Av Anders Ulstein
 
Panikk i konge­ri­ket! En sol­dat sier til Maga­si­net Alfa at det å være i kamp er bedre enn sex. De begår den sivile døds­synd at de til­trek­kes av ”det å være i kamp”. Nå fal­ler selv deres egen Hær­sjef (gene­ral­in­spek­tø­ren for hæren, Per Sverre Ope­dal) sine egne sol­da­ter i ryg­gen og ankla­ger dem for dår­lige hold­nin­ger. Nå skal selve for­svars­vil­jen renskes for urik­tige ”hold­nin­ger”, vir­ker det som.

Det vir­ker natur­lig nok litt flå­sete å si at ”det å være i kamp” er bedre enn sex, men slik er nå ofte snak­ket på brakka. Dette er nor­malt blant 20-årin­ger i uni­form. Det reflek­te­rer dess­uten noe av kost­nads­si­den ved det å være lenge i krigs­lig­nende situa­sjo­ner. Sol­da­ter beskyt­ter seg gjen­nom et mer her­det språk. En sol­dat kan ikke til­late seg å falle i sta­ver over livets dyb­der når alar­men kan gå hvert øye­blikk.

Sol­da­tene sier det som det er. De beskri­ver dette inferno av følel­ser og inn­trykk som raser gjen­nom dem før, under og etter en tref­ning. De omta­ler spen­nin­gen med bil­der og sam­men­lig­nin­ger som i rea­li­te­ten er tref­fende.

ANNONSE

Sol­da­te­nes snakk er egent­lig ganske pre­sist. Det viser at unge menn er til­truk­ket av fare og spen­ning og kamp. Og slik må det være. Nor­ges sik­ker­het hvi­ler fak­tisk på at unge kvin­ner og menn føler det slik. Selv­sagt må en avde­ling mot­virke for­rå­el­sen som sær­lig lang­va­rig strid vil med­føre, men til­freds­stil­lel­sen over å kjempe må en bevare.

Det disse sol­da­tene viser er mot, selv­til­lit og styrke. De er arti­ku­lerte og de er stolte. De er modige og de vet det. De har stått i frem­ste rekke og risi­kert alt. Dette er til­freds­stil­lende for en ung mann. Der­for opp­le­ves det kan­skje som ”bedre enn sex”. Det er en måte å si at mens sex er en nytelse, er kamp og strid menings­fullt. Tror en at sol­da­tene i kamp på liv og død er altru­is­ter som ”skal redde ver­den”?

Det er klart at vi må sette gren­ser, men vi må også være svært var­somme med å tukle med den moti­va­sjo­nen som er helt grunn­leg­gende. De gode sivile hold­nin­gene kan ikke over­fø­res til en skyte­stil­ling når Tali­ban stor­mer posi­sjo­nen. Der er en uover­sti­ge­lig kløft, og det må det være. 

Må en ikke kjenne til­freds­stil­lelse når en viser mot og styrke i møte med døde­lig fare? De har tross alt over­levd. Det er noe beru­sende ved det, skulle jeg tro. De har vist mot. Har de ikke grunn til å være stolte? Hva tror Hær­sje­fen sol­da­tene er stolte av? At de har frem­met FNs man­dat? At de har gode ver­dier? Eller at de har kjem­pet og vun­net? Hær­sje­fen mener visst dette er hold­nin­ger som er fy fy. Men uten disse ”hold­nin­gene” ville hær­sje­fen ikke være i stand til å løse et eneste skarpt opp­drag; det er slike sol­da­ter og slike hold­nin­ger han må stole på for at selv Norge skal for­sva­res.

Det er der­for rys­tende at gene­ra­len svin­ger pis­ken over helt sunne beskri­vel­ser fra dem som selv satt med gevæ­ret og skjøt. Det vit­ner om hvor fjernt ande­dam­men vår er fra ver­dens rea­li­te­ter, og at selv Hær­sje­fen nå plas­ker rundt sam­men med media og mange i den poli­tiske eli­ten. Det viser hvor­dan det poli­tisk kor­rekte språ­ket nå sen­des som en tor­pedo mot selve for­svars­vil­jen. Det viser hvor­dan de samme poli­ti­kere og gene­ra­ler har svik­tet i å for­be­rede både seg selv og andre på hva et skarpt mili­tært enga­sje­ment består i og hvor­dan det vil gi seg utslag i sol­da­te­nes språk og hold­nin­ger.
 
Sol­da­tene beskri­ver en tref­ning med stor rea­lisme og balanse. Her har sol­da­tene noe å lære poli­ti­kerne og gene­ra­lene, og ikke omvendt. “Man blir sykt gira rett før man trek­ker av. Man har lyst til å skyte hele tiden om man har fått veri­fi­sert våpen og vet at fien­den er et legi­timt mål. Når man ende­lig får skyte, er man blod­fo­ku­sert, det er nes­ten så ting går i sakte film fordi man er så foku­sert. Da gjør vi alt vi kan for å treffe, for å drepe.” 
 
Hva er det Hær­sje­fen mener er uak­sep­ta­belt ved dette? Skal ikke hans sol­da­ter være “gira”, skal de ikke gjøre alt for å drepe når de er i kamp? Gene­ral­ma­jo­ren snak­ker om “det å ta liv”, selv­sagt, ikke drepe. Gene­ra­len har til­pas­set språ­ket til norsk føl­som­het ikke sol­da­te­nes vir­ke­lig­het. Han tar i pro­blem­stil­lin­gen med hans­ker og pin­sett.

