Av Roy Vega (Trond­heim)

Han kom ikke helt til sine egne, slik han kan­skje for­ven­tet, Har­vard-pro­fes­sor Step­hen Walt, fre­dag 9. okto­ber. Semi­nar-rek­ken om Pale­stina og Midt­østen som nå kjø­res på NTNU, og som mildt sagt/skrevet er sterkt kri­ti­sert for poli­tisk slags­ide, ble imid­ler­tid pre­get av en rekke kri­tiske spørs­mål som sna­rere tip­pet stem­nin­gen i isra­elsk favør. Og som for en stund fak­tisk gav anstrøk av gjen­vun­net poli­tisk balanse på Drag­voll.

Den cele­bre gjes­ten Step­hen Walt har skre­vet en sterkt kri­tisk bok om Isra­els (les: jødisk) lobby i USA, sam­men med en annen Israel-kri­ti­ker, John J. Mears­hei­mer (nylig gjest på NUPI). Slik den poli­tiske agenda for tiden er plas­sert ved uni­ver­si­te­tet i Trond­heim, kva­li­fi­serte dette – boken The Israel Lobby – natur­lig­vis til gjeste­fore­les­ning i NTNUs famøse semi­nar­rekke. Hvor intet mindre enn samt­lige invi­terte fore­drags­hol­dere dette semes­te­ret er kjente Israel-kri­ti­kere og mest bare det. Men, skulle det vise seg, – pub­li­kum, også kalt folket, blir fak­tisk sta­dig mer i utakt med det som kom­mer fra podiet med enøyde gjeste­fore­le­sere og det en med litt fan­tasi dess­verre må anta er far­get og slad­det av regi­sø­rer ved uni­ver­si­te­tet.

Men Step­hen Walt, som er så ensi­dig og spek­ket med poli­tisk reto­rikk om Isra­els uhyr­lig­he­ter at hans lobby­fo­kus tid­lig ble kalt “a nasty piece of work”, selv av den minst like venstre­ra­di­kale Benny Mor­ris i New Repub­lic – alle­rede i opp­lø­pet i 2006. Klu Klux Klan-leder David Duke har i sin begeist­ring uttrykt føl­gende om Walts bok, på vegne av seg selv: “Den uttrykte alle hoved­po­eng jeg har uttrykt.” Holo­caust-benek­te­ren Mark Weber applau­derte også Walts bok.

ANNONSE

Utvi­dede og lett revi­derte utga­ver av samme skri­velse om Isra­els lobby har ikke dem­pet kri­tik­ken. Noe uven­tet ble Step­hen Walt nem­lig møtt med en hel serie kri­tiske spørs­mål i audi­to­riet på NTNU, hvor det bl.a. ble pekt på dif­fuse grense­lin­jer mel­lom pro­fes­so­rens util­slørte dob­belt­rol­ler som poli­tisk akti­vist og viten­skaps­mann. I sin noe eien­dom­me­lige viten­ska­pe­lig­het og his­to­rikk for­trengte pro­fes­sor Walt bl.a. kri­gene i 1948, 1956, 1967, 1970 (utmat­tel­ses­kri­gen Egypt – Israel) og 1973, i og mot et Israel som er på stør­relse med Sør-Trøn­de­lag fylke – uten olje­brøn­ner, men altså med en lobby som vi nå må anta arbei­der med å få Obama-admi­ni­stra­sjo­nen til å begrense mulig­he­ten for varme atom­ra­ket­ter i Iran. Der­som dette opp­le­ves som en ned­tur for kom­mis­ærene ved våre uni­ver­si­te­ter er det nød­ven­dig­vis ikke Israel og jødene det er noe galt med, hele tiden. Det kan være tak­høy­den ved våre uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler det er noe galt med.

Irans ufre­de­lige raket­ter kan for alt vi (ikke) vet lande både i Israel og i Europa alle­rede før Obama får Nobels Freds­pris i Oslo. Men pres­se­rende atom­bombe-pro­ble­mer hører ikke hjemme i Step­hen Walts viten­ska­pe­lige ver­den, og vi sav­ner det også i norske, aka­de­miske land­skap hvor vest­lige atom­vå­pen – og aldri dem helt inn til norske­gren­sen på Kola-halv­øya – lett blir vel­dig far­lige. Siden alt er USAs og Isra­els skyld, og nå selv­sagt den isra­elske lob­byen i USA, byr det ikke på pro­ble­mer å overse isla­mis­tiske ter­ror­an­grep mot land som Tysk­land, Skott­land, Spa­nia, Stor­bri­tan­nia, Saudi-Ara­bia og Jor­dan. Mens vi lik­som bare ven­ter på deto­na­sjo­nene mel­lom barne­vog­ner og lune kafeer i Køben­havn og mens vi ven­ter på utde­lin­gen av Nobels Freds­pris i Oslo, bør vi sam­men med Step­hen Walt kan­skje reflek­tere mer over mulig­he­ten av en ter­ror som ikke bare skyl­des USA, Israel og jødene. – Altså sånn for balan­sens skyld. Kan­skje skyl­des ter­ro­ren også at den gjen­nom tidene er tota­li­tære kref­ters mest syn­lige, poli­tiske uttrykk­s­for­mer? Kref­ter som uav­la­te­lig opp­le­ver jødisk eksis­tens som pro­vo­se­rende, enten jødene befin­ner seg i Russ­land, Europa, Israel eller i form av en sterk lobby i USA. Det er først når vi intel­lek­tua­li­se­rer dette per­spek­ti­vet inn i en tåke det begyn­ner å bli vir­ke­lig far­lig. Da ser vi ikke Pol Pot, Hit­ler, Sta­lin, Mao, Hamas, Hez­bol­lah og den bek­svarte røy­sla rundt Vla­di­mir Putin før det er for sent. Og så smel­ler det, igjen. 

Om utval­get av gjeste­fore­le­sere viser at tak­høy­den på NTNU for tiden er kje­de­lig lav, kom det fak­tisk til en hel rekke kri­tiske spørs­mål til Step­hen Walt, fra stu­den­ter og besø­kende som slett ikke viste seg enspo­ret. Nei, han fikk nok slett ikke følel­sen av å ha kom­met til sine egne, den hånd­pluk­kede Israel-kri­tiske pro­fes­sor. Neste fore­drag på NTNU er 9. novem­ber. Da er pro­fes­sor Moshe Zuck­er­mann fra Israel invi­tert til nytt semi­nar. Tro­lig fordi han i sin aka­de­miske vis­dom har kom­met frem til det ori­gi­nale stand­punkt at anti-semit­tis­men skyl­des Israel og Isra­els poli­tikk.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Bal­t­hazar Weera­set­hakul

  Var selv på fore­dra­get.

  Den hat­kam­pan­jen som har fore­gått mot Walt er en trist affære. Det van­lige anti-semitt-stem­pelet er selv­sagt truk­ket frem, og uten­for døra sto det to damer (vet ikke hvor de kom fra, MIFF?) og delte ut en blekke som er pro­pa­ganda på Vigrid-nivå. “SJEKK HVEM SOM HAR STØTTET ARTIKKELEN DERES A!” snakk om lav­mål. Som resul­tat gikk de første ti minut­tene av fore­dra­get på at Walt la ut om hvor­for han ikke var anti-semitt, at “The Israel Lobby” ikke betyr det samme som “The Jewish Lobby” osv, osv.

  Jeg har noen større pro­ble­mer med Walts og Mears­hei­mers teori, omtrent det samme som Chomsky skri­ver her: http://www.chomsky.info/articles/20060328.htm (Jeg er full­sten­dig klar over at Chomsky er blant de mest for­hatte men­nes­kene her inne), men det er alli­ke­vel trist at man­nen ikke skal kunne holde fore­dra­get sitt uten hat­kam­pan­jer og rein use­riø­si­tet.

  Like trist er det van­vit­tig ensi­dige spek­te­ret av menin­ger som kom­mer frem i denne fore­drags­rekka da lista, som det helt kor­rekt har blitt påpekt, er tenden­siøs noe så til de gra­der.

 • Ror­schach

  Bal­t­hazar

  Du skri­ver om en “hat­kam­panje” og “pro­pa­ganda på Vigrid-nivå”. Nå var jeg ikke til stede selv så jeg er vil­lig til å tro at du har rett – gitt at du kan frem­legge mer fakta. På hvil­ken måte kom “hat­kam­pan­jen” til uttrykk? 

  Det er bare to aviser i Norge som har rap­por­tert om Bin Ladens “bok­klubb” – Vårt Land her http://www.vl.no/samfunn/article4629304.ece
  og Ny Tid her http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20091009/pa-osamas-bokliste/.

  Begge har et edrue­lig for­hold til saken. Det som er opp­sikts­vek­kende er vel hel­ler at res­ten av Akers­gata har greid å unngå å rap­por­tere om dette. 

  Hvis vi ser på hvor­dan vi Nord­menn hånd­te­rer kri­tikk fra Isra­elsk hold, eller til­og­med bare mis­tan­ken om at slik kri­tikk eksis­te­rer, så har vi ett eksem­pel her: 

  I høst sto Hilde Hen­rik­sen Waage frem og påstod at kref­ter på Isra­elsk høyre­side bedrev “noe lig­nende en sverte­kam­panje” mot Norge. Waages eneste bevis for denne “sverte­kam­pan­jen” var en feil­ak­tig artik­kel i Jeru­sa­lem Post (av Maya Spitzer)som også ble truk­ket til­bake etter at fei­lene var påvist. Haviv Ret­tig Gur, jour­na­lis­ten som fulgte opp saken etter at Spit­zer ble tatt av den, har skre­vet om sine erfa­rin­ger med norsk jour­na­lis­tikk her: http://cgis.jpost.com/Blogs/rettig/entry/the_mad_dishonest_raving_about

  At en respek­tert fors­ker som Waage kan stå frem og komme med en slik anklage om “sverte­kam­panje” uten bevis er påfal­lende. At en sam­let norsk opi­nion kan aksep­tere en slik anklage uten å kreve bevis, er for­stem­mende.

  Når vi inn­ser at Norske aviser mel­lom juli 2008 og juli 2009 skrev mer om Israel enn de gjorde om Afgha­ni­stan (hvor vi er i krig og ikke tel­ler fient­lige døds­fall, i mot­set­ning til hva vi kre­ver at Israel gjør), så blir det direkte komisk. 

  Israel er det eneste lan­det Norge har et “anstrengt” for­hold til. Saudi Ara­bia, Kina og Russ­land kom­mer vi der­imot rik­tig godt over­ens med. 

  Snille Bal­t­hazar, kan du gjøre rede for “hat­kam­pan­jen” du så, og gi oss detal­jene på den Vigrid-aktige pro­pa­gan­daen som ble utdelt.

  Med venn­lig hil­sen

 • Bal­t­hazar Weera­set­hakul

  Først og fremst vil jeg ha meg fra­bedt fra­ser som “Snille Bal­t­hazar”. Fore­slår jeg at du hol­der deg unna herske­tek­nik­ken, da blir det mye enk­lere å ta deg seriøst.

  Hat­kam­pan­jen mot Walt og Mears­hei­mer har vært rime­lig klar siden “The Israel Lobby and U.S. For­eign Policy” ble pub­li­sert. Mar­tin Indyk skri­ver at «… I do believe that this piece raises a lot of itself to the level of anti-Semi­tism …»; Eliot Engel D: «the same old anti-Seme­tic and anti-Zionest dri­vel … dis­honest so-cal­led intel­lec­tuals are entit­led to their stu­pi­dity [but it is] the right of the rest of us to expose them for being the anti-Semi­tes they are»; Eliot A. Cohen: «It is merely, and unfor­gi­vable, bigo­try». Der­showitz tar den som van­lig enda ett hakk len­ger: «every para­graph vir­tually is copied from a neo-Nazi Web site, from a radi­cal Isla­mic Web site, from David Duke’s Web site». Dette gadd han selv­sagt aldri kom­men­tere i etter­tid.

