Inn­le­dende kurio­si­tet.

Under­teg­nede hadde nylig en sær­egen opp­le­velse: Jeg fikk meg ser­vert noen hat-ytrin­ger i Aften­pos­ten, fra en ansatt ”kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver” ved noe som kal­ler seg Anti­ra­sis­tisk Sen­ter (ARS).

Nå vet alle at skjells­or­det ”rasisme” er blitt så betent og utvæs­ket at det kan anven­des mot hvem som helst når som helst. Det er der­for hel­ler ingen grunn til uten videre å tro at orga­ni­sa­sjo­ner som kal­ler seg anti­ra­sis­tiske, er å regne som seriøse. Skjeb­nen til ”SOS Rasisme” er neppe ene­stå­ende.

Ved­kom­mende råd­gi­ver ved ARS, som lyder nav­net Rune Berg­lund Steen, ryk­ket plut­se­lig ut mot meg i Aften­pos­ten 21. desem­ber. For­an­led­nin­gen var en artik­kel jeg hadde i samme avis 30. novem­ber. Det var neppe noen til­fel­dig­het at reak­sjo­nen kom så påfal­lende seint. Jeg reg­ner med at Steen følte en eller annen for­plik­telse til å mar­kere seg, men at han helst ville at sva­ret skulle for­bli ube­mer­ket av adres­sa­ten. At han var ner­vøs for opp­merk­som­he­ten, anty­des av at han lot Aften­pos­ten trykke sin replikk uten å nevne hvor og når mitt inn­legg hadde stått på trykk, og ikke engang dets tit­tel. Der­med hadde han selv­sagt bedre mulig­he­ter for å unngå avslø­ring. For en avslø­ring truet, opp­lagt.

Steens inn­legg utmer­ket seg nem­lig ikke bare ved ren og skjær sitat­for­falsk­ning, men også med å påstå at jeg skulle ha angre­pet spe­si­elt Arbei­der­par­tiet, i sam­band med at jeg kri­tisk tok opp reak­sjo­nene på juli­ter­ro­ren i 2011. Nå var dette en klar usann­het, etter­som jeg talte om en norsk elite i all­men­het, og bare nevnte nord-euro­pe­iske sosial­de­mo­kra­ter gene­relt ved én spe­si­ell anled­ning. Til tross for at jeg påpekte dette i et svar­inn­legg 3. januar, opp­rett­holdt Steen ube­grun­net påstan­den i en replikk 11. januar. I et inn­legg av 19. januar beskyl­der jeg Steen åpent for sitat­fusk i denne for­bin­del­sen. Men enda verre er det at ARS dri­ver en egen nett­side hvor man tryk­ker opp Steens løgn­ak­tig­he­ter uten å åpne for mot­fore­stil­lin­ger.

ANNONSE

Kjer­nen i denne lille his­to­rien er utvil­somt påstan­den om mitt angrep på Arbei­der­par­tiet: Steen, som under­teg­net seg som til­slut­tet ARS, var nok rett og slett ute etter å gjøre sine hoser grønne over­for Arbei­der­par­tiet og til­slut­tede her­lig­he­ter i Lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen (LO). ARS er nem­lig avhen­gig av pen­ger fra dette hol­det, og har nylig inn­gått avta­ler, bl.a. med for­bun­det Indu­stri Energi (IE), om et sam­ar­beid mot ”høyre­eks­tre­misme”. Dette siste kunne egent­lig ha vært greit, men som vi snart skal se, er de poli­tiske moti­vene svik­tende i dette til­fel­let. Der­imot er de finan­si­elle beveg­grun­nene svært tyde­lige.

La oss se litt på bak­grun­nen. Føl­gende ble meldt fra LO-Aktu­elt 4.1. 2012, i for­bin­delse med et opp­slag som involverte Leif Sande, for­bunds­le­der i Indu­stri Energi:

Indu­stri Energi er ini­tia­tiv­ta­kere til sam­ar­beids­av­ta­len med Anti­ra­sis­tisk sen­ter. Arbei­det star­tet i sep­tem­ber i fjor, og svært mange av for­bun­dene har sagt ja til å være med på spleise­la­get. Til sam­men har fag­be­ve­gel­sen for­plik­tet seg til å betale 460 000 kro­ner hvert år, og i fire år fram­over. De to største bidrags­yterne er Indu­stri Energi og Fag­for­bun­det, med 100 000 kro­ner hver.”

Hvis fag­or­ga­ni­sa­sjo­nen skal alli­ere seg med noen i lik­nende saker, er det tvil­somt om ARS er en god part­ner. Alle­rede Steens medie­spill nylig, med en menings­løs defi­ni­sjon av “papir­løse”, anty­der nett­opp det. Men i rea­li­te­ten er fag­or­ga­ni­sa­sjo­nen i en sak som denne et offer for en feil­slått sam­ar­beids­po­li­tikk som går flere tiår til­bake, helt fra star­ten på inn­vand­rings­be­ve­gel­sen fra islamske områ­der.

Isla­mi­se­ring”? Den vir­ke­lige bak­grun­nen.

La oss se et øye­blikk på de stand­punk­ter om faren for “isla­mi­se­ring” e.l. som er den fak­tor som vir­ker mest opp­his­sende på placebo-venstre og folk som Sande. Tan­ken om at det fore­går en isla­mi­se­ring av sam­fun­net er i vir­ke­lig­he­ten ikke sær­lig utbredt, og er et opp­kok som fin­nes bare i to typer hoder: Hos visse “høyre­eks­tre­mis­ter”, samt hos visse ærlige, men for­sagte inn­vand­rede mus­li­mer, som føler seg avhen­gige av slike fore­stil­lin­ger for å opp­rett­holde en viss selv­fø­lelse i et kaldt sam­funn.

