innvilget-asyl-2011-III

Venstres Trine Skei Grande har for­søkt, Dags­avi­sens Arne Strand likeså og i dag er det Norsk orga­ni­sa­sjon for asyl­sø­kere (NOAS) ved Jon Ole Mar­tin­sen og Anti­ra­sis­tisk sen­ter (ARS) ved Kari Helene Par­ta­puoli sin tur til å gjenta det glade bud­skap:

Norsk asyl­po­likk er bare for streng, altså. Og på auto­pi­lot føl­ger den nå så kjente utta­lel­sen: Norsk asyl­po­li­tikk er blant de mest restrik­tive i Europa.

Jon Ole Mar­tin­sen, råd­gi­ver i Norsk orga­ni­sa­sjon for asyl­sø­kere (NOAS), mener det lave asyl­sø­ker­tal­let i Norge er en kon­se­kvens av en stram asyl­po­li­tikk.

– Dette er en vil­let poli­tisk utvik­ling fra regje­rin­gen. Myn­dig­he­tene har ført en bevisst sig­nal­po­li­tikk siden 2008 som roper: Ikke velg Norge, her er det vans­ke­lig! Norsk asyl­po­li­tikk er blant de mest restrik­tive i Europa og helt klart en med­vir­kende årsak til at færre vel­ger Norge.

D´damer og her­rer har rett i at antal­let ankomne asyl­sø­kere har gått kraf­tig ned de siste årene. Det er en direkte følge av Stol­ten­berg-regje­rin­gens sig­nal­po­li­tikk, som støt­tes av et stort fler­tall i Norge. Dette siste er sann­syn­lig­vis årsa­ken til at asyl­li­be­rale per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner til det kjed­som­me­lige frem­mer en påstand som ikke er sann – og ikke blir sann uan­sett hvor mange gan­ger de pågjel­dende gjen­tar den. 

ANNONSE

Norge har fort­satt ikke den mest restrik­tive asyl­po­li­tik­ken i Europa – vi har en av de mest libe­rale av slag­sen og har i noen år inn­vil­get flere asyl­søk­na­der per inn­byg­gere enn noe annet euro­pe­isk land. I for­hold til folke­tall inn­vil­ger Norge opp­hold til ca. 7 gan­ger flere asyl­sø­kere enn gjen­nom­snit­tet i EU

Euro­stats fore­lø­pige tall for 2011 viser at Norge lig­ger på en heder­lig tredje­plass over inn­vil­gede asyl­søk­na­der per inn­byg­ger i Europa, godt foran store og folke­rike land som Tysk­land, Stor­bri­tan­nia og Frank­rike:

(Dette er et utvalg av land, lenke til his­to­gram­met for hele Europa er her.)

Iht til Euro­stats tall for 2010 lå Norge på en 10. plass av 30 land over mot­tatte asyl­søk­na­der. Av inn­vil­gede asyl­søk­na­der lå Norge på en 5. plass av 30 euro­pe­iske land, men reg­ner man antall inn­vil­gede asyl­søk­na­der pr. 1000 inn­byg­gere endte imid­ler­tid Norge på en solid første­plass. Det samme var til­felle i 2009.

Selv i rene tall inn­vil­get Norge flere asyl­søk­na­der i 2010 – 5300 – enn bla Frank­rike med sine 64 mil­lio­ner inn­byg­gere (5115) og Ita­lia med sine 58 mil­lio­ner (4305).

De stats­støt­tede press­grup­pene for en libe­ra­li­se­ring av norsk asyl­po­li­tikk utvi­ser en sta­dig mer påfal­lende mot­vilje mot å for­holde seg til fak­tu­elle opp­lys­nin­ger, og fore­trek­ker til­syne­la­tende å fremme feil­ak­tige påstan­der i håp om at de blir opp­fat­tet som sanne. I vir­ke­lig­he­ten er det så enkelt som at enten gjør de det bevisst for å villede omgi­vel­sene eller så har de ikke pei­ling på hva de snak­ker om – og bør der­for vur­dere å tie stille til de har satt seg bedre inn i saken. Det fin­nes også en annen vur­de­ring som det muli­gens kan være i de asyl­li­be­ra­les egen inter­esse å foreta: kan det f.eks. tenkes at mang­lende gjen­nom­slag for andre saker de fron­ter skyl­des at tro­ver­dig­he­ten deres er lik null nett­opp fordi de kon­se­kvent frem­mer så åpen­bart og bevi­se­lig urik­tige påstan­der som dette? Kan vi i det hele tatt feste lit til noe av det de sier len­ger?

