La oss gjøre et tanke­eks­pe­ri­ment. En fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon hvis for­mål er å få unge gra­vide kvin­ner til ikke å ta abort og hvis med­lem­mer og ledelse i hoved­sak består av KrF-med­lem­mer, tus­ker i hem­me­lig­het til seg et seks­sif­ret beløp i offent­lig penge­støtte ved hjelp av en venn­lig­sin­net stats­råd utgått fra samme parti. Dag­bla­det får nyss om det hele og skri­ver om saken. Hvor lenge vil en sam­let presse holde saken høyt på dags­or­den og dens blod­hun­der jage de involverte i sam­let flokk?

Bytt ut KrF med SV, og saken gir med de pas­sende end­rin­ger mini­mal gjen­klang. Den ansvar­lige stats­rå­den ber straks om godt vær, og saken leg­ges død over hel­gen med VGs “tror Lys­bak­ken blir sit­tende” og Aften­pos­tens kjær­lige rapp over fing­rene i gårs­da­gens leder.

Men død burde den ikke ha for­blitt sær­lig lenge etter at Dag­bla­det i går skrev om orga­ni­sa­sjo­nen Jente­for­sva­rets kor­re­spon­danse med Barne-, like­stil­lings- og inklu­de­rings­de­par­te­men­tet, hvor det frem­går at noen drøf­tet tåke­leg­ging av de poli­tiske for­bin­del­sene til ansvar­lig stats­råd.

ANNONSE

I løpet av det påføl­gende døg­net er det taust som i gra­ven på nett­si­dene til TV2, NRK, VG og Aften­pos­ten samt hos A-pres­sen. Noen NTB-mel­ding fore­lig­ger til­syne­la­tende hel­ler ikke. Den patente Kje­til B. Alstad­heim hos Dagens Nærings­liv ser ut til å være den eneste som har gre­pet fatt i de siste opp­lys­nin­gene Dag­bla­det har offent­lig­gjort.

I en bedre ver­den ville det ha vært en saks iboende inter­esse som avgjorde hvor­vidt den ble offent­lig­gjort over­ho­det eller tryk­ket én gang eller om den ble gjen­stand for tall­rike opp­slag, under­sø­kel­ser, repe­ti­sjo­ner og ana­ly­ser. I den ver­de­nen vi har er det et knippe per­soner i helt bestemte sto­ler som beslut­ter om det skal leg­ges lokk på eller om det skal smø­res utover.

Det siste døg­net har de altså beslut­tet ikke å belyse ny, alvor­lig infor­ma­sjon om et poli­tisk sam­røre mel­lom en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon og et depar­te­ment, enda det er tyde­lig at de involverte for­stod det var kor­rupt og drøf­tet hvor­vidt de skulle anstrenge seg for å skjule det. 

Det vil si: VG tar på leder­plass opp Dag­bla­dets avslø­rin­ger, men er ganske snill:

Spørs­må­let er om SV/SU aktivt for­søkte å omgå reg­lene som gjorde det ulov­lig å dele ut pen­ger til en poli­tisk orga­ni­sa­sjon. Det kan også se ut som om den poli­tiske ledel­sen i depar­te­men­tet var med på bløf­fen. Det er en alvor­lig sak. Lys­bak­ken har alle­rede bekla­get at pen­gene ble delt ut i strid med regel­ver­ket. Men det er en bety­de­lig for­skjell på om noen gjorde en feil, og om hele “Jente­for­sva­ret” var et bevisst for­søk på å komme rundt regel­ver­ket. Med med­virk­ning fra SVs folk i depar­te­men­tet.

Nett­opp. En meget stor for­skjell. Lys­bak­ken har inn­rø­met “feil”, men det vi nå snak­ker om er bløff. Det vir­ker nes­ten som om VG mot­stre­bende erkjen­ner for­skjel­len, uten å trekke kon­se­kven­sen.

Denne saken er nå av en slik karak­ter at den burde utløse spørs­mål om Lys­bak­ken er skik­ket til å overta som leder for SV

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Mimis­brunnr

  Saken har minst to sider: Hvor­dan stats­råd Lys­bak­ken og depar­te­men­tet opp­trådde, og hvor­dan mediene har for­holdt seg til avslø­rin­gene. Hva første del angår, så er det inter­es­sant å se hvor­dan stats­rå­den age­rer med et par årer i hen­dene. Han har hit­til utført et utmer­ket stykke rokunst, som søm­mer seg en vest­len­ding, enten det nå skjer på inn­sten­dig råd fra hans og par­ti­ets spinn­dok­to­rer eller ikke. Gav han med vitende og vilje sine egne en for­del? Hans sinne­lag i gjer­nings­øye­blik­ket kjen­ner vi ikke, men kon­se­kven­sene var ille­luk­tende.