Selv i denne sol­da­tens usmin­kede inn­blikk i hvor­dan han ten­ker før og under en tref­ning, har sol­da­ten inn­sikt nok til å si at man må ha “fått veri­fi­sert våpen og vet at fien­den er et legi­timt mål”; og så ”når man ende­lig får skyte”. Dette er jo helt etter boka. Gene­ra­len har her en super­sol­dat, som kjen­ner sitt man­dat og som set­ter inn alt, og som ikke sky­ter før han får ordre. 

Sol­da­ten skulle kan­skje ikke si ”ende­lig”. Det kan jo gi inn­trykk av at han har glede av å drepe? Uffda! Men prøv å se det for deg, en patrulje som kom­mer under ild. Det smel­ler rundt ørene. Kan­skje er noen såret, døde. Noen skri­ker. Alle lig­ger flate. Det tar tid før en fin­ner ut hvor skud­dene kom­mer fra. Mye kaos og ven­ting. Så kom­mer ord­ren, i stil­ling, ild! Dette er Tali­ban, de som har drept og lem­les­tet utal­lige, kan­skje også kame­ra­ter. Skulle sol­da­ten kan­skje ha sagt, at ”uffa­meg nå får vi vel skyte”?

Det hol­des mot sol­da­tene at de til­trek­kes av kri­gen. Hvor­dan skulle vi få noen til å reise fri­vil­lig om ikke sol­da­ter fak­tisk også til­trek­kes av opp­dra­get? Skulle vi i ste­det mobi­li­sere sol­da­ter som vem­mes av opp­dra­get?

De norske styr­kene hol­der tro­lig høy stan­dard. At litt ufi­l­trert rea­lisme kom­mer fram er jo fordi en avis øns­ker å trykke det. Røft snakk som dette er hørt på alle brak­ker i alle gene­ra­sjo­ner, selv i freds­tid – og mye verre enn dette. At disse sol­da­tene ikke fram­vi­ser større råskap er egent­lig opp­sikts­vek­kende og det skulle gjøre gene­ral­ma­jo­ren stolt, i ste­det inn­kal­ler han til krise­møte.

Det er selv­sagt enhver sol­dats ansvar, og enhver offi­sers, å holde alt for bru­talt snakk nede. En avde­ling kan ikke til­late at bru­talt snakk sklir ut. Da risi­ke­rer en at kom­mando og kon­troll svek­kes og følel­sene tar over. Men jo fryk­te­li­gere stri­den blir, jo gro­vere blir anta­ge­lig hold­nin­gene. Slik er det. Det er del av kost­nads­si­den ved krig. Tror vi at sol­da­te­nes inn­sats er kost­nads­fri?

Selv om sol­da­ter ikke er trau­ma­ti­sert kan jo sol­da­tene som her er inter­vjuet være rystet av det de har vært gjen­nom. Usmin­ket snakk og over­dri­vel­ser kan være en natur­lig reak­sjon. Ten­ker gene­ral­ma­jo­ren at dette er sol­da­ter som muli­gens fort­satt bear­bei­der ting de har vært med på? Skal de da få seg en smekk for sine dår­lige hold­nin­ger?
 
Og tenk! Sol­da­tene sier de har lyst til å hevne sine døde sol­dat­ka­me­ra­ter, skri­ver Aften­pos­ten van­tro. Hevn­lyst er nor­malt ingen god driv­kraft i en mili­tær avde­lings tak­tiske ope­ra­sjo­ner, det er rik­tig, men sam­ti­dig er det del av en pakke. Vil du ha godt sam­hold, vil du ha sol­da­ter som gir alt for hver­andre, selv livet? Da er rase­riet som følge av tap en uunn­gåe­lig følge. Ved hjelp av disi­plin, åpen­het og videre ope­ra­sjo­ner kan en hånd­tere dette; men å fram­stille dette som noe uak­sep­ta­belt er å vise at man ikke for­står hvor­dan sol­da­tene har det, og betyd­nin­gen av sam­hold.

At For­sva­rets presse­kon­takt i det hele våger si at sol­da­te­nes utta­lel­ser “på det nåvæ­rende tids­punkt” ikke skal få kon­se­kven­ser er alle­rede som et dolke­stikk i ryg­gen på sol­da­tene der nede; som om sol­da­tene nå er under etter­forsk­ning…?
  
At For­sva­ret selv er de første til å inn­kalle til “krise­møte” viser en fun­da­men­talt svik­tende for­stand der en må for­lange slik for­stand fin­nes. For­sva­ret skulle ryk­ket ut for å ta denne bal­len ned på bak­ken, men i ste­det spar­ker de bal­len på direk­ten. Sol­da­te­nes utta­lel­ser er ekte og inter­es­sant om hva de er med på. Sivi­lis­ter må finne seg i dette og de må for­stå. Gene­ra­len skulle hjul­pet sivi­lis­tene i dette og ikke kas­tet seg på hyle­ko­ret. Gene­ra­len skulle i det minste vise at han for­står sine egne sol­da­ter.

Det krise­møte vi nå i ste­det skulle hatt var i For­svar­de­par­te­men­tet der en skulle drøfte hva vi skal med en Hær­sjef som dol­ker sine beste sol­da­ter i ryg­gen. En kan ikke til­late at sol­da­tene som er på opp­drag for Norge sen­des hjem med skyld­fø­lelse for å ha gjort job­ben sin; en kan ikke risi­kere at mora­len svek­kes i norske avde­lin­ger ute, en kan hel­ler ikke leve med at gene­ra­len ikke har evne til å for­klare det norske folk hva en sol­dats jobb går ut på.
 