Noe helt annet er spørs­må­let om den sosiale kon­stel­la­sjon som har gjort det mulig å tro på dette opp­ko­ket (“Eura­bia”, osv.). For det er jo ikke rart at folk for­lengst begynte å undre seg: En libe­ral retts­stat­lig offent­lig­het som den norske er jo i løpet av tredve år blitt fylt til ran­den av teorier om at tole­ranse og ret­tig­he­ter er evige stør­rel­ser som betrak­tes som like natur­lige uan­sett hvil­ken reli­gion eller ikke-reli­gion du har. Det er blitt skapt et grunn­lag for en reli­giøst-poli­tisk orga­ni­se­ring av spe­si­elle grup­per, sær­lig av mus­li­mer, i en form som bry­ter totalt med retts­sta­tens for­ut­set­nin­ger. Paral­lelt med dette er det blitt mobi­li­sert en aggres­siv pro­pa­ganda ret­tet mot almin­ne­lige men­nes­kers mot­fore­stil­lin­ger over­for slike kon­se­kven­ser av inn­vand­rin­gen. Sak­lig­hets­ni­vået illust­re­res godt gjen­nom nett­opp Sande, som ifølge LO-Aktu­elt set­ter lik­hets­tegn mel­lom skep­sis mot mulig­he­ten av et multi­kul­tu­relt sam­funn, og “det Hit­ler drev med”. Sande fore­gir at hans motiv er å beskytte arbei­der­or­ga­ni­sa­sjo­nene mot høyre­eks­treme. Det er grunn til å tro at han ikke gjen­nom­skuer sine egne moti­ver. La oss kikke litt på ham.

Stat­oil m.m. Les: norsk impe­ria­lisme.

Leif Sande har en kar­riere, og den er helt og fullt knyt­tet til Stat­oil. Et avgjø­rende punkt viste seg i 2001, da han i kraft av sin posi­sjon som “folke­valgt” via NOPEF gikk inn for pri­va­ti­se­rin­gen av sel­ska­pet, for øvrig sam­men med den også ellers lite seriøse LO-sek­re­tær Ellen Stens­rud.

Mens repre­sen­tan­ter for andre for­bund kjem­pet imot, med sosia­lis­tiske og plan­øko­no­miske argu­men­ter, lot Sande og Stens­rud seg impo­nere av regje­rin­gens og sel­skaps­le­del­sens press. (De for­lot salen etter møtets slutt i stor fart, dess­verre uten å merke seg de invi­ta­sjo­ner til debatt som ble sig­na­li­sert fra sosia­lis­tiske repre­sen­tan­ter.)

I tiden som har fulgt, har den under­da­nige hold­nin­gen gjort seg gjel­dende jevnt og trutt, noe som for San­des ved­kom­mende har vist seg i en ving­lende hold­ning sågar til arbei­der­nes streike­vå­pen, og til en pas­siv hold­ning over­for bedrifts­le­det mob­bing av radi­kale fag­re­pre­sen­tan­ter i sel­ska­pet. I 2006 kunne Safe-leder Terje Nustad si til Klasse­kam­pen, i for­bin­delse med fusjons­pla­nene med Hydro:

Det er helt utro­lig å se hvor­dan LO-sys­te­met baga­tel­li­se­rer pro­ble­mene som arbeids­ta­kerne kan få med et nytt stor­sel­skap, med en ame­ri­kan­sert bedrifts­kul­tur og bein­harde lønn­som­hets­krav. Utvik­lin­gen har vært neg­a­tiv siden del­pri­va­ti­se­rin­gen av Stat­oil, og det nye sel­ska­pet kom­mer til å sette mye inn for å svekke fag­for­enin­gene.

Men Sande bare fort­set­ter, også i sin sen­trale stil­ling i Indu­stri Energi. Han står for den van­lige his­to­rien om det “omvendte” Aske­ladd-syn­dro­met: Den ser­vile under­kas­tel­sen under et sys­tem han selv tror han er mot­stan­der av.

Men hva har dette med islam og annen høyre­eks­tre­misme å gjøre?

Mus­limske gis­ler og norske øyen­tje­nere

Litt tekst­re­klame i far­ten: I min bok “Venstre­fløyen og islam” (Val­dis­holm 2011), påpe­ker jeg at inn­vand­rin­gen spe­si­elt fra Pakis­tan mer og mer har tatt form av en eks­port av men­nesker, øns­ket vel­kom­men av den islamske hers­ker­klas­sen, som føler seg avhen­gig av valuta­inn­tek­ter fra alle mulige kil­der. Som i alle islamske sta­ter admi­ni­stre­rer hers­ker­klas­sene den under­tryk­kende reli­gio­nen til sitt eget øko­no­miske beste. Det er der­for den er der, og det er der­for disse hers­ker­klas­sene inn­po­der i sine under­såt­ter, hjemme og i utlan­det, det uak­sep­table i noen­sinne å for­late islam.

I “Venstre­fløyen og islam” under­stre­ker jeg også at fore­koms­ten av en islamsk befolk­ning av en viss merk­bar stør­relse i Norge (gjerne med dob­belt stats­bor­ger­skap) i høy grad er også til den norske hers­kende klasses for­del. For å bruke Stat­oil som et sen­tralt eksem­pel på norske øko­no­miske inter­es­ser: Dette sel­ska­pet har vitale til­tak gående i sta­ter som kan opp­fat­tes som “sen­tral­asia­tiske” og som der­med er inter­es­sante i for rela­sjo­nen mel­lom impe­ria­lis­tiske stor­sel­ska­per og islam: I Russ­land, Aser­bad­sjan, Kina og Iran. Stat­oil er ivrig på utkikk (som i Midt­østen) etter natur­rik­dom­mer i hele dette områ­det (Pakis­tan og Afgha­ni­stan inn­be­fat­tet), hvor norsk mili­tær­makt også er til­stede og øns­ker å bidra til å struk­tu­rere en mar­kedøko­nomi – for påkom­mende til­felle.

Videre er sel­ska­per som Tele­nor og Stat­kraft, med en tra­di­sjon for stats­ei­en­dom i ryg­gen, impli­sert i samme ret­ning. I ryg­gen har de også, på samme måte som Stat­oil, en liten hær­skare av norske pri­vate under­le­ve­ran­dø­rer, som all­tid er på utkikk etter mar­ke­der.

