Norge run­der fem mil­lio­ner inn­byg­gere idag, ifølge Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå. Fei­rin­gen synes dem­pet.

For­kla­rin­gen fin­ner vi i opp­føl­ge­ren: Om elleve år vil vi være seks mil­lio­ner. Alle for­står at et land ikke kan vokse i et slikt tempo.

Medie­nes og poli­ti­ker­nes smil er der­for noe stive. De aner uråd, og vet ikke hvor­dan de skal få skrudd igjen krana. De tør ikke en gang ta til orde for det. De tør knapt si det til seg selv.

Bruce Bawer skulle kalt boken sin The New Bigots. Bigot­ted er et godt engelsk uttrykk som dek­ker noe mer enn hyk­leri og dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjon. Det rom­mer et ele­ment av selv­be­drag, av for­stil­lelse.

Det er denne man­gel på åpen­het og ærlig­het som gjør folk alvor­lig bekym­ret for frem­ti­den. Hvor­dan kan man styre et slikt eks­pe­ri­ment hvis man ikke tør henge bjella på kat­ten? Det fin­nes alle­rede en masse infor­ma­sjon det leg­ges lokk på fordi den er for ube­ha­ge­lig. Jour­na­lis­tene er med på leken.

ANNONSE

Prøve­klu­ter

Inn­fødte nord­menn er prøve­klu­ter i et gigan­tisk sosialt eks­pe­ri­ment. Sør­ge­lig nok er det alvor. Det går ikke an å sende folk hjem eller tro at det skal “gå over”. Folk har rea­gert med til­bake­trek­ning, både men­talt og fysisk.

SSB kan ikke helt ha for­stått hva de gjorde da de la ut frem­skriv­nin­gene som viste at nord­menn vil være i mindre­tall i hoved­sta­den om 28 år. Det spil­ler ingen rolle om det er bare Oslo og Dram­men som er på dette nivået. Nord­menn flest ser skrif­ten på veg­gen. De blir i mindre­tall. Om det skjer om 40 eller 60 år, spil­ler mindre rolle.

Det medier og poli­ti­kere har lat­ter­lig­gjort og mob­bet Frp’ere og andre for i åre­vis – at vi skulle bli i mindre­tall i vårt eget land – har fått en offi­si­ell god­kjen­ning. Sjok­ket kunne ikke vært større.

Høyre-byråd Stian Ber­ger Røs­land er glad, Aps inn­vand­rings­po­li­tiske tals­kvinne Lise Chris­tof­fer­sen er også glad.

Som for å kom­pen­sere og dreie opp­merk­som­he­ten over på noe annet vel­ger asyllob­byen å kjøre kam­panje for de 450 etio­piske barna som risi­ke­rer hjem­sen­delse.

Det sier noe om de men­tale pro­ses­sene: Man sva­rer på pro­gno­ser som viser at man blir i mindre­tall, med å kreve libe­ra­li­se­ring av reg­lene. Man vil at hen­sy­net til barna skal over­trumfe alle andre hen­syn. Uten mot­fore­stil­lin­ger.

Kjell Magne Bon­de­vik under­stre­ket at det i for­skrif­ten står at man skal ta hen­syn til barna, og at man kan ta inn­vand­rings­po­li­tiske hen­syn. Det er da ikke til å mis­for­stå?

Nei, ikke hvis man er poli­tisk misjo­nær. Bon­de­vik kan med sin erfa­ring ikke påbe­rope seg uvi­ten­het.

I alle andre sam­men­hen­ger viser poli­ti­kere og jour­na­lis­ter til hva EU gjør: Norge har bare å bøye seg. Vi kan ikke føre en helt annen poli­tikk. Men i asyl­sa­ker ser man bort fra hva som skjer i res­ten av Europa. Der er det krise og inn­stram­min­ger, selv­føl­ge­lig også på asyl­om­rå­det.

Det er en vesent­lig del av for­kla­rin­gen på at den rødgrønne regje­rin­gen har stram­met noe til. Ellers ville asyl­strøm­men til Norge vokst ukon­trol­lert.

Asyllob­byen over­ser real­po­li­tiske hen­syn. Den vil bli frelst. I grun­nen er det hele en ego­tripp. Man over­ta­ler seg selv til å tro at støt­ten til barna er mas­siv. Stem­mer ikke fyl­kes­mø­tene til Ap mot Grete Fare­mos linje?

Hvor repre­sen­ta­tive er disse stem­mene? Er det men­nesker i offent­lig sek­tor, som ikke behø­ver bry seg om reg­nin­gen? Det er høyst tvil­somt om gras­rota er mot regje­rin­gen i denne saken. Ikke fordi folk er hjer­terå, men de har for­stått at Norge må ligge på noen­lunde samme linje som res­ten av Europa. De har hel­ler ikke noe ønske om å bli i mindre­tall i sitt eget land.

Medier og poli­ti­kere kan for­søke å putte katta til­bake i sek­ken så mye de bare vil. Den er ute.

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Nerd_Odd­rum

  Alle for­står at et land ikke kan vokse i et slikt tempo”
  Tja… Fra 1800 til 1810 vokste USA’s befolk­ning fra 5.2 til 7.2 mil­lio­ner og lan­det hadde en til­sva­rende befolk­nings­vekst ut hele det århundret uten at lan­det fallt fra hver­andre. Fak­tisk etab­lerte lan­det seg på den tiden som øko­no­misk stor­makt, og den jevne ame­ri­ka­ner kunne etter hvert glede seg over å ha matri­ell vel­ferd langt over hva den jevne bor­ger i samt­lige andre land på klo­den hadde på den tiden. Når det er sagt så var ikke 1800-tal­lets USA en vel­ferds­stat…

  • ExitS­weden

   … och USAs yta är mycket större än Nor­ges.

  • Guest

    Og, hva skjedde egent­lig med india­nerne Nerd_Odrrum, nett­opp i den peri­oden??
   Det er nett­opp i den peri­oden hvor de opp­levde å bli..over­svømt, som var en helt rik­tig meta­for..

   • Nerd_Odd­rum

    Rent his­to­risk er det ikke få kul­tu­rer som har blitt lagt øde etter møte med mer avan­serte kul­tu­rer – ikke fordi disse kul­tu­rene har blitt sys­te­ma­tisk utryd­det (selv om det også har skjedd), men fordi disse kul­tu­renes bærere har sett seg bedre tjent med å til­passe den mer avan­serte kul­tu­ren. Slik var det også med india­nerne. Hvor­for skulle de fort­sette sine liv i tid­vis nød og despe­ra­sjon når de kunne til­passe seg det vest­lige leve­sett som til­bød bekvem­lig­he­ter og en trygg­het de tid­li­gere bare kunne drømme om? 
    India­nerne ble ikke først og fremst dre­vet fra sine kul­tu­rer gjen­nom vold, men dre­vet dit av egen­in­ter­esse. Det var med andre ord ikke antal­let immi­gran­ter som gjorde at de indi­anske kul­tu­rer døde ut, den hen­del­sen skyl­des sna­rere at den vest­lige kul­tur med dens bekvem­mlig­he­ter, våpen og pro­duk­sjons­me­to­der var de indi­anske kul­tu­rer full­sten­dig over­le­gen.