Sol­da­tene vil nå i ste­det få et sam­let God­hets­norge midt i flei­sen. Og sol­da­tene kan lese aviser. Hvem vil stille opp for dem? Den som skal lede sol­da­ter må ikke omskrive vir­ke­lig­he­ten. En god leder set­ter den bru­tale vir­ke­lig­he­ten i sam­men­heng med opp­dra­get og så moti­ve­rer han til strid. Det tip­per jeg avde­lings­be­fa­let i Afgha­ni­stan også gjør. Sol­da­ter som er både dyk­tige, moti­verte og rea­lis­tiske blir i ste­det et pro­blem for Hær­sje­fen som sier at “slike hold­nin­ger er vi nødt til å ta grep for å hindre”.
 
Dette er unge fri­vil­lige sol­da­ter i Tele­marks­ba­tal­jo­nen som blant annet sen­des ut på lange kre­vende opp­drag sam­men med norske pro­fe­sjo­nelle spe­sial­sol­da­ter (marine/fallskjermjegere) i Afgha­ni­stan. Er det rart adre­na­li­net koker?

Når de er fer­dig i Afgha­ni­stan går de til­bake til skole eller jobb som rør­leg­ger, lærer eller hva de nå er i Norge. Disse sol­da­tene er feno­me­nalt gode. Alt tyder på at dette er gut­ter og jen­ter med hold­nin­ger som går langt utenpå det gjen­nom­snitt­lige. Nå skal angi­ve­lig Hær­sje­fen gi dem bedre og mer kor­rekte hold­nin­ger.

Der fin­nes en hær av fors­kere og eks­per­ter på rik­tige hold­nin­ger og gode sinne­lag i Norge, så det skulle ikke være vans­ke­lig. Det blir i så fall den ende­lige spi­ke­ren i kista til For­sva­ret; for­svars­ev­nen er så å si avvik­let, nå skal selve for­svars­vil­jen gjø­res salong­fähig. Kan­skje kom­mer Hæren med et eget reg­le­ment ”Gode hold­nin­ger i strid”. En kan jo tenke seg inn­hol­det.

”Man ver­ver seg ikke til Afgha­ni­stan for å redde ver­den, men for å være med i en skik­ke­lig krig”, sier en av sol­da­tene. Takk og pris, skulle Hær­sje­fen svare på det. Tenk om sol­da­ten hadde snudd rekke­føl­gen her, at han ikke ville i krig men redde ver­den? Men dette blir det nok en slutt på, skal vi tro Hær­sje­fen. De har alt avholdt flere ”verdise­mi­nar” i Tele­marks­ba­tal­jo­nen. Men ver­ver man kun dem som vil redde ver­den og ikke dem som søker spen­ning, fare, utford­rin­ger, kamp, ville man selv­sagt ikke få sol­da­ter.

Vi vil i dag og de kom­mende dagene se hyk­le­riet utspille seg for full musikk. Mange vil storme først i køen for å ta avstand fra disse sol­da­te­nes “hold­nin­ger”. Mest rys­tende er det å se Hærens egen ledelse ta avstand fra sine dyk­tigste sol­da­ter.

Det er bare måne­der siden For­svars­mi­nis­ter Faremo foran fire bårer dra­pert i norske flagg siterte Nor­dahl Grieg: ”det er de beste som dør”. De som uttalte seg i maga­si­net Alfa er tro­lig av samme støp­ning.

Anders Ulstein
Eids­voll

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • trondb.myopenid.com

  Det er bare å bøye seg i stø­vet! Denne artik­ke­len var vir­ke­lig verdt å lese. Tenk om Aften­pos­ten, VG, Dag­bla­det, NRK etc hadde med­ar­bei­dere av et slikt kali­ber i sin stall. Man kan jo drømme. Tusen takk, Anders Ulstein.

 • Donald

  Fan­tas­tisk artik­kel!

  Ja, nei, gi sol­da­tene bana­ner og pon­choer. Kan’ke ha noe av at vir­ke­lig­he­ten beskri­ves. Har’u hørt på maken! Her skal vi slåss på poli­tisk kor­rekt manér og nåde dem som språk­lig tar en snar­vei for å for­midle hvor­dan dette egent­lig her.

  Hvor­dan er det mulig for den poli­tiske eli­ten å være så inn i gam­pe­ræva ned­snødd?!

  Ja, så kan kri­ging være bedre enn sex, akku­rat slik feks reve­jakt er bedre enn hek­ling. Hva er prå­blem­met?

  Donald

 • I den norske SV-sta­ten er noto­risk, livs­fjernt vrø­vel blitt insti­tu­sjo­na­li­sert som god­hets­eli­tens og sta­tens forståelse.I den norske SV-sta­ten er krig som å gå på danse­skole, man må by opp, være høviske, rene og pene og ha mane­rer og ikke såre part­ne­ren. Ifølge Kris­tin Hal­vor­sen, Gahr Støre, Stol­ten­berg og hele den øvrige rekka av norske ver­dens­snek­kere, er norske sol­da­ter ikke i Afgha­ni­stan for å drive med krig, men med nasjons­byg­ging, og sosial­ar­beid, kan vi nok til­føye.

  Norge tren­ger ikke sol­da­ter for å berge ver­den. På dette områ­det har lan­det en hær­skare av poli­ti­kere med Gahr Støre, Sol­heim og Bon­de­vik i spis­sen, samt de mange tuse­ner som dri­ver med samme opp­gave i de stats­fi­nan­sierte NGO’ene. Her red­des ver­den dagen lang, 360 dager i året med et 30 mil­li­ar­der kro­ners bud­sjett i bun­nen.

  Her er så mer­ke­ligt, jeg tror jeg er hav­net på feil klode”.