Den aller vik­tigste fak­to­ren er like­vel det norske petro­le­ums­fon­det, i skik­kelse av det som etter 2008 heter “Sta­tens pen­sjons­fond utland”, det nest største stat­lige fond i ver­den, med en kapi­tal som i 2011–2012 note­res til over 500 mil­lia­der dol­lar.

Slike pen­ger må inves­te­res i utlan­det. På bak­grunn av stør­rel­sen av den norske pro­duk­tive arbei­der­be­folk­nin­gen og det norske mar­ke­det, og fordi pen­gene utgjør inn­tek­ter til den norske stat i dens egen­skap av grunn­eier (og der­med gir en over­nor­mal avkast­ning i for­hold til regu­lær indu­stri­virk­som­het) er hjem­lig inves­te­ring stort sett illu­so­risk på kapi­ta­lis­tiske pre­mis­ser.

Den norske stat, som i alle til­fel­ler ikke er noe mer enn et uttrykk for inter­es­sene til det sam­lede nærings­li­vet, er selv­føl­ge­lig inn­stilt på å legge inves­te­rings­mu­lig­he­ter til rette ver­den over, fordi penge­mid­lene er så svære. På bak­grunn av stør­rel­sen på poten­si­elt utvinn­bare natur­rik­dom­mer er sen­tral­asia­tiske, og gene­relt islamske områ­der, av den største betyd­ning.

Selve den tanke at den norske stat ikke skulle sørge for å mar­kere en venn­lig hold­ning over­for reli­gio­ner i disse mål­om­rå­dene, er lat­ter­lig. Dette desto mer som det nett­opp i det tids­rom­met hvor olje­inn­tek­tene har fått en betyd­ning på ver­dens­mar­ke­det, og del­vis som en resul­tant av denne, også har fun­net sted en vok­sende inn­vand­ring fra de samme trak­tene. Alle inn­ser at det ville ha vært poli­tisk umu­lig for den aggres­sive norske stat å okku­pere sen­tral­asia­tiske områ­der, hvis den ikke hadde hatt et alibi i en demon­stra­tivt venn­lig hold­ning over­for islam innen­for Nor­ges gren­ser. Der­med ville det også være absurd å håpe på utvin­nings­kon­trak­ter under andre omsten­dig­he­ter. Utvik­lin­gen har etter­hvert også slått om, slik at en aktiv, demon­stra­tiv (og hyk­le­risk) “tole­ranse” over for norsk islam er blitt et spring­brett for kapi­ta­lis­tisk eks­pan­sjon øst­over.

Den jevne islamske inn­vand­rer er der­for et gis­sel minst i en dob­bel for­stand. Den perm­a­nente fat­tig­dom­men i et land som Pakis­tan er et pro­dukt av eien­doms­for­hold med en snyl­tende, upro­duk­tiv klasse av jord­her­rer, beskyt­tet av et omfat­tende (dol­lar­fi­nan­siert) mili­tær­ap­pa­rat og av den for­dum­mende og under­tryk­kende reli­gio­nen. Man­ge­len på pro­duk­tive inves­te­rin­ger pres­ser deler av befolk­nin­gen uten­lands, dels som kulier i Midt-Østens islamske olje­pa­ra­di­ser, dels som små, nærings­dri­vende valuta­kil­der i pro­duk­tive vest­lige land.

Spe­si­elt reli­gio­nens funk­sjon er en hind­ring for at under­trykte folk fra islamske områ­der alli­e­rer seg med vest­lige arbei­der­klas­ser. I lik­het med en asia­tisk arbei­der blir en vest­lig ydmy­ket og utbyt­tet, men det skjer gjen­nom mindre for­dum­mende for­hold, som lar kul­tur­for­skjel­ler fram­stå på så klare måter at også en gjen­si­dig rasisme lig­ger latent.


Hyk­le­ri­ets rolle­be­set­ning

Fag­for­bunds­pam­per som per defi­ni­sjon er i lomma på indu­stri­ei­erne, øns­ker å opp­rett­holde disse pro­ble­ma­tiske til­stan­dende. De har ingen stra­tegi for å fri­gjøre ver­ken en norsk eller en pakis­tansk arbei­der­klasse. Tvert om, selv om de rik­tig­nok inn­ser at stil­lin­gen er vans­ke­lig, vil de lappe på den ved å spre illu­sjo­ner om tole­ranse og reli­giøs sam­ek­sis­tens – nett­opp i en situa­sjon der bekjem­pelse av all reli­gion måtte være første opp­gave for enhver sosia­list. De opp­legg som pre­sen­te­res av folk som Sande, er egnet til å holde spe­si­elt asia­tiske befolk­nin­ger nede i stag­na­sjon. Så mye om deres sta­dige fra­ser om vik­tig­he­ten av indu­stri­ell “verdi­ska­ping”!

Det pas­set da også meget bra at bevilg­nin­gene til ARS fra Sande og hans menings­fel­ler ble fei­ret med presse­bil­der av ARS-leder Kari Helene Par­ta­puoli, Sande selv, samt den nyan­satte funk­sjo­næ­ren Shoaib Sul­tan. Denne sist­nevnte er hovet inn for å over­våke det ARS kal­ler “høyre­eks­treme mil­jøer”. Han er betalt direkte med de mid­ler LO-for­bund har satt inn i ARS, mid­ler som gjør det så vik­tig for Steen og Par­ta­puoli å sig­na­li­sere sin loja­li­tet til AP.

Sul­tan er fler­årig leder av para­plyen Islamsk Råd i Norge fram til 2010. Han er altså ikke rett og slett en per­son som er mus­lim av vane og slekts­tra­di­sjon, langt mindre en elen­dig trell som er tvun­get til å bøye kne og for­kynne sin under­kas­telse; nei, han er en svært frem­stå­ende og for så vidt bevisst tals­mann og pro­pa­gan­dist for denne reli­gio­nen i Norge. Rik­tig en frem­me­lig, moderne utgave av en stor­mufti eller en ypperste­prest.

