Nytt

En forsker ved Universitetet i Stavanger ved navn Kristian Skagen Ekeli får lov å mene at det norske samfunn ikke bare må tåle ytterliggeånde oppfatninger, men sogar oppfordringer til terror. Vårt Land presenterer dette som en normal meningsytring.

Det er påfallende at samme dag intervjuer NRKs morgenvert Hege Holm Øyvind Strømmen fra København. Strømmen skal delta på et seminar om høyreekstremisme, og Holm vil vite om «miljøene» er like aktive nå som før 22/7. Strømmen uttaler seg i meget generelle vendinger. Ikke en gang blir noen konkrete nettsted eller personer nevnt. Det er den samme halvkvedede visen, hvor man fyller ordet høyreekstrem med det man ønsker, bygget på assosiasjoner og insinuasjoner. Effekten er frykt på høyresiden.

Men på den islamistiske siden kan en forsker si høyt at det norske samfunnet er så stabilt at det må tåle oppfordringer til terror. Og det sier denne forskeren samtidig som mullah Krekar er dømt til fem års fengsel for drapstrusler.

Dette skjer i lys av Utøya. Er det slik at trusler fra islamistisk hold ikke tas alvorlig, eller skal måles med en annen målestokk enn såkalt høyreterror? Det er en uke siden terroristen i Toulouse ble drept.

Vårt Land ville aldri gitt uttalelsen et slikt normalt oppslag hvis det hadde vært en høyreorientert det er snakk om. Det er dessuten utenkelig at en forsker ville sagt at samfunnet må tåle oppfordringer til høyreterror.

– Sunne, liberale demokratier forutsetter fri og åpen meningsutveksling. Meningene kan krenke personer og grupper og være helt etisk forkastelige, men lovverket bør ikke forby dem, sier Ekeli til UiS-bladet Univers.

Ekeli har bakgrunn fra politisk filosofi, og har skrevet to omfattende vitenskapelige artikler om anti-demokratiske gruppers politiske rettigheter. Ifølge forskeren bør politiske ytringer bare begrenses når de kan skape en overhengende fare for terrorhandlinger.

– Et forbud vil hverken fjerne ekstremistisk tankegods, eller stoppe ytringer som oppfordrer til terrorisme. Forbudet driver ytringene inn i lukkede rom, der de får stå uimotsagt, hevder Ekeli.

Dette kan igjen føre til at ekstremismen forsterkes, og kan også gjøre det vanskelig å identifisere personer og grupper som utgjør en fare, påpeker han.

Ikke irrasjonelt tankespinn. Ekeli understreker at selv om offentlige oppfordringer til straffbare handlinger trolig øker sannsynligheten for at noen vil bryte loven, så bør ytringsfriheten veie tyngst.

– Det er liten tvil om at mange ytringer kan være farlige. Spørsmålet er om det utgjør en tilstrekkelig tungtveiende grunn til at staten skal sensurere dem, sier UiS-forskeren.

Ekeli avviser at oppfordringer til terror ofte er grunngitt i irrasjonelt tankespinn, og derfor ikke hører hjemme i det offentlige rom.

– Ytringene er ofte basert på ideologi som reflekterer en dyptgående politisk misnøye. I liberale demokratier bør dette tas alvorlig, ikke fordrives, sier h

Uttalelsene er preget av virkelighetsfjernehet. Er islamistisk terror «irrasjonelt tankespinn»? Kan man så lettvint skrive at «selv om offentlige oppfordringer til straffbare handlinger trolig øker sannsynligheten for at noen vil bryte loven, så bør ytringsfriheten veie tyngst» og slippe unna med det, just like that.

Journalistene Liv Jorun Andenes og Bjørgulv Bjåen har spurt Anine Kierulf, som ikke har sans for Ekelis tanker, mens Helge Rønning mener de har noe for seg.

Men dette er ikke vanlige synspunkter, de faller selv i kategorien ytterliggående. Man blir ikke nødvendigvis autorisert opinionsdanner av å være forsker.

Det synes som om dagens medier behandler akademikere slik man en gang snakket om øvrigheten: den Gud gir et embete gir man også forstand. Men dagens akademikere ser det ofte ut til å være motsatt: den som får et embete mangler forstand.

Uttalelsen til Ekeli er en hån mot de prøvelser det norske demokratiet har gjennomlevd siden 22/7. De er enten bevisstløse, eller apologeter for islamistisk terror. Jeg vet ikke hva som er verst.

– Det må være lov å oppfordre til terror
– Liberale demokratier bør tåle slike ekstreme meninger, mener forsker.