 • gnurx

  Flott artik­kel!

  Hvis dere vil lese mer fra Ulstein, så har han en blogg: http://ulsteinblog.blogspot.com/

 • Erik Gifford

  Dette var en eksep­sjo­nell god artik­kel av Anders Ulstein. Takk skal du ha.

  Det vir­ker som om noen kre­ver både dan­nelse og høf­lig­het for å krige.

  You do not have to be polite in war sa R.V. Jones (takk NAF 92) under WW2.

  For­svars­le­de­len burde bli sendt på vok­sen­opp­læ­ring. De kan tydelg­vis ikke de grunn­leg­gendee reg­lene i ledelse.

 • Beli­sa­rius

  Minerva utset­tes for syr­lige kom­men­ta­rer her på Docu­ment. I denne saken har de imid­ler­tid kom­met opp med en lese­lig sak.
  Redak­sjons­blogg
  Gle­des­dre­perne
  Av: Fred­rik Gier­løff – 27. sep­tem­ber, 2010
  http://www.minerva.as/2010/09/27/gledesdreperne/#comments

  Når for­svars­mi­nis­te­ren er sjok­kert over krig­sen­tu­si­as­men i Tele­marks­ba­tal­jo­nen, viser hun seg å være out-of-touch med sol­da­tene på bak­ken. Selv sci-fi-fil­men Starship Tro­opers har mer inn­sikt i sol­dat­li­vet enn Grete Faremo.”

 • Einar9

  Det er sagt at det norske sam­fun­net er femi­ni­ni­sert på alle bau­ger og kan­ter. Er opp­stan­del­sen omkring disse utta­lel­sene et tegn på det?

  Jeg hus­ker selv da jeg som 20 åring hørte kulene suse rundt meg. Tror aldri jeg har opp­levd maken til rus. Det er vel en kom­bi­na­sjon av ung­dom­me­lig­het og even­tyr­lyst som lig­ger bak disse ordene. La dem være. De vokser nok opp etter­hvert.

 • Erik Gifford

  Dette er nå blitt en inter­na­sjo­nal story. 
  Full repor­ta­sje i Aftonbladet.se.
  Da er det kan­skje ikke så lenge til vi ser den i Al-Jaze­era.

 • mikal13

  Kamp bedre enn sex? Iså­fall er ran­ge­rin­gen basert på en sub­jek­tiv følelse den enkelte sol­dat opp­le­ver. En følelse som opp­står spon­tant uten at man er herre over den. Man kan selv­sagt reflek­tere over dette i etter­tid, og det har sol­da­tene gjort også, de har til og med kon­klu­dert. Så ærlig talt, har man noen­gang kun­net styre hvem man blir for­els­ket i her i livet? Man kan ikke ha poli­tikk på dette. Det er en smaks­sak om man fore­trek­ker kamp­fø­lel­sen (flight-fight respon­sen) kon­tra sek­su­ell spen­ning.

  Det er der­for bekla­ge­lig at Faremo mora­li­se­rer i inn­falls­vin­ke­len sin. Hun er like lite herre over den enkelte sol­dats følel­ses­liv som den enkelte sol­dat er selv. Og dette etikk utval­get som skal ned­set­tes vil hel­ler ikke for­andre på hvor­dan den enkelte sol­dat opp­le­ver strids­si­tua­sjo­nen. Her kunne Faremo tatt et skritt til­bake og kon­tak­tet en av mili­tær­psy­ko­lo­gene før hun gikk ut i pres­sen. Det beste for minis­te­ren er helt klart å ikke gjøre noe da dette er noe ingen kan kon­trol­lere.

  Faremo hadde sco­ret bedre om hun hadde pre­sen­tert dette som mer et pro­blem for den enkelte sol­dat som skal møte et fre­de­lig sam­funn etter endt tje­neste. Man opp­le­ver jo ikke å være i kamp ofte i løpet av en seks måne­ders peri­ode i Norge, så det skal litt til å matche denne spen­nin­gen på hjem­me­bane. Dette spen­nings­su­get er nok en av årsa­kene til dan­nel­sen av motor­syk­kel­klub­bene Hells Angels etter WW2 og Ban­di­dos etter Viet­nam kri­gen. At hær­sje­fen ser ut til å bli med på samme opp­fat­ning som Faremo er enda mer bekla­ge­lig, da han i utgangs­punk­tet skal ha inn­sikt i denne følel­sen sol­da­tene opp­le­ver. Meget god artik­kel av Ulstein.

 • Fer­di­nand Lint­hoe Næs­ha­gen

  Moralske trøf­fel­gri­ser.
  Pro­fes­sor Ulf Tor­ger­sen myn­tet ut beteg­nel­sen “moralske trøf­fel­gri­ser”. Det er slike som kan opp­dage umo­ral der hit­til ingen har sett det. Ett eksem­pel er den ame­ri­kanske damen på begyn­nel­sen av 1800-tal­let som ble klar over at det var umo­ralsk å la fly­glet stå med bare ben, så hun trakk bukse­ben på hvert av de fire bena. Vår for­svar­mi­nis­ter og vår for­svars­sjef er uten tvil av det sla­get. Det som tel­ler er selv­sagt ikke hva sol­da­tene sier men hva de gjør, og de to tin­gene hen­ger ikke nød­ven­dig­vis sam­men. Men tran­gen til å posere er vidt utbredt: En NRK-repor­ter sam­men­lig­net kam­pene med å snik­myrde. Men hva skulle sol­da­tene ha gjort? Skulle de ropt Var­sko her! Fyr her! før de skjøt, eller kan­skje de skulle brukt paint­ball.
  Hvis ikke våre ledende kan snakke for­nuf­tig bør de holde kjef­ten sin. Rasjo­na­li­tet er det som tel­ler.
  F.L.N.