Nå er det godt mulig at Sul­tan har kva­li­te­ter som gjør ham egnet til å “over­våke” rasis­ter. Kan­skje er han selv ikke noen rasist hel­ler. Skjønt hvis vi føl­ger den tanke­gan­gen vi er vant til fra Anti­ra­sis­tisk Sen­ter, så er Sul­tan nett­opp det: En rasist av den annen ver­den. Han står for under­tryk­kelse av bonde­mas­ser som er noe mør­kere i huden enn f.eks. skan­di­na­ver, og det burde gi ham rasis­t­stemp­let hos den nye arbeids­gi­ve­ren, som aldri har klart å holde orden på begre­per om rase, reli­gion og klasse.

Men ut fra en mer for­nuf­tig betrakt­ning må vi iall­fall kunne si at én ting er sik­ker: En mann som Sul­tan er sær­de­les lite egnet til å over­våke “høyre­eks­treme”, med mindre han da tar sikte på å kart­legge slike folk for der­et­ter å slå seg sam­men med dem. Det er vans­ke­lig å tenke seg en mer høyre­eks­trem reli­gion enn islam, om en først skal bruke ret­nings­be­teg­nel­ser. Anset­tel­sen av Sul­tan er som å fore­stille seg at Pen­ta­gon under Viet­nam-kri­gen skulle sende kar­di­nal Spell­man til slag­mar­ken for å stagge fascis­tiske under­of­fi­se­rer i den ame­ri­kanske hær. 

Som vi skjøn­ner: Dette er absurd tea­ter, og alle rol­lene er avhen­gige av hver­andre. Hvor­dan skulle Sul­tan sikre seg tro­ver­dig­het som en pro­gres­siv per­son hvis han ikke i sin orga­ni­sa­sjon hadde en bløff­ma­ker som var vil­lig til å falsk­si­tere i øst og vest for å redde sitt eget og andres skinn? Hva skulle Berg­lund Steen gjøre, hvis han ikke hadde en pre­lat ansatt til å sikre ham til­gi­velse? Hva skulle Steen og Sul­tan gjøre, hvis de ikke hadde en Par­ta­puoli, som i strid med ele­men­tær etikk til­la­ter sine med­ar­bei­dere å jukse på sin web­side uten å la de det går ut over, komme til orde? Hva skulle Steen og Par­ta­puoli gjøre, hvis de ikke hadde beskyt­telse fra en reli­gion som ikke tar det så nøye med juk­set? Hva skulle Steen, Sul­tan og Par­ta­puoli drive med uten San­des pen­ger? Hvor skulle Sande få pen­ger fra, hvis ikke for­bunds­med­lem­mene kunne over­be­vises av Steens presse­ar­tik­ler?

Et rime­lig for­slag til svar er: Jo, da kunne de omvende seg alle sam­men, og begynne med seriøst anti­ra­sis­tisk arbeid. Tok de seg bare litt sam­men, så ville det nok gå, selv om de fikk mindre pen­ger.

Men det spørs om det er rea­lis­tisk. Sagt på en annen måte: Kan noen tenke seg hva som ville foregå med Anti­ra­sis­tisk Sen­ter hvis det – slik det før har skjedd – brøt ut opp­rør blant asia­tiske bonde­mas­ser, ret­tet mot gods­ei­ere og reli­gion? Hvil­ken red­sel!

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Hen­rik­Hen­rik­sen

  Dette er det jeg kal­ler ekte og avslø­rende jour­na­lis­tikk.

  At Anti­ra­sis­tisk sen­ter er stats­støt­tet, men ikke Document.no bør vel etter slike artik­ler slå på et lys hos de fleste.

  • kje­til

   Nett­opp! Stats­to­ette kor­rum­pe­rer.

 • For­nøye­lig å lese!

 • Guest

  Mon tro hvor­dan trioen over vil karak­te­ri­sere den tid­li­gere dom­mer i Hålo­ga­land lag­manns­rett Bryn­jar Øst­gård, som sier; “Det er vans­ke­lig å få øye på noe mus­lim­d­o­mi­nert land med en samme sam­funns­or­den som vi har. Da ten­ker jeg på ver­dier som demo­krati, ytrings­fri­het og retts­sik­ker­het.” Og videre; “Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Islams inn­tok i Europa må stoppes – !  Nå må det bli slutt på prat og halv­blind nai­vi­tet; Vi må tenke LANGSIKTIG, ellers øde­leg­ges den sivi­li­sa­sjo­nen det har tatt 2000 år å bygge opp i Europa. NÅR fikk våre myn­dig­he­ter man­dat fra folket til å radere vekk vår kul­tur, vårt hjem og vår frem­tid? Meg bekjent har et slikt man­dat aldri vært delt ut.( Bare så det er klart; Man kan ikke skille mel­lom islam og isla­misme – det ene føl­ger det andre)” . Øst­gård har tid­li­gere gått hardt ut mot for­sla­get om å bygge moske‘i Tromsø.

  Hvil­ket man­dat har egent­lig trioen ? Evner de i hele tatt å snakke om sak, eller vil dette straks gå på per­son ?
   

 • hel­ga123

  Det er spen­nende å lese Jør­gen San­de­mose, men også litt skrem­mende fordi han frem­de­les er slik en over­be­vist sosia­list, han kunne sik­kert blitt en auto­ri­tær leder om for­hol­dene hadde lagt til rette for ham (ref.religionsfiendtligheten).

  Jeg opp­fat­ter det som om han gjør disse per­sonene han skri­ver om mye større enn de er, og at han teg­ner en vir­ke­lig­het av EN kon­spi­ra­sjon, EN ide som må avslø­res.

  Jeg tror ikke det er en slik sam­ling av intel­li­gens som står bak idio­tien og ond­ska­pen. Kon­spi­ra­sjo­nene er vel hel­ler mange og for­skjel­lige.

