Av Lars Ing­vald Mox­nes, Adjunkt

Det har brutt ut en pus­sig strid i Aften­pos­ten. Den 9. mars gikk Hen­rik Thune hardt ut mot pro­fes­sor Frank Aare­brot og ba denne om å «bli ved sin lest». Grun­nen til at Thune som fersk dok­to­rand vel­ger å belære Pro­fes­sor Aare­brot er at sist­nevnte påpekte noen ube­ha­ge­lige sann­he­ter om Islam i Aften­pos­ten 28. februar: Blant annet at islams mang­lende skille mel­lom reli­gion og poli­tikk gjør at mus­li­mer ofte har vans­ke­lig for å finne seg til rette i seku­lære sam­funn. Lese­ren får inn­trykk av at Thune er hva han ankla­ger Aare­brot for ikke å være: en reli­gions-eks­pert. Det er ikke Thune. Han snak­ker ikke noe språk fra Midt­østen og han er såvisst ikke noen eks­pert på Islam. Thunes kunn­skap om Midt­østen er av mer jour­na­lis­tisk art, som kom­men­ta­tor for NRK. Det krasse inn­leg­get er der­for for et mys­te­rium å regne. Løs­nin­gen er snub­lende nær­lig­gende : Aare­brot repre­sen­te­rer Arbei­der­par­ti­ets høyre­fløy og Thune til­hø­rer venstre­si­den. Det samme kan for­res­ten sies om res­ten av Nupi – som under Jan Ege­land har mis­tet enhver pre­ten­sjon om å være tverr­po­li­tisk. Thune er en av Uten­riks­mi­nis­ter Gahr Stø­res aka­de­miske kof­fert­bæ­rere. Dette dreier altså ikke en aka­de­misk uenig­het, det er en fløy­strid i Arbei­der­par­tiet. Stri­dens kjerne er om Norge skal fort­sette Stø­res dia­log­linje over­for Islam, eller om de skal prøve å stjele Frps klær.

Mox­nes‘ inn­legg ble refu­sert av Aften­pos­ten.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Lars Gule

  Mor­somt dette, at man må være islam­fors­ker for å si noe rik­tig om islam. Det er ellers ikke en linje som har vært fulgt på Document.no. Altså blir det ganske tøvete å bruke mot Thune at han ikke er islam­fors­ker på et nett­sted som Document.no. Det må være inn­hol­det i det som sies som er det avgjø­rende.

  Ver­ken Aare­brot eller Thune er islam­fors­kere. Der­imot er de kom­pe­tente aka­de­mi­kere med brede kunn­ska­per. Men i til­legg har altså Thune arbei­det med Midt­østen (sær­lig Irak) i lang tid. Dette gjør nok at han har noe bedre greie på islam enn Aare­brot.

  Hva er så sann­he­ten om islam og seku­la­ri­se­ring? Tja, den er ganske mang­fol­dig. I alle fall er den fak­tiske situa­sjo­nen for fler­tal­let av ver­dens mus­li­mer at de lever i sta­ter som blir mer og mer seku­lære i prak­sis, selv om det mang­ler mye på en erkjen­nelse (teo­re­tisk og filo­so­fisk) av denne rea­li­te­ten.

  Fak­tisk har de fleste mus­limske hers­kere gjen­nom his­to­rien vært mer seku­lære enn reli­giøse, ganske enkelt fordi dette er en dyd av nød­ven­dig­het. Prak­tisk stats- og sam­funns­sty­ring har all­tid kre­vet plan­leg­ging og beslut­nin­ger på et grunn­lag som er lite reli­giøst. Den his­to­riske utvik­lin­gen for­ster­ker dette. Den enk­leste måten å se dette på, er å se på de offent­lige bud­sjet­tene i diverse mus­limske land: en sta­dig mindre andel går til reli­giøse for­mål, sta­dig mer går til klart seku­lære til­tak – veier, helse, løn­nin­ger, utdan­ning, mili­tær­ve­sen osv., osv. Dette gjel­der også i samfunn/stater som hev­der ikke å ha noen annen lov enn sha­ria (som Saudi Ara­bia).