    • Guest

     Ok, jeg gid­der ikke gå inn på det du der sier rundt india­ner­kul­tur, men påpe­ker det tri­vi­elle fak­tum at den vold­somme befolk­nings­til­før­sel til USA ville vært totalt  øde­leg­gende, hadde det ikke vært for den mas­sive ter­ri­to­rial­eks­pan­sjon immi­gran­tene sto for sam­ti­dig. I første rekke utav de 13 opp­rin­ne­lige sta­tene, men også selv­sagt, til en sterk vid­re­ut­nyt­telse av plas­sene internt. 

     Uten at det effek­tive res­surs­grunn­la­get på slik måte høy­nes radi­kalt, så vil et slikt immi­gra­sjons­nivå føre til sosial og poli­tisk kol­laps.

     Dette gjør, uav­hen­gig av hva du måtte mene om for­treng­nin­gen av india­nere, som var reell, vol­de­lig og svært så blo­dig, så er ikke USA i det 19.århundre sam­men­likn­bart med dagens Norge eller Europa.

     • Nerd_Odd­rum

      Det bor knapt 5 mil­lio­ner inn­byg­gere i Norge i dag. Det gir en inn­byg­ger­tett­het på ca 13 inn­byg­gere pr kvad­rat­kilo­me­ter. Til sam­men­lig­ning har Eng­land en tett­het på ca 395 inn­byg­gere pr kvad­rat­kilo­me­ter. I Hong Kong er det samme tal­let 6.492. Med dette i bak­ho­det føler jeg det blir noe kuns­tig å peke på res­surs­grunn­lag­det som grunn til å stenge Nor­ges gren­ser. Vi står jo ikke som sild i tønne her på ber­get akku­rat… og uan­sett er vel de fleste res­surs­kna­pp­hets­spørs­mål nå som følge av glo­bal han­del løf­tet opp på glo­balt plan.

      Jeg sier ikke med dette at jeg er for fri flyt hva inn­vand­ring gjel­der. Jeg er bare opp­tatt av sak­lig­he­ten i argu­men­tene som føres. Det fin­nes gode grun­ner til å begrense visse typer inn­vand­ring. At vi begyn­ner å bli for mange her i for­hold til res­surs­grunn­la­get er vel ikke et av dem…

     • Guest

      Sett igang med bebyg­gel­sen og res­surs­ut­vin­nel­sen av Har­dan­ger­vidda, Jotun­hei­men og Finn­marks­vidda er du snill.
      Til­sva­rende digre upro­duk­tive og ugjest­milde områ­der fins ikke i Eng­land, så ana­lo­gien din er menings­løs og over­fla­tisk.

     • Nerd_Odd­rum

      Ja, det er jo klart. Bort­sett fra Har­dan­ger­vidda, Jotun­hei­men og Finn­marks­vidda er lan­det vårt stapp­fullt! Ikke en kvad­rat­centi­me­ter å avse. 

     • Guest

       Vi har i under­kant 3% dyrk­bar mark på denne stein­røyse vår.
      Det meste av det er i våre dager bebyg­get, sna­rere enn å ha jord­bruk som akti­vi­tet..

      hvor vil du plas­sere alle disse men­nes­kene, og hva skal de leve av?
      I res­surs–tap­pende yrker som hjelpe­plei­ere, for eksem­pel?

     • Nerd_Odd­rum

      Oslo har en befolk­nings­tett­het på 1.400 per kvad­rat­kilo­me­ter. Til sam­men­lig­ning er tal­let for Sin­ga­pore 7.148. Du spør hvor vi kan plas­sere disse men­nes­kene hen. Tja, spør inn­byg­gerne i Macau – de vet åpen­bart hvor­dan pro­ble­met skal løses for der bor det 18.534 per­soner pr kvad­rat­kilo­me­ter…

      Si meg; ville alle dere som her bærer dere over hvor over­fyllt dette lan­det er jam­ret like høyt der­som befolk­nings­veks­ten i sin hel­het besto av etnisk hvite nord­menn med luse­kofte og ski på bena? Noe sier meg at mange av dere ikke ville det…

     • rev­krok

      Tja, nå er jeg ikke spe­si­elt glad i store byer og har sans for øko­sofi…

     • ise­lilje

      Oslo har en befolk­nings­tett­het på 1.400 per kvad­rat­kilo­me­ter. Til sam­men­lig­ning er tal­let for Sin­ga­pore 7.148. ”

      Reg­ner du hele Oslo­marka som frem­ti­dig bolig­om­rå­der da ?

      Her er for­øv­rig hvor­dan boom­rå­der i Sin­ga­pore gjerne ser ut:

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/BukitBatok.JPG

      Greit nok hvis man tri­ves med å bo i kanin­bur og kasse­blok­ker, men mange nord­menn har nå engang andre typer bolig­i­dea­ler, med mer vekt på små­hus­be­byg­gelse, og gjerne med natur­om­rå­der i rime­lig avstand.

      Og ja, jeg øns­ker abso­lutt inn­vand­rere som gjerne tar på seg luse­kofte og ski mye mer vel­kom­men enn inn­vand­rer­grup­per som insis­te­rer på å opp­rett­holde helt andre livs­sti­ler og kul­tu­rer enn den norske.

      Ellers er jeg for­så­vidt enig med deg i at ren plass­man­gel ikke er det største pro­ble­met med masse­inn­vand­rin­gen til Norge. Utover i dis­tri­kene er det mange ste­der hvor det godt er plass til dem, og en del ste­der kan befolk­nings­øk­ning bare være posi­tivt. Men det er ikke så mye der det er god plass til dem at de bos­tet­ter seg, sær­lig ikke de ikke-vest­lige. Polak­ker og en del andre euro­pe­iske inn­vand­rere vir­ker å spre seg mer utover lan­det, hvil­ket er en av mange grun­ner til at den type inn­vand­ring er mer øns­ke­lig enn sær­lig asyl­inn­vand­rin­gen er.

     • Guest

      Så fint at du nev­ner Macao, du!
      Vet du hvor de hav­ner på livs­kva­li­tets­in­dek­sen?
      På 130.plass av 194 land i 2010:
      http://www.macaubusiness.com/news/macau-scores-low-on-quality-of-life-index/2043/

     • rev­krok

      Legg til kort vekst­se­song, kupert ter­reng og stein­fylt jord­smonn hauge­vis av ste­der så blir area­let redu­sert ytter­li­gere. Skott­land kan være en mer rele­vant for sam­men­lig­ning enn Eng­land.

