Storbritannias nasjonale statistikkbyrå (ONS) melder at befolkningen vil øke med 10 millioner frem til 2029. Innvandring og innvandrernes fødselsrater vil utgjøre to tredjedeler av befolkningsveksten.

I følge ONS bosetter rundt 180.000 [av litt over en halv million ankomne i året] innvandrere seg i Storbritannia årlig, hvilket betyr at den britiske befolkningen vil øke med 425.000 mennesker – tilsvarende en by på størrelse med Bristol – hvert år fremover:

The surge in immigration will mean that the population of the UK will increase by 10million to hit 70million by 2029 – the fastest rise in at least a century.

Every year 425,000 more people will be living in the UK, the equivalent of a city the size of Bristol.

When the immigrant baby boom is taken into account, migration will account for two thirds of population growth, the figures predicted.

And Guy Goodwin, ONS director of population statistics, said the vast bulk of the population increase would be in England.

Mr Goodwin said: ‘If the projection is realised, England will have the population of England, Wales, Scotland and Northern Ireland combined.’

I 2008 viste tall at England allerede er det tettest befolkede landet i Europa.

Befolkningsveksten fra 60 til 70 millioner vil for øvrig ta mindre enn halvparten av tiden det tok å komme fra 50 til 60 millioner mellom 1948 og 2005. Det tok 50 år før befolkningen økte fra 40 til 50 millioner mellom 1898 og 1948.

Skygge-immigrasjonsmininster Damian Green kommenterer tallene, og sier at de viser hvor ansvarsløs Labours innenriksminister Alan Johnson var da han i juli uttalte at «han ikke lå våken om natten og bekymret seg om en befolkning på 70 millioner».

‘The failure of Labour to control immigration has left us in this difficult position.

‘A Conservative Government would introduce a limit on the numbers allowed to come here to work, as well as other measures to fight illegal immigration.’

Statisticians are now going back through their records to see if the rate of increase is the fastest since records began.

Across the UK the total will hit 71.6 million in 2033 from just over 61 million now. Of those 60.7 million will be living in England.

A small fall in immigration means the population will hit the 70 million mark one year later than previously thought.

Immigration Minister Phil Woolas pointed to this slight slowdown as evidence the Government’s points-based system was starting to bite.

‘Today’s projections show that population growth is starting to slow down, the impacts of the radical reforms we have made to the immigration system over the last two years are working,’ he said.

‘Last year saw a 44 per cent fall in net migration and we expect that fall to be sustained and reflected in future projections.

‘Our new flexible points based system is giving us greater control on those coming to work or study from outside Europe, ensuring that only those that Britain needs can come.’

Northern Ireland’s population is set to rise to 2 million from 1.8 million now.

Wales will see a 10 per cent increase in its population, from three to 3.3 million.

Scotland’s will go up to 5.5 million from 5.2 now, a smaller increase in part due to lower life expectancy among Scots.

Daily Mail: Immigration to drive up Britain’s population to 70 million within 20 years

Litt om omfanget av Labours innvandringspolitikk fra 1997 til i dag:

I 2008 viste offisielle tall at det ankom fler enn 860 innvandrere til Storbritannia hver dag. To tredjedeler kommer fra land utenfor EU, og tallene inkluderer ikke illegale innvandrere. Landet får 3 nye statsborgere i minuttet.

Rekordmange 605.000 innvandrere bosatte seg i Storbritannia i 2007, og økte landets befolkning til 60.975.000 – en økning på nesten 2 millioner mennesker på 6 år. Innvandringsraten på 605.000 årlig – det dobbelte antall siden regjeringspartiet Labour kom til makten – betyr at gjennomsnittlig 1.650 innvandrere bosetter seg i landet hver dag. Det er pr. i dag 6.3 millioner mennesker i Storbritannia som er født utenlands. Det er godt over 10 prosent av befolkningen, og 1.1 million flere enn i 2004. Polske arbeidere teller for nesten 1/3 av økningen.

Litt over 400.000 briter forlot Storbritannia i 2007, noe som etterlater en nettoinnvandring på mer enn 200.000 mennesker.

Statistikker fra ONS (Det nasjonale statistikkbyrået, som ble gjort uavhengig i 2008 etter gjentatte beskyldninger om at regjeringen fusket med tall i forbindelse med innvandringspolitikken – en påstand som for øvrig har vist seg å være korrekt) viser at 1.197.650 innvandrere har blitt innvilget statsborgerskap siden 1997. 3,7 millioner arbeidere er i dag født utenlands, mot 1,9 millioner i 1997. Innvandrerbefolkningen i Storbritannia har økt med tilnærmet 2,4 millioner siden Labour-regjeringen kom til makten, og samtidig har 715 000 briter forlatt landet.

I desember 2008 kunngjorde regjeringen at den aktet å innføre tiltak for å holde befolkningen i Storbritannia under 70 millioner. England er allerede blitt det tettest befolkede landet i Europa. Imidlertid avslørte nasjonalstatistiker Karen Dunnell hvilke dramatiske endringer i britisk innvandringspolitikk som i såfall må til, og la til at regjeringens fremtidsscenario ikke er særlig realistisk:

For skal regjeringen klare å nå sitt uttalte mål, må nettoinnvandringen reduseres med hele 80 prosent årlig – fra nåværende 237.000 til 50.000 i året.

