Jeg var på debat­ten 4/4 på Lit­te­ra­tur­hu­set der tema var: Er ara­berne klare for demo­krati?

En skulle tro at når pro­gram­le­derne stil­ler et slikt spørs­mål ville de legge vekt på å invi­tere panel­del­ta­gerne som hadde noe ulikt syn. Iste­det invi­terte de tre del­ta­gere som alle hadde menin­ger som trygt lå innen­for det poli­tisk kor­rekte.
Som en sa etter møtet: “Dette var jo ingen debatt, men en sam­tale mel­lom menings­fel­ler.” Er det vir­ke­lig umu­lig å finne en norsk intel­lek­tu­ell som ikke tror at de mus­limske mas­sene er klare for folke­styre?

Netissa Nagulp fra Egypt hadde selv­sagt bare godt å si om sitt folk. Tor­bjørn Jag­land snak­ket som til en skole­klasse på videre­gå­ende. Han fikk seg også til å si at bren­ning av Koran var en like avskye­lig hand­ling som dra­pene på de norske sivile og alle de andre ofrene for opp­rø­ret i Afgha­ni­stan etter bren­nin­gen. Snakk om sam­men­lig­ning! En sym­bolsk bren­ning av en bok sam­men­lig­nes i grov­het og avsky med mord på uskyl­dige men­nesker som ikke hadde noe med dette å gjøre og var i lan­det for å hjelpe til.

På den måten lega­li­se­rer Jag­land for­bu­det mot reli­gions­kri­tikk i mus­limske land. For noen år siden, på et tv pro­gram ble Bibe­len kas­tet og brent av Otto Jes­per­sen. Hørte vi da noen kjente poli­ti­kere rope opp om “avskye­lige hand­lin­ger”? Var det noen vi kan nevne som rea­gerte på kren­kel­sen mot de kristne? Jeg kan ikke huske det. Kris­ten­dom­men har tålt større sji­kane i de senere ti-år enn dette. Når bren­nin­gen av èn hel­lig bok er så mye mer avskye­lig enn bren­nin­gen av en annen hel­lig bok, så kan det ikke skyl­des hand­lin­gen i seg selv, men den reak­sjo­nen dette med­fø­rer blant de tro­ende. Fordi de kristne ikke rea­ge­rer med mord og ter­ror av til­fel­dige ofre, så mener Jag­land og mange andre, at bren­ning av Bibe­len ikke på langt nær kan sam­men­lig­nes med bren­ning av Kora­nen i avsky­lig­het.

ANNONSE

Bjørn Olav Utvik hadde vært på reise i Egypt og andre ste­der der han hadde snak­ket med repre­sen­tan­ter fra Det mus­limske bror­skap. Han kunne bero­lige oss med at dess mer fun­da­men­ta­lisme og reli­gion, dess større ønske om demo­krati. De øns­ket å komme til Norge å lære av Arbei­der­par­tiet og Kris­te­lig folke­parti.

Andre har også reist og inter­ju­vet bror­ska­pet. Walid al-Kubasi har hatt en fore­drags­turne og laget fil­men “Fri­het, Lik­het og Mus­limsk bror­skap”. Han ser tin­gene fra inn­si­den og snak­ker språ­ket. Det han sier er noe ganske annet. Bror­ska­pet snak­ker med to tun­ger og vet hva Ves­ten vil høre. De for­tel­ler ikke sin egent­lige agenda til nyt­tige idio­ter som Utvik. Det han tror er det de vil han skal tro! Har vi ikke opp­levd dette før? Var det ikke en gjeng fra venstre­si­den som besøkte både Øst­Tysk­land, Sov­jet, Roma­nia, Bul­ga­ria, Kina og Kam­bo­dia og rap­por­terte at alt var bare vel? His­to­rien gjen­tar seg.

Hege Stor­haug kunne for­telle at en gal­lup i Egypt i februar i år fra PEW insti­tut­tet fant ut at:

  82% mener stei­ning til døde er pas­sende straff for utro­skap,
  77% mener pis­king og ampu­te­ring kan bru­kes mot tyver,
  84% mener fra­fall fra Islam skal straffes med døden. 

Er det noen som inn­bil­ler seg at demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter blir resul­ta­tet av slike hold­nin­ger?

Sam­ti­dig mente 59% at de øns­ket seg demo­krati, 54% er til­hen­ger av kjønns­a­par­teid på arbeids­plas­sen.

