Nytt

Frigitte dokumenter bekrefter at Labour-regjeringen åpnet for masseinnvandring til Storbritannia til tross for at de visste at velgerne ikke ønsket en slik politikk. I de offisielle dokumentene kommer det frem at regjeringen mente at opposisjon mot masseinnvandring skyldtes rasisme, og oppfordret ministre til å forsøke å endre folkets holdninger.

Dokumentene bekrefter også at Labour var klar over at masseinnvandringen ville føre til økt kriminalitet, noe den daværende Labour-regjeringen valgte å skjule for offentligheten:

The thinking on immigration among Labour leaders was set down in 2000 in a document prepared for the Cabinet Office and the Home Office, but the key passages were suppressed before it was published.

The paper was finally disclosed under freedom of information rules yesterday. It showed that ministers were advised that only the ill-educated and those who had never met a migrant were opposed to immigration.

They were also told that large-scale immigration would bring increases in crime, but they concealed these concerns from the public.

Sections of the paper, which underpinned Labour policies that admitted between two and three million immigrants to Britain in less than a decade, have already been made public.

These have showed that Labour aimed to use immigration not only for economic reasons but also to change the social make-up of the country.

Fuller details released yesterday showed that Tony Blair’s ministers opened the doors to mass migration in knowledge of public opposition and with the view that those who disagreed with them were racists.

Labours rasisme-beskyldninger mot motstandere av partiets innvandringspolitikk har imidlertid blitt droppet etterhvert som det har blitt klart at deres tidligere kjernevelgere har begynt å stemme på det høyreekstreme British National Party (BNP) i frustrasjon over mangelen på arbeidsplasser og presset på offentlige institusjoner.

‘More and more evidence is now emerging to show that they deliberately planned a big jump in immigration for their own political purposes.

‘Now they are trying to rewrite history to pretend those decisions never happened. Their conduct over all of this has been a complete disgrace.’

Sir Andrew Green of the Migrationwatch pressure group said: ‘This report confirms that ministers deliberately rode roughshod over public opinion in adopting a policy of mass immigration.

‘They concealed their real intentions in the hope that they would benefit from the immigrant vote without losing their working class supporters. They are now paying the price.’

But Border and Immigration Minister Phil Woolas said: ‘This report confirms there was no open door policy on migration.

‘It makes quite clear that migration is not a substitute for Government policies on skills, education and training of British citizens, which the Government has invested in over the past decade.’

David Cameron promised yesterday to limit immigration to tens of thousands a year, a level last seen in the 1990s.

I følge tall fra det britiske innenriksministeriet ble det utstedt hele 2 britiske pass i minuttet i 2009, da rekordhøye 203.865 innvandrere fikk statsborgerskap i landet. Det er en økning på 58 prosent i forhold til 2008, da 190.000 fikk britisk statsborgerskap. I alt har 1,5 millioner innvandrere fått britisk statsborgerskap siden Labour kom til makten i 1997.

Til sammenligning var det bare 37.010 innvandrere som fikk innvilget britisk statsborgerskap i 1997.

Daily Mail: Secret Labour plan to increase immigration for social reasons dismissed public’s opposition as ‘racist’

Melanie Phillips: The secret plot to destroy Britain’s identity

Litt om omfanget av Labours innvandringspolitikk fra 1997 til i dag:

I 2008 viste offisielle tall at det ankom fler enn 860 innvandrere til Storbritannia hver dag. To tredjedeler kommer fra land utenfor EU, og tallene inkluderer ikke illegale innvandrere. Landet får 3 nye statsborgere i minuttet.

Rekordmange 605.000 innvandrere bosatte seg i Storbritannia i 2007, og økte landets befolkning til 60.975.000 – en økning på nesten 2 millioner mennesker på 6 år. Innvandringsraten på 605.000 årlig – det dobbelte antall siden regjeringspartiet Labour kom til makten – betyr at gjennomsnittlig 1.650 innvandrere bosetter seg i landet hver dag. Det er pr. i dag 6.3 millioner mennesker i Storbritannia som er født utenlands. Det er godt over 10 prosent av befolkningen, og 1.1 million flere enn i 2004. Polske arbeidere teller for nesten 1/3 av økningen.

Litt over 400.000 briter forlot Storbritannia i 2007, noe som etterlater en nettoinnvandring på mer enn 200.000 mennesker.

Statistikker fra ONS (Det nasjonale statistikkbyrået, som ble gjort uavhengig i 2008 etter gjentatte beskyldninger om at regjeringen fusket med tall i forbindelse med innvandringspolitikken – en påstand som for øvrig har vist seg å være korrekt) viser at 1.197.650 innvandrere har blitt innvilget statsborgerskap siden 1997. 3,7 millioner arbeidere er i dag født utenlands, mot 1,9 millioner i 1997. Innvandrerbefolkningen i Storbritannia har økt med tilnærmet 2,4 millioner siden Labour-regjeringen kom til makten, og samtidig har 715 000 briter forlatt landet.