      Dek­nings­gra­den for mat­for­sy­ning i Norge er per idag omlag 70–80%, for land­bruks­pro­duk­ter er den ca. 40–50%. Det er eks­port av fisk og ost (og smør av alle ting!) som sær­lig hever dek­nings­gra­den. Pot­tit­ter, brønn­sa­ker, suk­ker, frukt og korn er det mas­siv under­dek­ning på.

      En hyg­ge­lig kol­lega med uten­landsk opp­rin­nelse (med MSc grad) hadde tatt seg en tur nord for Oslo. Fra sine obser­va­sjo­ner mente han at digre skogsom­rå­der kunne gjø­res om til åkrer. Og en del plas­ser kan det sik­kert det. Men det var litt vans­ke­lig å få gehør for at områ­der over 500 meter har vesent­lig lavere jord­bruks­pro­duk­ti­vi­tet (Kan­skje en ide å lage enorme driv­hus?). Og at jord­smon­net også påvir­ker veks­ten. Men samme per­son skjønte hel­ler ikke beho­vet for å regu­lere fisket – havet var da fullt av fisk. Da ga jeg opp dis­ku­sjo­nen.

      Hvor­for i svarte, grønne skal over­be­folk­ning andre ste­der legge stan­dar­den for tett­he­ten er på bjer­get?

     • Guest

       Skott­land lig­ger søn­nen­for det meste av Norge…
      Hva er de sif­ni­fi­kante kil­dene til nyrik­dom inn­vand­ring av lav­ut­dannete kan bidra med til Norge?
      Abso­lutt.. ingen­ting.

      Og, når det gjel­der høy­ut­dannete:
      EN vel­ut­danne­tog dyk­tig  inge­niør er til bonus for lan­det, 100 kvasi-inge­ni­ø­rer ute­luk­kende til skade..

     • rev­krok

      Enig her. Når det gjel­der Skott­land var tan­ken at det ter­ri­to­riet inne­hol­der en del fjell og sånn – og ikke er så langt unna Noreg. Men som du indi­ke­rer, de har et vesent­lig mil­dere klima enn i Norge. 

      Noen over sam­men­lig­ner Norge m/Hong Kong. Det vir­ker jo søkt. Iså­fall må det opp­gis hvor mye mat og energi/brensel som den enkla­ven selv? 

      Men hvis noen nev­ner Hong Kong, så kan jo like­gjerne Saudi Ara­bia nev­nes. Der er det 12 inn­byg­gere per km2, dvs. samme befolk­nings­tett­het som i Noreg. Pre­sist hva mat­im­por­ten er i Saudi-Ara­bia vet jeg ikke, men konge­døm­met er en del av gulf­sta­tene. Og for gulf­sta­tene impor­te­res 60–90% (varie­rer fra land til land) av det som dyt­tes inn i mun­nen før videre kje­misk pro­ses­se­ring i mage­sek­ken. Dette er, natur­lig nok, en bety­de­lig bekym­ring for disse lan­dene. Bren­sel er det jo dog nok av der nede 😉

     • Selv i jord­bruks­fyl­ket Hed­mark er det store områ­der som er til­dels upro­duk­tive med unn­tak av beite­om­rå­der.  Fjell­om­rå­dene som f.eks Birke­bei­ne­ren går igjen­nom er i hoved­sak myr og svært fuk­tig gran­skog, og lig­ger såpass høyt at vekst­se­son­gen neppe er sær­lig lang.

     • Guest

       Kan­skje Myr&Grankvist Bistro vil være en god ide for grün­der­virk­som­het langt inn i Femunds­marka, eller hva pok­kern tjern dere har dere oppe i hutta­heiti?

      Even­tu­elt ikke. Folk boset­ter seg, og søker å liv­nære seg, tror JEG, der det er “liv å for­vente”, ikke inne i tjuk­keste gran­sko­gen.
      De ryd­der ikke mark len­ger for å skape seg et ensomt lig­gende, selv­for­synt små­bruk.

     • Stei­n­ad­ler

       Selv­for­sy­nings­gra­den når det gjel­der land­bruks­va­rer i Norge lig­ger på kna­ppe 50% og da er kraft­for­im­port inklu­dert. I Stor­bri­tan­nia lig­ger til­sva­rende selv­for­sy­nings­grad omkring 65%. Flere av de andre EU-lan­dene har høy­ere selv­for­sy­nings­grad på tross av langt større befolk­nings­tett­het enn Norge. Utvik­lin­gen inter­na­sjo­nalt til­sier også at man burde være langt mer opp­tatt av mat­sik­ker­het, både pga økt kjøpe­kraft i Asia og mulige effek­ter av klima­end­rin­ger. I utgangs­punk­tet er det ikke uten grunn at det har bodd rela­tivt få men­nesker i dette lan­det. Årsa­ken til den kra­fitge befolk­nings­øk­nin­gen gjen­nom inn­vand­ring siste 30–40 år lig­ger for en stor del i den engangs penge­ga­ven som olje- og gass­ut­vin­ning repre­sen­te­rer. Gjen­nom de neste tiårene vil denne inn­tekts­kil­den tørke inn sam­ti­dig som befolk­nings­øk­nin­gen glo­balt bare fort­set­ter og kam­pen om alle res­sur­ser neppe blir mindre. På top­pen av det hele kan man altså sann­syn­lig­vis tørke- og flom­pro­ble­mer som både vil kunne drive mat­pri­sene ytter­li­gere opp­over og gjøre til­gan­gen langt mer usta­bil..

      Bru­tal Droughts, Wor­se­ned By Glo­bal War­ming, Threa­ten Food Pro­duc­tion Around The World

      Climate models pro­ject increased ari­dity in the 21st cen­tury
      over most of Africa, southern Europe and the Middle East, most of the
      Ame­ri­cas, Aust­ra­lia, and Southeast Asia. Regions like the Uni­ted Sta­tes
      have avoi­ded pro­longed droughts during the last 50 years due to natu­ral
      climate varia­tions, but might see per­sis­tent droughts in the next 20–50
      years

      http://www2.ucar.edu/sites/default/files/news/2010/2060-2069wOceanLabels.jpg

     • kje­til

      Det rele­vante er strent tatt ikke personer/km^2, men per­soner i for­hold til det pro­duk­tive area­let!   Her er en rele­vant liste:
      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_real_population_density_%28based_on_food_growing_capacity%29

      pro­duk­ti­vi­te­ten av en km^2 med jord varie­rer selv­sagt, med klima, saa hel­ler ikke den lis­ten er hele sann­he­ten.

      Et lite utdrag:
      Sin­ga­port                        440 998
      Ice­land 4229
      Uni­ted King­dom 1077
      Nor­way 553
      France                                  332
      World 325
      USA 179

      Merk at mange land i det svarte Afrika som ofte omta­les som over­be­fol­ket, kom­mer ken­ger nede paa lis­ten.