Et slikt demo­krati blir jo bare et navn uten inn­hold. Utvik og Jag­land var klare på at fol­kene i de ara­biske lan­dene ville ha seg fra­bedt noen påvirk­ning fra Ves­ten. De hadde jo sin stolt­het. Ja det er kan­skje dette som er mye av pro­ble­met, tenkte jeg.

Demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter, retts­stat og folke­styre er nem­lig et ekte­født barn av Ves­tens filo­sofi og kul­tur. Det er dette som er grunn­la­get for Ves­tens vel­stand og sta­bi­li­tet. Vil man ikke lære av dette, som så mange andre land i ver­den har gjort med stor suk­sess, så får de finne på noe annet, men da tren­ger de ikke kalle det demo­krati eller men­neske­ret­tig­he­ter og det vil hel­ler ikke hjelpe dem ut av den bak­ev­jen de befin­ner seg i.

En gjen­nom­gå­ende tone i debat­ten, som jo egent­lig ikke var en debatt, var at det meste var Ves­ten skyld. Utvik kunne f.eks. nevne at Ves­ten, som ville ha frie valg og demo­krati, snudde ryg­gen til Hamas da de kom til mak­ten i Gaza. Ja det er jo dumt at så mange i Ves­ten tror at bare folket kan få velge så er demo­kra­tiet sik­ret. Glemt er his­to­rien der Hit­ler kom til mak­ten på demo­kra­tisk vis etter frie valg, men de fær­reste vil av den grunn regne hans styre som demo­kra­tisk.

Demo­krati er ikke bare folke­styre, men hvi­ler på en rekke søy­ler som er enda vik­ti­gere. Hamas, som bru­talt myr­det folk fra PA, og som hol­der Gaza i et jern­grep, og som aldri vil kunne slutte fred med Israel, er av FN erklært som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon. Like­vel mener Utvik at fordi de vant val­get i Gaza så skal vi støtte opp under den frem­ti­den de har plan­lagt for de pale­stinske folk.

Det blir neppe noen frem­tid på den måten, ikke noe demo­krati hel­ler.

Dag Myhre

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Gull­stan­dard

  Joda, det blir nok demo­krati, som jo ikke er annet ube­gren­set fler­talls­styre.
  Skri­ben­ten side­stil­ler demo­krati med rettstat/sivilisasjon, som jo slett ikke er syn­ony­mer. VI i Ves­ten, har desverre blitt vant til at disse begre­pene kan bru­kes om hver­andre, av his­to­riske grun­ner. Nå lærer vi for­skjel­len.

  Andre har for­stått det bedre enn oss:
  http://www.koranen.no/artikkel.php?id=833

  • Buddy Ogilvy

   Takk for en link til en meget bra artik­kel som bør skri­ves ut, put­tes i kon­vo­lutt og sen­des til hver eneste av våre stor­tings­po­li­ti­kere, riks-syn­sere og jour­na­lis­ter.

  • Guest

   Det er et godt og vik­tig poeng du kom­mer med her. 

   At demo­krati, uan­sett form, ukri­tisk blir hyl­let som en gull­kalv skrem­mer meg. For det er stor for­skjell på den jef­fer­soni­anske model­len og den sosia­lis­tiske. Sist­nevnte er per defi­ni­sjon fler­tall­s­ty­ranni, og desverre er det i denne ret­nin­gen ves­tens demo­kra­tier beve­ger seg. 

   Den sosia­lis­tiske model­len repre­sen­te­rer en modell hvor fler­tal­let, eller nær­mere bestemt de mest inn­fly­tel­ses­rike sær­in­ter­esse­grup­pene, har ube­gren­set makt. Den som tror en slik modell er for­ene­lig med rett­sta­ten, fri­het, her­under ytrings­fri­het, vel­ferd, og fred må tro om igjen.

 • Nil­s_Svend­sen

  Det er ikke alle som kla­rer å skille mel­lom stem­me­boks-demo­krati, og Demo­krati med de grunn­leg­gende ver­dier, ret­tig­he­ter og idea­ler som føl­ger med. Der­for snak­ker man fort­satt om at Hamas er demo­kra­tisk valgt, og at ves­ten er dob­belt­mo­ralske og anti­de­mo­kra­tiske som ikke vil for­holde seg til Hamas. Man har rett og slett ingen for­stå­else for hva et Demo­krati er.