I desember 2008 kunngjorde regjeringen at den aktet å innføre tiltak for å holde befolkningen i Storbritannia under 70 millioner. England er allerede blitt det tettest befolkede landet i Europa. Imidlertid avslørte nasjonalstatistiker Karen Dunnell hvilke dramatiske endringer i britisk innvandringspolitikk som i såfall må til, og la til at regjeringens fremtidsscenario ikke er særlig realistisk:

For skal regjeringen klare å nå sitt uttalte mål, må nettoinnvandringen reduseres med hele 80 prosent årlig – fra nåværende 237.000 til 50.000 i året.

Og i følge regjeringsoppnevnte eksperter vil innvandrernes stigende fødselsrater snart bli hovedpådriver for Storbritannias raskt økende befolkningsvekst. I de seneste årene har innvandring vært den største faktoren for økt vekst i den britiske befolkningen, og med millioner av nyankomne innvandrere som stifter familie øker fødselsratene sterkt. I 2009 offentliggjorde for øvrig ONS tall som viste at den muslimske befolkningen i Storbritannia øker 10 ganger raskere enn resten av befolkningsgruppene i samfunnet. Den muslimske andelen av befolkningen har økt med mer enn 500.000 mennesker på bare 4 år, fra 1.870.000 i 2004 til 2.422.000 i 2008. På samme tid falt antallet kristne med mer enn 2 millioner.

Ifølge ONS kan innvandreres fødselsrater bli hovedårsak til befolkningsveksten og således overstige selve innvandringen allerede til neste år. Nesten en fjerdedel av alle spedbarn i Storbritannia er nå født av immigranter. I London alene er tallet 54 prosent, og i noen forsteder opptil 75 prosent. Utenlandskfødte kvinner har en fødselsrate på 2.54, mot britiskfødte kvinners 1.79. I henhold til tall fra Londons myndigheter, vil generasjonen som begynner i barnehager høsten 2009 i London og omegn bli den første i britisk historie der ikke-hvite er i majoritet.

– Dette dreier seg ikke om mangfold eller kosmopolitikk lenger, dette er en omfattende demografisk endring usett i britisk historie, og et utopisk eksperiment like radikalt og skjødesløst som kommunismen, skriver Ed West i The Telegraph.

Dersom Storbritannia skal kunne møte følgene av den nåværende innvandringen, vil landet måtte bygge et nytt hus hvert sjette minutt, dag og natt, syv dager uken de neste 20 årene. I følge parlamentsmedlem for regjeringspartiet Labour og tidligere minister Frank Field vil dagens innvandring utgjøre 70 prosent av befolkningsveksten de neste 20 årene; en befolkningsvekst som utgjør 7 ganger den nåværende befolkningen i Birmingham.

Innenriks har så mange som 4,5 millioner briter flyttet fra London og områdene i sør-øst de siste 10 årene Labour har sittet med makten – på flukt fra overbefolkning og kriminalitet i jakten på bedre livskvalitet. Alene tallet fra London utgjør 2,4 millioner mennesker. Mange er familier som har brukt overskuddet fra hussalg til å slå seg ned i Vest-England.

Tall fra regjeringens egen undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken i 2008, viser at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en 7 års periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU. Landet bruker svært store summer i året på tolketjenester i en allerede hardt belastet offentlig sektor. Alene politiet bruker 220 millioner kroner i året på tolketjenester bare for utenlandske (ikke-statsborgere) kriminelle, mens NHS samlet bruker 500 millioner kroner i året.

En studie fra den britiske regjeringen i 2008, har vist at 29 prosent av hvite briter mener de er ofre for rasefordommer, og at ansatte i Storbritannias offentlige tjenester diskriminerer dem til fordel for andre etniske grupper. 7 prosent hvite briter mener at de har blitt forbigått ved forfremmelser på grunn av hudfargen deres, hvilket er en økning fra 3 prosent siden 2003. Studien viste også at andre etniske grupper som lever i Storbritannia føler seg mer knyttet til landet enn innfødte hvite briter.

En offisiell rapport fra Den britiske Kommisjonen for integrasjon og samhørighet advarte i 2008 om at etniske spenninger som en følge av bølgen av immigranter kan utarte til vold i flere lokalsamfunn i Storbritannia. Kommisjonen peker på at de siste årenes enorme innvandring har ført til så stor usikkerhet i mange lokalsamfunn at det har forårsaket spenninger i befolkningen. Utfordringen lokalsamfunnene står overfor kaller derfor på oppmerksomhet og nytenkning. Etter tiår med multikulturalisme anbefaler kommisjonen i stedet å blant annet stanse offentlig bistand til grupper som henvender seg til mennesker av en spesiell religion, nasjonalitet eller etnisitet.

En undersøkelse utført av britiske myndigheters Likhets- og Menneskerettighetskommisjon (Equalities and Human Rights Commission) viste i 2009 at 6 av 10 briter mener at religion, ikke rase, er den mest splittende samfunnsfaktoren i dagens Storbritannia.