    • Stei­n­ad­ler

     Man kan dis­ku­tere i hvil­ken grad det her er rik­tig å snakke om tide­nes største folke­mord, slik feks den bri­tiske Holo­caust­fors­ke­ren Cesa­rani gjør. Men selve prin­sip­pet om at en kul­tur har rett til å utslette en et annet folks kul­tur i kraft av sin over­legne tek­no­logi er geno­ci­dalt. Å benekte det hele blankt som man ser her og på top­pen av det hele frem­stille det som et frem­skritt for folk som dels ble utryd­det, dels ble for­dre­vet og trengt sam­men i områ­der som utgjorde en liten brøk­del av det areal de før hadde til rådig­het, og etter­hvert  sim­pelt­hen var nødt til å innse at man måtte til­passe seg som best man kunne, det er  fullt på linje med Holo­caust­for­nek­telse. Det kunne være fris­tende her å anbe­fale noen bøker om de ame­ri­kanske india­ner­kri­gene. Skjønt det neppe gjør stort inn­trykk på folk som for­lengst synes å ha aks­pe­tert folke­mord som prin­sipp.

     • Nerd_Odd­rum

      Flott at du har lest deg opp på india­ner­kri­gene, men om du tror india­nere flest fort­satt hadde jak­tet med bue, bodd i telt, og holdt medi­sin­man­nen i enorm aktelse der­som bare den hvite mann hadde holdt seg til seg og sitt har du gått glipp av noen vel­dig sen­trale kapit­ler i india­ner­nes his­to­rie…

      For­øv­rig er jeg lite glad for at du for­sø­ker å sette meg i samme bås som holo­caust­for­nek­tere. Direkte skam­me­lig er det, for jeg tror du utmer­ket godt vet at jeg er mile­vis fra noe slikt.

     • Stei­n­ad­ler

      Nei, jeg har abso­lutt ikke inn­trykk av at du “befin­ner deg mile­vis fra slikt”. Med det mener jeg  ikke at du ville finne på å for­nekte eksis­ten­sen av nazis­te­nes kon­sen­tra­sjons­leire og masse­drap i gass­kamre. Men det er jo åpen­bart ikke til hin­der for at du frem­mer syns­punk­tet som fak­tisk godt kan tåle en sam­men­lig­ning med Holo­caust­for­nek­telse.

      Jeg vil også anbe­fale de som ikke støt­ter folke­mord å lese litt om Indian Rem­oval Act, gjerne også om ansten­dige ame­ri­ka­nere som Lincoln, Fre­ling­huy­sen, Crock­ett, Clay og Web­ster, som for­søkte å tale imot den geno­ci­dale “Mani­fest Destiny” poli­tik­ken satt i verk av pre­si­den­ter som And­rew Jack­son og John Quincy Adams.

     • Nerd_Odd­rum

      Men det er jo åpen­bart ikke til hin­der for at du frem­mer syns­punk­tet som fak­tisk godt kan tåle en sam­men­lig­ning med Holo­caust­for­nek­telse.”
      Hva i all ver­den?! Er du vel bevart??

     • ytto

      Kri­gene i de bri­tiske kono­ni­ene da og etter selv­sten­dig­he­ten ‚resul­terte i mindre enn 700 omkomne india­nere ifølge Herbjørnsrud/Bromarks “Fryk­ten for Ame­rika”

     • Stei­n­ad­ler

      Disse tal­lene for­tel­ler sann­syn­lig­vis mer om Her­bjørns­rud og Bro­mark enn om “The Indian Wars” og kolo­ni­se­rin­gen av Ame­rika.

      Accor­ding to the U.S. Bureau of the Cen­sus (1894), “The Indian wars
      under the govern­ment of the Uni­ted Sta­tes have been more than 40 in
      num­ber. They have cost the lives of about 19,000 white men, women and
      child­ren, inclu­ding those kil­led in indi­vi­dual com­bats, and the lives of
      about 30,000 Indi­ans.”

      Et sted å begynne for folk som har latt seg for­lede av disse apo­lo­ge­tene for folke­mord kunne være artik­ke­len Destroy­ing the Native Ame­ri­can Cul­tu­res som er til­gjen­ge­lig hos Library of Con­gress. Skjønt, som sagt, har man alle­rede gitt sin til­s­ut­ning til kul­tu­relt folke­mord som prin­sipp nyt­ter det vel fint lite med slik infor­ma­sjon.

     • The­rion

       Mang­lende immun­for­svar mot van­lige euro­pe­iske syk­dom­mer for­år­sa­ket muli­gens flere døds­fall blant “Native  Ame­ri­cans” fra 1491 og noen århund­rer fram­over enn rett og slett drap og krigs­hand­lin­ger. Sys­te­ma­tisk ned­slak­ting av bison førte til hun­gers­nød.

      Sand Creek-mas­sa­kren ble utført av ivrige ama­tø­rer – men ved Cankpe Okpi Wak­pala (Wounded Knee) ble ube­væp­nede sivi­lis­ter slak­tet ned med auto­mat­vå­pen av U.S, Army.

      The Trail of Tears – da nes­ten alle Native Ame­ri­cans fra Sør­sta­tene ble for­vist vest for Mis­sis­sippi, kan minne for­uro­li­gende mye om ting som skjedde i Europa omtrent hundre år senere

  • Stei­n­ad­ler

    Den befolk­nings­øk­nin­gen fant sted på et kon­ti­nent med en svært lav befolk­nings­tett­het og med res­surs­ut­nyt­tel­ses­grad som knapt hadde end­ret seg gjen­nom de fore­gå­ende 10.000 år. Man ankom en veri­ta­bel “Edens have”, og klarte i løpet av de neste to hundre år å tømme lan­det for natur­res­sur­ser i et tempo som full­sten­dig mang­ler side­stykke.

   Giant cop­per nug­gets and easy access oil are gone –

   http://therookiecynic.files.wordpress.com/2010/10/giant-copper-nugget.gif?w=570
   http://popartmachine.com/artwork/LOC+1091849/0/Seay-Carnfill-gusher,-Richland,-Texas-SSF—Oil-Wells-%5Bitem%5D…-painting-artwork-print.jpg

   • Nerd_Odd­rum

    Hadde dati­dens USA vært en omfangs­rik vel­ferds­stat lik det Norge er i dag hadde lan­det uan­sett raskt buk­ket under for en slik befolk­nings­vekst… Intet hav av natur­res­sur­ser kunne hindret det.

    • Guest

     Nei, og så ?….:) Da er du altså enig med “Stein­al­der” da..
     😉

     • Nerd_Odd­rum

      Nei, for grun­nen til at USA dro forbi alle andre land hva angikk pro­duk­ti­vi­tet per inn­byg­ger skyld­tes ikke over­flod av “lebens­raum” og natur­res­sur­ser slik Stein­al­der anty­der.