  Blekka som ble delt ut uten­for audi­to­riet er gitt ut av «Stand­Wit­hUs» (http://www.standwithus.com/). Den inne­hol­der tre hoved­på­stan­der, at «The Israel Lobby»: «Fails to Meet Aca­de­mic Stan­dards»; «Includes Factual Errors»; og «Car­ries Anti-Seme­tic Over­to­nes». På for­si­den påstås det også at teorien deres har «… inn­uen­does about a Jewish con­spi­racy in the U.S.». Sist­nevnte er ren og skjær løgn, da (som nevnt) Walt flere gan­ger pre­si­serte at hans «The Israel Lobby» ikke hadde noe med «The Ame­ri­can Jews» å gjøre. Et fler­tall av ame­ri­kanske jøder hadde menin­ger i sterk kon­trast til lob­by­ens, og hans defi­ni­sjon av lob­byen inklu­derte også «Neo-cons» og «Chris­tian Zio­nists». Jeg tror ikke antall gan­ger han pre­si­serte dette kan tel­les på to hen­der, og har blek­kas for­fat­tere lest boka er det nes­ten utro­lig at de har over­sett all plas­sen som bru­kes på å pre­si­sere dette, der også.

  Videre: «“Stand­Wit­hUs” has pre­pared the following book­let to help you coun­ter the mis­in­for­ma­tion» – Så føl­ger en side med «some impor­tant reviews» hvor man har tatt ett sitat fra diverse anmel­del­ser og limt det inn, og «points and coun­ter­points». Dette er greit. Det er, ikke over­ras­kende, et lek­si­ko­n­ek­sem­pel på ten­diøs klipp/lim (iro­nisk nok det mye av kri­tik­ken mot boka går på), men sånn er det all­tid med slike blek­ker, uan­sett hvem som gir det ut. Det mer pro­ble­ma­tiske, i typisk hat­kam­panje-stil kom­mer på nest siste side: «Walt and Mearsheimer’s book has dis­tur­bing simi­la­ri­ties to the __Protocols of the Elders of Zion__, an anti-Seme­tic for­gery about Jews plot­ting to take over and rule the world, and Dis­tur­bing simi­la­ri­ties to Henry Ford’s anti-Seme­tic book, The Inter­na­tio­nal Jew [1920]» (SWU sin under­stre­king, ikke min). Her føl­ger nevnte opp­skrift, ta sita­ter helt ut av sin kon­tekst. Under «Jews Con­trol Debate» får man nes­ten inn­trykk av at blekka er en eneste stor spøk, for her site­rer de «“One of the Lobby’s most power­ful weapons [is] the charge of anti-Semi­tism …” against anyone “who cri­ti­cizes Israeli actions or says that pro-Israel groups have sig­ni­fi­cant influ­ence” (pp. 18–19)». Altså: Walt og Mears­hei­mer har anti-semittis­tiske hold­nin­ger fordi de sier at de som kri­ti­se­rer Israel fort blir stemp­let som anti-semitt.

  Seks sider len­ger bak i boka (12) skri­ves det om Protocols of the Elders of Zion «… that well-known anti-Seme­tic for­gery» og på side 146: «… a tsa­rist for­gery that was expo­sed and discredi­ted long ago». 

  Artik­ke­len og boka har møtt mas­siv kri­tikk, meste­par­ten (slik jeg ser det) full­sten­dig beret­ti­get. Jeg er ikke enig i bokas hoved­bud­skap, som jeg alle­rede har sagt, og jeg synes ikke det er posi­tivt at alle bokas svak­he­ter (og direkte feil) kom­mer frem og dis­kredi­te­res. Pro­ble­met er merke­lap­pen anti-semit­tisme som kas­tes rundt i hytt og pine. Det fin­nes mye anti-semit­tisme i ver­den, og jeg til­hø­rer vel mindre­tal­let som tror det igjen er i vekst, men nå er begre­pet nes­ten like menings­løst som «rasisme». SOS-Rasisme er flinke til å sette den merke­lap­pen på omtrent alle som i det hele tatt anty­der en minste skep­sis til dagens inn­vand­rings­po­li­tikk, og sær­lig den mus­limske. Er du uenig i at det er ube­ret­ti­get? Er du uenig i at mot­bø­ren mot Farahs syke­pleier burde kunne klas­si­fi­se­res som en hat­kam­panje? Evt kam­pan­jen mot Trond Vol­den?

 • Roy Vega

  Før pro­fes­sor Step­hen Walt kom midt­veis i sitt fore­drag hadde han brukt opp hele regist­ret av kjente, reto­riske fra­ser mot Israel; gjen­ta­gel­sene er vel­kjente inn til det kjed­som­me­lige. Og dette er ikke en viten­ska­pe­lige utleg­ning, selv om et stats­vi­ten­ska­pe­lig kom­pleks lett blir til poli­tikk i for­mid­lings­per­spek­tiv. Og selv om pro­fes­so­ren fak­tisk kom­mer fra Har­vard Uni­ver­sity med sin reklame. 

  Step­hen Walt og hans for­fat­ter­kol­lega John Mears­hei­mer – som nylig ble tatt i mot som en konge på Norsk Uten­riks­po­li­tisk insti­tutt (NUPI) – er først og fremst poli­tiske akti­vis­ter, og deres frem­legg må betrak­tes der­et­ter. Når de så gir seg i kast med his­to­rien og poli­tik­ken som om de fort­satt tar det hele rent viten­ska­pe­lig, da blir dette feil modus – ut over alle (og det er mange) fak­tiske feil som fin­nes i boken. 

  Når en mann som er minst like venstre­ra­di­kal som Walt, nem­lig Benny Mor­ris kan skrive føl­gende om Walts bok “The Israel Lobby” – er det grunn til reflek­sjon:

  Mor­ris skri­ver (sitat): “-a trave­sty of the his­tory that I have stu­died and writ­ten”.

  Når dette er nevnt, NTNU kunne utmer­ket godt – fort­satt i fag­lig per­spek­tiv – ha valgt å invi­tere pro­fes­sor Step­hen Walt; men det er ugreit når han inn­går i en vond rekke med kjente, ensi­dige Israel-kri­ti­kere uten nyan­ser og uten så mye og så lite som et dis­ku­sjons­pa­nel.
  Nå sav­ner vi lik­som bare Mads Gil­bert og Erik Fosse, som fort­satt bestemt hev­der de er ute og reiser som kirur­ger. Mer med mik­ro­fo­ner enn skal­pel­ler, og mer med grov poli­tisk pro­pa­ganda enn medi­sin. Det får vi tåle, slik media­bil­det er der ute. Det er først når det hele ram­mes inn i aka­de­mia og gis en viten­ska­pe­lig inn­pak­ning vi kan stille større krav til bud­ska­pene. Alle­rede etter det første og andre fore­dra­get i serien.

  Er det noen som kan se for seg spe­tak­ke­let om en kjede av ihuga Israel-ven­ner hadde blitt invi­tert til å holde for­els­ning på NTNU?

 • leif.ragnar.dille.myopenid.com

  Ror­schach

  Når vi inn­ser at Norske aviser mel­lom juli 2008 og juli 2009 skrev mer om Israel enn de gjorde om Afgha­ni­stan (hvor vi er i krig og ikke tel­ler fient­lige døds­fall, i mot­set­ning til hva vi kre­ver at Israel gjør), så blir det direkte komisk.

  Når vi i til­legg vet at enhver repor­ta­sje fra Israel i norsk presse er neg­a­tive til Israel og lan­dets poli­tikk etc så begyn­ner man vir­ke­lig å tenke sitt.

  Israel er lan­det den norske eli­ten els­ker å hate.

 • thekopp.myopenid.com

  Jeg vet ikke hva Fru Hal­vor­sen sa eller ikke sa, men her er hun blant sine menings­fel­ler under Oslo­inte­fa­daen i jauar. Og vi vet jo hva de står for.

  http://i172.photobucket.com/albums/w1/Asdic_photos/img225x127.jpg

 • Due

  Her har nok BW rett. Anti­se­mit­tisme­an­kla­gene mot W&M og andre fors­kere som befat­ter seg med Midt­østen­kon­flik­ten og rela­terte emner på viten­ska­pe­lig basis, er helt bak mål, og er med på å dis­kredi­tere hele anti­se­mit­tisme­be­gre­pet som sådan, hvil­ket er bekym­rings­ver­dig.

  Noen av de mest rosende omta­lene av W&Ms bok kom fra Israel. Her er to avsnitt fra Daniel Levys omtale i Haa­retz (Levy er bl a tid­li­gere råd­gi­ver for det isra­elske regje­rings­kon­to­ret), som burde virke opp­kla­rende for dem som har inn­bilt seg at W&M er kon­spi­ra­to­riske halv­anti­se­mit­ter.

  Despite the accu­sa­tions, this a not a hate­ful screed. Pain­ful, yes. Pre­ju­diced, no. As the aut­hors close off each pos­sible ave­nue of anti-Semi­tic intent or effect, they come across as tho­rough, not ritua­li­s­tic or tokeni­s­tic. Accor­ding to Walt and Mears­hei­mer, both poli­ti­cal scien­tists, the for­mer at Har­vard, the lat­ter at the Uni­ver­sity of Chi­cago, “the Israel lobby is the anti-the­sis of a cabal or con­spi­racy.” Inte­rest group poli­tics, inclu­ding eth­nic lob­bies, are for them cen­tral to America’s democracy and plu­ra­li­s­tic society “as Ame­ri­can as apple pie.” Mul­tiple loyal­ties are also very Ame­ri­can, and not con­fined to Jews. To spec­i­fi­cally ques­tion the dual loyalty of Israel’s sup­por­ters would be “wrong,” say the aut­hors, as they “have every right to advo­cate their positions.”

  Walt and Mears­hei­mer argue that, far from con­trolling the media, the Israel lobby has to work hard to ensure that its position wins out. Per­haps unex­pec­tedly, the aut­hors even describe them­selves as “pro-Israel,” and declare, “we are not chal­len­ging Israel’s right to exist, or ques­tioning the legi­ti­macy of a Jewish state.” Hardly very radi­cal stuff. Their gripe is with where the lobby, effec­tive as they claim it is, has taken U.S. for­eign policy.

 • Ror­schach

  Bal­t­hazar

  Jeg ber om unn­skyld­ning for mitt ube­vis­ste bruk av herske­tek­nikk. Det er mitt håp at du kan ta meg seriøst på tross av det.

  Ut fra hvor­dan du beskri­ver bro­sjy­ren “Stand­wit­hus” kan jeg for­stå at du mis­li­ker den. Jeg synes frem­de­les ikke den sva­rer til det jeg selv asso­si­e­rer med Vigrid-type pro­pa­ganda, som jeg trodde lå på et mer banalt nivå. Etter­som jeg ikke er kjent med noen av delene skal jeg ta din vur­de­ring til meg. 

  Jeg for­står nå at “hat­kam­pan­jen” du snak­ker om er den som skal ha fore­gått i USA. Denne kjen­ner jeg i liten grad til. Ukri­tisk bruk av beteg­nel­ser som “rasist” etc er selv­føl­ge­lig en uting, uten at det blir en “hat­kam­panje” fordi om du ankla­ger en mann for å være anti-semitt. Hvis argu­men­ta­sjo­nen bak ankla­gen om “anti-semi­tisme” er svak så er det der pro­ble­met lig­ger. Her i Norge mener jeg at det er større pro­blem hvor­dan men­nesker pro­ble­ma­ti­se­rer bru­ken av ordet “anti-semitt” hel­ler enn å dis­ku­tere hand­lin­gene som debat­ten dreier seg om. 