 • billy nick

  Glim­rende artik­kel!

  At For­sva­rets presse­kon­takt i det hele våger si at sol­da­te­nes utta­lel­ser “på det nåvæ­rende tids­punkt” ikke skal få kon­se­kven­ser er alle­rede som et dolke­stikk i ryg­gen på sol­da­tene der nede; som om sol­da­tene nå er under etter­forsk­ning…?”

  For 3 måne­der siden var det ingen stats­rå­der tok seg tid til å hedre Afgha­ni­stan-sol­da­tene. Dette må for­tone seg som nok et dolke­stikk

 • bencruachan.myopenid.com

  Hele greia er en storm i et vann­glass. Iste­det for å ta tak i noen brakke­kom­men­ta­rer pub­li­sert i et mann­folk­blad og blåse ut av alle pro­por­sjo­ner burde de hel­ler vært smarte og holdt kjeft og ikke sagt noe. At for­svars­le­del­sen i det hele tatt gid­der bruke tid på noe sånt? Skjøn­ner de ikke at de lar seg bruke som brikke i et spill for å få oppmerksomet?(Sikkert bra for gutte­bla­det Alfa som får masse gra­tis presse – hvor mye det er verdt kan sik­kert noen som kan medier og mar­keds­fø­ring tippe på? )

 • Hans Rustad

  Det er ikke Alfa som bru­ker utta­lel­sene. Red Mag­nus Røn­nin­gen ville gi et usmin­ket bilde av sol­dat­li­vet og har for­svart sol­da­tene. Slik er krig. Men Grete Faremo vil ikke skjønne det. Hun sa dette var Nor­ges svar på arma­dillo, mao, vi har også fått uøns­kede hold­nin­ger. Faremo fikk ikke med seg at mange fikk et kick av fil­men at de for­sto hva krig er, og de bebrei­det ikke de danske sol­da­tene.

 • Hen­rikJ

  Jeg vet ikke hvor mange av Docu­ments skri­ben­ter og lesere som har vært i mili­tær uten­lands­tje­neste. Jeg har. Jeg (og mine med­sol­da­ter) dro ikke ut for å ofre noe­som­helst for andre men­nesker, land,folk, FN og slett ikke våre for­ak­te­lige poli­tiske myn­dig­he­ter. De store svuls­tige poli­tiske grun­nene myn­dig­he­tene snak­ker om demo­krati, men­neske­ret­tig­he­ter, like­stil­ling osv. er tøv­prat.

  Vi dro for vår egen skyld. Vi ville ha action, spen­ning, tjene pen­ger og ha morro. Vi ville krige, å drepe de som prøver å drepe oss. De etiske eller moralske mot­fore­stil­lin­ger mot å drepe mot­stan­dere fin­nes ikke. 

  Tvert i mot. Man deler de gode opp­le­vel­sene og den inder­lige til­freds­stil­lel­sen av gode treff hos udyra som er ute etter å drepe deg. Kun de som har vært ute kan fore­stille seg den inder­lige til­freds­he­ten hos skap­skyt­te­ren som ser en “red mist” i scoopet etter å ha eks­pe­dert en draps­mann på 1200 – 1300 meter med en 12,7 mm. Multi-pur­pose ammo..

  Uten å ha vært i situa­sjo­nen i uker og måne­der, natt­pa­trul­jene, bak­hol­dene, mobile patrul­jer, pra­ten mel­lom gutta, sam­hol­det, kame­rat­ska­pet er det umu­lig å sitte på et kon­tor i Oslo å bedømme sjar­gon­gen og tje­nes­ten.

  Så lenge sta­ten åpner for at fri­vil­lige kan dra i krig med flag­get på armen vil avde­lin­gene bestå av van­lige folk som meg og alle de andre. Da får man disse hold­nin­gene på kjø­pet. Liker man ikke det så må vi ikke sende sol­da­ter ut i slik tje­neste.

 • bencruachan.myopenid.com

  Ok. Jeg trek­ker den tilbake(forhastet kon­klu­sjon). Men fort­satt er hele greia en storm i et vann­glass. Kan ikke huske tid­li­gere at de har sit­tet og fin­lest hvert num­mer av Vi Menn eller For­sva­rets Forum for uøns­kede utta­lel­ser? Hadde de vært smarte, hadde de trykt på /ignore-knappen og latt det gli inn det ene øret og ut det andre(har en viss tre­ning i det, så jeg vet at det fun­ker:)

 • Char­les Mar­tel

  Ja, dette var en glim­rende artik­kel!

  Situa­sjo­nen illust­re­rer meget god filo­so­fien med det poli­tisk kor­rekte (PK): Det er ingen fien­der. Kun mis­for­ståtte, fat­tige og frust­rerte men­nesker. De må ikke møtes med makt, men for­stå­else, respekt og undring.Er det noen vir­ke­lige fien­der i ver­den så er det oss. På samme måte som vi ikke len­ger straffer for­bry­tere i Norge, men har omsorg for dem bør vi også ha omsorg for fien­den, ikke drepe ham. For­sva­ret bør der­for omdøpes til Mili­tær­om­sor­gen.

  Denne men­tale gif­ten som PK repre­sen­te­rer har altså sivet helt inn i vårt lands immun­sys­tem, dvs. for­sva­ret. Noe til­sva­rende ser vi også i USA hvor “rules of engage­ment” i Afgha­ni­stan og andre ste­der set­ter sol­da­ters liv i fare. Anfind­sen omta­ler hva som skjer i ves­ten som “Selv­mords­pa­ra­dig­met” og jeg synes dette utro­lig godt reflek­te­rer hva som skjer. 