  • Holy Cow

   Det har minst like mye å at USA hadde et grunn­lag fra engelske tra­di­sjo­ner (the Foun­ding Father’s “No taxa­tion wit­hout repre­sen­ta­tion” er så uren­gelsk som det kan bli!) og like vik­tig hvem som utvandret til USA. De som bygde USA var for­enk­let sagt “hvite anglo­saks­iske pro­tes­tan­ter” (WASPs), og mange av dem som flok­ker seg til USA idag, og end­rer dets demo­grafi, kom­mer for dek­ket bord hos WAS­Pene…

   There is such a thing as a free lunch.

  • arcil

   Lar du også india­nere og andre av ikke-euro­pe­isk etni­si­tet inngå i for­mu­le­rin­gen ”den jevne ame­ri­ka­ner”?

   • kje­til

     Hvor­for skal ikke folk av indi­ansk avstam­ning reg­nes blant “den jevne ame­ri­ka­ner”? Der er vel stort sett inte­grert idag?

    • arcil

     Legg merke til at Nerd Odd­rums inn­legg gjel­der 1800-tal­let!

   • Nerd_Odd­rum

    Slå opp BNP pr capita…

    • arcil

     Jeg skal prøve å ta dette i ny ver­sjon. Du skri­ver: ”Fak­tisk etab­lerte lan­det seg på den tiden som øko­no­misk stor­makt, og den jevne ame­ri­ka­ner kunne etter hvert glede seg over å ha matri­ell vel­ferd langt over hva den jevne bor­ger i samt­lige andre land på klo­den hadde på den tiden.”
      
     En rime­lig tolk­ning av ”på den tiden” er 1800-tal­let. Jeg spurte så ganske enkelt om du i denne sam­men­hen­gen (i denne tiden som altså er 1800-tal­let) reg­ner india­nere og andre av ikke-euro­pe­isk etni­si­tet med i kate­go­rien ”den jevne ame­ri­ka­ner” – de jevne ame­ri­ka­nere.
      
     Altså: Mener du at når man taler om 1800-tal­let så vil det være natur­lig og rik­tig å la for­mu­le­rin­gen ”den jevne ame­ri­ka­ner” omfatte india­nere og andre av ikke-euro­pe­isk etni­si­tet?
      
     Dette er et ja/nei spørs­mål og ikke mer vid­løf­tig enn det!

     • Nerd_Odd­rum

      åh hjelp.. Jeg ser hvor du vil hen, men det er i denne sam­men­heng helt irre­le­vant.

      Poen­get var at pro­duk­ti­vi­te­ten per capita i USA økte på den tiden pga av at et svært fritt øko­no­misk sys­tem fikk råde. At det dess­verre fan­tes folk som ble under­trykt for­and­rer fint lite på dette.

     • arcil

      Siden du ikke sva­rer med et enkelt og enty­dig ja eller nei på det enkle og enty­dige spørs­må­let mitt, er det fris­tende å anta at du brukte for­mu­le­rin­gen ”den jevne ame­ri­ka­ner” uten å vite hva du selv la i den – og ikke engang nå vet det.
       
      Og jeg vet føl­ge­lig hel­ler ikke om du, når du tel­ler og reg­ner på hoder i 1800-tal­lets Ame­rika, tar med hodene til india­nerne og andre av ikke-euro­pe­isk etni­si­tet. Men noen hem­me­lig­he­ter må man jo ha!
       
      For øvrig kan vel det irre­le­vante av og til også ha en viss inter­esse.

 • mari­elj

  Det lig­ger ingen champagne  i mitt kjøle­skap, gravøl der­imot…………….

  • Even_S

   Mmhm… Skål!

 • Holy Cow

  Etnisk norske kvin­ner har hatt frukt­ba­het på under 2 (altså svakt syn­kende befolk­nings­trend) siden 70-tal­let og intro­duk­sjo­nen av selv­be­stemt abort
  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:67742::1:5647:25:::0:0

  Den­gang, på midten av 70-tal­let, var vi 4 mill nord­menn, og det er vi mao. fort­satt. Den eks­tra mil­lio­nen nå er inn­vand­rere i alle for­mer unn­tatt etniske nord­menn, og om 16 år er vi seks mill i Norge, men fort­satt bare fire mil­lio­ner etniske nord­menn… og slik fort­set­ter det, uten poli­ti­kere og jour­na­lis­ter snak­ker om ele­fan­ten på pass­kon­to­ret, eller tilby nord­menn folke­av­stem­ning om de vil bli en mino­ri­tet i eget land eller ei. Poli­ti­kerne vet sva­ret, ergo ingen folke­av­stem­ning, eller engang snakk om en.

 • ripss

  Fyl­kes­la­gene repre­sen­te­rer ikke den norske befolk­nin­gen: hvor mange er med­lem av et poli­tisk parti i Norge?

  • Chris­tian Skaug

   Det er så få at det er en skam. Så lenge det er par­ti­ene som bestem­mer frem­ti­den, burde alle melde seg inn i et, møte opp når til­lits­per­soner og nomi­na­sjons­ko­mi­teer utpekes, og ikke la seg kjøpe eller føre bak lyset, men kon­se­kvent fremme per­soner som gjen­nom sitt liv og virke har vist seg som hel­støpte.

   • Guest

     Ifølge denne artik­ke­len fra 2009 er rundt 8% av befolk­nin­gen med­lem­mer av pol­tiske par­tier, og knapt 3% reg­nes som aktive, målt i 2007.
    Til­stan­den er nok ikke spe­si­elt bedre nå, 5 år etterpå..
    http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2852464.ece#.T2cka9U2dnA

    • Kafir­Far

     Jeg hus­ker de få som var poli­tisk aktive på videregående/høyskolen, det var all­tid en litt sær, liten gruppe, som hver­ken på være­måte, inter­esse­felt eller sosialt var sær­lig inter­es­sert i folk flest.
     De iso­lerte seg med de få som orket å høre på poli­tiske anek­t­do­ter 24/7 i skole­går­den.
     Jeg har aldri følt at de som er enga­sjert i poli­tikk egent­lig er inter­es­sert i fol­kets og lan­dets beste.

     Det er mer pub­li­si­tet, å være midt­punkt samt prøve å fylle hver­da­gen med noe inter­es­sant som ser ut til å lokke.

     Beløn­nin­gen kan være enorm, selv de ver­ste rad­di­ser kan få minis­ter­post og for­for­dele ven­ner mht øko­no­misk støtte og fine stil­lin­ger de egent­lig ikke er kva­li­fi­sert til.

     Tenk, minis­ter­post, som hen­ger utro­lig høyt i et sam­funn, blir som regel besatt av en per­son uten erfa­ring. Hvem som helst kan bli for­svars­mi­nis­ter og det er ikke lenge siden vi hadde en ate­ist som kirke- og under­vis­nings­mi­nis­ter med de føl­ger dette får for kirken.

     Poli­ti­kere tren­ger altså ikke spiss­kom­pe­tanse på annet enn å prate for seg og sine. De tren­ger ingen utdan­nelse eller engang inter­esse for noe annet enn poli­tikk, like­vel blir de beløn­net med sam­fun­nets mest ære­rike topp­stil­lin­ger som ihøy­este grad kre­ver orden i sysa­kene!