  Boken til Walt og Mears­hei­mer synes jeg egner seg til å for­stå anti-Israel lob­byen in Norge. For å bedømme hvor­vidt boken dek­ker for­hold i USA må en være kjent med US poli­tics – hvil­ket for­svin­nende få nord­menn er. 

  Jeg hadde for­øv­rig en kort e-post utveks­ling med Step­hen Walt hvor jeg gjorde rede for kri­tik­ken mot NTNU semi­na­rene – det var en høf­lig affære hvor ingen av oss kom med ankla­ger om noen ting som helst. 

  Med venn­lig hil­sen
  R

 • Jan Johan­sen

  Israel opp­nådde sin legi­timt på en helt unik måte for over 60 år siden – avstem­ning i FN, mens deres naboer, dik­tau­rer mang­ler noen form for legi­ti­mi­tet etter opp­løs­nin­gen av det Otto­manske Impe­rium.

  Unn­ta­ket er Liba­non, men med store pro­ble­mer for­sø­ker de seg på demo­krati. Det fak­tum at de til­la­ter en pri­vat hær (Hiz­bol­lah) med et for­mål og inn­va­dere Israel, gir Israel full rett å bombe dem til­bake til stein­al­de­ren, ved en hver forn form aggre­sjon. Det samme gjel­der Syria. 

  De pale­stinske myn­dig­he­tene, her­under Hamas fikk en slags legi­ti­mi­tet tak­ket være Israel og Oslo avta­lene. Denne mis­tet Ara­fat, for han holdt ikke et valg etter han ble pre­si­dent. Like­dan mis­tet Hamas denne, når de ikke til­trodde inn­gåtte avta­ler. Men er de arabere/ mus­li­mer er de hevet over all type inter­na­sjo­nal for­fat­nings­rett, de kan bryte alle inter­na­sjo­nale lover, og det er alt Israel sin skyld. Det er et full­verdi demo­krati de skal knekke, hva enn de er vest­lige poli­ti­kere, “presse­folk” eller ”aka­de­mi­kere.”

  Så her dis­ku­te­rer de Israel, det eneste regi­met i regio­nen med rett til å eksis­tere. “Okku­pa­sjo­nen” skyl­des ensi­dig aggre­sjon fra des­po­tiske naboer, som får stor for­stå­else i vest­lige demo­kra­tier. Det sier jo det meste. Israel er i sin fulle rett å bombe sine naboer til­bake til stein­al­der om de fort­set­ter sin aggre­sjon. Pro­ble­met er: FN til­la­ter alkens gang­ster sta­ter med­lem­skap. Kra­vene skulle vært som i EU, og Israel skulle vært det enste med­lem i FN fra regio­nen.

  Ara­ber­lan­dene er “fai­led sta­tes,” Jor­dan og Egypt over­le­ver ved å selge “fred.” Oslje­sta­tene i PG + Libya fun­ge­rer med opp till 80 % impor­tert arbeids­kraft. Og sik­ker­he­ten sør­ger USA og UK for, sikke­rent mot hva? Israel? Nei ara­bere og per­sere.

  Ver­den skulle le av disse ube­hjel­pe­lige kor­rupte regi­mene, i ste­det blir det behand­let som legi­time regi­mer (de har ingen), og de leder arbei­det for men­neske­ret­tig­he­ter i FN. Så pro­ble­met er en kor­rupt ver­den, inklu­dert Norge – ikke Israel. Netanyahu er en hauk, og bør ikke fire en tomme, så svare på all aggre­sjon. En rakett fra Hamas, send 10 i retur. Så send Gil­bert til Hamas for å sende nord­menn rap­port om hvor­dan demo­kra­tiet Israel for­sva­rer sine bor­gere – med stor ære. For om ikke lenge kre­ver mus­li­mer at Norge er deres land, de er godt i gang. Jeg har all sym­pati for det pale­stinske folk, mens deres ulykke er deres eget ”leder­skap,” og det gjel­der 60 mil­lio­ner ara­bere i regio­nen. Den 20 pro­sen­ten ara­bere som bor i Israel nyter alle demo­kra­tiske ret­tig­he­ter, i en full­kom­ment legi­tim stat.

  Tenk Norge er i Afgha­ni­stan for vår sik­ker­het, mens Israel er omgitt av tali­ba­nere, og vi har poli­ti­kere, “presse­folk” og “aka­de­mi­kere” som belæ­rer dem om at de ikke for­svare seg godt. En kan bare ha for­akt for slikt kor­rupt pakk.

 • Roy Vega

  Ror­schach, i dis­ku­sjo­nens hete er det fris­tende å bruke kraft­ut­trykk. Dette er sta­dig en utford­ring. Bare det å sitte i sam­fulle 50 minut­ter og høre på en utleg­ning fra pro­fes­sor Step­han Walt om Midt­østen og det for­gjet­tede Pale­stina uten å gråte eller skrike er en stor prø­velse, men­nes­ke­lig sett. Og hva så når du ende­lig kom­mer til orde, ende­lig har et lite forum? Tryk­ket inn­ven­dig er så opp­la­det og stort at de fleste av oss lett utstø­ter rene eks­tre­mi­te­ter selv! Og så er vi like langt og like kort som mot­par­ten vi kri­ti­se­rer.
  Tenk om noen hadde gitt meg eller deg en TV2-mik­ro­fon bare i to minut­ter under en av de hef­tige nyhets­sen­din­gene fra Gaza med Mads Gil­bert og Erik Fosse i hoved­rol­len? Det eneste vi tro­lig ville ha utstøtt er – et avlangt vræl. Når du ikke (eller aldri) er på hoved­sce­nen fordi du kon­se­kvent er poli­tisk ukor­rektmå du tid­vis rope høyt for å bli hørt, men det er helt sam­ti­dig eks­tremt vik­tig at vi leg­ger bånd på oss og ikke ram­ler utpå som eks­tre­mis­ter. Til det er utford­rin­gene for mange og store. 

  Når et uni­ver­si­tet trek­ker i gang en så enspo­ret fore­drags­rekke om det kom­plekse Midt­østen som det NTNU har lagt opp til i høst, da er det lov å gi lyd. Men er ikke denne lyden sak­lig, er man kom­met like langt (eller egent­lig – kort) som NTNU dette semes­te­ret, altså omtrent ikke av flek­ken. Her må det med andre ord bety­de­lig selv­di­si­plin til. Dess­uten gjel­der det å ha stemme og energi igjen til Hilde Hen­rik­sen Waage og Nils Buten­schøn kom­mer i audi­to­riet med meget­si­gende mine og si det samme som Step­hen Walt har sagt, bare med andre ord­stil­lin­ger. I dette kvasi­vi­ten­ska­pe­lige per­spek­ti­vet er nem­lig abso­lutt alt feil med Israel. Når NATOs jagere dæl­jer til i afghanske lands­byer er det ingen som får vite antall døde. Kri­gen i Ser­bia var lik­som også litt grei. Men når Israel bru­ker nøy­ak­tig samme opp­legg, samme ruti­ner, men med enda bedre tek­no­lo­gisk pre­si­sjon – da er kri­gen direkte umen­nes­ke­lig. Ja, folke­fi­ent­lig. Norske pres­ter og gene­ra­ler står med peke­fin­ge­ren i været, bak Mads Gil­bert og Erik Fosse, på geledd. Kan­skje mest fordi det er jøder som for­sva­rer seg? Dette er en stu­die verd, men det stu­diet får du ikke på NTNU; i alle fall ikke dette semes­te­ret.

  Det var en kort epoke i euro­pe­isk his­to­rie de (jødene) ikke gjorde det, – altså for­svarte seg. Mens fred­som­me­lige bor­gere satt og så på Hit­ler hver dag siden 1933 og fikk sitt 9. april i 1940 som en kjempe­over­ras­kelse, langs Karl Johans gate. Ja, som en stor majes­tets­for­nær­melse! Komme tram­pende her på jern­hæ­ler, med horn­mu­sikk. I dette fre­de­lige lan­det.

  Men suser en av de 5000 raket­tene fra Gaza (siden områ­det ble “selv­sten­dig” i Oslos ånd i 2005) over hodet på deg, da skal du være lyn­rask og holde igjen ørene og øynene. Og åpne dem igjen når kirur­gene Mads Gil­bert og Erik Fosse for­tel­ler deg hva som egent­lig skjedde. Hver dag. Og de som så måtte mar­sjere på Karl Johan i neste runde gid­der neppe å slepe med seg trom­pe­ter og basu­ner. Men det er kan­skje også hele for­skjel­len, i møte med den tota­li­tære ånd. 

 • Jan Hår­stad

  @Roy Vega: takk for en rekke fine inn­legg her på docu­ment.
  Her bare et ord om den selek­tive moral som du er opp­tatt av i oven­stå­ende artik­kel.
  For gamle SV-ere av pro­fes­sor Hans Ebbings type er det frem­de­les et traume idag at SVs elite,Erik Solheim/kristin Halvorsen-fraksjonen,brøt lands­styre­ved­tak og parti­pro­gram samt partisjelen,ved nett­opp å gå inn for 77 dagers bom­bing av Ser­bia med 38 000 air­sor­ties.
  Den gang ble det brukt depleted uran i ammu­ni­sjo­nen som fak­tisk den dag idag med­fø­rer at det fødes mis­dan­nede barn i Ser­bia. Den gan­gen var det ingen i parti­ei­er­ska­pet i SV som i aller minste grad inter­es­serte seg for å telle døde sivile enn si ana­ly­sere etter­virk­nin­gene på miljø og gen­etikk for folket i de bombete områ­dene. Det har hel­ler ikke skjedd senere.

  Når så Afgha­ni­stan­kri­gen star­tet ble jo også
  SV med på ferden,om enn med mye bizarr reto­rikk om å kjempe for fred og forsoning,etc holde seg i ukri­gerske zoner,etc natur­lig­vis bare et røyteppe som dekke over at SV-par­la­men­ta­ri­kerne var med når det gjaldt vik­tige avste­mi­nin­ger i Stor­tin­get.
  SV-top­pene har aldri noen gang dre­vet med fin­tel­ling og niti­dige under­sø­kel­ser av antall sårede og drepte sivile,verken i Afgha­ni­stan eller Pakis­tan eller Ser­bia.

  Det kun når det gjel­der ISRAEL at disse SV-lederne kom­mer på bane med enorm aktivisme.SV er på gata rundt flaggbrenning,rundt stein­kas­ting mot den isra­elske ambassaden,rundt aka­de­misk boikott,rundt øko­no­misk boikott,rundt Hat-Israel-seminar,aktivisme i Fel­les­ut­val­get for Palestina,etc
  Det eneste punkt hvor man kan si at SVerne vir­ke­lig er på høyt akti­vi­tets­nivå utenom­par­la­men­ta­risk er i krig mot Israel.
  Akku­rat de samme SVerne er også de aller ivrigste dyr­kere av glo­ba­list og krigs­herre Obama med “mus­lim belief.”

  De ordene vi van­lig­vis anven­der i norsk offi­si­ell debatt stem­mer over­ho­det ikke len­ger med noen rea­li­tet. Vi er inne i en orwellsk fase som kre­ver at begreps­bru­ken må opp til kri­tisk revur­de­ring. SV-eli­ten har gått fra pasi­fisme og “tredje vei” til å bli krig­på­dri­vere med høy utvik­let selek­tiv moral.

 • Skol­o­pen­der

  Jan Johan­sen:
  … Israel opp­nådde sin legi­timt på en helt unik måte for over 60 år siden – avstem­ning i FN …”

  Du er vel­dig nær ved å gjenta den gamle myten om at “det var FN som opp­ret­tet sta­ten Israel.”

