Nytt

Når multikulturen mislykkes og får en negativ klang må noen grep tas. Ved førskoleutdaningen ved DMMH i Trondheim har man tatt i bruk nye ord. Første steg, et tidsskrift for førskolelærere fra Utdanningsforbundet har i nr 2/2012 en artikkel om saken.

Høgskolelektor Marit Hallset Svare ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning (DMHH)  i Trondheim svarer: – Vi har valgt å adoptere Europarådets begrep, slik det er nedfelt i rådets hvitbok White paper on Intercultural Dialogue fra 2008. På kontinentet har et begrep som «multikulturelt» fått noe negativt ved seg, det knyttes til «ghettoisering». «Interkulturelt» defineres derimot positivt, som aksepterende, med vilje til forståelse.

– Ved DMHHs interkulturelle linje utdanner vi førskolelærere med fokus på økt globalisering og flerkulturalitet, sier Svare.

Vårt språk skaper en avstand til de fremmedkulturelle. Derfor må separatistiske ord som «fremmedkulturell» avvises.

Førstelektor Sonja Kibsgaard, en av initiativtakerne til den interkulturelle linjen, sier begereper som «flerkulturell»  og «felleskulturell» fortsatt er fullt gangbare her i landet: – Flerkulturelt arbeid innebærer i Norge å etterstrebe felles mål. Det samme ligger i «felleskulturelt», det vil si å arbeide for fellesskapet.

Derimot avviser hun begreper som «fremmedkulturell» og «fjernkulturell», begge avstandsskapende og separatistiske ord.

Artikkelen er ikke å finne på nett, men kan muligens bli lagt ut her: http://www.utdanningsforbundet.no/Fagtidsskrift/Forste-steg/