  Men: så lenge den marx­is­tiske revo­lu­sjo­nen ikke er nær håper jeg at San­de­mose vil fort­sette med å snakke til “venstre”-siden. Håper de hører på ham. Om det er kjent at han skri­ver her, blir han vel snart umyn­dig­gjort (tross i at han fore­le­ser på Uni­ver­si­te­tet.)

  • ripss

   Men han er en ærlig sosia­list?

 • Akers­hus_­Fest­ning

  Herr San­de­mose,

  Jeg har ved flere ann­led­nin­ger lest dine inn­legg med inter­esse og for­nøy­else. Du kan skrive svært inn­sikts­fullt og kon­se­kvent når du føler for det. Denne artik­ke­len synes jeg imid­ler­tid var noe for lang. Kunne du ikke redu­sert med 2/3 ? Og vær så snill å holde olje­fon­dets dis­po­ne­rin­ger adskilt fra dine kri­ti­kere? I beste mening… 🙂

 • Kje­til7

  Jeg synes at Jør­gen San­de­mose har mange inter­es­sante poen­ger. Det er liten tvil om at den nåvæ­rende poli­tik­ken vil føre til at den norske arbei­der­klas­sen på litt lengre sikt vil opp­leve tran­gere tider, det er et tegn i tiden at det fra sosia­lis­tisk hold i møte med den store bolig­kri­sen i sen­trale strøk i Norge, fore­slår en inn­stram­ning av finan­se­rings­mu­lig­he­tene for de fat­tigste, og snak­ker om at folk må slutte med å tenke på å eie, men iste­den ta til takke med å leie. Han mener det samme som meg når jeg helt klart synes å obser­vere en sam­men­smelt­ning av den sen­trale eli­ten i Norge innen nærings­liv, poli­tikk osv.. JS frem­he­ver at dette egent­lig er øko­no­misk moti­vert, med på fer­den er en totalt korum­pert fag­be­ve­gelse.  Han mener nok også at en split­tet befolk­ning hvorav store grup­per er knyt­tet til Islam, vil føre til at over­klas­sen kan drive sitt spill og fort­sette uhindret en sam­ling av kapi­tal på færre hen­der.
  Til tross for stor økno­no­misk vekst i de siste tiårene så har lønns­an­de­len sun­ket, er dette et tegn på at den van­lige mann ikke er så rik som han trodde, mye av folks rik­dom er låne­fi­nan­siert fra utlan­det i en større­slor­den lik det norske olje­fon­det, er dette egent­lig bare en indi­ka­sjonpå det enorme lureri­ret vi er utsatt for med den sta­dige kak­lin­gen om hvor rike vi her med til­hø­rende behov for å gi vekk pen­gene eller sette de i uten­landske spe­ku­la­sjons­fore­tak.

 • GMQ

  Slut­ter meg til ‘Akerhus_Festning’s kom­men­tar. Artik­ke­len inne­hol­der alt for mye inn­sikt, fakta, gode argu­men­ter og kri­tisk blikk til å bli druk­net i kje­de­lig, lat fabu­le­ring.

  Husk hva Churchill sa, han trengte flere dager på å for­be­rede en drøy halv­ti­mes inn­legg. Hadde han ingen begrens­nin­ger, kunne han bare reise seg begynne, og fikk frem poen­gene etter to-tre timer.

  Håper sam­men­lig­nin­gen med Churchill gjør at for­fat­te­ren ikke bli for sur på litt kri­tikk 🙂

 • Pro­met­hevs

  Her­lig kom­men­tar! Placebo­venstre – for et fabel­ak­tig uttrykk!

 • han­s­lund

  Alle inn­ser at det ville ha vært poli­tisk umu­lig for den aggres­sive norske stat å okku­pere sen­tral­asia­tiske områ­der, hvis den ikke hadde hatt et alibi i en demon­stra­tivt venn­lig hold­ning over­for islam innen­for Nor­ges gren­ser. Der­med ville det også være absurd å håpe på utvin­nings­kon­trak­ter under andre omsten­dig­he­ter. Utvik­lin­gen har etter­hvert også slått om, slik at en aktiv, demon­stra­tiv (og hyk­le­risk) “tole­ranse” over for norsk islam er blitt et spring­brett for kapi­ta­lis­tisk eks­pan­sjon øst­over.

  Hva i all ver­den er dette?

  De første set­nin­gene kan vi vel enes om, men å skrive om “et alebi i en demon­stra­tivt venn­lig hold­ning over­for islam innen­for Nor­ges gren­ser” lyder som fri fan­tasi i mine ører.

  Slik jeg ser det er det multi­kul­tura­lis­mens ide som even­tu­elt er “ale­biet”, og det er den som har fen­get eli­tene innen­for media, aka­de­mia, kul­tur og venstres­ori­en­terte poli­ti­kere med Høyre som hale­heng.  Den kon­sen­sus som her er skapt tror jeg er labil, fordi folk flest for­nem­mer hyk­le­riet. For oss som fort­satt våger å tenke nasjo­nalt er den tryk­kende ube­kvem.

  Fag­for­enings­man­nen San­des hope­hav med mus­li­men Sul­tan anser jeg er ini­tiert av Sande og fag­be­ve­gel­sen for å til­trekke seg mus­limske med­lem­mer. Ikke fordi Sande og fag­be­ve­gel­sen nød­ven­dig­vis liker mus­li­mer, men fordi med­lems­tall er et baro­me­ter på styrke. Også øko­no­misk. Sjø­manns­for­bun­det var de som først så denne for­ret­nings­mes­sige mulig­he­ten da de til­tvang seg ret­ten til å være avtale­part mel­lom filip­pinske sjø­folk og Rederi­for­bun­det. Typisk nok har mediene knapt inter­es­sert seg for de øko­no­miske for­de­lene for­bun­det på denne måten skaf­fet seg.

 • ARVEVOLDEN

  Kan San­de­mose ha fått tit­te­len ved å lese Sul­tans inn­legg på Vårt Lands Verdi­de­batt?

  Paven,filosofen og sja­ria?” –het det.