 • Anders Ulstein

  Jeg fikk ikke med meg at både For­svars­sje­fen og for­svars­mi­nis­te­ren også gikk ut og tok avstand fra sine egne sol­da­ter, ikke bare hær­sje­fen.
  Som flere sier her, dette er en sak som skulle vært hånd­tert på lavere nivå, og ikke løf­tes helt til topps. Skulle top­pene gått ut i media måtte det være for å sette dette i en sam­men­heng, for­klare, støtte og even­tu­elt sette noen gren­ser.

  Jeg vil ikke for­bau­ses om dette slik Gifford anty­der nå snart ender i bren­ning av norske flagg i Pakis­tanske gater osv. Da har regje­rin­gen igjen svik­tet norske ver­dier og inter­es­ser. I ste­det for å dempe saken har de lan­sert den som sym­bol­sak, fer­dig ser­vert på et sølv­fat til isla­mis­tene.
  Media pis­ker opp stem­nin­gen. TV 2 hen­ter fram en video fra januar der en norsk patrulje kom­mer under ild og besva­rer dette blant annet med anti-per­so­nell­gra­nat fra en rekyl­fri kanon. En sol­dat roper “lek­kert”. Dette trek­ker TV 2 så fram som “Jubel”. Er det noen som i fullt alvor mener at en sol­dat under ild ikke skal rope “lek­kert” når fien­den ram­mes!? Vi er som alle her for­står over i en ren farse.
  En annen repor­ta­sje fra Dag­bla­det i dag viser en major med viking­hjelm og en video der han roper: “dere er jegerne, tali­ban er byt­tet; til val­hall!”
  Det blir absurd å drøfte en slik sak fra Norge kun basert på dette. Det er godt mulig denne majo­ren går for langt. En må nes­ten være der for å kunne vur­dere akku­rat det. Det fin­nes ganske strenge reg­ler for bruk av mer­ker, flagg osv på For­sva­rets kjøre­tøy og uni­for­mer. For­sva­ret er ikke noe tivoli. Sam­ti­dig må sol­da­ter moti­ve­res.

  Når jeg leser gjen­nom diverse rap­por­ter tror jeg like­vel at Tele­mark­ba­lat­jon kan ha gått for langt. Det er sprayet død­ninge­ho­der på afghanske hus og sol­da­ter går rundt med død­ninge­hode-mer­ker på armene “Jokke – we will never for­get” – Claes Joa­chim «Jokke» Ols­son drept av en vei­bombe i januar. 

  Majo­ren skal ha stått rundt kis­ten og ropt “til Val­hall”! Hvis dette er rik­tig, er det et klart over­tramp. For­sva­ret skal ikke dyrke fram en viking­kult. Dette er et leder­an­svar, og det er der pro­ble­met lig­ger. Dette leder­an­sva­ret går opp­over i sys­te­met helt til noen fak­tisk tar tak i saken. Det vir­ker ikke som dette har skjedd. 

  Man kan selv­sagt moti­vere sol­da­ter uten bruk av død­ninge­skal­ler. Dette er upro­fe­sjo­nelt.

  Pro­ble­met er jo ikke at man ikke tåler “Val­hall”, men man tåler ikke vir­ke­lig­he­ten.

  Hva man så gjør nå kan en ikke avgjøre fra Norge. Mye står på spill, avde­lin­gen skal fun­gere, opp­dra­get løses, sol­da­tene tas hånd om. Men For­sva­ret har en orga­ni­sa­sjon og ruti­ner som burde kunne ta fatt i dette uten at det ender i Dags­revyen.

  I ste­det for at For­sva­ret kor­ri­gerte sine egne ledere i felt tak­ler de i ste­det saken i full åpen­het i media når den nå eks­plo­de­rer. Det gjorde de fordi de føler seg ster­kere knyt­tet til den norske sivile debat­ten enn til sine egne sol­da­ters situa­sjon.

  Vi må aksep­tere at sol­da­tene tren­ger moti­va­sjon for strid, og at vi må aksep­tere at krig gjør at sol­da­te­nes språk her­des. Først av alt: Når vi sen­der sol­da­tene ut i krig da stil­ler vi oss bak. Da må man ikke svinge pis­ken og anklage dem for å ha dår­lige hold­nin­ger.

  Der­for: Om majo­ren har vist svik­tende døm­me­kraft som leder med ansvar for 20-årin­ger så er svik­ten i FO og FMIN langt mer alvor­lig fordi den ram­mer sol­da­tene og fordi den viser at de tro­lig ikke for­står hva de har sendt sine sol­da­ter ut i, langt mindre kan for­klare det for andre.

  Vi har der­for en debatt med to sider som vi må klare å hånd­tere.

 • Tore Her­munds­son Vige­rust

  TIL VALHALL ?
  Pre­sen raser over uttryk­ket “Til Val­hall”, brukt som kamp­rop av de norske styr­kene, fordi det kan vekke vonde asso­sia­sjo­ner.

  Det er det bedre med det gamle, “Gud er stor”.