  Mediene har ikke slup­pet jakt­hun­dene fri i sakens anled­ning – slik de uten tvil ville gjort i Skaugs tanke­eks­pe­ri­ment – og også dette gir grunn­lag for etter­tanke. Kan det kan­skje (O for­mas­te­lige tanke!) være slik at jour­na­lis­te­nes eget poli­tiske grunn­syn spil­ler en rolle for hvilke saker og syn­der man leg­ger vekt på og for­føl­ger og hvilke man lar gå? Selv ser jeg ingen, abso­lutt ingen, grunn til å tro at jour­na­lis­ter er den eneste yrkes­grup­pen uten habi­li­tets­pro­ble­mer. At de ikke erkjen­ner dem selv, gjør meg enda sik­rere i min sak.

  Igjen står vi med spørs­må­let om jour­na­lis­tene er seg bevisst sin for­skjells­be­hand­ling eller ikke. Enda en gang: Ingen kjen­ner deres sinne­lag i gjer­nings­øye­blik­ket. Men det hol­der hardt å tro at ingen har “tenkt sam­men” (altså kon-spi­rert) når man bevit­ner slikt. Om en kjent norsk parti­kul­tur sier man at “Noen har snakka sam­men.” Det kan vel godt hende at snak­kinga inn­imel­lom er for­ut­gått av tenk­ning, skulle jeg tro.

  • Jan Mayen

   Det fin­nes sik­ker  jour­na­lis­ter som sit­ter i redak­sjons­mø­tene klok­ken 09:00 og ber om å gjøre noe med denne saken. Det hjel­per så lite så lenge nyhets­re­dak­tø­ren set­ter foten ned, eller ber dem prio­ri­tere andre saker. 

  • Space­man_­Spiff

    Man kan jo bare tenke litt på de fil­le­tin­gene mediene jak­tet ned Åslaug Haga på…  Det er for­skjell på folk, ja…

 • Det er noe alvor­lig galt med jour­na­list­ut­dan­nin­gen, eller i hvert fall rekrut­te­rin­gen til denne, når det blant de norske jour­na­lis­tene er et over­vel­dende fler­tall for par­tier som AP, Rødt, SV og Venstre, mens FrP, KrF og SP ikke ville fått en eneste repre­sen­tant på stor­tin­get om jour­na­lis­tene fikk bestemme:

  http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/innenriks/stortinget/journalister/media/6103098/ 

  Hva er årsa­ken til at ingen kon­ser­va­tive og “reak­sjo­nære” søker seg til jour­na­list­ut­dan­nin­gen? Er det noe galt med lærings­mil­jøet og kul­tu­ren i den videre­gå­ende sko­len i dette lan­det, eller leg­ges grunn­la­get for denne ude­mo­kra­tiske skjev­he­ten enda tid­li­gere i skole­ver­ket? Kan­skje alle­rede i barne­ha­gen? Plut­se­lig gir det mening hvor­for sosia­lis­tene på død og liv vil ha abso­lutt alle unger inn i barne­ha­gen, så tid­lig som mulig, og så mange timer i døg­net som over­ho­det mulig… 

  • Kafir­Far

   Mulig at de med feile tan­ker blir for­met av utdan­nel­sen ved jour­na­list­høy­sko­len?

   Du skal ikke skrive for mange besva­rel­ser med feil inn­hold før du skjøn­ner at kur­sen må end­res for å komme ut av høy­sko­len med noen­lunde karak­te­rer.

   Rek­tor er feks tid­li­gere Klasse­kam­pen redak­tør, og tro ikke i et sekund at han anset­ter menings­mot­stan­dere som lærere og fore­le­sere.

   Vi snak­ker altså om hjerne­vask i stor stil.

   Jour­na­lis­ter som evt sok­ner lojalt til høyre­si­den får jobb i lokal­avi­ser og obskure interne fag­bla­der.

   • Hoblob

     Tid­li­gere var kan­skje dette kor­rekt, men min opp­fat­ning er at arbei­der­par­tiet øns­ker å endre dette nå med det siste opp­kjø­pet av lokal­avi­ser for 1.7 mil­li­ar­der kro­ner som gir arbei­der­pres­sen en kom­plett mar­keds­do­mi­nans. Hvor­for? For å kunne styre hvem som får jour­na­list­job­ber, og ha mulig­het til å for­følge og sji­ka­nere poli­ti­kere på høyre­si­den også på lokal­plan.