  For pre­si­sjo­nens skyld bør vi huske på at Israel ble gjen­opp­ret­tet (jf. pream­be­len i Folke­for­bun­dets ved­tak av 1922) den 14. mai 1948 av valgte repre­sen­tan­ter for det jødiske folk, i med­hold av folke­su­ve­re­ni­tets­prin­sip­pet. Denne hen­del­sen til­sva­rer ganske nøy­ak­tig den som skjedde på Eids­vold den 17. mai 1814, hvor den uav­hen­gige sta­ten Norge ble for­melt gjen­opp­ret­tet gjen­nom grunn­lovs­ved­ta­ket. Disse to sta­te­nes legi­ti­mi­tet er for så vidt iden­tisk lik!

  Det som skjedde 29. novem­ber 1947 i FN var en avstem­ning over et for­slag for Hoved­for­sam­lin­gen om å gå inn for en deling av det res­te­rende man­dat­om­rå­det i Pale­stina i et ara­bisk og et jødisk land­om­råde. Fordi alle ara­ber­sta­tene og Stor­bri­tan­nia, som har veto­rett i Sik­ker­hets­rå­det, stemte imot og avviste for­sla­get, fikk det ingen behand­ling i Sik­ker­hets­rå­det som kunne ha gjort det bin­dende.

  Det er imid­ler­tid vik­tig å merke seg at FN ikke har man­dat til å opp­rette sta­ter. FN deler hel­ler ikke ut “legi­ti­mi­tet” til sta­ter. FN kan aner­kjenne sta­ters eksis­tens gjen­nom f.eks. å invi­tere til med­lems­skap, men sta­te­nes folke­retts­lig legi­time eksis­tens­be­ret­ti­gelse ska­pes ikke i FN

  Sta­ters og nasjo­ners ret­tig­he­ter kan begrun­nes og “legi­ti­me­res” gjen­nom inter­na­sjo­nale avta­ler, slik som det skjedde både for den ara­biske og den jødiske nasjons ved­kom­mende i San Remo og i Folke­for­bun­det i opp­gjø­ret etter Den første ver­dens­krig. Denne for­men for folke­retts­lig hjem­mel til å pro­kla­mere Israel og ara­ber­sta­tene hadde både jødene og ara­berne der­fra, men det er verd å merke seg at mens Israel ble for­melt opp­ret­tet på demo­kra­tisk vis av valgte repre­sen­tan­ter, slik det er nor­malt blant sivi­li­serte nasjo­ner, ble alle ara­ber­sta­tene desig­net og pro­kla­mert og i lang tid styrt med hjelp fra koloni­mak­ter, uten noen nevne­ver­dig form for demo­kra­tisk legi­ti­me­ring på for­hånd.

  Noen rett til å bombe noen til­bake til stein­al­de­ren eksis­te­rer ikke for noen. Ret­ten til selv­for­svar er sik­ret i FN-pak­ten.

 • Roy Vega

  Jan, takk; det SV har som ikke du og jeg har – er media­tekke og et uhor­ve­lig antall inn­vidde for­el­sere på jour­na­list­høy­sko­lene og på uni­ver­si­te­tene; hva som er høna og hva som er egget er ikke lett å se i denne orwellske trom­mel som moser sam­men goeb­belske fra­ser og offi­si­ell kor­rekt­het inn­til svim­mel­het og depre­sjo­ner. Bare avløst av ald­rende AKP´ere, som for­lengst til­hø­rer det samme malende aris­to­kra­tiet i Aka­de­mia. For ikke å snakke om media, med NRK og Norsk Tele­gram­byrå i gra­vi­ta­sjons­fel­tet. Trykk på en knapp og 95% av norske redak­sjo­ner for­mid­ler bud­ska­pet – og fra­sene – videre. Trykk på en knapp og Mads Gil­bert og Erik Fosse kom­mer set­tende i stu­dio-til-stu­dio-sko­ene sine. Tid­li­gere var det Pol Pots for­tref­fe­lig­het, nå er det Ara­fat og etter­flge­ren, den hamasiske regje­ring som skal hol­des levende.

  Intet nytt under solen. Mer enn 400 kokende atom­re­ak­to­rer på Kola, mange av dme tett inn til norske­gren­sen, er aka­de­misk uve­sent­lig i den til­pas­sede norske hver­dag. Det er også mulige atom­ra­ket­ter i land som Iran og raket­ter med sen­neps­gass og kje­miske strids­ho­der for­øv­rig i Syria. 
  Hvor mange lik som lig­ger klist­ret uten­for lands­byer i Afgha­ni­stan er hem­me­lig, og egent­lig dri­vende like­gyl­dig, så lenge en kan telle døde og ska­dede pale­stina-ara­bere som har blitt til skjold og dek­ning i Hamasia – for andre gre­ner av den tota­li­tære fami­lie i Midt­østen. Etter 8000 raket­ter mot isra­elsk sivil­be­byg­gelse siden 1992.

  Nå er det fire gan­ger (!) så mange Hez­bol­lah-raket­ter i det sør­lige Liba­non som før den isra­elske aksjo­nen mot Hez­bol­lah i Liba­non i 2006, og etter en serie på tre FN-reso­lu­sjo­ner (den siste res. 1701) synes Hez­bol­lah å være en del av freds­be­ve­gel­sen etter norsk mal. Etter Oslo-malen, hvor para­dig­met er lagt som en stor grå stein. Intet nytt under solen. Det er slett ikke bare SV som dan­ser sol­dan­sen foran Barak Oba­mas noble pris. Gjett to gan­ger om det er Midt­østen som er tema over bor­dene i Oslo når Obama kom­mer. Utvid Hamasia til Jeru­sa­lem, Bet­le­hem og Hebron så kom­mer den antatt him­melske ver­dens­fre­den sve­vende med Thor­bjørn Jag­land og Kåre Wil­loch sit­tende med stramme slips­knu­ter på den første skyen, hvor him­mel og hel­vete pre­sum­tivt er for­ent over den norske fre­den. Så blo­det spru­ter, igjen og igjen.

 • Roy Vega

  Jan, takk; det SV har som ikke du og jeg har – er media­tekke og et uhor­ve­lig antall inn­vidde for­el­sere på jour­na­list­høy­sko­lene og på uni­ver­si­te­tene; hva som er høna og hva som er egget er ikke lett å se i denne orwellske trom­mel som moser sam­men goeb­belske fra­ser og offi­si­ell kor­rekt­het inn­til svim­mel­het og depre­sjo­ner. Bare avløst av ald­rende AKP´ere, som for­lengst til­hø­rer det samme malende aris­to­kra­tiet i Aka­de­mia. For ikke å snakke om media, med NRK og Norsk Tele­gram­byrå i gra­vi­ta­sjons­fel­tet. Trykk på en knapp og 95% av norske redak­sjo­ner for­mid­ler bud­ska­pet – og fra­sene – videre. Trykk på en knapp og Mads Gil­bert og Erik Fosse kom­mer set­tende i stu­dio-til-stu­dio-sko­ene sine. Tid­li­gere var det Pol Pots for­tref­fe­lig­het, nå er det Ara­fat og etter­flge­ren, den hamasiske regje­ring som skal hol­des levende.

  Intet nytt under solen. Mer enn 400 kokende atom­re­ak­to­rer på Kola, mange av dme tett inn til norske­gren­sen, er aka­de­misk uve­sent­lig i den til­pas­sede norske hver­dag. Det er også mulige atom­ra­ket­ter i land som Iran og raket­ter med sen­neps­gass og kje­miske strids­ho­der for­øv­rig i Syria. 
  Hvor mange lik som lig­ger klist­ret uten­for lands­byer i Afgha­ni­stan er hem­me­lig, og egent­lig dri­vende like­gyl­dig, så lenge en kan telle døde og ska­dede pale­stina-ara­bere som har blitt til skjold og dek­ning i Hamasia – for andre gre­ner av den tota­li­tære fami­lie i Midt­østen. Etter 8000 raket­ter mot isra­elsk sivil­be­byg­gelse siden 1992.

  Nå er det fire gan­ger (!) så mange Hez­bol­lah-raket­ter i det sør­lige Liba­non som før den isra­elske aksjo­nen mot Hez­bol­lah i Liba­non i 2006, og etter en serie på tre FN-reso­lu­sjo­ner (den siste res. 1701) synes Hez­bol­lah å være en del av freds­be­ve­gel­sen etter norsk mal. Etter Oslo-malen, hvor para­dig­met er lagt som en stor grå stein. Intet nytt under solen. Det er slett ikke bare SV som dan­ser sol­dan­sen foran Barak Oba­mas noble pris. Gjett to gan­ger om det er Midt­østen som er tema over bor­dene i Oslo når Obama kom­mer. Utvid Hamasia til Jeru­sa­lem, Bet­le­hem og Hebron så kom­mer den antatt him­melske ver­dens­fre­den sve­vende med Thor­bjørn Jag­land og Kåre Wil­loch sit­tende med stramme slips­knu­ter på den første skyen, hvor him­mel og hel­vete pre­sum­tivt er for­ent over den norske fre­den. Så blo­det spru­ter, igjen og igjen.

 • Ror­schach

  Roy Vega, jeg sekun­de­rer Hår­stad – takk for glim­rende utført jobb! Jeg var vel­dig spent på å høre om Walt-fore­dra­get.

  Ved­rø­rende din andre post så skri­ver jeg under! Hadde jeg fått en mik­ro­fon i fje­set ved­rø­rende Gil­bert så hadde jeg nok begynt å gråte, den norske debat­ten om Midt­østen (Israel) er et sor­gens kapit­tel. Ikke tje­ner den noe til hel­ler, det er ikke som om Norge drar noen for­del av at Pale­stina-lob­byen har fått til et anti­pa­tisk for­hold til Israel.

  Men vi har Document.no og det er bra:)

 • Jan Hår­stad

  @Litt om krigs­sce­na­riet. Det fin­nes vel idag knapt noen dis­sens om at Midt­østen går svan­ger med en av sine aller største kri­ger noen sinne.
  Det som debat­te­res er ikke Om det blir krig, men hvor­dan den vil for­løpe og hvem som gjør hva.

  Her er det så mange temaer og ta opp, som også gjø­res på en frem­ra­gende måte av mange på docu­ment – snart Nor­ges hoved­or­gan? – så jeg skal bare inn­skrenke meg til det lille jeg har på hjer­tet utfra dagens nyhe­ter.

  Israel har i mange år holdt store mili­tær­øvel­ser sam­men med Tyr­kia og skulle også del­tatt 12–23 okto­ber i Ana­to­lian Eagle Exer­cise.
  Dette har Tyr­kia avvist da piloter/fly fra Israel skal ha del­tatt i angrep på Hamas.

  Om noen hus­ker Prima­k­ov­linja i Moskva: Russ­land må finne seg alli­anse­part­nere i Midt­østen såsom Iran og Syria. Alt tyder fak­tisk på at Tyr­kia er iferd med å bevege seg ut av Nato-sonen og legge seg på aksen Syria-Iran-Russ­land og fore­tar i den anled­ning en grad­vis isla­mi­se­ring av Tyr­kia.
  Det som er verdt å erindre er at under det tyr­kiske Otto­ma­ner­kali­fa­tet som opp­løs­tes 1924,var Palestina/Jerusalem nav­net på en otto­mansk provins,riktignok under regio­nalt for­myn­der­skap av Damas­kus.
  Alle rap­por­ter i de siste årene går ut på at egyp­tiske Mus­lim Brot­her­hood og Hamas,som er den pale­stinske grenen,har utvik­let dype rela­sjo­ner med Tyr­kia.