  Her lis­tes det opp en for­kla­ring på hva Sja­ria er,som ikke lurer for mange.Det er bare å lese kom­men­ta­rene.
  Det hele skal være en slags vei­led­ning for hvor­dan en Mus­lim bør kunne ønske seg “et bedre samfunn.”Og leve sitt liv etter disse normer,og evt.påvirke sam­fun­net deretter,på demo­kra­tik vis.

  Men hvil­ket sam­funn skulle det kunne bli,med hvilke for­hold mel­lom ledelse,eiere og menig befolkning?For ikke å snakke om mel­lom kjøn­nenne.
  Under­kas­telse er ikke frihet.Allikevel pro­mo­veres denne per­son ‚som grans­ker av “høyre­eks­tre­misme,” av per­soner som mener seg å repre­sen­tere “fri­hets­kjem­pere” for ver­dens under­trykte og fattige.Kvinner i Islam­kon­trol­lerte nasjo­ner kan glede seg.Den bre­de­ste av alle brede fron­ter er etab­lert.: Ves­tens stats­fi­nan­sierte moralister,med til­leggs­fi­nan­sie­ring fra den orga­ni­serte fag­be­ve­gelse.

  Det er gle­de­lig å se San­de­mose slippe til her.Og,i den for­bin­delse-ymse kom­men­ta­to­rer burde for­stå at den “venstre­side” som utropes som roten til alt ondt,ikke uten videre bør få den posi­sjon man til­leg­ger dem.
  Fordi.: 1. Det er et ikke ube­ty­de­lig antall per­soner som –frem­de­les-opp­fat­ter seg som venstreorienterte,som miss­li­ker ARS like mye som repre­sen­tan­ter for Liberalisme,Konservatisme,Nye Høyre m.m.

  2. Man vil neppe lyk­kes med å bekjempe “NGO-sta­ten,” om man ikke ser at den ikke ville kunne kom­met til den makt den har,uten yderst borgerlig/kapitalistisk god­kjen­nelse og(stille) aplaus.

  Demaskeringen,motilden mot Hyl­land Erik­se­nes demon­te­ring av Nasjonalstatene,må ha flere tan­ker i hodet.

  • Bipe­dal_Pri­mate

   Det er gle­de­lig å se San­de­mose slippe til her.Og,i den for­bin­delse-ymse
   kom­men­ta­to­rer burde for­stå at den “venstre­side” som utropes som roten
   til alt ondt,ikke uten videre bør få den posi­sjon man til­leg­ger dem.”

   Helt enig. Venstre­si­den er mer enn kul­tu­rell marx­isme, og også mer enn poli­tisk marx­isme. Slik jeg ser det hand­ler venstre­po­li­tikk om å vekt­legge trygg­het litt mer enn fri­het, i mot­set­nig til høyre­si­den, som vekt­leg­ger fri­het litt mer enn trygg­het, og den kan være grei å ha når noens fri­het går ut over andres trygg­het. Pen­de­len må svinge for at vi skal holde balan­sen og da må pen­de­len ha et sted å svinge til; venstre­side er ikke syn­onymt med “evil”.

   Og trygg­het er ikke syn­onymt med å gjøre kne­fall for en høyre­eks­trem ideo­logi fra 600-tal­let.

 • Caro­lus1

  Siden temaet her er anti­ra­sisme (sta­dig i anfør­sels­tegn), vil jeg gjøre opp­merk­som på at Kripos nå har opp­ret­tet en side hvor man ano­nymt kan angi “rasis­tiske” nett­yt­rin­ger, se her:  https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&s=8&menu=5. Lik­som Fria­Ti­der (http://www.friatider.se/norsk-asiktspolis-ska-jaga-natrasism) får jeg visse asso­sia­sjo­ner til en viss øst­tysk politi­tje­neste, av det hem­me­li­gere sla­get…

 • Bipe­dal_Pri­mate

  Tan­ken om at det fore­går en isla­mi­se­ring av sam­fun­net er i vir­ke­lig­he­ten
  ikke sær­lig utbredt, og er et opp­kok som fin­nes bare i to typer hoder”

  Hva? Først avvi­ser San­de­mose obser­va­sjo­nen om isla­mi­se­ring som et opp­kok, og der­et­ter føl­ger en detal­jert ana­lyse av hva som gjør isla­mi­se­rin­gen mulig? Så San­de­mose for­kla­rer altså fram­veks­ten av noe han mener ikke eksis­te­rer? Er dette en selv­mot­si­gelse jeg bare inn­bil­ler meg, eller?

 • Buddy Ogilvy

  Litt tekst­re­klame i far­ten: I min bok “Venstre­fløyen og islam” (Val­dis­holm 2011), påpe­ker jeg at inn­vand­rin­gen spe­si­elt fra Pakis­tan mer og mer har tatt form av en eks­port av men­nesker, øns­ket vel­kom­men av den islamske hers­ker­klas­sen, som føler seg avhen­gig av valuta­inn­tek­ter fra alle mulige kil­der.”

  Men­neske-eks­por­ten har pågått lenge. Moti­vet for eks­por­ten er at utvand­rerne sen­der pen­ger til­bake til sitt hjem­land. Alle­rede i 1979, over tretti år siden, utgjorde dette nes­ten like mye som all annen eks­port fra Pakis­tan.  

  Follow the money,  også om man vil for­stå poli­tikk og Eura­bia. Påstan­der om hem­me­lige alli­an­ser mel­lom euro­pe­ere og mus­li­mer for å for­vandle Europa til en mus­limsk stat, er selv­sagt bare tøv. En adskil­lig mer tro­ver­dig for­kla­rings­mo­dell er øko­no­miske moti­ver, her­under mus­limske lands avhen­gig­het av men­neske-eks­port.

 • Supra­fon

  Jør­gen San­de­mose: “En libe­ral retts­stat­lig offent­lig­het som den norske er jo i løpet av tredve år blitt fylt til ran­den av teorier om at tole­ranse og ret­tig­he­ter er evige stør­rel­ser som betrak­tes som like natur­lige uan­sett hvil­ken reli­gion eller ikke-reli­gion du har.”