    • Snak­ket noen om en tota­li­tær stat ?

  • Myh­ren

   Sigurd Allern er rek­tor på jour­na­list­høy­sko­len

   • han­s­lund

    Sigurd Allern: Rek­tor på jour­na­list­høy­sko­len
    Hilde Haugs­gjerd: Sjef­re­dak­tør i Aften­pos­ten
    Pål Stei­gan: I for­lags­bran­sjen?

    Nett­ver­kene blant AKP/Mlerne har fun­gert etter hen­sik­ten.

    • Buddy Ogilvy

     Finn Sjue (født 27. okto­ber 1943) er en norsk psy­ko­log, poli­ti­ker og jour­na­list. På 1970-tal­let og 1980-tal­let var Sjue blant lederne i den norske ml-beve­gel­sen, og en lang peri­ode redak­tør av Klasse­kam­pen. Sjue har vært leder av Rød Valg­al­li­anse (1981–1983) og sek­re­tær og nest­le­der i AKP(m-l). Han arbei­der nå som for­fat­ter og første­lek­tor i jour­na­lis­tikk ved Høg­sko­len i Oslo.

     http://no.wikipedia.org/wiki/Finn_Sjue

     • …og kon­klu­sjo­nen var ?

     • Buddy Ogilvy

      …og kon­klu­sjo­nen var ?”

      Ingen kon­klu­sjon, men obser­va­sjon: Svært mange av AKP(ml)s ledelse har endt opp i media og media-rela­tert aka­de­mia. Det er lite sann­syn­lig at dette skyl­des en til­fel­dig­het. Ergo er det over­vei­ende sann­syn­lig at AKP(ml) har sam­ar­bei­det,  hatt en plan eller hjul­pet hver­andre til å oppnå disse posi­sjo­nene. 

      Hva ten­ker du selv om AKP-gjen­gens kol­lek­tive “yrkes­valg”? 

     • Fin­nes det “kon­klu­sjo­ner” på lek­si­kalske opp­lys­nin­ger, Lars M ?

 • Klok­ke­ren

  Det er så godt å se sosia­lis­mens sanne ansikt.Dele på godene?Det betyr å for­dele dine skatte­pen­ger til seg selv.

 • Beli­sa­rius

  Nomen­kal­tura – makta har all­tid rett, og det ret­ter redak­tør­sik­tet seg inn etter. Det gjel­der ikke bare nåvæ­rende Nomen­kal­tura,  også Bon­de­vik­re­gi­met kunne få saker til å bli borte. Det er ikke sik­kert det lengre er mulig.

  Men som mange vet så tryk­kes VG i flere run­der (farge­ko­det i mar­gen) og som det er i redak­sjo­ner så tar man ut saker for å få plass til nye saker, slik at første­opp­la­get er ikke nød­ven­dig­vis likt siste opp­la­get. Av og til så er det poli­tisk betente saker som “for­svin­ner” fra det ene opp­la­get til det andre. “Noen” har tatt en tele­fon og man har blitt “enig” i hva som er beste for “lan­det”. Det er selv­føl­ge­lig all­tid de høy­este idea­lene som gjel­der, ikke sant?

 • Denne saken er nå av en slik karak­ter at den burde utløse spørs­mål om Lys­bak­ken er skik­ket til å overta som leder for SV.

  Om han er skik­ket til å overta som leder i SV er ikke vik­tig i hele tatt. Nei, for­res­ten – jeg håper Lys­bak­ken blir ny leder. En mann med et sam­funns­syn som Lys­bak­ken kan kun gjøre par­tiet uspi­se­lig for enda flere vel­gere, og det vil være flott. Par­tiet vil da for­hå­pent­lig­vis ikke len­ger bli repre­sen­tert på Stor­tin­get.

  Enda mer alvor­lig er det at Stol­ten­berg åpen­bart ikke gri­per inn og fjer­ner Lys­bak­ken som stats­råd. Alt galt Lys­bak­ken gjør som stats­råd, er regje­rings­sjef Stol­ten­bergs ansvar!

 • smoke­wa­ter

  At andre media vel­ger å ikke dekke denne saken for­tel­ler egent­lig bare om medias bias. Nå vil selv­føl­ge­lig repre­sen­tan­ter for de ulike medier komme med ulike unn­skyld­nin­ger for å ikke dekke denne saken, bl.a at det er “dag­blad-sak” og der­med så øns­ker man ikke å gi en kon­kur­rent mer opp­merk­som­het. Eller så kan man velge å se bort fra prin­sip­pene og over på sum­mene, og der­med kon­klu­dere med at siden det er så små sum­mer så er det egent­lig ikke så inter­es­sant.
   