  Hvor­for jeg tja­ser med dette er fordi at skulle Tyr­kia defi­ni­tivt havne i Iran-Syria-Hiz­bal­lah-Hamas blokken,ville Israel være ille ute. Tyr­kia har en av ver­dens aller største armeer og ladet opp med våpen fra nett­opp USA og Israel. Så selv om Tyr­kia idag ikke aktivt og åpent del­tar på Iran-Syria side, er det mye de kan gjøre av mili­tær støtte og sko­le­ring; Tyr­kia er inn­for­stått med Nato-våpensystemene,f.eks

  Det andre inter­es­sante er at USA og Israel hol­der rakett-syn­kro­ni­se­rings­øvel­ser i Negev i peri­oden 12–16 okto­ber.
  Israel byg­ger nå tre rakett­sys­te­mer for for­svar: Arrow 2 for Irans tungskyts,Davis Sling for mel­lom­stort skyts som Hiz­bal­lah har og Iron Dome mot Gaza-raket­ter av en rekke­vidde på rundt 40 km. 
  Øvel­sen hand­ler da om å koor­di­nere disse med ame­ri­kanske sys­te­mer som heter Thad,Aegis,PAC-3.

  De iranske gene­ra­lene har øvd seg på denne kri­gen i flere år alle­rede og deres gene­ra­ler blir bare større og større i kjef­ten:
  “Should Israel take any action against Iran,we will eli­mi­nate Israel from the scene of the Uni­verse” (Ash­tiani)
  Det ville være topp­mål av stu­pi­di­tet å tro at ikke Iran-blok­ken har store over­ras­kel­ser på lager. Det snakkes så mye at Iran skal lage atom­bom­ber, men om de nå alle­rede har kjøpt noen fra ven­nene i Nord­Korea?

  Helt åpen­bart er det slik at en stor fløy av det stra­te­giske etab­lis­se­men­tet i USA ser det sånn at med de store pla­nene for EurA­sia og Grea­ter Middle East, har Israel gått over fra å være en posi­tiv asset til å være en neg­a­tiv torn som bare sabo­te­rer pro­sjek­tene.
  Denne fløyen er best repre­sen­tert med Bre­zin­ski som uttalte at såfremt Israel fløy over Iraks luft­rom på vei til Iran med bomber,så burde US-Air­force skyte dem ned. Det er grunn til å tro at denne tenk­nin­gen også fin­nes i mil­jøet rundt mus­lim Obama, men at han enn så lenge må støtte Israel av innen­riks­po­li­tiske grun­ner.

  Oppi stein­røysa Norge er det mange i det poli­tiske etab­lis­se­men­tet som syns det er strå­lende om den islamske sta­ten Tyr­kia blir med i EU. Frank­rike har sogar ikledt Eif­fel­tår­net tyr­kiske nasjo­nal­sym­bo­ler. san­ne­lig: det er mye å glede seg over her i ver­den.

 • bencruachan.myopenid.com

  Jeg har nevnt dette før i en annen tråd, men jeg fin­ner grunn til å minne om det igjen: Jeg reg­ner ikke makt for å være noe neg­a­tivt i seg selv. Men på den betin­gel­sen at det er balanse i mak­ten. Det er først når makt­ba­lan­sen for­ryk­kes at mak­ten blir far­lig.

 • Aesop

  @svangerskap

  I en artik­kel om at rus­serne hjel­per Iran å bygge atom­bombe, pub­li­sert i Sun­day Times, sier tid­li­gere vise­for­svars­mi­nis­ter Eph­raim Sneh, at tiden ren­ner ut for FNs for­søk på å stoppe Irans atom­pro­gram.

  – Hvis ingen kneb­lende sank­sjo­ner har kom­met på bor­det før jul, vil Israel angripe. Hvis vi står alene, så vil vi gjøre det alene, sier han og sik­ter til USAs ikke len­ger så Isra­elvenn­lige poli­tikk.

  http://www.nettavisen.no/nyheter/article2727501.ece

 • Roy Vega

  Russ­lands pågå­ende, vold­somme opp­trap­ping i Tar­tus i Syria, som et pre­lu­die til det ikke ube­skjedne utlø­pet av leie­av­ta­len for Svarte­havs­flå­ten på Krim­halv­øya (Ukraina) i 2017, er enda en vik­tig pro­blem­stil­ling norske medie­kon­su­men­ter er for­skå­net for. Dette vil for­skyve makt­ba­lan­sen i regio­nen radi­kalt, iso­lert sett.

  His­to­rik­ken knyt­tet til rus­ser­nes spill i Tyr­kia er av en så hef­tig karak­ter at vi bare ut fra ren maga­fø­lelse kan gjette oss til at lan­det snart vil bli desta­bi­li­sert gjen­nom isla­mis­tiske aksjo­ner som får høy­eks­plo­sivt påfyll kyst­veien og ellers via Nord-Syria, a la fyr­ver­ke­riet selv­mords­bom­berne i Irak får fra samme avsen­der. I et Syria hvor rus­serne igjen er inne på en rekke nivå.

  I Iran har rus­siske inge­ni­ø­rer arbei­det flit­tig, i en raskt vok­sende koloni av råd­gi­vere. Man ivrer for Irans atom­pro­gram. Til­fel­dig­vis hava­re­rer igjen Sør-Jemen rundt den straste­giske hav­nen Aden i til­syne­la­tende – isla­mis­tisk kaos. Akku­rat det samme skjer i utvalgte områ­der av Afrika. Kao­set har også nådd Soma­lia, men ikke mer enn at hundre­vis av sjø­pi­ra­ter til enhver tid for­sø­ker å kapre for­trinns­vis vest­lige han­dels­skip. Kao­set er på full fart inn i stra­te­giske Sudan og grad­vis mer i Kenya. Slike kaos er her­rene i Kreml flinke til å utnytte på sikt, i det dris­tige rus­siske his­to­ri­kere (som fak­tisk enda lever) kal­ler et revo­lu­sjons-impe­ria­lis­tisk para­digme i vond arv fra Sta­lin.

  Moskva frem­met sine inter­es­ser i Nas­ser Egypt, og fikk raskt gitt impul­ser til å korke igjen Suez­ka­na­len i 1956. 

  Russ­land er helt tabu i norsk sik­ker­hets­po­li­tikk, og du vil ikke finne en pen­sum­bok på noen av våre uni­ver­si­te­ter som eksem­pel­vis foku­se­rer rus­sisk enga­sje­ment i Midt­østen. Dette er nem­lig poli­tisk ukor­rekt mate­riale som norske stu­den­ter skal for­skå­nes for.

 • Aesop

  To gan­ger de siste 200 årene har Eng­land vært med på å hindre grekerne/tyrkerne å ta til­bake Kon­stan­ti­no­pel.

  Det første var da rus­siske styr­ker ryk­ket ned gjen­nom Bal­kan, ikke minst tak­ket være dyk­tige fin­ner, men der den bri­tiske marine grep inn og sik­ret tyr­kisk kon­troll over stre­dene.

  Det neste var etter første ver­dens­krig, der de alli­erte angi­ve­lig ga våpen til tyr­kerne og til og med ga ordre om at ski­pene ikke måtte å ta opp flyk­tende gre­kere fra Izmir. 

  Så, under den kalde kri­gen, som dreide seg om å stagge Russ­land, så var tyr­kerne, ira­nerne, kine­serne, japa­nerne og andre grup­per som gren­set mot rus­serne, på ame­ri­ka­ner­nes side.

  I dag tror jeg at trus­se­len opp­le­ves som mindre og det er USA som er den domi­ne­rende mak­ten. Leg­ger en på kur­disk sepa­ra­tisme og økende aggre­sjon mel­lom ves­ten og mus­li­mer, så end­rer det tyr­kiske regne­styk­ket seg noe. Spørs­må­let er hvor mye?

 • Erik Gifford

  Jan Hår­stad,
  du nev­ner at Iran enten har eller kan skaffe seg atom­vå­pen i nær frem­tid. Dette tror jeg du har rett i. 
  Det har også vært spe­ku­la­sjo­ner om Iran også har kje­miske og bilo­giske våpen og at disse er til­gjen­ge­lige for Hamas og Hiz­bol­lah. Har du eller andre noen kon­krete opp­lys­nin­ger i denne sam­men­heng?
  Ellers mer­ker jeg meg med stor til­freds­het at Roy Vega nå er aktiv på docu­ment. En stor takk til han for det samt til redak­sjo­nen som har gjort dette mulig.

 • Aesop

  Ret­telse: Grekerne/russerne skulle det stått. 

 • Space­manS­piff

  Det snakkes så mye at Iran skal lage atom­bom­ber, men om de nå alle­rede har kjøpt noen fra ven­nene i Nord­Korea?

  Om de har gjort det, så har de ikke brukt det til avskrek­king. Jeg har ihvert­fall ikke sett noen som mener de har gjort det fore­lø­pig. Pro­ble­met blir da at HVIS de har gjort det så har disse våp­nene ingen misjon om de ikke blir brukt. Da kan vi tenke oss hva som skjer. Kata­strofe i Tel Aviv og Haifa, og Iran blir lagt øde som svar…

  Atom­vå­pen har vel sitt pri­mære bruks­om­råde som avskrek­king og der fun­ge­rer det ganske godt. Selv om Israel aldri har sagt at de har atom­vå­pen, har de latt det skinne tyde­lig igjen­nom. Det er avskrek­king. Iran sier (med sine hand­lin­ger) at vi skal lage atom­vå­pen selv om det prates om å sette en stop­per for dette rundt om. Det vir­ker som om de invi­te­rer til angrep. Jeg er redd Iran får sine atom­vå­pen. Noen har sovet i timen…

 • Jan Hår­stad

  Spiff: til “venstre” har det all­tid vært tra­di­sjon å dele opp ver­den i slemme sta­ter og snille stater,lage et slags Kar­de­momme By-ver­dens­bilde. Jeg trodde lenge – naivt – at det kan­skje var anner­le­des realistisk,objektiv tenk­ning i andre miljøer,men det er det ikke.
  Der dri­ves det også Kar­de­momme By med den for­skjel­len at der er de slemme snille –dvs omvendt av venstre.
  Ett­hvert tele­gram­byrå eller nyhets­in­sti­tu­sjon i Europa har da laget doku­men­tar­pro­gram­mer om at israel har et stort arse­nal av atom­vå­pen. Det er da ver­ken noen hem­me­lig­het eller noen mer­ke­lig­het. De har også en anse­elig flåte med Ubå­ter som kan skyte opp atom­ra­ket­ter fra mang­fol­dige geo­gra­fiske vink­ler.
  Såfremt fien­den ikke hadde hatt grun­dig kunn­skap om dette,ville jo Israel vært utra­dert fra jor­dens over­flate for lenge siden.
  Det er også all grunn til å anta at Israel både har termo-nuclear weapons samt bio­lo­giske og kje­miske våpen, men det rok­ker ikke ved det moralske hoved­spørs­må­let: hvor­dan bru­kes disse
  fryk­te­lige våpen?
  Så langt i sin his­to­rie har Israel vært tilbakeholdne,selv i hardt pressede situa­sjo­ner som i okto­ber 1973.
  His­to­rien gir oss ingen garan­tier for at Israel kan fort­sette sin til­bake­hol­den­het i det uen­de­lige når de nå har fire, fem tv-kana­ler rundt seg som 24 timer i døg­net pro­pa­gan­de­rer for at Israel skal øde­leg­ges. Hamas barnetv dri­ver språk­opp­læ­ring om hvor mange ara­biske begrep som kan bru­kes på det å “slakte jøder”.

  Første for­ut­set­ning for å kunne befatte seg med dagens ver­dens­po­li­tikk er at man flen­ger av fra­ser og illu­sjons­ma­keri. Noen dro opp ordet “kynisme” i for­bin­delse med noe jeg hadde skre­vet. Jeg har intet behov for å være kyniker,tvert om, men spørs­må­let er om dagens ver­den over­ho­det lar seg for­stå uten en strime kynisme? Til det spørs­må­let vil jeg si at de som ikke etab­le­rer litt kynisme i sine ana­ly­ser på ver­dens­si­tua­sjo­nen idag, høyst sann­syn­lig til­hø­rer Thor­bjørn Egner-tra­di­sjo­nen og bare kan gjøre vondt verre.