  Dette inne­bæ­rer ikke at mus­limske land er 100 % seku­lære – ingen sam­funn er det. Men det seku­lære rom­met vokser. I til­legg er hel­ler ikke reli­giø­si­te­ten økende, men sta­bil i for­hold til tid­li­gere gene­ra­sjo­ner. Sam­ti­dig skjer det også end­rin­ger innad i reli­gio­nene, også islam, som gir reli­gio­nene en mindre total(itær) plass i folks liv. For eksem­pel over­lates sta­dig mer av vir­ke­lig­hets­for­kla­rin­gen til viten­ska­pen. Reli­gio­nene abdi­se­rer med andre ord svært sen­trale områ­der de har hatt full kon­troll på tid­li­gere.

  Altså er det grunn til å peke på at Aare­brots utta­lel­ser ikke er sær­lig pre­sise. (Om det var det Thune gjorde, vet jeg ikke, har ikke fått lest alt i denne saken).

  Ellers strek­ker Mox­nes sine tolk­nin­ger av denne uenig­he­ten mel­lom Aare­brot og Thune vel langt, ganske uten noe grunn­lag. Men slik gjør man gjerne når man «vet» hva som er rik­tig. Ikke så nøye med doku­men­ta­sjon og logikk da.

  Lars Gule

 • Per A

  Det samme kan for­res­ten sies om res­ten av Nupi – som under Jan Ege­land har mis­tet enhver pre­ten­sjon om å være tverr­po­li­tisk.”

  NUPI har aldri vært “tverr­po­li­tisk.”
  NUPI ble på 1950-tal­let opp­ret­tet av en gruppe omkring John San­ness for å være et uten­riks­po­li­tisk utred­nings­or­gan for Arbei­der­par­tiet. NUPI har der­for, sam­men med et bredt utvalg av til­sva­rende insti­tu­sjo­ner på andre fag­om­rå­der, all­tid inn­gått i “den parti­bæ­rende Sta­ten,” som har levert aktu­elt råma­te­riale til utfor­ming og under­støt­telse av Arbei­der­par­ti­ets poli­tikk på alle områ­der.

 • Gom­bert

  Pro­fes­sor Aare­brot gjen­tar dess­verre en del myter, som dess­verre er i ferd med å få sta­tus som sanne. Han skri­ver f.eks. at “de islamske lær­doms­ste­dene [bevarte] store deler av den euro­pe­iske antikke kul­tu­ren gjen­nom de såkalte mørke århund­rer. Mens Europa lå i dvale, over­vin­tret deler av den euro­pe­iske kul­tu­ren på ara­bisk jord…”

  Denne myten ble senest til­bake­vist i Rod­ney Starks utmer­kede bok “God’s Bat­ta­lions: The Case for the Crusades” (2009). Den antikke kul­tur­ar­ven inter­es­serte ikke mus­li­mene. Det var de kristne “dhim­mi­ene” som tok vare på den – bl.a. nes­t­o­ria­nerne i Syria: “Nes­t­o­rian Chris­ti­ans in Syria and elsewhere […] acqui­red a repu­ta­tion with the Arabs for being excel­lent accoun­tants, architects, ast­ro­lo­gers, ban­kers, doc­tors, mer­chants, phi­lo­so­phers, scien­tists, scri­bes and teachers. In fact, prior to the ninth cen­tury, nearly all the learned scholars in the [Isla­mic areas] were Nes­t­o­rian Chris­ti­ans.”

  I Starks bok er det sær­lig én obser­va­sjon som gjør et for­mi­da­belt inn­trykk: “Following the Mus­lim con­quest of Egypt, the rest of North Africa, and Spain, the wheel dis­appea­red from the whole area!” Mus­li­mene fore­trakk ese­let, kame­len og hes­ten frem­for hju­let!

  Stark nev­ner en rekke andre områ­der: trans­port, mili­tær­tek­no­logi, jord­bruk osv. På alle disse områ­dene var den kristne del av ver­den langt mer nyska­pende enn den islamske.

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  Mor­somt dette, at man må være islam­fors­ker for å si noe rik­tig om islam. Det er ellers ikke en linje som har vært fulgt på Document.no. Altså blir det ganske tøvete å bruke mot Thune at han ikke er islam­fors­ker på et nett­sted som Document.no., skri­ver Gule.