   • kje­til

     Dette er vel en kon­se­kvens av den stat­lige par­tis­to­et­ten.  der­som den fjer­nes, blir par­ti­ene (paa nytt som foer) avhen­gig av med­lem­mer for virk­som­he­ten sin. Og vil de ha med­lem­mer, maa de taa hen­syn til hva folk mener!

    Det er for enkelt bare aa leve av sta­ten.

    • Guest

      Kor­rekt.
     Parti­støtte er moralsk og poli­tisk kor­rum­pe­rende.

   • Pluto

    Ja, Chris­tian Skaug, det kan ikke for­mu­le­res bedre, enn det du her gjør, angå­ende fol­kets mang­lende del­ta­gelse i det poli­tiske liv:

    – “Det er så få at det er en skam. Så lenge det er par­ti­ene som bestem­mer frem­ti­den, burde alle melde seg inn i et, møte opp når til­lits­per­soner og nomi­na­sjons­ko­mi­teer utpekes, og ikke la seg kjøpe eller føre bak lyset, men kon­se­kvent fremme per­soner som gjen­nom sitt liv og virke har vist seg som hel­støpte.” –

    Under­teg­nede har vært innom dette temaet før; vårt demo­kra­tiske under­skudd i dette lan­det er enormt, med tanke på hvor lite den van­lige vel­ger har å si, hva gjel­der lan­dets poli­tiske utvik­ling. At kun ca. et hundre­og­femti tusen nord­menn er med­lem­mer av et poli­tisk parti, for­tel­ler mye om hvor­for det er poli­tisk still­stand i dette lan­det. Hans Rustad for­mu­le­rer dette meget bra inn­led­nings­vis på sin vel­skrevne post, for han berø­rer kjer­nen ved det store grunn­pro­blem:

    – “Norge run­der fem mil­lio­ner inn­byg­gere idag, ifølge Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå. Fei­rin­gen synes dem­pet. For­kla­rin­gen fin­ner vi i opp­føl­ge­ren: Om elleve år vil vi være seks mil­lio­ner. Alle for­står at et land ikke kan vokse i et slikt tempo. Medie­nes og poli­ti­ker­nes smil er der­for noe stive. De aner uråd, og vet ikke hvor­dan de skal få skrudd igjen krana. De tør ikke en gang ta til orde for det. De tør knapt si det til seg selv…” –

    For slik har de poli­tiske broi­lere fra vårt fast­låste parti­velde selv malt seg inn i et hjørne. Hadde det enkelte men­neske visst hvor liten påvirk­nings­kraft det har på de poli­tiske pro­ses­ser her i lan­det, så hadde det avsted­kom­met «revo­lu­sjon»; om dette hadde vært i en annen tids­epoke. Folket selv må enga­sjere seg, ved å sam­tale seg imel­lom, samt pro­te­stere ved å skrive til myn­dig­he­ter, redak­sjo­ner, på nyhets­por­ta­ler og på blog­ger, samt melde seg inn i poli­tiske par­tier for å være med å forme sin egen fram­tid. – Pom­pø­si­te­ten er med ett borte hos de ansvar­lige innen eli­ten, for «fram­ti­dens pro­ble­ma­tikk» ble med ett så påtren­gende og – far­lig nær­gå­ende.

    Så «Grunn til å feire»? – Kun for alle de, som før har talt for døve ører, vil jeg nok ydmykt hevde. For nu er der flere, som kan­skje en anelse despe­rat, er mere enn vil­lig til at lytte? Dèt er vårt store håp…

    Pluto

 • rev­krok

  Liten grunn til å feire. Ei hel­ler i et øko­so­fisk per­spek­tiv.

 • Even_S

  Jeg syn­tes “the new Quis­lings” er en tref­fende tit­tel på Bawers bok. Det slo meg egent­lig i dag da jeg som van­lig sur­fet gjen­nom vg.nett og ap.no, som jeg gjør mer for å få meg en over­sikt over nyhets­bil­det enn å fak­tisk lese nyhe­tene. Det bru­ker all­tid være en og annen PK – artik­kel, men herre­gud, det er ikke plass til annet enn inn­vand­rin­s­pro­pa­ganda nå i lys av SSB rap­por­ten, om man ikke da slo hull i pc-skjer­men og stap­pet inn et egen­for­fat­tet stykke papir. 

  Tid­li­gere fant jeg hen­vis­nin­gen til Quis­ling noe over kan­ten, men når jeg hus­ker til­bake til Bawers første bok; “while Europe slept” så syn­tes jeg den var over kan­ten også, inn­hol­det alstså… inn­til en tid etterpå, da jeg innså at det var dette som lot den sette igjen et avtrykk. Det er følel­sen av sinne ved at denne frem­mede “ame­ri­ka­ne­ren” uten unn­skyld­ning angri­per alt jeg noen­gang har kjent som sit­ter igjen dypest. Selv om jeg var, også da, enig med ham så øns­ket jeg flere gan­ger under les­nin­gen og vri nak­ken på ham, men.  Ingen ord er for sterke når man for­sø­ker og vekke en sivi­li­sa­sjon som i søvne går mot stu­pet. Da gjel­der det å skrike for full hals.

  Vi har store pro­ble­mer i dette lan­det. Først og fremst en kon­form kul­tur som ikke til­la­ter avvi­kere. (Hvor på veien skjedde dette? For dette er ikke den norske folke­sje­len.) Vi har så lave fød­sels­tall at det alene utgjør en fare for vår frem­tid. Men det til­la­ter vi oss ikke å erkjenne. Våre kvin­ner kan ikke gå trygt på gaten, noe som jeg syn­tes er ufat­te­lig trist, men som de moralsk sett må ta på sin kappe. All den tid det er de selv som har bekjem­pet vår trang til å beskytte dem. Mas­ku­li­ni­tet er et fy-ord i norsk sam­men­heng, hvis det ikke gjel­der mus­limske menn som blir frem­stilt som våre over­menn. Ha! Hvem er disse men­nene som stik­ker halen mel­lom bena ved synet av disse bavia­nene (bør jeg detal­jert for­klare hvem jeg mener her, vi har alle sett dem, nei det er ikke alle). Eller gud forby, ser opp til dem.

  Det dype­ste pro­ble­met er og blir marx­is­men. Før, under og etter nazis­men har marx­is­men vært vårt største pro­blem. Men den frem­står ikke direkte som en trus­sel, den er ikke engang syn­lig med det blotte øyet. Det vi ser er femi­nisme, miljø­vern, barne­vern, u-hjelp… en ende­løs rekke gode saker som har blitt kor­rum­pert av ideer om at “vi”, ikke kvin­nene selv­føl­ge­lig, men “vi” menn. Hvite menn, vest­lige menn er roten til all ver­dens dje­vel­skap. Og det hele er menns anns­var. De menn som  i de fore­gå­ende gene­ra­sjo­ner har latt dette skje. Som selv har vris­tet mak­ten fra sine søn­ner for en plass å legge hodet ved vår store mor stats‘fyldige bryst. De er Quis­lin­gene. Vi er Quis­lin­gene.