 • Roy Vega

  Space­mann­Spiff, vi må også lære av Sta­lingrad: I det tota­li­tære per­spek­ti­vet er antal­let døde nes­ten like­gyl­dig, og faren ved det iranske opp­lø­pet er at lederne bak det hele ikke fryk­ter en isra­elsk aksjon. Den kan iskaldt kalk­u­lert inngå som en plan B for å hisse opp isla­mis­ter i flere land. Vi må spørre oss hvor det dunkle appa­ra­tet rundt Vla­di­mir Putin står i dette bil­det, og hvem som egent­lig var arki­tek­ten bak det iranske atom­pro­gram­met – fra rus­sisk side. En større gruppe rus­siske “inge­ni­ø­rer” er nem­lig fysisk med på det meste i Iran, i sakens anled­ning. Uten at noen får moralske anfek­tel­ser i for­hold til Putin-regi­mets rolle. 

  Uten at en eneste miljø­ak­ti­vist gjør anskrik fyl­ler Syria nå opp hele siloer med livs­far­lige kje­mi­ka­lier nær kyst­stri­pen mot Mid­del­ha­vet, ikke langt fra et prøve­om­råde for langt­rek­kende Scud-raket­ter som bl.a kan nå hele Israel – stacket med nyere rus­sisk tek­no­logi og også nær rakett­bat­te­rier uten­for Tar­tus i Syria som fak­tisk betje­nes fysisk av rus­siske “inge­ni­ø­rer” – som nå flok­ker seg i dette land­ska­pet mel­lom oli­ven­lun­der og lange driv­hus, for­mo­dent­lig med ulike grønn­sa­ker.

  Men siden det aller meste rundt Vla­di­mir Putin for­blir tabu i norske medier er dette et blankt stykke sik­ker­hets­po­li­tiske momen­ter for Norge. Og her blir jeg fris­tet til å ta med ett moment til: Et Norge med et knippe poli­ti­kere som neppe var upå­vir­ket av impul­ser fra stør­rel­ser som Jev­geni Prima­kov og hans håndt­lan­gere i Oslo i opp­lø­pet til Oslo-pro­ses­sen. Da det ble øvd påtrykk for å få inn­syn i den delen av arkiv­ma­te­ria­let som berørte de inn­le­dende faser av “Oslo-pro­ses­sen” – for­svant hele arki­vet på mys­tisk vis. Og det er fort­satt borte. Det er vel bare Thor­bjørn Jag­land og Tor­vald Stol­ten­berg som vet hvor arki­vet er gjemt. De samme kan også bidra til avkla­rin­ger knyt­tet til Oslo-kana­lens integri­tet i en dif­fus over­gang mel­lom en bak­ka­nal som fak­tisk fant sin form i 1977, med lys­skye kon­takt­punk­ter som i følge KGB-avhop­per Oleg Gor­di­ev­ski slett ikke var upå­vir­ket av kon­takt med hans tid­li­gere kol­le­ger.

  Men altså, det er først og fremst Jev­geni Prima­k­ovs rolle som er inter­es­sant i dette bil­det. Han sier selv i sin bok, “Rus­sia and the Arabs: Behind the Scenes in the Middle East from the Cold War to the Pre­sent” at han “kjente til” Oslo-avta­len. Oleg Gor­di­ev­ski hev­der fra sin nåvæ­rende resi­dens i Stor­bri­tan­nia på sin side det er Thor­bjørn Jag­land som under kode­nav­net “Juri” i KGBs sys­tem var en av de pri­mære, kon­fi­den­si­elle kon­tak­tene for Moskva til godt ut i 1990-årene. I peri­oden 1977 til 1984 er det også et spørs­mål knyt­tet til den rolle Arne Tre­holt og hans venn, avdøde Einar Førde (Kode­navn “Dudin” i KGB) egent­lig hadde når det gjaldt de spe­si­elle for­bin­del­sene til Midt­østen. Det er nem­lig på det rene at begge to la førin­ger i dette bil­det. Men Thor­bjørn Jag­land var blandt dem som betjente desti­na­sjo­nene i og uten­for Midt­østen, gjen­nom kana­ler hvor Jev­geni Prima­kov neppe var uten inn­syn.

  I boken “Den hem­me­lige kri­gen” viser his­to­ri­kerne Trond Bergh og Knut Einar Erik­sen til at Thor­vald Stol­ten­berg inn­le­det kon­takt med KGB-offi­se­ren Vasili Toro­pov alle­rede i 1967, og hadde kon­takt med ham i en dekk­lei­lig­het ved davæ­rende For­nebu fly­plass. De to his­to­ri­kerne går langt i å hevde at Stol­ten­berg ble fjer­net fra en stil­ling som stats­sek­re­tær i for­svars­de­par­te­men­tet som følge av nær­kon­takt med KGB
  Stol­ten­berg begynte i uten­riks­de­par­te­men­tet alle­rede i 1958, og var sek­re­tær for uten­riks­mi­nis­te­ren i for­kant av det som var en jev­lig kon­takt med KGB-offi­se­rer i Oslo. Blant dem Vasili Toro­pov og senere KGB-gene­ral Vik­tor Grjusko.

 • Jan Hår­stad

  @Gifford: det er all­ment antatt i etter­ret­nings­ver­de­nen at Hiz­bal­lah nå har raket­ter som kan nå hele Israel og som kan påmon­te­res kje­miske og bio­lo­giske våpen. Debka har mye info om dette byg­get på ara­bisk-liba­ne­siske kil­der.
  Selv om det snakkes mye (meg inklu­dert) om bruk av atom­vå­pen mot Israel så er dette utfra såkalt sunn for­nuft ikke rea­lis­tisk å tenke brukt. Grun­nen til dette er at Israel er en kjerne­fy­sisk super­makt og kan legge alle hoved­sta­der i den ara­biske ver­den øde.

  Men Sta­lin gjorde abso­lutt alt for å imøte­komme Tysk­lands øns­ker og behov i peri­oden 1936–1941. Sov­jet leverte mineraler,korn,tømmer,olje i et slikt omfang at rus­serne sul­tet på grunn av det.Det hjalp ikke.
  Det Molo­tov sa da den tyske ambas­sa­dør Schu­len­berg avla krigs­er­klæ­rin­gen var føl­gende:
  “Dette hadde vi ikke for­tjent.”
  Sta­lin ville ikke for sitt bare liv FORSTÅ at Hit­ler-Tysk­land kunne være så dumme at de angrep
  Sov­jet­unio­nen; han nek­tet plent å tro på krig.

  Denne his­to­rien for­tel­ler jeg nå for å påminne om at det er mange stats­le­dere som er splin,steike gærne og ikke er istand til å tenke en rasjo­nell tanke. Her er det fare for at det går en arve­rekke­følge fra Hit­ler til Ame­dine­jad?
  Jeg vet ikke, men vi må holde det alter­na­ti­vet åpent.

 • Space­manS­piff

  Hår­stad,

  Det er vel stort sett mitt poeng. Atom­vå­pen har i bunn og grunn to funk­sjo­ner: Avskrek­king og total utslet­ting, der alle håper på at atom­mak­tene kjen­ner sitt ansvar. Så langt har Israel gjort det, men om Iran har kjøpt atom­vå­pen, så har de ikke gjort det kjent. De har ikke engang anty­det det, så da sit­ter man egent­lig bare igjen med en funk­sjon: total utslet­ting.

  Og Israe­lerne sva­rer garan­tert på slikt. Enkelte esti­ma­ter av Isra­els atom­styrke snak­ker om 150 strids­ho­der. Det er de fleste byer i Isra­els nabo­lag, inkl. Iran hvis det er av “ther­mo­nuclear” type. (Altså H-bomba)

  Bottom line er, at jeg tror ikke ira­nerne har kjøpt noen atom­vå­pen, fordi jeg antar at de hel­ler ville brukt dem til å avskrekke Israel/USA fra å angripe enn å fak­tisk skyte dem ut. Å starte en atom­krig er noe som jeg tror sit­ter langt inne selv hos preste­sty­ret. Ima­men kom­mer kan­skje, men kri­gen vil være tapt i løpet av timer. 

  Spiff: til “venstre” har det all­tid vært tra­di­sjon å dele opp ver­den i slemme sta­ter og snille stater,lage et slags Kar­de­momme By-ver­dens­bilde.

  For øvrig har jeg vel knapt nevnt nevnt venstre­si­den eller inn­de­ling av ver­den. Jeg bare tvi­ler litt på at Iran har kjøpt atom­vå­pen. Dess­uten ser det jo ut til at “venstre­si­dens” onde sta­ter er USA og Stor­bri­tan­nia og de som måtte støtte dem. Det synet deler jeg abso­lutt ikke.

  Roy Vega
  En større gruppe rus­siske “inge­ni­ø­rer” er nem­lig fysisk med på det meste i Iran

  Jeg er smer­te­lig klar over dette, og det er for­stem­mende å se at Russ­land rett og slett bidrar til å skaffe et land atom­vå­pen. Det er ikke bedre når dette lan­det er Iran av alle. 
  Russ­land som har hatt sin strie turn med sepa­ra­tis­ter i Tsje­tsje­nia burde være de første til å erkjenne at mus­limske land ikke bør være for godt bestyk­ket. Som sagt før, jeg er redd dette ender med at USA hol­der seg unna og bånd­leg­ger Israel og at Iran der­med får sine atom­vå­pen. Da lig­ger kor­tene i Irans hen­der og de kan legge ytter­li­gere press på Israel gjen­nom sine hjel­pere på nord og sør­flan­ken til Israel. Det er vans­ke­lig å se hva som vil skje her. Hvis Iran vir­ke­lig vil prøve å frem­pro­vo­sere ima­mens til­bake­komst, så er det best med en krig først som sist. Hvis de “bare” vil ha atom­vå­pen for å gar­dere seg mot USA/Israel, så er det best om de får dem siden de vir­ke­lig øns­ker seg dem. 

  Det er trist å se at rela­tivt for­nuf­tige sta­ter ikke kla­rer å verd­sette men­neske­liv høy­ere. At islamske sta­ter ikke gjør det er for­ståe­lig ut ifra dems for­stok­kede men­neske­syn, men rus­sere, kine­sere og andre er jo rela­tivt oppe­gå­ende folk som jeg ville tro satt litt pris på sine barns frem­tid.

  Men nei…

 • Roy Vega

  Space­manS­piff skrev:

  Jeg er smer­te­lig klar over dette, og det er for­stem­mende å se at Russ­land rett og slett bidrar til å skaffe et land atom­vå­pen. Det er ikke bedre når dette lan­det er Iran av alle.
  Russ­land som har hatt sin strie turn med sepa­ra­tis­ter i Tsje­tsje­nia burde være de første til å erkjenne at mus­limske land ikke bør være for godt bestyk­ket. Som sagt før, jeg er redd dette ender med at USA hol­der seg unna og bånd­leg­ger Israel og at Iran der­med får sine atom­vå­pen. Da lig­ger kor­tene i Irans hen­der og de kan legge ytter­li­gere press på Israel gjen­nom sine hjel­pere på nord og sør­flan­ken til Israel. Det er vans­ke­lig å se hva som vil skje her.

  ____________

  Jeg er redd den tota­li­tære møte­plas­sen Sta­lingrad er en his­to­risk erfa­ring å ta med seg, i det men­neske­liv utfordres: De iranske ledere befin­ner sg i et dik­ta­tur, de lever iso­lert fra denne ver­den og må beskytte seg også mot sine egne. Oppe i denne gal­ska­pen, for ikke å si ond­ska­pen, kan kyniske bak­menn og topp­menn spe­ku­lere rått i et isra­elsk eller ame­ri­kansk pre­ven­tivt angrep – som så vil styrke dette “Vi” mot de andre, mot jødene, mot USA, mot oss.