Og i følge regjeringsoppnevnte eksperter vil innvandrernes stigende fødselsrater snart bli hovedpådriver for Storbritannias raskt økende befolkningsvekst. I de seneste årene har innvandring vært den største faktoren for økt vekst i den britiske befolkningen, og med millioner av nyankomne innvandrere som stifter familie øker fødselsratene sterkt. I 2009 offentliggjorde for øvrig ONS tall som viste at den muslimske befolkningen i Storbritannia øker 10 ganger raskere enn resten av befolkningsgruppene i samfunnet. Den muslimske andelen av befolkningen har økt med mer enn 500.000 mennesker på bare 4 år, fra 1.870.000 i 2004 til 2.422.000 i 2008. På samme tid falt antallet kristne med mer enn 2 millioner.

Ifølge ONS kan innvandreres fødselsrater bli hovedårsak til befolkningsveksten og således overstige selve innvandringen allerede til neste år. Nesten en fjerdedel av alle spedbarn i Storbritannia er nå født av immigranter. I London alene er tallet 54 prosent, og i noen forsteder opptil 75 prosent. Utenlandskfødte kvinner har en fødselsrate på 2.54, mot britiskfødte kvinners 1.79. I henhold til tall fra Londons myndigheter, vil generasjonen som begynner i barnehager høsten 2009 i London og omegn bli den første i britisk historie der ikke-hvite er i majoritet.

– Dette dreier seg ikke om mangfold eller kosmopolitikk lenger, dette er en omfattende demografisk endring usett i britisk historie, og et utopisk eksperiment like radikalt og skjødesløst som kommunismen, skriver Ed West i The Telegraph.

Dersom Storbritannia skal kunne møte følgene av den nåværende innvandringen, vil landet måtte bygge et nytt hus hvert sjette minutt, dag og natt, syv dager uken de neste 20 årene. I følge parlamentsmedlem for regjeringspartiet Labour og tidligere minister Frank Field vil dagens innvandring utgjøre 70 prosent av befolkningsveksten de neste 20 årene; en befolkningsvekst som utgjør 7 ganger den nåværende befolkningen i Birmingham.

Innenriks har så mange som 4,5 millioner briter flyttet fra London og områdene i sør-øst de siste 10 årene Labour har sittet med makten – på flukt fra overbefolkning og kriminalitet i jakten på bedre livskvalitet. Alene tallet fra London utgjør 2,4 millioner mennesker. Mange er familier som har brukt overskuddet fra hussalg til å slå seg ned i Vest-England.

Tall fra regjeringens egen undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken i 2008, viser at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en 7 års-periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU. Landet bruker svært store summer i året på tolketjenester i en allerede hardt belastet offentlig sektor. Alene politiet bruker 220 millioner kroner i året på tolketjenester bare for utenlandske (ikke-statsborgere) kriminelle, mens NHS (den nasjonale helsetjenesten) samlet bruker 500 millioner kroner i året.

En studie fra den britiske regjeringen i 2008 viste at 29 prosent av hvite briter mener de er ofre for rasefordommer, og at ansatte i Storbritannias offentlige tjenester diskriminerer dem til fordel for andre etniske grupper. 7 prosent hvite briter mener at de har blitt forbigått ved forfremmelser på grunn av hudfargen deres, hvilket er en økning fra 3 prosent siden 2003. Studien viste også at andre etniske grupper som lever i Storbritannia føler seg mer knyttet til landet enn innfødte hvite briter.

En offisiell rapport fra Den britiske Kommisjonen for integrasjon og samhørighet advarte i 2008 om at etniske spenninger som en følge av bølgen av immigranter kan utarte til vold i flere lokalsamfunn i Storbritannia. Kommisjonen peker på at de siste årenes enorme innvandring har ført til så stor usikkerhet i mange lokalsamfunn at det har forårsaket spenninger i befolkningen. Utfordringen lokalsamfunnene står overfor kaller derfor på oppmerksomhet og nytenkning. Etter tiår med multikulturalisme anbefaler kommisjonen i stedet å blant annet stanse offentlig bistand til grupper som henvender seg til mennesker av en spesiell religion, nasjonalitet eller etnisitet.

En undersøkelse utført av britiske myndigheters Likhets- og Menneskerettighetskommisjon (Equalities and Human Rights Commission) viste i 2009 at 6 av 10 briter mener at religion, ikke rase, er den mest splittende samfunnsfaktoren i dagens Storbritannia.

I august 2009 rapporterte ONS at Storbritannia nå opplever den største babyboomen siden 1973, og utenlandsfødte mødre står for 56 prosent av økningen i fødsler. Befolkningen i Storbritannia økte med 400.000 til 61.4 millioner bare i 2008, og siden 2001 har befolkningen økt med over 2 millioner.

Fjorårets økning i antall fødsler er den største enkeltårsaken til befolkningsveksten i Storbritannia. Det vil si at for første gang på ti år har «naturlig vekst» – forskjellen mellom antall fødsler og dødsfall – overtatt for nettoinnvandring som den største pådriveren av befolkningsveksten. Det vil si at Storbritannias befolkning nå øker med 0.7 prosent hvert år, noe som er en dobling av befolkningens vekstrate i 1990-årene og en tredobling av vekstraten i 80-årene.

Separate statistikker fra ONS viser også at nettoinnvandringen i 2008 sank med 44 prosent til 118.000 – den laveste raten siden 2004, da EU utvidet seg til å omfatte de øst-europeiske landene. Fallet skyldes hovedsakelig en 50 prosents økning i antallet øst-europeere som reiser hjem. Totalt har antall mennesker som forlater Storbritannia økt med 24 prosent.

Antallet som ankommer Storbritannia holder seg imidlertid stabilt på litt over en halv million mennesker i året.