  Dette utsag­net gri­per til­bake til debat­ten om men­neske­ret­tig­he­tene som San­de­mose på en  utmer­ket måte la opp til tid­li­gere på docu­ment. Jeg skal ikke fort­sette dis­ku­sjo­nen her, men bare påpeke den betyd­nin­gen kunn­skaps­for­fal­let i sam­fun­net  har og som gjør  det mulig  at slike teorier om tole­ranse og ret­tig­he­ter brer om seg. Det er store og mek­tige eli­tære grup­per i sam­fun­net (den libe­rale og i stor grad stat­lig finan­sierte skravle­klas­sen, poli­ti­kere, kul­tur­eli­ten, advo­ka­ter, og gjerne LO-ledel­sen) som ser seg tjent med at tøv fram­stil­les som kunn­skap og løgn som sann­het. Det er dette som boka til Bjørn Vass­nes (Sokrates og Sjø­pun­gen) hand­ler om og som ble anmeldt her på docu­ment for ei tid siden. 

  San­de­mose: “Det er blitt skapt et grunn­lag for en reli­giøst-poli­tisk orga­ni­se­ring av spe­si­elle grup­per, sær­lig av mus­li­mer, i en form som bry­ter totalt med retts­sta­tens for­ut­set­nin­ger”.

  Her er jeg mer usik­ker på hva San­de­mose kon­kret sik­ter til, og det kunne passe med en pre­si­se­ring og en mer hånd­gri­pe­lig utleg­ning av hva San­de­mose mener, sær­lig pas­su­sen der det hen­vises til brud­det med retts­sta­tens for­ut­set­nin­ger.

  Like­le­des kunne  jeg tenke meg en pre­si­se­ring av “lar kul­tur­for­skjel­ler fram­stå på så klare måter” i det dette avsnit­tet: “I lik­het med en asia­tisk arbei­der blir en vest­lig ydmy­ket og utbyt­tet, men det skjer gjen­nom mindre for­dum­mende for­hold, som lar kul­tur­for­skjel­ler fram­stå på så klare måter at også en gjen­si­dig rasisme lig­ger latent”.

  Jeg synes for­øv­rig det er en fest å lese San­de­mo­ses obser­va­sjo­ner, og docu­ment tren­ger skri­ben­ter som ser hvor­dan øko­nomi og øko­no­miske struk­tu­rer slår igjen­nom og sty­rer folks fore­stil­lin­ger. Dagens debatt er fat­tig på slike stem­mer, og det skyl­des at vik­tige marx­is­tiske ana­lyse­red­ska­per er blitt par­kert på et side­spor og erstat­tet for­vrøv­lede post­mo­derne teo­re­ti­kere som ofte hev­der at de har Marx i baga­sjen.  

  San­de­mose svei­per over svære pro­blem­om­rå­der i sin artik­kel, og det er ikke så mer­ke­lig at ting blir hen­gende litt i lufta til sine tider, men kri­tik­ken han ret­ter mot mek­tige kref­ter, er så rik­tig og hard at han løper en risiko som lærer ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Nå reg­ner jeg med at San­de­mose både har den sam­funns­inn­sik­ten og erfa­rin­gen som gjør at han ikke blir over­ras­ket der­som han utset­tes for sank­sjo­ner. Det er far­lig å ope­rere som skri­bent på docu­ment med kri­tisk hold­ning til islam, til mediene, til LO, Ap osv. Til og med i et så libe­ralt sam­funn som Norge ris­ke­rer man da noe som er mer alvor­lig enn å havne i gape­stok­ken.

 • Uff av meg, San­de­mose! Det var da maate paa vilje til fabu­le­rin­ger. Fak­tum er at jeg pur­ret Aften­pos­ten to gan­ger foer de omsi­der trykte det for­ste inn­leg­get mitt. Det var Aften­pos­ten som droyde, ingen til­sik­tet for­sin­kelse fra min side. At noen kan velge aa ta slike paastan­der rett ut av luf­ten og koke suppe paa dem, sier ganske mye baade om kok­ken og om sup­pen. Det er alt jeg tar meg tid til aa kom­men­tere en lor­dag kveld, og paa et tas­ta­tur som mang­ler vesent­lige bok­sta­ver…

 • ARSNGO-PK-….og mye annet.
  Jeg skulle ønske de som skri­ver lar være å bruke for­kor­tel­ser som mange ikke skjøn­ner. Det tar da vel ikke så lang tid å skrive full­sten­dige ord? I det minste full­sten­dig første gan­gen med for­kor­tel­sen i paran­tes – senere i inn­leg­get kan even­tu­elt for­kor­tel­sen bru­kes.  Selv om også det skulle være unød­ven­dig med copy and paste funk­sjo­nen på data­ma­ski­ner.  
  Husk på – nye lesere kan ikke for­ut­set­tes å kjenne til alle slags for­kor­tel­ser.

 • Supra­fon

  San­de­mo­ses artik­kel og “teorier” reiser mange spørs­mål slik at det ikke er gjort i en hånd­ven­ding å for­døye den. En av “teori­ene”  hans som jeg mener ikke kan stå ukom­men­tert, er at den norske tole­ran­sen over­for islam må for­stås i lys av Stat­oils inter­es­ser og sam­ar­beids­pla­ner med flere mus­limske land med tanke på olje- og gass­ut­vin­ning. Men hva med Euro­pas mest islam­to­le­rante land, Sve­rige? Har de noe oljel­skap av noen stør­relse med inves­te­rings­in­ter­es­ser og –pla­ner i mus­limske land som kan for­klare denne tole­ran­sen?  Lun­din er inne i Sudan, men det er et lite sel­skap og liten er også svensk olje­ut­vin­nings­in­du­stri. Sve­rige har jo vært og er kan­skje i noen grad frem­de­les en indu­stristor­makt, men jeg tvi­ler på at svensk indu­stri er og vil være sær­lig til stede i islamske land. Kop­lin­gen kapi­tal og islam­to­le­ranse synes der­for å være svak i dette til­fel­let.