  Der­for kan det bare være å fort­sette spredte del­pro­duk­sjo­ner av atom­ra­ket­ter. Mulig­he­ten for sukess lig­ger ikke bare i det å kan­skje lyk­kes med å sende en atom­ra­kett avgårde mot Israel, den lig­ger i et mulig mot­an­grep som vil skjerpe ener­gien og fana­tis­men hos isla­mis­tene. Som på sin side stre­ver med å gjøre Islam syn­onymt med seg selv.

  For Russ­land er det igjen bare å fiske i rørt vann og røre vannet. Kaos eller ikke, dette opp­lø­pet i Iran bin­der opp og svek­ker Ves­ten. Nå er atom­skjol­det unna av veien i Øst-Europa, og Moskva kan få fred til å utvikle mer dje­vel­skap over­for Ukraina. Det vil komme både med tanke på frem­ti­dige olje og gass­le­ve­ran­ser til Øst-Europa og Europa for­øv­rig, og fordi det gjel­der å opp­rett­holde kon­ti­nui­tet i opp­byg­ging av Mid­del­havs­flå­ten og Svarte­havs­flå­ten. Føl­ge­lig lig­ger utlø­pet av den rus­siske leie­av­ta­len på Krim i 2017 som en tik­kende bombe for Ukraina. 

  Slik ver­den er satt sam­men har Putins KGB-regime også sik­ret seg for­hand­lings­kort gjen­nom sin rygg­dek­ning til Iran i atom­pro­gram. Nå er det bare å leke freds­en­gel og by opp til djev­le­dans helt sam­ti­dig over­for bl.a. Tor­bjørn Jag­land i Euro­pa­rå­det, om han skulle komme med noen munn­hell som er ufor­del­ak­tig for Moskva i denne delen av ver­den. Uten Russ­lands og Putins støtte ville Jag­land, som lenge har hatt god for­bin­delse både til Putins og flere av Putins tid­li­gere kol­le­ger, – neppe blitt leder i Euro­pa­rå­det.

  Så, det tår­ner seg opp i Iran. Noen spil­ler svært høyt. Og det er tro­lig lagt alt for lite vekt på Mosk­vas rolle oppe i dette. Hver strime av svak­het i USA og NATO vil bli utnyt­tet for alt hva det er verd. I så hen­se­ende – i møte med rus­siske utford­rin­ger – er Euro­pa­rå­det neppe blitt styr­ket med Putin-ven­nen Jag­land på top­pen.

 • Jan Hår­stad

  @Kodenavn Juri. Docu­ment eks­plo­derte av stoff i for­bin­delse med Nobel­pri­sen og noen av inn­leg­gene kre­ver litt mere etter­tanke og vurdering.Artikkelen til Roy Vega kas­ter lys over Oslo-pro­ses­sens tilblivelseshistorie,plukker opp den sosial­de­mo­kra­tiske eli­ten som sen­trale kon­takt­folk for KGB og rus­siske poli­ti­kere. Av det Roy Vega skri­ver fram­kom­mer det også at Jag­land hadde et kode­navn i KGB,“Juri”,og var en av gutta i Midt­østen-pro­ses­sen på 80–90-tall.

  Nå har vi hatt den situa­sjo­nen at i norsk presse, i den grad noen tør si noe i det hele tatt, er det Jag­land som blir hengt ut som en tåpe­lig sau, som om Jag­land alene med begren­set hjerne skulle stå bak ved­ta­ket: Jag­land er dum-syn­dro­met.

  Jeg kjø­per ikke denne pakka. I dette Nobel­mil­jøet fan­tes også Sidsel Røn­beck og Geir Lunde­stad og andre høy­ere AP-appa­rat­sji­ker. På meg vir­ker det helt ufat­te­lig at Jag­land helt på egen hånd skulle kunne fram­ture med dette.

  Og husk nå til­bake: finansaristokratiet,Pentagon og den poli­tiske klas­sen i USA skjønte utmer­ket godt på slut­ten av George Bush-peri­oden at det var helt nød­ven­dig å gi USA et nytt image i ver­den. Jeg ser mange ame­ri­kanske kom­men­ta­to­rer bru­ker ordet FACELIFTING.
  Obama fikk den største fun­ding for sin valg­kamp i manns minne og vant suve­rent.

  Det norske sosial­de­mo­kra­tiske appa­ra­tet var fra første øye­blikk de ledende i lan­det på å roman­ti­sere Obama og denne black-Mes­sias-fore­stil­lin­gen gjorde også sitt inn­tog i Klasse­kam­pen som er den opp­kjøpte venstre­sida av sosial­de­mo­kra­tiet.
  Hal­vor Fjer­meros i Dag­bla­det skrev artik­ler som lest idag vir­ker som science-fic­tion av roman­tikk. De skulle gjerne ha stått på trykk i “Hjem­met”.
  Erik Sol­heim vit­net om sin omven­delse på Kro­nikk­plass i Dag­bla­det – en slags pinse­venn.

  Da Stoltenberg/Støre kom hjem fra Oba­mas FN-tale var de som rusa og sa til Dag­bla­det at det gjaldt å mobi­li­sere Norge langs de visjo­nene for ver­dens­sam­fun­net som Obama dekla­merte om.

  Den 8 okto­ber får da Obama igjen­nom i Kon­gres­sen et rekord­bud­sjett for Pen­ta­gons kri­ger: 680 mil­li­ar­der dol­lar på samme tid som alle aviser i USA for­tel­ler at gene­ral McChrys­tal ten­ker seg 40–50 000 nye sol­da­ter på kort tid,øket til 500 000 i en femårsperiode.Pak-Af-krigen.

  Nå skri­ver da web­ben Glo­bal Rese­arch redak­tør en meget les­ver­dig artik­kel Obama and the Nobel Prize idag hvor han hev­der at Nobel­ko­mi­teen nå har blitt “an inte­gral part of the Pen­ta­gons pro­pa­ganda machine.”

  En finere under­sø­kelse av det sosial­de­mo­kra­tiske nomen­kla­tu­rets holdning/politikk over­for Obama vil vise til at Jag­lands “valg” bare var den logiske og orga­niske kon­klu­sjon på to års poli­tikk.
  Og: hvis det er riktig,slik Roy Vega hevder,at Jag­land “Juri” hadde deli­kate kon­tak­ter med rus­siske poli­ti­kere under den kalde kri­gen, hvor­for skulle ikke en euro­pe­isk poli­ti­ker som Jag­land ha like gode kon­tak­ter i Washington,Nato og Pen­ta­gon?

  http://globalresearch.

 • Roy Vega

  Jan Hår­stad skri­ver:
  Det norske sosial­de­mo­kra­tiske appa­ra­tet var fra første øye­blikk de ledende i lan­det på å roman­ti­sere Obama og denne black-Mes­sias-fore­stil­lin­gen gjorde også sitt inn­tog i Klasse­kam­pen som er den opp­kjøpte venstre­sida av sosial­de­mo­kra­tiet.
  Hal­vor Fjer­meros i Dag­bla­det skrev artik­ler som lest idag vir­ker som science-fic­tion av roman­tikk. De skulle gjerne ha stått på trykk i “Hjem­met”.
  Erik Sol­heim vit­net om sin omven­delse på Kro­nikk­plass i Dag­bla­det – en slags pinse­venn.

  Da Stoltenberg/Støre kom hjem fra Oba­mas FN-tale var de som rusa og sa til Dag­bla­det at det gjaldt å mobi­li­sere Norge langs de visjo­nene for ver­dens­sam­fun­net som Obama dekla­merte om.

  Den 8 okto­ber får da Obama igjen­nom i Kon­gres­sen et rekord­bud­sjett for Pen­ta­gons kri­ger: 680 mil­li­ar­der dol­lar på samme tid som alle aviser i USA for­tel­ler at gene­ral McChrys­tal ten­ker seg 40–50 000 nye sol­da­ter på kort tid,øket til 500 000 i en femårsperiode.Pak-Af-krigen.

  _______________

  Vi kan gå til de franske nyfi­lo­so­fer og hente mer inspi­ra­sjon. Dette var edsvorne marx­is­ter som med ett fant ut at selve opp­skrifta måtte være feil, som pen vaf­fel­røre med rik­tig farge, men som uav­la­te­lig gav svidde vaf­ler. Like etterpå fant de raskt ut at Yassir Ara­fat og Fidel Castro var noe træl. De bidro helt sam­ti­dig til at Ves­ten og det vest­lige sam­funs­sys­te­met også kunne kri­ti­se­res, utenpå venstre­si­dens kvern. Der­ved satt ikke venstre­si­den med til­nær­met mono­pol på sytem­kri­tikk.

  Kri­gen i Afgha­ni­stan og nå snart sta­dig større deler av Pakis­tan kan og må dis­ku­te­res. For­svars­de­par­te­men­tet tar pen­ger fra inves­te­rings­bud­sjet­tet for å få ting til å henge sam­men her hjemme, svim­lende beløp som hører hjemme på helt andre pos­ter. Og så videre. Hvem bryr seg? Hvem stil­ler egent­lig spørs­mål ved det norske for­svars­kon­sep­tet? Er det noen som vet hva ned­leg­gin­gen av for­svars­an­legg i Nord-Norge har kos­tet norske skatte­be­ta­lere? Hvor og hva er belø­pene?

  Er det noen som vet hvor mange offi­se­rer og sol­da­ter som har blitt borte, sånn rent sta­tis­tisk, de siden 1993? Hvor er gra­fene for oss van­lige døde­lige som gjerne vil vite hvor skuta går; skjønt, i dette bil­det er det fris­tende med Tita­nic som meta­for. Eller kan­skje en kano.

  Siden utgangs­punk­tet var fokus på uni­ver­si­te­tene og deres evne til å enga­sjere til sam­funns­de­bat­ter i viten­ska­pe­lig per­spek­tiv – skulle vi tro det var minst en knatt fra for­sva­ret som ble hen­tet inn til hor­dene for å for­telle hvor lan­det lig­ger, om det lig­ger på høyde­dra­gene i Afgha­ni­stan, i dal­søk­kene i Pakis­tan eller på Finn­marks­vidda.

  Jan, se hvor tabu­ene sit­ter! I Norge er tabu­ene så store på det sik­ker­hets­po­li­tiske fel­tet at alt er over­latt til Makta. Og så er det san­ne­lig vi, av alle, – som ryn­ker på nesa av denne nomen­kla­tu­raen som nå daser rundt den noble ame­ri­kanske pre­si­den­ten. Tro­lig i håp om å sikre en juri-jag­landsk Oslo-avtale 3,4,5 og 6, på vegne av Jev­geni Prima­kov, Berge Furre og Johan Gal­tung i dal­strøka inna­for. Uten at et men­neske ser seg i stand til å rekke en fin­ger i været – med kri­tiske spørs­mål. Vi er så dres­serte og poli­tiske kor­rekte nå at vi kan dø av det. Om vi ikke kve­les under Makta kve­les vi under alle tabu­ene. Prak­tisk talt en hel­gar­de­ring.

  Hvor var vi? Jo, uni­ver­si­te­tene er for ånds­fat­tige, og den reli­giøse marx­is­men som sit­ter i beton­gen er langt på god vei til å fusjo­nere med erke­fien­den over alle tider: En ame­ri­kansk president.Og så er det vi, Jan, Hans og meg som går rundt og demon­stre­rer til vi blir svim­mel. De siste mohi­ka­nere. Vi burde vært fre­det, om ikke annet så for vår opp­rik­tig­het, godt inne i et nytt årtu­sen.

 • Roy Vega

  Jan Hår­stad skri­ver:
  Det norske sosial­de­mo­kra­tiske appa­ra­tet var fra første øye­blikk de ledende i lan­det på å roman­ti­sere Obama og denne black-Mes­sias-fore­stil­lin­gen gjorde også sitt inn­tog i Klasse­kam­pen som er den opp­kjøpte venstre­sida av sosial­de­mo­kra­tiet.
  Hal­vor Fjer­meros i Dag­bla­det skrev artik­ler som lest idag vir­ker som science-fic­tion av roman­tikk. De skulle gjerne ha stått på trykk i “Hjem­met”.
  Erik Sol­heim vit­net om sin omven­delse på Kro­nikk­plass i Dag­bla­det – en slags pinse­venn.

