Michael Scheuers bok “Osama bin Laden” er et viktig bidrag for å forstå hva som foregår i den islamske verden. En verden hvor Osama bin Laden for mange er en pietistisk muslim som forsvarer islam.

Han kunne kalles et prakteksemplar fra det saudiske systemet – helt til han kritiserte kongehuset og de religiøse lederne. Michael Scheuer tar frem følgende når han skal karakterisere bin Laden: pietisme, personlig mot, strategiske evner, karisma og tålmod. Poenget med det er å få et mest mulig reelt bilde av mannen – hvem står vi overfor? Uten å forstå det, er vi ikke i stand til å ta våre forholdsregler – anvende de rette midlene.

Clausewitz skrev at den første og mest vidtrekkende vurdering som en statsmann og øverstkommanderende må gjøre er å fastslå hvilken krig de er i ferd med å gi seg ut på [Carl von Clausewitz, ’Om kriget’, svensk oversettelse Hjalmar Mårtenson, Klaus-Richard Böhme og Alf W Johansson, Bonniers, Stockholm 2002 s44].

Scheuer starter boken med å kommentere fem fremstillinger av en slik analyse av Osama bin Laden, al-Qaida og krigen de fører. Ut fra Scheuers kommentar så er det ingen av våre ledere, og få av ekspertene som har kommet i nærheten av virkeligheten når det gjelder denne avgjørende analysen. Dette er en kraftig påstand og note/indeksdelen av boken utgjør ca 30% av boken for å kunne dokumentere en alternativ fremstilling.

Det som Clausewitz kaller krigens tåke ligger tett i den offentlige omtale av bin Laden. Om den er tettest på slagmarken eller i hovedstedene er vanskelig å si. Michael Scheuer letter på sløret og gjør bildet av Osama bin Laden klarere.

Gjennom boken fremstår bin Laden som, sette fra muslimsk side, en legitim islamsk leder i krig. En leder av episk karakter som en må tilbake til Saladin for å finne maken i den islamske verden. Likhetspunktene i Scheuers fremstilling er mange; de førte begge defensiv jihad for å ta tilbake de oppfattet som okkupert muslimsk land, de la som Muhammed stor vekt på propaganda med påfølgende handling og de søkte til Koranen og hadithene for å finne råd. Hva ville Muhammed ha gjort, er et spørsmål bin Laden stiller seg. Slik sett er Halvor Tjønns bok om Muhammed svært viktig for å forstå bin Laden.

Osama bin Laden finner med sitt anti US/Vesten, anti-imperialistiske budskap gjenklang innen alle de viktigste sunniskolene, samt blant marxister og andre vestlige selvhatere. I Scheuers fremstilling legger bin Laden avgjørende vekt på et samlede lederskap og unngår kritikk av andre islamske ledere. Men hans angrep på motstanderne, enten det er den saudiske kongefamilie eller USA, er hard og kompromissløs.

Osama bin Laden erklærte i 1996 defensiv jihad not USA, jødene og korsfarerene. Det som er minst like viktig er fatwaen fra 1998 hvor muslimske lærde legitimerer jihaden. For å føre legitim krig er det flere betingelser som må oppfylles. Fienden skal gis tilbud om å konvertere, og det kan gis tilbud om våpenhvile på vilkår.

Amerikanerne har fått tilbud om å konvertere og europeerne tilbud om våpenhvile. Ingen har tatt dette seriøst, men fra muslimsk ståsted er det vanskelig å påstå at jihaden ikke er legitim. Den defensive jihaden forsvarer både troen og muslimsk land. Målsetningen til bin Laden er å fjerne USA fra den muslimske verden, ødelegge Israel, styrte regimer som ikke styrer etter sharia, ta tilbake land som er fratatt muslimene ved erobring, herunder Palestina, Spania, Syd-Thailand og Mindanao (Filippinene). Har et område en gang vært muslimsk, så vil det forbli det for alltid. Osama bin Landen legger heller ikke skjul på at det er Guds plan at hele verden skal bli muslimsk.

Hva er årsaken til at troen må forsvares?

Troen angripes ved innføring av menneskeskapte lover, demokrati og inngripen i hva som læres på skoler, f.eks at Vesten krever at jihad må fjernes fra pensum. USAs inngripen i Afghanistan og Irak er angrep på muslimske land. Alt dette berettiger en defensiv jihad. Samtidig er ikke de muslimske regimene rettroende nok og ift til disse blir bin Lader en opprørsleder i spissen for en hierarkisk opprørsorganisasjon – al-Qaida.

Scheuer er klar på forskjellen mellom opprørsorganisasjoner og terrororganisasjoner. I den første typen er terror en taktikk som benyttes når nødvendig, i den siste er terroren selve målet. Den første forsøker å overta makten og er en trussel mot statssikkerheten, den siste er en dødelig plage for samfunnssikkerheten, men ingen trussel mot statssikkerheten.

I islam skilles mellom nær og fjern fiende. USA og Israel er kategorisert som hovedfiendene, hvor USA er både fjern og nær pga sin tilstedeværelse i den muslimske verden. Michael Scheuer fremstiller bin Ladens strategi for krigen som sekvensiell. Bin Laden har kommet frem til at USA er det svakeste leddet og må ødelegges først, deretter Israel og til slutt shia. Hatet mot shiaene er så stort at å ta opp striden mot dem, vil kunne spore av hele krigen. Noe som også holdt på å skje i Irak.

For å vinne over USA søker bin Laden å: a) få til økonomisk bankerott b) spre US militære- og etterretningsressurser slik at de til slutt har få reserver og fleksibilitet c) fjerne så mange allierte som mulig, og skape så mye politisk splid som mulig i USA.

Bin Laden er av den formening at opp til 90% av forberedelsen til slag skjer ved bruk av media. Han er også den konseptuell fornyer av opprørsstrategi ved å ta opprøret til det globale nivået.

Michael Scheuer er av den oppfatning at bin Laden er en trussel mot USA og den vestlige verden – spesielt om man ikke tar ham alvorlig og iverksetter nødvendige mottiltak. For å understreke dette gjentar Scheuer Abraham Lincolns tale til Kongressen i 1861 om opprørslederen Jefferson Davis – president i konføderasjonen, og den kompromissløse kampen mot ham. Scheuer fortsetter med en parafrase på talen hvor han skriver at om muslimene svikter bin Laden så er han slått og at vi bør arbeide for at det skjer.

Avslutningsvis kan det sies at det er flere som har mange av de samme målsetningene som bin Laden, uten at det er noen grunn til å påstå at de er i ledetog med ham.Vår politisk korrekte demonisering av Osama bin Laden som en enkelt terrorist forblinder oss, og gjør det vanskelig å se han som en troende muslim av salafi jihad skolen.