i CV-en kan være forenelig med å jobbe hos oss, sier Liabø.

I kontakt med Politidirektoratet får Document samme svar:

Rekrutteringsportalen er tilrettelagt for at søkere selv kan huke av for blant annet hull i CV, og de vil da bli vurdert særskilt. Søkere fra denne målgruppen kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Hva «tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren» i realiteten innebærer, gir verken direktoratet eller Kripos svar på, men forsikrer at kvalifikasjonene likevel må være på plass, selv om søkerne har hatt problemer med rus eller psykisk sykdom. Punktet om rus og psykisk sykdom tones ned av direktoratet, som skriver følgende i en skriftlig uttalelse til Document:

Hull i CV-en omfatter ikke nødvendigvis rusproblemer eller personer som har sittet i fengsel, men dreier seg i mange tilfeller om personer som tidligere har vært syke eller arbeidsledige. Det er i samfunnets interesse at også disse personene får anledning til å komme seg ut eller tilbake i arbeidslivet. En søker med hull i CV-en defineres som en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene.

Det statlige behovet for «inkludering og mangfold» synes å trumfe behovet for psykisk stabile utøvere av politiets hovedoppgaver, som i følge regjeringen er å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd.

Vi har, etter siste presisering som kom fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, journ.anm.), lagt inn ny tekst i rekrutteringsportalen for omtale av inkludering og mangfold i utlysningstekstene i etaten, skriver departementet i sin uttalelse.

Politiet hadde i 2019 ca 17.000 årsverk. Dersom politisektoren når målet om fem prosent ansatte med «hull i CV», vil i verste fall 850 politiansatte ha problemer med rus og/eller psykiske lidelser. Det må i sannhet kalles både mangfoldig og inkluderende.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.