  Marx­is­men er en infan­til ideo­logi. Den hen­spil­ler på det laveste i oss alle. Mis­un­nelse, grå­dig­het, hat. Mne vi har marx­is­ter i regje­ring, og hvor mye bryr det oss egent­lig? Vi har bare oss selv å skylde på.

 • Guest

  Dette gir ingen grunn til å feire. Det er jo ikke nord­menn som ska­per veks­ten dvs. det er det, men den ska­pes ved å utsette nasjo­nen for store
  belast­nin­ger, som den ikke kan bære i leng­den, ved å slippe for mange inn . Slik løper man fra pro­ble­mer i lan­dene mange kom­mer fra, og slik ska­per man en situa­sjon i eget land mht. boset­ning, miljø, kul­tur, arbeid, språk, skole, triv­sel, trus­ler, vold, vel­ferd, helse, øko­nomi  osv. og somikke minst berø­rer nasjo­nens egen iden­ti­tet og verdi­for­ank­ring. I Norge har dette kom­met dit­hen at grunn­lo­ven skal end­res om to dager.  Ser vi på nær­mere på belast­nin­gene som nord­menn utset­tes mere for kan det være vold­tek­ter og øde­lagte liv til følge. En annen 10–15000 lom­me­ty­ve­rier hvert år kun i Oslo by. Er dette aksep­ta­belt kun fordi noen ikke kla­rer å tenke rasjo­nelt og lang­sik­tig? Er det aksep­ta­belt at de ledende poli­tiske kref­tene bak utvik­lin­gen hel­ler ikke kla­rer å tenke etisk? For der­som vi kunne avhjelpe et større antall men­nesker ute, er det da rett å ta imot noen få “res­surs­sterke” som kla­rer veien helt hit? Det fin­nes unn­tak. Jeg kjen­ner en kvinne fra Burundi som hadde mis­tet alle sine. Hun fikk opp­hold mens det på samme mot­tak var en mus­limsk mann som ikke fikk. De gif­tet seg, fikk et barn, og på dagen han fikk norsk stats­bor­ger­skap fikk hun skils­misse­pa­pi­rene på bor­det. Først mis­tet hun fami­lien, så mann og far til sitt barn, og er nå alene­for­eldre, som ofte sit­ter ved kjøk­ken­bor­det og grå­ter, og ved vårt. Så kom Mul­lah Kre­kar  hvor 57 med­lem­mer av hans fami­lie til nå har fått opp­holds­til­la­telse. Er de norske ??? Er det noen grunn til å feire ? Skal vi feire at vi blir imindre­tall ?

 • Vest­lands­gu­ten

  Ser at VG har dum­met seg ut og lagt til en leser-avstem­ming i hjør­net av artik­ke­len sin (som lin­ket til i artik­ke­len over).
  I skri­vende stund mener nær­mere 70% at dette bare vil føre til større  sosiale pro­ble­mer, mens i over­kant av 9% mener vi blir beri­ket med større mang­fold i sam­funn og arbeids­liv. 19% mener begge oven­for­nevnte alter­na­ti­ver.

  Tenkte det var greit å doku­men­tere dette, før VG  fjer­ner under­sø­kel­sen og sten­ger av kom­men­tar­fel­tet…

 • Kje­til7

  I dag føder norske kvin­ner gjen­nom­snitt­lig færre enn to barn(feritiltetsraten). Sam­men­lik­net med den euro­pe­iske befolk­nin­gen i andre euro­pe­iske land er dette et bra tall. Den store meng­den med kvin­ner i 30-års­al­de­ren som får barn med­fø­rer at den norske befolk­ning av den grunn  vokser sak­tere, enn befolk­nings­grup­per som gif­ter seg og får barn tid­li­gere. Imid­ler­tid kan bolig­man­gel og store meng­der vok­sen ung­dom som ven­ter med å gifte seg og til slutt ender opp med ikke å gifte seg, med­føre at på litt lengre sikt vil den norske fer­ti­li­tets­ra­ten falle ned mot nivået blandt den euro­pe­iske befol­nin­gen i andre euro­pe­iske land. Jeg vil støtte opp­un­der de som påpe­ker at Norge fra jord­bru­kets stå­sted er kar­rig, det betyr at ca. 3% av land­area­let er dyr­ket mark er vel­dig lite og jeg tror da hel­ler ikke at poten­sia­let for øke dette vel­dig mye er stort.

 • 7grace

  Og aldri har bil­dene til­knt­tet artik­lene vært mer blen­da­hvite. Og nav­nene mer super­norske.

  • Buddy Ogilvy

   Pus­sig, det der. 

   Nei, det er ikke pus­sig, ikke egent­lig. Det er for­kas­te­lig hvor­dan media lyver i ord og lyver i bilde.  Vi vet jo hvor­for media lyver, men like­vel skulle jeg ønske at noen satte dem til veggs .  At noen tok en tele­fon til des­ken og inter­vjuet avi­sen som tryk­ket pro­pa­gan­daen og Potem­kin-kulis­sene.  Så kunne man lagt en story på det og hengt ut redak­tø­rer og jour­na­lis­ter med fullt navn og bilde. 

   Å La rett­fer­dig­he­ten skje fyl­dest, hadde ikke det vært dei­lig? Bare en gang? Gjerne flere gan­ger også. Gjerne hver eneste dag. Om noen hadde gjort dette på hel­tid, rett og slett job­bet som jour­na­lis­ter og aktivt gikk inn for å avsløre tøvet, pro­pa­gan­daen og løg­nene — samt de som står bak! –, da skulle jeg støt­tet dem hver eneste dag. Og ikke med kom­men­ta­rer, men med hard cash. 

   Tenk om docu­ment kunne fot­fulgt masse­me­dia og poli­ti­kere, inter­vjuet dem og stilt dem til veggs med kri­tiske spørs­mål.   Tenk å få se Tor­bjørn Jag­land, Gahr Støre, TLE, Gro, Bon­de­vik, Willoch(joda, han også), og res­ten av glo­ba­list-fana­ti­kerne svare for gal­ska­pen. Det skulle jeg betalt mye for å opp­leve 🙂

   • Dio­rella

    Jeg ser pro­blem­met i at disse folket du nev­ner –  Tor­bjørn Jag­land, Gahr Støre, TLE, Gro, Bon­de­vik, Willoch(joda, han også), og res­ten av glo­ba­list-fana­ti­kerne for­nek­ter noe gal­skap. Tvert imot de mener og snak­ker fra alle taler­sto­ler at nord­menn ikke dør ut ( fød­sels­rate for ei norsk kvinne 1,8 barn), at alle slags ver­dens etni­si­te­ter blir til nord­menn etter de satt sit fot på norsk jord. Selve begre­pet “nord­mann” totalt utvan­nes for inn­hold når de bevist gjør den gjel­dende alle andre etni­si­te­ter. Og da spør jeg: hvem er nord­mann da når alle etter ordre fra sta­ten blir kalt nord­menn? Ser ut for meg at et helt euro­pe­isk nor­disk folke­slag for­svin­ner først fra defi­ni­sjons­bok, så etterpå i fysisk mengde av for det meste frem­med­kul­tu­relle etni­si­te­ter. Disse tror at alle slags etni­si­te­ter for­and­rer seg etter norsk møns­ter, norsk tanke­måte, væremåte,språk, ver­dier, arbeids- og fami­lie­kul­tur osv. – og denne naive troen er den vir­ke­lige gal­ska­pen.