  Men for å legge til, det er ikke sik­kert at Dag­bla­det ikke har noen skjulte moti­ver. For sv skal velge en ny leder, og Dag­bla­det vet at en slik sak kan være med å redu­sere tro­ver­dig­he­ten til Lys­bak­ken.

  Men når det gjel­der norsk MSM gene­rellt så er det en dår­lig vits. En popu­lær unn­skyld­ning vedr. presse­støtte er at det skal sikre mang­fold. Det høres jo bra ut, men hva slags mang­fold ser man i norsk MSM? Etter tra­ge­dien i som­mer så ble begre­pet “ekko­kam­mer” skapt. For det poli­tisk kor­rekte kom frem til var at det etter­si­gende skulle fin­nes noe slikt som for­mid­let hold­nin­ger som var for­kas­te­lige. Og det poli­tiske venstre var jo ikke sen med å antyde at dette nett­ste­det skulle være såkalt ekko­kam­mer. Men rea­li­te­tene er at det finns ekko­kam­mer. Det heter MSM

  Ta “any given” eks til norsk MSM og de for­mid­ler føl­gende bud­skap

  – Det multi­kul­tu­relle blir forklart/unnskyldt. Kri­ti­kere blir sett på som å ha en skjult agenda
  – Pal­a­ra­berne er bare fred og snille, mens israel styres av “hau­ker”.
  – Pal­a­ra­ber­nes raket­ter er despe­rate hand­lin­ger, isra­els hand­lin­ger er kynisk poli­tikk.
  – kon­ser­va­tive kristne er mørke­menn mens libe­rale kristne er sym­pa­tiske super­idea­lis­ter
  – Ame­ri­kanske demo­kra­ter er sym­pa­tiske, ame­ri­kanske repub­li­ka­nere er ond­skaps­fulle.
  – Men­neske­skapte klima­end­rin­ger er en doku­men­tert rea­li­tet. Kri­ti­kere er dumme eller kjøpt av bil/oljeindustrien
  – Uten­riks­mi­nis­ter er super­mi­nis­ter. (etter at han har blitt hypet av et sam­let presse­korps, så for­tel­ler menings­må­lin­ger at folket, sur­prise sur­prise, mener at uten­riks­mi­nis­ter er super­mi­nis­ter og “regje­rin­gens ster­keste kort”)

  Dette er bare noen eks. 

 • Jan Mayen

  Jeg sav­ner at mediene kal­ler dette for det det vir­ke­lig er:  Svin­del og poli­tisk kor­rup­sjon.

 • Jan Mayen

  Når slike «kje­de­lige» saker duk­ker opp i avi­sen er det greit å kunne beordre andre i par­tiet til å overgå nyhe­ten, for eksem­pel ved å trekke seg som leder­kan­di­dat. http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996552

 • Space­man_­Spiff

  Hvor er oppo­si­sjo­nen? Bør ikke de gjøre noe?  Hva med å rett og slett anmelde han for kor­rup­sjon??  

 • ixus90

  Dag­bla­det skal ha ros for denne saken, og også saken om SOS Rasisme. Det er integri­tet over Dag­bla­det.
  Det er  langt mer enn man kan si om ynke­lige  Aften­pos­ten.
  Aften­pos­ten viser sitt sanne ansikt. Det er et pate­tisk skue. 

 • Det er vel slik med jour­na­lis­ter som det er med poli­tiske ledere – mange begyn­ner med gode inten­sjo­ner – så blir de pro­gram­mert på sko­len til en “objek­tiv” metode som gjør at to mot­set­nin­ger pre­sen­te­res med like­vekt slik at for­vir­ring er total. Så blir det vik­tig å klatre opp løn­nings­sti­gen i kon­kur­ranse­sam­fun­net – og da begyn­ner for­stå­el­sen om hvor­dan spil­let er lagt opp – Jour­na­lis­ter som skri­ver hva de vil og hva de synes selv er vik­tig – er ikke len­ger på inn­si­den av sys­te­met. Du fin­ner disse bare på Inter­nett som selv­sten­dig skri­ben­ter. Nå er det slik at du skri­ver for å gjøre eiere for­nøyde og det betyr å skrive om alle illu­sjo­nene som gjør at spil­let fort­set­ter uten forst­tyr­relse. Verdi­skap­ning ute­blir når infor­ma­sjon blir til pro­pa­ganda. Det er intet annet enn en annen form for pro­sti­tu­sjon – se hvor mange folk arbei­der med “ikke-verdi­skap­ning” bare for å tjene pen­ger.