 • Einar9

  En ame­ri­kansk fly­skvad­ron har hode­skalle og bein som sym­bol (og opp­be­va­rer res­tene av en tid­li­gere fly­ger i en glass­mon­ter), et bombe­fly fikk nav­net Mur­der INC, fly deko­re­res med nakne damer eller sex­re­la­terte navn, på net­tet kan man finne et uttall av videoer med sol­da­ter som jub­ler når fien­den skytes i styk­ker. Ingen­ting av dette er noe nytt og det er en intern greie blant soldater/enheter. Sym­bo­ler bru­kes for å skape samhold/identitet osv. Men her i den lokale femi­ni­ni­serte ande­dam­men liker man ikke dette. Hvor vir­ke­lig­hets­fjerne norske myn­dig­he­ter er synes jeg godt illust­re­res av his­to­rien etter de første norske bom­be­drop­pene i Afgha­ni­stan på midten av 2000-tal­let. En poli­ti­ker sa hun/han håpet ingen fien­der ble drept i bom­bin­gene, og ville ha under­søkt om så var til­felle????? Som om ikke det var for­må­let. Selv­føl­ge­lig bør man unngå sivile tap men i dette til­fel­let bombet man et mili­tært mål. 

 • Einar9

  Et Ps. Hvis jeg ikke hus­ker feil så opp­kalte jo norske fly­vere ganske ofte sine fly etter nor­røne guder osv under andre ver­dens­krig.

 • The­rion

  Det er godt mulig at den unge sol­da­ten har uttrykt seg uhel­dig.

  Men det er et vel­kjent og vel beskre­vet fak­tum at krigs- og krise­si­tua­sjo­ner kan med­føre en sær­de­les intens opp­le­velse av vir­ke­lig­he­ten.

  Det er vel eksakt det som Colin Wil­son kal­ler “peak expe­ri­ence” hvor man (for å låne fra Arthur Koest­ler, i hans brev­veks­ling med Richard Hillary) ikke len­ger befin­ner seg i det tri­vi­elle, men det tra­giske.

  Og den som ikke selv har vært der, bør være ytterst for­sik­tig med å mora­li­sere.

 • Anders Ulstein

  @Einar9: Hode­skal­ler osv, Det fin­nes noen gren­ser; et sted opp Kon­go­elva krys­ser man en grense før en ender hos Kurtz i Mør­kets Hjerte. 

  Hadde jeg sett hode­skalle-mer­ker med hevn­mo­ti­ver i min avde­ling ville jeg straks fått det fjer­net. En mili­tær avde­ling skal lyde ordre og ikke skape sine egne opp­drag, eller egen kult. Uni­for­men er en uni­form. Dette er ikke femi­ni­ni­se­ring, men spørs­mål om å være pro­fe­sjo­nell og effek­tiv avde­ling.

  Uni­form og disi­plin skal blant annet beskytte sol­da­tene mot den bru­ta­li­se­rin­gen som er uun­gåe­lig. Det er for deres eget beste såvel som opp­dra­get.

  Sol­da­ter tren­ger støtte, tyde­lig­het, moti­va­sjon og ledelse. Det er kjer­nen i saken her. Det er her det svik­ter. Man tar ikke ansva­ret for å ha sendt 20-årin­ger ut i krig.

 • The­rion

  @Einar9

  Jeg antar at du sik­ter til The Jolly Rogers.

  http://www.jolly-rogers.com/

 • Anders Ulstein

  @Henrik J: Det er for­skjell på even­tyr­lyst og slik draps­lyst som du her viser. Her går en vik­tig grense som du må tenke over.

  Det er greit at sol­da­ter i tje­neste ser bru­talt og kynisk på ting. Det kan være nyt­tig eller/og uun­gåe­lig, men det er ikke greit at sol­da­ter som ven­der til­bake til Norge skry­ter uhem­met om til­freds­stil­lel­sen av å drepe. 

  En må leve med at en del sol­da­ter ten­ker slik i strid. Men hen­sik­ten med at du sen­des ut i det hele tatt er å for­søke skape sik­ker­het på bak­ken for at respek­ten for men­neske­verd og fri­het kan sik­res – først og fremst vår egen. Der­for er du er utdan­net som sol­dat og der­for er du i For­sva­ret.

  Nå er det selv­sagt slik at alle sol­da­ter ser ikke dette, eller er ikke inter­es­sert. I alle fall ikke der og da. Eller en ving­ler, tvi­ler. Det må selv­sagt ikke dis­kva­li­fi­sere dem fra tje­neste.

  Det er en mis­for­stå­else av en god kri­ger-etos er bru­tal og kynisk. Å la seg beruse av selve dre­pin­gen er ingen styrke for en mili­tær avde­ling. Det er dess­uten med på å gjøre livet etter dim­mi­sjon vans­ke­li­gere. En skal tross alt til­bake til det sivile.

  For de som kom­mer til­bake kan Nor­ges vete­ran­for­bund http://www.nvio.no være en vel­dig bra møte­plass. Der er det mange i samme situa­sjon.

  Som sol­da­ter er vi lært opp til å omtale fien­den som nett­opp det, fiende. Hele voka­bu­la­ret er kjed­som­me­lig nøy­tralt, kaldt, tek­nisk. Vi snak­ker ikke om udyr osv. Det er gode grun­ner til dette. Den som omta­ler fien­den som udyr har let­tere for ikke å ta fan­ger. Dyr kan man avlive. Den som omta­ler dem i nøy­trale orde­lag behand­ler dem let­tere nøy­tralt. Hvor­dan vil vi at fien­den skal omtale oss?

  Hen­rik har ellers rett i at en ikke kan sitte på et kon­tor i Oslo og bedømme sjar­gon­gen blant gutta. 

 • Einar9

  Jepp The­rion. Og her er ben­res­tene etter Jack Ernie:

  http://factoidz.com/images/user/bones.jpg

 • Einar9

  Anders: Hadde jeg sett hode­skalle-mer­ker med hevn­mo­ti­ver i min avde­ling ville jeg straks fått det fjer­net.