  • bad­seed

   Haha..tenkte det samme..rart det der gitt, at nå plut­se­lig så var “den jevne” nord­mann blen­da­hvit. At media gid­der å frem­stå så hjerne­døde…..

 • Came­ron har også fat­tet det.

  Det fler­kul­tu­relle sam­fun­net har fei­let.

  http://samfunnet.origo.no/-/bulletin/show/629782_det-flerkulturelle-samfunnet-har-feilet

  Thilo Zar­ra­sins bok solgte i 1300.000 ex i Tysk­land.

 • Jan Mayen

  Marx­is­men rører på seg.  For noen dager duk­ket det opp gule hat­pla­ka­ter mot regje­rings­po­li­tierne. Pla­ka­tene var pens­let med lim og limt opp på veg­ger og vindu i byen om nat­ten.  Beskje­den var at «Vi øns­ker et opp­rør». I gam­le­da­ger øns­ket kom­mu­nis­tene et væpna revo­lu­sjon, det gjør dem sik­kert også i dag også  men toner bud­ska­pet litt ned. Pla­ka­tene var sig­nert svind­ler­or­ga­ni­sa­sjo­nen Tjen Folket. 

 • John­s­lade

  Så når de fleste etniske nord­menn har flytt­tet fra Oslo-da begyn­ner rabal­de­ret. Byen vil være under en slags belei­ring av alle som har flyt­tet ut…kimen til et nytt Sara­jevo? Troen på stats­mak­ten for­vit­rer i takt med følel­sen av hjelpeløshet….man blir frem­med i eget land.Det blir inter­es­sant å se hvor langt nord­menns loja­li­tet til stats­mak­ten strek­ker seg. Man kunne tro den poli­tiske elite ifbm. inn­vand­ring til riket ‚utøvet makt­de­mon­stra­sjon av typen; final push, to the point of no return, slik at selv ber­men (som jeg da anta­ge­lig tilhører),skal under­kas­tes ideen om nasjo­nal­sta­tens død, delta i begra­vel­sen og siden inn­rømme at det uun­gåe­lige inn­traff. til alles beste..endelig er alle med. Alter­na­tive sce­na­rier som feks. en utvik­ling likne­nede det vi erfarte i Bosnia/Hercegovina, med etniske/religiøse enkla­ver som under en poli­tisk desta­bil utvik­ling fin­ner sam­men, dis­ku­te­res ikke. Men denne utvik­lin­gen har alle­rede star­tet. Tiden vil vise om sty­res­mak­ten vel­ger å kri­ti­sere egen befolk­ning for dette, eller sna­rere vel­ger en tyde­lig stram inn­vand­rings­po­li­tikk, altså en poli­tikk som ikke ska­per uro i store deler av befok­nin­gen.

 • Arthur Dent

  Denne bør leses i sam­men­heng med Når 15 blir til 52. Asyllob­byen jub­ler, SSB buk­ker stolt, mens NRK og de andre bevisst­løse mediene (BT og document.no unn­tatt) fort­set­ter plyst­rende på igno­ran­sens vei mot pro­ble­me­nes dal. Når vir­ke­lig­he­ten en dag inn­hen­ter dem kan de spille over­ras­ket, lage enda flere krigs­over­skrif­ter og selge enda flere aviser. Kan­skje.

 • Øystein Han­sen

  He, he, –
  også jeg tenkte på det samme som dere to, Grace og bad­seed.

  Jeg har jo
  sett mye hjerne­død jour­na­lis­tikk i mitt liv, men VGs opp­slag og hei­dund­rende
  “fei­ring” er noe av det mest kramp­ak­tige og imbe­sile jeg har sett. 

  Nå skulle de
  lik­som plukke ut 450 repre­sen­tan­ter for det norske glade vi. Jeg tror kan­skje
  det var en med svart hud der, men jeg så ingen med burka eller hijab. Nå var de
  plut­se­lig helt fra­væ­rende, gitt.

  Og måten de
  skri­ver på – jeg orker ikke å lese ordent­lig, bare skum­mer gjen­nom. Tror de vi
  er barn, eller? 

  Og det skjer
  på net­tet. Ingen papir­avis på meg på mange år nå. Takk og pris for Document.no.
  Det er en sann veder­kve­gelse å lese Hans, Chris­tian og Ninas skarpe ana­ly­ser.
  De er stort sett ene­stå­ende i lan­det, og noe vi ellers må gå til andre land for
  å finne. Nå skal jeg ende­lig prøve å få sendt over noe money også. 

  Vel,
  unn­skyld hvis jeg gjør dere for­legne av all rosen, men dere for­tje­ner det altså!!

  Leg­ger ved
  en link om Bel­gistan.

   

  http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/March/Belgistan-Sharia-Showdown-Looms-in-Brussels/

   

 • Polin­korr

  Vi avvik­ler oss selv i rasende tempo, men som det skri­ves, etter­hvert til noe stiv­nede smil fra poli­ti­kerne som er ansvar­lige for dette.Det er all­tid en sak som kan bru­kes som røykteppe,bevisst eller ubevisst,ABBs ufat­te­lige ugjer­ning ‚nå er det de 450 etio­piske asyl­barna som bru­kes som anten­nings­krutt for føle­ri­ene, og det ses helt bort fra for­eld­re­nes kri­mi­nelle handlinger,dvs barna utnyt­tes kynisk til å belønne brudd på norske vedtak.Og så kan man  glemme litt til. Når impor­ten er blitt et pro­blem løses det i kjent stil med krav om mer import. .Å oppgi ter­ri­to­rium, tom lan­dets hoved­stad i freds­tid er litt for spe­si­elt synes nå jeg. En enorm skam for lan­dets befolk­ning og dets for­fedre at en slik utvik­ling til­late­sKat­ten er defi­ni­tivt ute av sek­ken, det kamu­fle­res ved å til­late import av flere.Allerede har Norge under 50% selv­for­sy­nings­grad av mat.Og vi utdan­ner ikke våre egne godt nok,ingeniørmangelen viser det.