Men kan­hende håper de at der­som de bare fort­set­ter å gjenta seg selv, så vil mer fakta­ori­en­terte poli­tiske mot­stan­dere til slutt gå lei av å til­bake­vise dem?

I så fall tar de vel­dig feil. Tal­lene som viser at asyl­li­be­rale per­soner og press­grup­per farer med en – i beste fall – sær­de­les mis­vi­sende frem­stil­ling av tin­ge­nes til­stand fin­nes, og vi kom­mer til å legge dem frem. 

Hver gang.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Arbei­de­ren

  Ifølge Harry G. Frank­furts lille pam­flett, On Bulls­hit, så er det asyl­in­du­strien her bedri­ver å betrakte som bulls­hit­ting. Altså, man pos­tu­le­rer en påstand hvis sann­hets­ge­halt man gir blaf­fen i.

 • Stei­n­ad­ler

  Og takk for det. Kan­skje kan det tross alt være håp om at bud­ska­pet når ut etter­hvert, om at asyl­po­li­tik­ken fak­tisk i en årrekke har vært basert på kunn­skaps­løs­het  og/eller vir­ke­lig­hets­ve­gring gren­sende til ren gal­skap. Tal­le­nes klare tale tisier strengt tatt at Norge har tatt imot sin andel asyl­sø­kere for tiår frem­over.

 • rev­krok

  De nevnte per­soner frem­står etter­hvert som kon­ti­nu­er­lige løgn­hal­ser. Vel og merke hvis de er bevisst hva de gjør. Der­som ikke det er til­felle er de rett og slett kørka. 

 • Arbeids­rud

  Jeg lurer på hvem som fikk igjen­nom at man skal under­støtte med sta­tens pen­ger orga­ni­sa­sjo­ner som mot­ar­bei­der regje­rin­gens poli­tikk?

 • Kje­til7

  Desverre er hver­ken jour­na­lis­ter eller mange poli­ti­kere vel­dig flinke til å sette over­nevnte løgn­hal­ser til veggs. De får stort sett ture på i de vel­re­sig­gerte pro­gram­skue­spill kalt debat­ter som våre venstre­vridde jour­na­lis­ter får i stand.  Der­for blir det slik at når en løgn bare gjen­tas ofte nok så blir den av mange til slutt betrak­tet som sann­het. Støyen fra løgn­hal­sene og deres folk kan ofte være så høy at ingen “nor­male” men­nesker får komme til orde. Jeg lurer vir­ke­lig på hva som er galt med Venstre, det fin­nes ofte res­surs­sterke for­nuf­tige men­nesker i par­tiet, men de lederne de har skaf­fet seg har gått fra vondt til verre. 

 • ise­lilje

  Og i til­legg til de nevnte kom­mer UDI-direk­tør Ida Bør­re­sen, som på en måte er den ver­ste fordi hun er offent­lig byrå­krat og der­med for­trinns­vis skal være rime­lig rede­lig og nøy­tral i sin for­mid­ling til offent­lig­he­ten.

  Er det ube­ret­ti­get å hevde at det kom­mer så mange asyl­sø­kere til Norge når tal­lene for­tel­ler en annen his­to­rie?

  – Det kom­mer ikke mange asyl­sø­kere til Norge. Dette blir mer
  tyde­lig når man sam­men­lig­ner med for eksem­pel Sve­rige som har tre gan­ger
  så mange asyl­sø­kere, sier Ida Bør­re­sen i UDI.”