  At Stat­oil påvir­ker regje­rin­gens poli­tikk, gjel­der utvil­somt, men at regje­rin­gens hold­ning til islamske inn­vand­ring ene og alene skulle være betin­get av Stat­oils inter­es­ser i islamske land, er tvil­somt. Hel­ler ikke Nor­ges enorme over­fø­rin­ger av pen­ger på stats­bud­sjet­tet til mer eller mindre kor­rupte u-land er betin­get av norske inves­te­rings­in­ter­es­ser, selv om kop­lin­gen u-hjelp og nærings­livs­in­ter­es­ser til sine tider og i en del til­fel­ler har vært sterk . Men det har vært kop­lin­ger som har sør­get for at u-lan­dene skulle bruke norske bedrif­ter når de impor­terte varer. Norge er jo i stor grad en råvare­pro­du­sent, og det er der­for ikke så mye å kjøpe her­fra bort­sett fra kon­su­lent­tje­nes­ter, slik at det vel aldri har vært noe sær­lig omfang av import til uland  fra Norge. 

  Nei, vi må nok hel­ler se på andre kop­lin­ger for å bli kloke på dette pro­blem­om­rå­det, og da tror jeg det er verdt å se på norske poli­ti­ke­res ønske og arbeid for å gjøre Norge til en “huma­ni­tær” stor­makt. Norsk poli­tikk er til de gra­der pre­get av den basar­hu­ma­nis­men som i sin tid gjorde at misjons­for­enin­gene  sam­let inn pen­ger og strik­ket ull­sok­ker  til fat­tige barn i Afrika. Denne for­skrudde, men idea­lis­tiske og vel­mente for­stå­el­sen er selv grunn­plan­ken i vir­ke­lig­hets­for­stå­el­sen til et sam­let poli­ti­ker­korps og en sam­let nasjon. Det er denne kris­ten-tole­ran­sen som er grunn­la­get for islam­to­le­ranse her i lan­det, og noen av dagens mest for­skrudde islam­s­to­le­ranse-per­soner kom­mer jo fra Kirken. Gun­nar Stål­sett er et navn, like­le­des den nyut­nevnte Borg-bis­pen Som­mer­feldt. Dette er folk som hen­ter sin øko­nomi­for­stålse fra Bibe­len og som tror at man kom­mer langt med den. Og det er en av grun­nene til at det ideo­lo­giske  slud­de­ret  som pro­du­se­res fra de kan­ter, og  ikke bare der­fra, men fra den norske eli­ten, hel­dig­vis med noen unn­tak. San­de­mose er ett av dem.

  • Buddy Ogilvy

   Sve­rige har jo vært og er kan­skje i noen grad frem­de­les en indu­stristor­makt, men jeg tvi­ler på at svensk indu­stri er og vil være sær­lig til stede i islamske land. Kop­lin­gen kapi­tal og islam­to­le­ranse synes der­for å være svak i dette til­fel­let. ”

   Indu­stri­na­sjo­nen Sve­rige er avhen­gig av både arbeids­kraft og lave løn­nin­ger for å være kon­kur­ranse­dyk­tige. Inn­vand­ring sør­ger for begge deler. I teorien…

   Tole­ran­sen oven­for islam kan for­stås med indu­stri som bak­teppe, men hoved­år­sa­ken til den svensk-norske islam­venn­lig­he­ten stam­mer fra nord/sør-forhandlingene mel­lom den tredje ver­den og ves­ten. Nor­diske glo­ba­lis­ter, spe­si­elt venstre­si­den,  øns­ker intenst en ny og “rett­fer­dig” ver­dens­or­den. De øns­ker sosia­lis­tisk refor­de­ling av godene, og de øns­ker at små, nor­diske land skal ha inn­fly­telse i en FN-ledet ver­den. 

 • Supra­fon

  Buddy Ogilvy: “Nor­diske glo­ba­lis­ter, spe­si­elt venstre­si­den,  øns­ker intenst en ny og “rett­fer­dig” ver­dens­or­den. De øns­ker sosia­lis­tisk refor­de­ling av godene, og de øns­ker at små, nor­diske land skal ha inn­fly­telse i en FN-ledet ver­den”. 

  Helt rett, Buddy, men det løser ikke pro­ble­met jeg reiser med rene mate­ri­elle inter­esse­for­kla­rin­ger på hvor­dan man for­står og age­rer i den sosiale vir­ke­lig­he­ten. Rent mate­ri­elt kan det virke som om glo­ba­lis­tene (den norske mid­del­klas­sen) skulle være tjent med den bestå­ende orden, men de vil altså endre den. Det er altså et ele­ment av ideo­logi og idea­lisme her som ikke ser ut til å kunne redu­se­res til ren mate­ri­ell inter­esse­kamp. Pro­ble­met mitt er hvor­dan vi kan for­klare denne ideo­lo­gien og idea­lis­men. En del av for­kla­rin­gen tror jeg har noe å gjøre med en kom­bi­na­sjon av man­gel på øko­no­misk for­stå­else (Bibe­len som øko­no­misk vei­le­der) og en vilje til å å hjelpe andre som ikke har det så fett som en selv og som byg­ger på denne svært begrensede øko­nomi­for­stå­el­sen (mis­for­stå­el­sen). Feno­me­net er med andre ord svært kom­plekst. Det er altså kom­po­nen­ter i den norske god­hets­tanke­gan­gen som ikke lar seg redu­sere til rene mate­ri­elle inter­es­ser. At den norske mid­del­klas­sen  er tjent med dagens rådende for­stå­else og poli­tikk, er langt på vei opp­lagt, men et blikk på de util­sik­tede virk­nin­gene av denne poli­tik­ken, gjør at det er mindre opp­lagt. Og det store “mys­te­riet” er den ive­ren og inn­sat­sen som de eli­tære grup­pene bru­ker for å skjule slike util­sik­tede virk­nin­ger av denne poli­tik­ken ( asyl- og inn­vand­rings­po­li­tik­ken for eksem­pel).