 • Ante_­Bergan

  Jeg tror Myhre er inne på noe avgjø­rende når han påpe­ker at det er kraf­ten i reak­sjo­nen som avgjør om en bok­bren­ning blir for­dømt i den seku­lære sam­ti­den eller ei.

  Vi lever i sub­jek­ti­vis­mens tids­al­der hvor devi­sen er “Jeg føler, altså er jeg” har stort gjen­nom­slag. Sen­ti­men­ter, følel­ser er opp­kas­tet til den øverste dom­mer: hvis jeg føler noe, er det sant. Hvis jeg føler noe eks­tra sterkt, er det eks­tra sant.

  Følel­sene står der­for over for­nuf­ten. For­nuf­ten til­sier at en hel­lig bok i full fyr og en annen hel­lig bok i full fyr er det samme. Men følel­sene sier at den som uler, gau­ler, raser og truer mest, er den som er den mest til­skade­komne.

  Der­med blir den smer­ten som mus­li­mer føler når kora­nen bren­nes større enn den smer­ten som kristne føler når bibe­len bren­nes. Den som er sin­test, vin­ner. Blir respek­tert. Eller fryk­tet.

  Men fra min tid i Ung­dom­mens Røde Kors lærte jeg at den på skade­ste­det som roper høy­est som oftest ikke er den som er alvor­ligst ska­det. Det tror jeg enda er noe i. 

 • “Jag­land snak­ket som til en skole­klasse på videre­gå­ende. Han fikk seg også til å si at bren­ning av Koran var en like avskye­lig hand­ling som dra­pene på de norske sivile og alle de andre ofrene for opp­rø­ret i Afgha­ni­stan etter bren­nin­gen. Snakk om sam­men­lig­ning!””

  Hvor­dan står det egent­lig til med men­neske­sy­net til denne herr Jag­land. Lik­vi­de­ring av men­nesker som kan­skje har både ekte­felle og barn hjemme, side­stil­les med bren­ning av en bok. En bok for være så hel­lig den bare vil, men om en bren­ner den, så er det ingen grunn til å drepe andre av den grunn.

  Det er vel kan­skje dette men­neske­sy­net som er med på å gjøre oss til flykt­nin­ger i eget
  land??

 • Brig­gen

  Tor­bjørn Jag­land snak­ket som til en skole­klasse på videre­gå­ende.”

  Det må i så fall ha vært som ung­doms­po­li­ti­ker ved et skole­valg. Jeg har til­gode å høre man­nen pres­tere noe i nær­he­ten av for­ven­tet lek­tor-nivå.

  • rev­krok

   Quiz: “får den man­nen noe å si i par­tiet, da skalker jeg alle luker.”

   • Her­man Robak

    Svar: Håkon Lie?

  • Vi hus­ker vel alle hans ” visjo­ner ” om ” Det Norske Hus”. Det er en gåte at denne man­nen kan inneha de høy­este til­lits­verv i sam­fun­net.

   • janh8

    Vi får de poli­ti­kere vi for­tje­ner !

  • janh8

   Man­nen er jo som kjent en poli­tisk kata­strofe. Ikke rart at sel­veste Gro beteg­net man­nen som dum. Fryk­ter at hun hadde rett.

   • Her­man Robak

    Så lenge han var stats­mi­nis­ter så var han en yndet objekt blant Nor­ges sati­ri­kere. Det var ingen ende på hvor mye moro de kunne ha med ham. 

    Nå som Jag­land har blitt spar­ket opp­over, så er hans gjø­ren og laden ikke et like inter­es­sant tema for lokale humo­ris­ter. Han har kom­met over sky­la­get av nid­vi­ser og paro­dier, og kan fly høyt og langt. 

 • rev­krok

  Mange gode poen­ger her. Ta også med mus­li­mene som brente kors når de pro­te­sterte mot koran bren­nin­gen. De har vir­ke­lig sans kun for sine egne hel­lige sym­bo­ler.

  Kirke­bran­ner, bren­ning av kors og slak­ting av kristne i mus­limske land, frem­kal­ler kna­ppast skul­der­trekk her på bjer­get. Men akk, akk, noe som er gang­bart og gjengs hos den norske eli­ten er å side­stille koran­bren­ning med drap. Denne eli­ten øns­ker jeg dit pepper´n gror.