  Gule ope­re­rer her med en sør­ge­lig dår­lig kon­stru­ert strå­mann: det er ingen i docu­ments redak­sjon – og hel­ler ikke Mox­nes – som påstår at man må være islam­fors­ker for “si noe rik­tig om islam”. Sna­rere tvert i mot, og det er nok også Gule klar over – sær­lig siden han ikke sjel­den til­bake­vi­ser oss leg­folks skri­ve­rier med sin egen inn­sikt (og nei – det er over­hode ikke ment som noe neg­a­tivt i for­hold til Gules virk­som­het, men ingen i docu­ments redak­sjon har påstått eller utgitt seg for å være islam­eks­per­ter, noe Gule da også regel­mes­sig påpe­ker at vi ikke er – utfra sin egen viten om islam).

  Men det er da hel­ler ikke poen­get i Mox­nes artik­kel. Poen­get er omvendt av hva Gule skri­ver: det er Thune som bru­ker det mot Aare­brot. Thune ber Aare­brot bli ved sin lest, da Aare­brots “fag­felt ikke er poli­tikk i Midt­østen”. Res­ten av Thunes artik­kel hand­ler imid­ler­tid om islams rolle, hvil­ket jo ikke er Thunes fag­felt hel­ler – noe Mox­nes beti­me­lig påpe­ker.

  Akku­rat en sånn dag på job­ben må Aare­brot anta­ge­lig ha hatt for et par uker siden da Aften­pos­tens Hal­vor Tjønn tok kon­takt for et inter­vju om «islam har mer kon­flikt­stoff i seg enn andre reli­gio­ner». Selve inn­hol­det i Tjønns artik­kel i Aften­pos­ten 28. februar skal jeg la ligge. Poen­get er sna­rere Aare­brots egen ana­lyse av den mus­limske ver­den, for her blir det raskt klart som solen at hans fag­felt er euro­pe­isk poli­tikk, ikke Midt­østen, og at selv Aare­brot gjør seg best ved sin lest.

  Myter.

  Aare­brots utgangs­punkt er kon­struk­tivt nok. Han mener at norsk islam­de­batt dri­ves frem av for mange menin­ger og for lite kunn­skap. Og det er sik­kert mange enige med ham i. Så set­ter altså Aare­brot i gang med å spre sine kunn­ska­per, men i ste­det blir vi ser­vert tre myter, på rekke og rad.” 

  Klas­sisk til­felle av the pot cal­led the kettle black mao. Hvis det er Thunes opp­fat­ning at man bør holde seg til sitt fag­felt, så kunne han med for­del begynne med seg selv.

  Der­som Gules inn­legg skyl­des at han ikke har lest Thune sitt, så er jeg gjerne behjel­pe­lig med å over­sende det på e-post.

  Mvh,
  Nina 

 • Ante­Bergan

  Apro­pos Lars sin påstand om at de mus­limske sam­funn blir sta­dig mer seku­lære.

  Ja, jeg har sett det hev­det flere ste­der, blant annet sist nå i for­bin­delse med VGs opp­slag om hvor trangt og kvinne­fiendt­lig det er i pakis­tanske miljø i Norge. Da er det stem­mer som sier at det er mer luft for kvin­ner i Pakis­tan enn her i vår hoved­stad. Ste­det hvor man går i fis­tel fordi et kvinne­men­neske ikke fikk hoppe først – uof­fi­si­elt sett. Para­dok­salt? You bet!

  Jeg hus­ker fra serien til Noman Mubashir fra da han reiste rundt i opp­rin­nel­ses­lan­det. I en scene befin­ner han seg på cricket-match med 20 000 gale pak­si­stanske ten­årings­jen­ter til stede. Det kom­plett ufor­ståe­lige for sånne som meg var at var ikke en hijab å se langt øyet rakk. 

  Det kan virke som at ting går rett vei, om enn sakte, i flere mus­limske land (heia Bush for at du kas­tet Sad­dam), mens det går i feil vei her på ber­get. Ja, for her blir det da sta­dig tet­tere av hija­ber. Selv på nes­ten-babyer. Og i Sve­rige dis­ku­te­rer de i all seriø­si­tet om man skal tole­rere hel­dek­kende telt på omsorgs­ar­bei­dere.

  Ver­den er i sann­het et variert sted. 