  Ja, for eksem­pel Sve­rige. Det er det eneste sam­men­lig­nings­bi­dra­get hun kom­mer med hver bidige gang asyl­tal­lene dis­ku­te­res. Aldri for eksem­pel Dan­mark, for eksem­pel Fin­land, for eksem­pel Tysk­land, for eksem­pel Frank­rike eller for eksem­pel Stor­bri­tan­nia. 

  Bør­re­sen skrev en meget lov­prist (i de rette kret­ser)  artik­kel i Aften­pos­ten en tid etter 22.juli hvor mora­len var vik­tig­he­ten av å vekt­legge fakta og rede­lig­het i inn­vand­rings­de­bat­ten. Men dette fak­tum at Norge gir opp­hold til 6–7 gan­ger flere asyl­sø­kere pr. inn­byg­gere enn gjen­nom­snit­tet i Europa skal man for enhver pris for­tie. Her skal det kun sam­men­lig­nes med – f.eks. Sve­rige.

  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8053546

  • Arbeids­rud

    Bør­re­sen lever av dette her – tak­ket være denne til­strøm­min­gen så har hun en godt betalt direk­tør­jobb – hvis ikke hadde hun kan­skje sit­tet som en bort­gjemt sek­re­tær i ett eller annet depar­te­ment, med ditto sek­re­tær­lønn.

  • Olav 3

   Jeg hus­ker hun i TV  uttalte at for egen del anså hun at folk burde kunne bevege seg fritt uten hin­der av gren­ser..
   Litt av en tid; med idea­lis­ter der det før var rea­lis­ter i top­pen av vårt byrå­krati!
   Leste at vårt nabo­land  Sve­rige nett­opp hadde en mili­tær­nek­ter som for­svars­sjef.

   Så, det kom­mer ikke mange asyl­sø­kere til Norge?
   Det for­tel­ler ikke lite om hvor denne per­sonen står i spørs­må­let om inn­vand­ring!
   Det får meg til å drømme om at man deler lan­det i to deler; en der vi fort­set­ter utvik­lin­gen fra lan­det vi fikk over­le­vert fra for­eldre og beste­for­eldre, og en der de gjerne kan fort­sette som nå.
   Så kan man  i alle fall i den ene delen, den jeg øns­ker å leve i, ta vare på hver­andre i den vel­ferd få andre sam­funn har klart å skape, med inn­vand­ring av men­nesker som kan og må arbeide; den eneste inn­vand­ring en vel­ferds­stat kla­rer å hånd­tere.
   De øvrige hjel­per vi i den grad vi kan i områ­der der de hører hjemme.

 • Tro­u­ty100

  Det er nå slik at blir en påstand uimot­sagt og gjen­tatt, vil det etter­hvert opp­fat­tes som en sann­het. Nå er det jo også slik at en slik sann­het gjerne avslø­res av uan­gri­pe­lige bevis. Slike bevis er det etter­hvert dess­verre flust av i lille Norge. Stang sier som rik­tig er at Oslo kan ikke ta vare på alle til­rei­sende tig­gere. Det er det samme med asyl­po­li­tik­ken. Lille Norge kan ikke fort­sette å ta imot alle i ver­den som har det vans­ke­lig. Vi har abso­lutt tatt vår del for lange tider frem­over. At noen øns­ker å uty­de­lig­gjøre slike fakta bør det kjempes kon­ti­nu­er­lig imot. 

 • ripss

   http://islamversuseurope.blogspot.com/2012/03/turks-systematically-burning-christian.html

  Vi lig­ger litt etter, men bare litt.
  Eller er ikke “norske” mus­li­mer slik som andre mus­li­mer?

 • Polin­korr

  Vi kan trygt stoppe all asyl­inn­vand­ring i minst 20 år for å for­døye og rette opp pro­ble­mene med den poli­tik­ken som har vært ført hit­til. Vi skal all­tid være best i klas­sen, all­tid uten konsekvensanalyse,her har vi så til de gra­der tatt oss vann over hodet.Og vi blir løyet huden full av av poli­ti­kerne og godhets/asylindustrien.