 • ixus90

  Jag­land burde skamme seg. Kan en per­son som sit­ter som for­mann i Euro­pa­rå­det vir­ke­lig mene at det å brenne en reli­giøs bok er like ille som å myrde uskyl­dige men­nesker? Er e mulig å være så tanke­tom?? Fyren frem­står som en intel­lek­tu­ell dverg. Det er pin­lig å høre hans vås.

 • Guest

  Det er dette som er grunn­la­get for Ves­tens vel­stand og sta­bi­li­tet.”

  Hva med de to ver­dens­kri­gene m.m.?

  • Muumi

   Hvor­for tar du ikke med hele sita­tet?
   “Demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter, retts­stat og folke­styre er nem­lig et ekte­født barn av Ves­tens filo­sofi og kul­tur. Det er dette som er grunn­la­get for Ves­tens vel­stand og sta­bi­li­tet.”

   Det var vel ikke så mange reelle folke­sty­rer i Europa før den første ver­dens­krig. Og det var hel­ler ikkke noen reelle folke­sty­rer som star­tet andre ver­dens­krig.

 • bro­zak

  Demo­kra­tiet opp­sto som en maate aa samle mest mulig kunn­skap og vis­dom som grunn­lag for beslutt­nin­gene. For­sam­lin­gene besto av voksne,eiendomsbesittende menn som kjente de lokale forhold.De var kva­li­fi­serte talere og vali­fi­serte vel­gere. Idi­ellt sett kan demo­kra­tiet kun fun­gere paa dette nivaa.
  I dagens globale,overnasjonale “demo­krati” hvor til­og­med barn og frem­mede analfa­be­ter har stem­me­rett paa par­tier de ikke vet noe om,har demo­kra­tiet mis­tet enhver henn­sikt.
  Lan­dene styres av hel og halv­kri­mi­nelle mafiaer uten moral,idealisme og soli­da­ri­tet med eget folk. Bor­gerene er uten beskyt­telse mot plynd­ring og urett, ja,europas folk er som fader­lose barn som leng­ter etter trygg­het og sta­bi­li­tet. Naa mang­ler vi bare en hyper­inn­fla­sjon og mas­sene begyn­ner aa masjere.

 • jonei­rik

  En god opp­sum­me­ring fra et møte med Kon­sen­sus­n­ar­ra­ti­ven. Ves­ten er skyl­dig, Ikke-Ves­ten er offer. Ves­ten er makt­full, Ikke-Ves­ten er avhen­gig og umyn­dig. Det fasci­ne­rende med dette skje­maet er at det er så patri­ar­kisk. Tor­bjørn Jag­land er en klas­sisk patri­ark, og des mer “ansvar” (mas­ku­lint) han leg­ger over på sin side, des mer umyn­dig (femi­n­int) er “de der ute”, de som utgjør Ikke-Ves­ten; bar­ba­rene.

  Side­stil­lin­gen av Jones og Tale­ban-mor­derne kom­mer av at Tale­ban umyn­dig­gjø­res. De “kan ikke annet” enn å drepe folk, fordi de etter Jag­lands skjema ran­ge­rer på nivå med små­barn. De kan ikke stil­les til ansvar for sine hand­lin­ger; det kan ingen ikke-vest­lige, bare Vest­lige. På den måten fast­hol­der man domi­nan­sen.

  Under­trykte folk blir all­tid omtalt i mest mulig rosende ven­din­ger, lik­som kvin­nen i sin tid var “alfor skjør og yndig” til at hun kunne ta et arbeid, for eksem­pel. “Østens vis­dom” var viden kjent da men­nes­kene der var kolo­nia­li­sert. Og “de edle ville” har all­tid stått i høy kurs i Europa – ikke fullt så høy kurs kan­skje, men­nes­ke­lig sett, ute på plan­ta­sjene eller nede i gru­vene.

  Å mene at hele kate­go­rier av men­nesker ikke er moralske sub­jek­ter er fak­tisk ikke noen helt uskyl­dig fore­stil­ling, his­to­risk sett. 

  Det pus­sige er at denne “impe­ria­lis­tiske” hold­nin­gen står så sterkt i Norge, som aldri har hatt kolo­nier. Kan­skje er det Eng­lands­fa­sci­na­sjo­nen som slår til, kom­bi­nert med finan­si­ell “aksje­ko­lo­nia­lisme” mulig­gjort av Pen­sjons­fon­det.