FN gir hvert år ut en statistikkrapport som viser utvikling og trender i antall asylsøkere i de 44 største vestlige industriland (UNHCR Asylum Trends 2013. Levels and Trends in Industrialized Countries)

Rapporten viser at antall asylsøkere økte med 113 000 personer i 2013 til i alt 613 000  personer. Dette er det nest høyeste antallet som noen gang er registrert. Bare de to siste årene har antall asylsøkere økt med over 180 000 personer eller 42 prosent.

Flest asylsøkere fra Syria

Fordelingen etter asylsøkeres landbakgrunn viser ikke overraskende at det var klart flest asylsøkere fra Syria. 56 000 personer fra Syria søkte om asyl i Vesten i 2013, mer enn en fordobling fra året før. Dette er det høyeste antallet asylsøkere fra et enkeltland som FN har registrert siden 1999. Omlag halvparten av alle asylsøkerne kom fra Syria, Russland, Afghanistan, Irak, Serbia, Pakistan, Iran eller Somalia. Et ubehagelig men åpenbart faktum er at land som er medlem av OIC (Organisation of Islamic Cooperation) er kraftig overrepresentert blant landene flest asylsøkere flykter ifra.

Åtte av ti søker seg til Europa

De fleste asylantene søker seg til europeiske land. I 2013 søkte 400 000 asylsøkere seg til europeiske land. Dette var nesten 100 000 flere enn året før. Til sammenligning søkte om lag 100 000 seg til USA/Canada, 24 000 til Australia/New Zealand og bare 5 000 til Japan/Sør- Korea. Mottak av asylsøkere er dermed i stor grad et europeisk fenomen.

Figur 1. Europas andel av antall asylsøkere til de 44 største industriland i verden i 2013. Kilde: UNHCR, Asylum Trends 2013.

europa.andel.asylsoekere

 

Enorme variasjoner mellom landene – Sverige suverent på asyltoppen

Samtidig viser fordelingen av antall asylsøkere at det er svært store variasjoner i hvor mange asylsøkere som søkere seg til de ulike landene i Europa, når vi ser antall asylsøkere i forhold til landenes folketall. Sverige skiller seg veldig klart ut ved at de mottok langt flere asylsøkere enn alle andre land (4,6 asylsøkere per 1000  innbygger). Deretter følger Sveits (3,2), Østerrike(2,0) og Norge (1,9). Jeg ser da bort i fra ministatene Luxembourg og Malta som også tok imot mange i forhold til folketallet, men som i stor grad fungerer som transittland.

Sveriges særstilling kan illustreres ved at landet mottok 6 ganger flere asylsøkere enn EU-snittet (0,8 per innbygger) og 10 ganger flere enn de store europeiske landene Storbritannia (0,4 per innbygger) og Frankrike (0,5 per innbygger). Eller ved at Sverige tok imot 23 ganger så mange som USA (0,2 per innbygger).

Det er også illustrerende for Sveriges særstilling at landet alene tok imot 54 000 asylsøkere i 2013, mens Japan og Sør-Korea tok imot 5 000 til sammen. Sverige har 9,6 millioner innbyggere, Japan og Sør-Korea har 176 millioner.

Sverige utmerker seg også ved at landet har ligget suverent på asylstoppen i lengre tid. FN gir tall for antall asylsøkere de siste fem årene fra 2009-2013. Sverige har tatt imot 19,2 asylsøkere per 1000 innbygger de siste fem årene. Det er syv ganger høyere enn EU-snittet (2,9) og nesten 20 ganger flere enn i USA (1,0). Sveits og Norge ligger på andre og tredje plass i mottak av asylsøkere de siste fem årene med om lag 11 per 1000 innbygger.

Figur 2. Antall asylsøkere per 1000 innbygger i utvalgte industriland i 2013. Kilde: UNHCR, Asylum Trends 2013.

antall.asylsøkere.per.1000innb

Sverige og Norge gir også opphold til flest

FNs statistikkrapport viser imidlertid ikke hvor store andel av asylsøkerne som får opphold. For å få et svar på dette må vi se på EUs asylsøkerstatistikk som gir en oversikt over hvor mange som fikk opphold i Eurostatrapporten «Eurostat. Data in focus 3/2014, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2013”.