  Vil bare i denne sam­men­hen­gen si at etter at Mur­der Inc ble skutt ned over Tysk­land, og brukt til pro­pa­ganda­for­mål så inn­førte USAAF visse restrik­sjo­ner på navn man kunne ha på fly­ene. Det samme har skjedd i de ame­ri­kanske styr­kene i våre dager hvor fly­skvad­ro­ner osv. har måt­tet bytte ut sine poli­tisk ukor­rekte navne med mer poli­tisk kor­rekte navn. Hva flygerne/soldatene kal­ler seg blant sine egne er noe annet.

 • Einar9

  Anders:Dette er ikke femi­ni­ni­se­ring, men spørs­mål om å være pro­fe­sjo­nell og effek­tiv avde­ling.

  Da tenkte jeg mer på at det vir­ker som om det ikke er lov til å føle rusen som man får når man hører riko­sjet­ter fly rundt seg, eller er i kamp. Man skal ikke være vol­de­lig, føle sinne osv. Man skal altså avstumpes i for­hold til det som er natur­lig for et men­neske å føle. Dette er en trend jeg synes å se i det norske sam­fun­net.

 • thekopp.myopenid.com

  Da karene i Tele­mark bal­ta­jon for et års tid siden for første gang kom i nær­strid med det NRK kal­ler opp­rø­ra­rar, kunne Dags­revy­ens Einar Lunde sjok­kert for­telle sjå­a­rane at: “-de besvarte ilden fra opp­rø­ra­rane med SKARP ammu­ni­sjon!”

  Hørt på maken. Var ikke dialouge godt nok, lissom? Jeg mener; disse ser da for­nuf­tige ut. 

  http://i172.photobucket.com/albums/w1/Asdic_photos/PAKISTAN_TALIBAN_M1_653021s.jpg

  For­øv­rig burde denne saken lig­get til mann­folk­bla­det ARENA forelå hos Nar­ve­sen. Dette er ikke ulikt den danske fil­men med samme tema som ble slak­tet før den ble vist.

 • thekopp.myopenid.com

  På tid­lig 60-tall, da jeg var 16 år gikk jeg inn i HVs ung­doms­av­de­ling “Rekrutt­bat­te­riet”. Die­sen var der efter meg.

  Vi fikk utdelt uni­form og HV-Mau­ser, og beskjed om å møte neste man­dag. Vi ble tre­net som sol­da­ter av voksne mann­folk og ble vel­dig moti­verte til å for­svare Norge. Vi ble en gang sendt til Krok­sko­gen på natt­øvelse for å være mar­kø­rer for Krigs­ko­lens kadet­ter. Jeg var MG-2er. Vi var som sagt 16 år og så “gira” at vi var sikkre på at vi skjøt med skarpt. 

  Da vi avslut­tet øvel­sen og alle var sam­let, kung­jorde strids­dom­merne at “Rekrutt­bat­te­riet” hadde vun­net kri­gen. Gjett om vi var stolte. 

  Ett skudd. Én død.”

  Norske skarp­skyt­tere –kri­gens mest fryktete sol­da­ter.

  Kagge Pocet. ISBN 978–82-489‑0856-2

  Anbe­fa­les av rekrut­ten

 • thekopp.myopenid.com

  NAF 92 kor­ri­ge­rer på mail til Thekop­pen.

  Sita­tet fra R V Jones pas­ser bra her ja. Det imid­ler­tid litt feil. I sin hel­het lyder det:

  In war you don’t have to polite
  You just have to be RIGHT

  Ellers er det et sitat fra Gene­ral Patton som også kan være pas­sende:

  No bas­tard ever won war by dying for his coun­try
  He won it by making the OTHER poor dumb bas­tard die for HIS coun­try

  Men hen­sik­ten er jo ikke å vinne, så da så.

 • Space­manS­piff

  Jeg ser det er noen som site­rer Patton, og i denne sam­men­hen­gen er det helt på sin plass. Patton var nem­lig ikke den som sparte på hver­ken krutt eller glo­ser når han uttalte seg, noe også dette sita­tet av han viser: 

  You can’t run an army wit­hout pro­fa­nity; and it has to be eloquent pro­fa­nity. An army wit­hout pro­fa­nity couldn’t fight its way out of a piss-soaked paper bag.

  Patton var en “one of a kind”. 

 • The­rion

  There is no Sub­sti­tute for Vic­tory”

  Douglas MacArt­hur

 • Erik Gifford

  Neste gang norske sol­da­ter blir sendt uten­for lan­det burde noen kan­skje kon­trol­lere at de hver­ken hadde kule­pen­ner, kni­ver eller andre spisse gjen­stan­der i baga­sjen, og at hver mann hadde et porno­blad til per­son­lig bruk.

 • Donald

  Her er en mor­som en av Leh­rer: http://www.youtube.com/watch?v=eFvxqQTh3m4&feature=related

  Mvh
  Donald

 • Bip

  Vel­dig bra skre­vet av Anders Ulstein. Jeg har sent denne til flere ven­ner som er og har vært i Afgha­ni­stan.

  Har båret uni­form selv og koste meg med job­ben, men ville ikke ut å kjempe en krig uten støtte fra stat, folk flest eller øvre mili­tære ledelse.

  Ville egent­lig bare trekke inn Gene­ra­tion Kill (ikke HBO serien) som en god doku­men­tar å lese/se i denne medie-tåka.

  http://www.youtube.com/watch?v=3y_5vxM8PYM

  The Kil­ler Elite”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_kill