 • folke­fiende

  Eg trur ein må ansjå stri­den i det stat­lege fel­tet mel­lom reli­giøse (her­under ulike til­nær­min­gar) og seku­lære kref­ter i (la meg også ta eksem­pe­let) Pakis­tan som utslag av spen­nin­gar som har vore der sidan byr­jinga, gitt star­ten på sta­ten som basert på reli­giøs identitet(Exodus) og sam­ti­dig dens uttalte seku­lære ver­diar; i Pakis­tan frå star­ten uttalt som eit ønske der ‘mus­limar’ og ‘hin­duar’ skulle bli “redun­dant” som poli­tiske kate­go­riar, i det ein skulle nå ein bor­gar­leg (nasjo­nal) iden­ti­tet som citizens,dvs. “emman­si­pa­sjon” ala reform-jøde­do­men i Tysk­land.

  Men desse uttalte seku­lære ver­di­ane endra seg grad­vis frå 1950–70-talet, der reto­rik­ken vart meir islamsk (kal­lar den dette pga nær­heit til stat). Nokre har påstått at denne pro­ses­sen mid­ler­ti­dig vart semen­tert under Zia-ul-Haq, dess­verre vis­snok støtta av ves­ten.

  M.a.o ei spen­ning som har ligge der og har prega sta­ten frå star­ten av, og pen­de­len svin­gar – ikkje all­tid ein­ty­dig hel­ler. Pro­ble­met vert for­størra av at Pakis­tan er eit ‘mili­tocracy’, der det mili­tære, ofte berre frak­sjo­nar av det, har nørt opp under begge sen­ti­menta til ulike tider etter eigen-inter­esse. Hel­ler ikkje i “fai­led sta­tes” kan ein sjå vekk i frå makt og insti­tu­sjo­nar med omsyn til sub­jek­ti­vi­tets-pro­duk­sjon.

 • grace

  Den mest åpne repor­ta­sje jeg noen gang har sett på nrk1 (lør­dags­ma­ga­si­net). Jeg så bare slut­ten, det star­tet visst med Malmø.
  Der­et­ter var fokus på jøde­tra­kas­se­ring i Norge. 
  Slad­det jødisk far for­talte for­fer­de­lige “hverdags“historier.
  Der­et­ter fra norsk skole. Ingen lærere stod åpent frem, – av frykt for repre­sa­lier fra ele­ver!
  Men det de sa, var som sak­set fra docu­ment. Bare mye verre. Sita­ter fra utta­lel­ser fra mus­limsk ung­dom. Rein­spikka anti­se­mit­tisme. Og INGEN pro­te­ster i klasse­si­tua­sjo­nene.
  Ordene “mus­limsk ung­dom” ble gjen­tatt mange gan­ger.
  Også klipp fra pale­stinsk barne-tv ble kjapt vist, og visse parabol“behengte” blok­ker.
  Og Sul­tan fra IRN, som “ikke kunne si noe om omfan­get”. Men at det selv­sagt var uak­sep­ta­belt.

 • Frost­bitt

  Ja, grace, vi var fak­tisk vitne til en liten revo­lu­sjon nå i kveld. Det som mang­let, var at jour­na­lis­ten sa til Shoaib Sul­tan at “men det med jødene står jo i Kora­nen.”
  Men la oss ikke for­vente alt på en gang. Det kom­mer kan­skje senere?

 • Donald

  Frost­bitt: Thank you!m Det var akku­rat slik jeg skulle sagt det sjøl! You read my mind from an ear­lier com­ment:) Great minds think alike, isn’t that what they say?

  Mvh
  Donald

 • S.A. Høst­mark

  Jeg gråt fak­tisk en skvett i kveld. Dette er fak­tisk for jæv­lig. Hvor langt skal stats­bæ­rende par­tier som Høyre og Arbei­der­par­tiet la dette gå? Har de lest Straffe­lo­ven av 1902. Hvor­for lar Stor­ber­get og Hal­vor­sen dette bare seile.

  Arnulv Øver­lands ord fra “den røde fane”, (“Du må ikke sove…”) blir bare mer og mer aktu­ell, For hver jøede som for­la­ter Nor­den blir vi fat­ti­gere.

  Ett nytt herre­folk, his­to­risk aliert e med nazis­tene migre­rer.

  Og norske lærere og norske jøder opp­trer med ano­ny­mi­tet! Er det Støre, Stor­ber­get eller Hal­vor­sen de er redde for? Ikke det?