Nor­strands blad har under­søkt hva ung­dom­mene på Nord­strand mener om at nord­menn blir i mindre­tall i Oslo rundt 2040. De har også øns­ket å finne ut hva ung­dom­mene leg­ger i ordet “inn­vand­rer.” Den så og si norske sko­len Nord­se­ter og den multi­kul­tu­relle sko­len Lofs­rud ble besøkt.

På Nord­se­ter skole kan man mel­lom lin­jene se at det er en skep­sis til utvik­lin­gen blant ele­vene. En beret­ti­get og sunn skep­sis skulle man tro at dette er, men lære­ren deres vir­ker mora­li­se­rende. Det pekes på at disse ele­vene lever i en liten boble. (Er det feil at norske barn går på skole med hoved­sak­lig andre norske barn i Oslo?)

9. klasse ved Nord­se­ter ung­doms­skole kom­mer til kon­klu­sjo­nen «det vil jo for­andre Norge, i så fall», etter en liten ord­veks­ling frem og til­bake rundt spørs­må­let «hva med en mørk­hudet stats­mi­nis­ter, kan vi ha det i Norge?».

ANNONSE

«Det er jo ikke utse­en­det som tel­ler. Stol­ten­berg skal ikke bli valgt bare fordi han er hvit» og «Det kom­mer ikke an på hud­far­gen» er noen av sva­rene.

Noen andre sva­rer:

– Vi kan jo risi­kere å miste mye av stem­me­ret­ten vår da …

Dis­ku­sjo­nen er i gang.

– De lever jo i en liten boble her oppe da, sier lærer Helle Ner­land, som er klar over at Nord­se­ter skole er over­re­pre­sen­tert av norsk­fødte barn med norsk­fødte for­eldre.

På Lofs­rud skole får vi inn­sikt i noe mange mener å se. Man er ikke nød­ven­dig­vis norsk selvom man er født her. Poli­ti­kerne insis­te­rer på at “alle” er norske, men det er de ikke.

Å kalle en mørk­hudet for “pakkis” er pluk­ket av nord­men­nene, men hva de mørk­hud­ete kal­ler nord­men­nene er tyde­lig­vis ikke så nøye. Det er ihvert­fall ingen lærer som duk­ker opp med en mora­li­se­rende peke­fin­ger på denne sko­len.

– Jeg er ikke født her i Norge, men kom hit som 3 måne­der gam­mel. Jeg føler meg mer som en soma­lier, enn som norsk, sier han og kon­sta­te­rer:

– «Din stygge nors­king», ingen som kal­ler meg det for å si det sånn.

Uttryk­ket blir brukt som et skjells­ord på sko­len, og dif­fe­ren­sie­rer mel­lom de som er «brune» og de som er «norske».

En annen sier:

– Føler meg mer pakis­tansk. Men jeg er født her i Norge.

100 pro­sent rasis­tisk

På begge sko­lene snakkes det om for­dom­mer. Og om «skatte­sny­terne»

– Det er mange som har for­dom­mer til uten­landske. Det at flere uten­landske kan komme inn på Stor­tin­get vil være en seier for like­stil­lin­gen. Folke­valgte repre­sen­tan­ter, de repre­sen­te­rer jo befolk­nin­gen. De sit­ter jo der fordi de er valgt, sier den soma­liske gut­ten Jaa­bir Abdilaahi Maha­muud (14).

– Enkelte kan jo mene at de som ikke er etnisk norske, ikke burde kunne styre lan­det, da, slen­ger en annen ut.

– Det er jo 100 pro­sent rasis­tisk å mene sånn, er mot­sva­ret.

Dår­lig inte­gre­ring er et vik­tig tema. Inn­vand­rere har dår­lig rykte er hva Nord­se­ter­ele­vene sier..Er det bare for­dom­mer, eller har det noe med gene­rellt dår­lige språk­fer­dig­he­ter, mus­limske sær­reg­ler og vold og over­fall å gjøre? En etnisk norsk elev på multi­kul­tu­relle Lofs­rud skole mener at det ikke er noen for­skjell på ele­vene der. De er helt like, selvom det i artik­ke­len kom­mer frem at det er ulik­he­ter. Hvor­for er det nord­menn som er så poli­tisk kor­rekte at de nek­ter for for­skjel­ler som er syn­lige for alle?

– Det er dår­lig inte­gre­ring i Norge i dag. Det finns ste­der der det bare er inn­vand­rere og mot­satt. Dette burde bli bedre hvis pro­sent­an­de­len end­rer seg, sier Peder Tan­gen (15). Han er jo selv klar over at sko­len han går på er under­re­pre­sen­tert på sta­ti­stik­ken over antall inn­vand­rere. Og ung­dom­mene vet også at bolig­pri­sene i områ­dene er en av årsa­kene.

– Pro­ble­met er også at mange inn­vand­rere har fått et dår­lig rykte, sier han.

En annen jente, som er elev ved Lofs­rud skole, og av etnisk norsk opp­rin­nelse, kom­mer like­vel med en inn­røm­melse.

– Jeg kom hit fra en barne­skole hvor det ikke var så mange uten­landske, så det var litt uvant for meg i star­ten. Men nå er det helt greit. Jeg opp­fat­ter alle som helt like her, sier hun og leg­ger til:

– Ofte får men­nesker med uten­landsk bak­grunn gode karak­te­rer og dette har jo betyd­ning for hvil­ken skole du kom­mer inn på etter ung­doms­sko­len. Hvis man da i en jobb­si­tua­sjon set­ter den med uten­landsk bak­grunn ved siden av en etnisk norsk, og den uten­landske har bedre karak­te­rer, så tror jeg den uten­landske vil få job­ben. Men det er det jeg tror da.

http://dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/kommer-ikke-an-pa-hudfargen-1.7132636

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629