Eurostat-tallene kan også gi en indikasjon på hvor streng eller mild asylpolitikk de ulike landene fører. Tallene for antall asylsøkere som fikk opphold viser at Sverige, og også Norge, skiller seg ut ved at de både hadde svært mange asylsøkere og at de ga opphold til mange asylsøkere.

I Sverige og Norge fikk 53 og 49 prosent av asylsøkerne opphold i første instans, mens gjennomsnittet i EU var 35 prosent. Tallene for opphold i første instans gir et godt bilde på hvor mange som får opphold, fordi svært få får opphold i andre instans i de fleste land. I Tyskland og Frankrike fikk bare 26 og 17 prosent av asylsøkerne opphold. Sverige var dermed også det landet som ga opphold til flest asylsøkere i Europa i 2013, med 24 000 personer som fikk opphold, mens 20 000 fikk opphold i Tyskland. Sverige gav også opphold til flere enn Storbritannia (8 500) og Frankrike (10 500) til sammen.

 

Norge fortsatt på andre plass på asyltoppen

Ellers ser vi at Sveits gav opphold til 39 prosent av asylsøkerne og Østerrike gav opphold til 30 prosent av asylsøkerne. Det betyr at Norge fortsatt gir opphold til nest flest asylsøkere i Europa, sett i forhold til folketallet, foran både Sveits og Østerrike. Det samme var tilfellet i 2012 og i 2011. Norge gav opphold til flere asylsøkere alene enn Danmark og Finland til sammen (5 800 vs 4 400).

Målt per innbygger gav Norge opphold til 1,1 asylsøker per innbygger i 2013, dette er mer enn fem ganger høyere enn EU-snittet på 0,2 per innbygger. Det er også mer enn dobbelt så mange som Danmark (0,5) gav opphold til og nesten fire ganger flere enn Finland (0,3). Norge gav opphold til ti ganger flere enn Storbritannia (0,1).

Figur 3. Antall asylsøkere som fikk opphold i 1. instans per 1000 innbygger i europeiske land i 2013. Kilde: Eurostats Asylum Statistics

figur3.sverige.norge
Sverige gav opphold til 10 ganger flere enn EU-snittet og forventer fordobling i 2014

Sveriges særstilling blir som nevnt enda klarere når vi tar hensyn til hvor mange asylsøkere som får opphold i første instans per 1000 innbygger. Sverige gav opphold til mer enn (2,5) dobbelt så mange som nummer 2 på listen Norge. Og mer enn ti ganger flere enn EU-gjennomsnittet.

Omfanget av asylsøkere til Sverige må kunne karakteriseres som ekstremt høyt sammenliknet med alle andre vestlige land. Samtidig melder svenske myndigheter om at antall asylsøkere i 2014 vil øke ytterligere fra sitt eksepsjonelt høye nivå i 2013 til mellom 80 000 og 100 000 asylsøkere i 2014. Altså en fordobling fra et nivå som allerede i 2013 var 10 ganger høyere enn EU-snittet. I den forbindelse har den svenske regjeringen anslått ekstrautgifter til 48 milliarder kroner for å videreføre en så høy asylsinnvandring frem til 2018. Og Sverige er som kjent ikke et oljefond.

Hvor lenge kan Sverige fortsette å føre en så ekstrem asylpolitikk før det fører til omfattende økonomiske og sosiale problemer? Vil det svenske korthuset rase sammen i løpet av neste Riksdagsperiode 2014-2018?

 

 

Blåfjell

 

Pseudonym for en person i en posisjon som gjør det mulig å komme med solide analyser, men som dessverre ut fra dagens klima i kongeriket, er nødt til å forbli anonym. Slik er stoda og det er en av hovedforklaringene på at vi ikke har en debatt og at ingenting skjer.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