  Da Stoltenberg/Støre kom hjem fra Oba­mas FN-tale var de som rusa og sa til Dag­bla­det at det gjaldt å mobi­li­sere Norge langs de visjo­nene for ver­dens­sam­fun­net som Obama dekla­merte om.

  Den 8 okto­ber får da Obama igjen­nom i Kon­gres­sen et rekord­bud­sjett for Pen­ta­gons kri­ger: 680 mil­li­ar­der dol­lar på samme tid som alle aviser i USA for­tel­ler at gene­ral McChrys­tal ten­ker seg 40–50 000 nye sol­da­ter på kort tid,øket til 500 000 i en femårsperiode.Pak-Af-krigen.

  _______________

  Vi kan gå til de franske nyfi­lo­so­fer og hente mer inspi­ra­sjon. Dette var edsvorne marx­is­ter som med ett fant ut at selve opp­skrifta måtte være feil, som pen vaf­fel­røre med rik­tig farge, men som uav­la­te­lig gav svidde vaf­ler. Like etterpå fant de raskt ut at Yassir Ara­fat og Fidel Castro var noe træl. De bidro helt sam­ti­dig til at Ves­ten og det vest­lige sam­funs­sys­te­met også kunne kri­ti­se­res, utenpå venstre­si­dens kvern. Der­ved satt ikke venstre­si­den med til­nær­met mono­pol på sytem­kri­tikk.

  Kri­gen i Afgha­ni­stan og nå snart sta­dig større deler av Pakis­tan kan og må dis­ku­te­res. For­svars­de­par­te­men­tet tar pen­ger fra inves­te­rings­bud­sjet­tet for å få ting til å henge sam­men her hjemme, svim­lende beløp som hører hjemme på helt andre pos­ter. Og så videre. Hvem bryr seg? Hvem stil­ler egent­lig spørs­mål ved det norske for­svars­kon­sep­tet? Er det noen som vet hva ned­leg­gin­gen av for­svars­an­legg i Nord-Norge har kos­tet norske skatte­be­ta­lere? Hvor og hva er belø­pene?

  Er det noen som vet hvor mange offi­se­rer og sol­da­ter som har blitt borte, sånn rent sta­tis­tisk, de siden 1993? Hvor er gra­fene for oss van­lige døde­lige som gjerne vil vite hvor skuta går; skjønt, i dette bil­det er det fris­tende med Tita­nic som meta­for. Eller kan­skje en kano.

  Siden utgangs­punk­tet var fokus på uni­ver­si­te­tene og deres evne til å enga­sjere til sam­funns­de­bat­ter i viten­ska­pe­lig per­spek­tiv – skulle vi tro det var minst en knatt fra for­sva­ret som ble hen­tet inn til hor­dene for å for­telle hvor lan­det lig­ger, om det lig­ger på høyde­dra­gene i Afgha­ni­stan, i dal­søk­kene i Pakis­tan eller på Finn­marks­vidda.

  Jan, se hvor tabu­ene sit­ter! I Norge er tabu­ene så store på det sik­ker­hets­po­li­tiske fel­tet at alt er over­latt til Makta. Og så er det san­ne­lig vi, av alle, – som ryn­ker på nesa av denne nomen­kla­tu­raen som nå daser rundt den noble ame­ri­kanske pre­si­den­ten. Tro­lig i håp om å sikre en juri-jag­landsk Oslo-avtale 3,4,5 og 6, på vegne av Jev­geni Prima­kov, Berge Furre og Johan Gal­tung i dal­strøka inna­for. Uten at et men­neske ser seg i stand til å rekke en fin­ger i været – med kri­tiske spørs­mål. Vi er så dres­serte og poli­tiske kor­rekte nå at vi kan dø av det. Om vi ikke kve­les under Makta kve­les vi under alle tabu­ene. Prak­tisk talt en hel­gar­de­ring.

  Hvor var vi? Jo, uni­ver­si­te­tene er for ånds­fat­tige, og den reli­giøse marx­is­men som sit­ter i beton­gen er langt på god vei til å fusjo­nere med erke­fien­den over alle tider: En ame­ri­kansk president.Og så er det vi, Jan, Hans og meg som går rundt og demon­stre­rer til vi blir svim­mel. De siste mohi­ka­nere. Vi burde vært fre­det, om ikke annet så for vår opp­rik­tig­het, godt inne i et nytt årtu­sen.

 • Aesop

  @Vega

  Jeg leste nett­opp en artik­kel du hadde skre­vet om rus­serne og nå ditt inn­legg.
  http://www.monticello.no/aktuelt/06vega.html

  På en måte er det mor­somt at du ten­ker på deg som en av de siste mohi­ka­nerne, for det du beskri­ver vir­ker på meg som en his­to­risk drama. Jeg er 32 år og det er litt som å min­nes min barn­doms bøker om fransk-bri­tiske kri­ger. Jeg ten­ker da både på his­to­rie­bø­ker av Grim­berg og på roma­ner som de skre­vet av J. F. Cooper.

  Du skjøn­ner, jeg satte stor pris på å lese artik­ke­len. Vel er slekt­ska­pet mel­lom kom­mu­nis­ter, nazis­ter, fascis­ter og isla­mis­ter opp­lagt for de aller fleste nord­menn, tør jeg mene. Så å den måten behø­ver du ikke føle deg som en over­lev­ning. Like­vel, så har du, Jan og Hans en vik­tig rolle er som for­mid­lere av de fak­tiske for­bin­del­sene. Denne for­tel­lin­gen bør inn his­to­rie­bø­kene og bevisst­he­ten til de fleste av oss, for det er his­to­rien om for­rige århundre og den til­ta­gende kon­flik­ten med islam.

  Dette er en his­to­rie som langt fra er fer­dig skre­vet, men jeg reflek­terte jeg litt på bus­sen, i dag, etter å ha lest over­sik­tene her på docu­ment. Hva skal til for at det bris­ter? Er det de sta­dige enkeltepi­so­dene eller vil det være et vold­somt anslag som gjør at noe skjer?

  For jeg tenkte på desta­bi­li­se­rin­gen, på bom­bene som nes­ten ram­met meg i India under en ferie­tur eller som ram­met WTC, der min grand­on­kel hadde job­bet. Jeg hus­ker min ame­ri­kanske stu­die­ka­me­rat fra utveks­lin­gen, som da ringte rundt for å finne ut om noen av hans skole­ka­me­ra­ter hadde fått jobb der. Jeg tenkte også på kri­mi­na­li­ten i Oslo, som jeg har vært utsatt for, og på vol­den i Park­veien i vin­ter, som jeg hørte fra lei­lig­he­ten min. 

  Videre min­tes jeg sam­ta­ler med men­nesker fra ulike land, som har beret­tet om krig, desta­bi­li­se­ring og under­tryk­kelse. Det kjen­tes som om mye var likt. I angrep på brann­menn i Dan­mark, bom­ber i Bali og Lon­don, eller drap på skole­jen­ter i Afgha­ni­stan, er det noe av den samme tyr­ra­ni­se­rin­gen.

  Like­fullt har mange land og folk holdt ut og sei­ret over slike kref­ter tid­li­gere. Så jeg vil spørre deg, både som his­to­ri­ker og som del­ta­ger i vårt drama, hva er dine vik­tigste råd og inn­sik­ter?

 • Jan Hår­stad

  @Roy: jeg slut­ter meg til bemerk­nin­gen overfor,men det er fak­tisk mange gle­de­lige tegn i tiden på at Makta med sine tabuer rys­ter i ny og ne. Resul­ta­tet av Nobel­pri­sen til Obama er at debat­ten om poli­tikk inni USA har fått et enormt opp­sving; det har alle­rede blitt et tve­eg­get sverd.
  Det mer­ke­ligste av alt er natur­lig­vis at det er “venstre” som er det aller feite­ste etab­lis­se­men­tet i Norge,knapt nok til å fatte.
  Audun Lys­bak­ken pleide å løfte en hånd som knapt hadde løf­tet annet enn penner,knytte den pro­le­tært og avsynge Inter­na­sjo­na­len på SV-møter. Nå til­hø­rer han parti­ei­er­korp­set i SV som bande­fø­rer på tin­get for å prise den spen­nende freds­pri­sen til com­man­der in chief for ver­dens­his­to­ri­ens største glo­bale arme.
  Hvor ille situa­sjo­nen enn måtte være,vi får defi­ni­tivt ta med oss høyde­punk­tene av humor på løve­bakke og vangs­gu­ta­tu­net. Livet på “venstre­sida” kom­mer i Norge defi­ni­tivt til å bli det store under­hold­nings­showet i 2010.
  Vi får minne om de orwellske spille­reg­ler:

  War is peace.
  Free­dom is slavery.
  Igno­rance is strength.

  Det er bare et tids­spørs­mål før “Inter­na­sjo­na­len” blir obli­ga­to­risk avsun­get
  i Pen­ta­gon – av de poli­tisk kor­rekte i det minste.

 • Aesop

  @Spiff

  Når du nev­ner rus­serne, ten­ker du da på denne san­gen?

  In europe and ame­rica, the­res a growing feeling of hys­te­ria
  Con­ditio­ned to respond to all the threats
  In the rhe­to­ri­cal speeches of the sovi­ets
  Mr. krush­chev said we will bury you
  I dont sub­scribe to this point of view
  It would be such an igno­rant thing to do
  If the rus­si­ans love their child­ren too

  http://www.youtube.com/watch?v=yqt-jibpq-I

  http://www.lyricsfreak.com/s/sting/russians_20132086.html

  Men… viste ikke for­rige århundres sosia­lis­tiske og nasjo­na­lis­tiske myr­de­rier at gal­skap ikke er et feno­men som bare hører visse områ­der til?

 • Space­manS­piff

  Ja, det har du fak­tisk helt rett i, men det er på bak­grunn av at rus­serne fak­tisk i flere år har vært tungt inne i å hjelpe Iran med å bygge en reak­tor som fra første stund var kjent for å kunne bidra med råstoff til atom­vå­pen. Det tra­giske er at med en slik reak­tor kan de pro­du­sere plu­to­nium som ikke tren­ger videre anri­king slik man må skille U235 og U238. Rus­serne veit dette inder­lig godt, men gir kort og godt f.

  Jeg synes det er under­lig at når rus­serne klarte å holde seg på matta ganske bra for noen tiår siden, med den spen­nin­gen som da var, så kla­rer de ikke å la være å sup­plere et av ver­dens vær­ste regi­mer med atom­vå­pen. Det er gal­skap. De har vel tenkt over at den kort­sik­tige gevins­ten kan bli spist opp på lang sikt når Ira­nerne har fått seg et arse­nal. Om de en dag skulle lyk­kes i å knekke Israel, så er spørs­må­let hva neste mål blir. Kan­skje Rus­serne som stra­te­gisk part­ner kan være fre­det men på lang sikt er de også en del av det mye omtalte dar al harb. Det er ikke så mange år siden Tsje­tsje­nia stod i brann pga gerilja­grup­per som øns­ket en mus­limsk stat. Akku­rat det samme som Iran støt­ter flere ste­der i ver­den, spe­si­elt rundt Israel. 

  Det var nok mange masse­drap i for­rige århundre og det i for­skjel­lige ideo­lo­gi­ers navn, men det vi står over­for nå er jo i all hoved­sak sym­bo­li­sert med en halv­måne. Dar­fur er jo et kron­ek­sem­pel der ara­biske mus­li­mer kjepp­ja­ger afri­kanske mus­li­mer. De tåler ikke engang hver­andre.

 • Space­manS­piff

  Roy Vega,

  Det har noen vel­skrevne inn­legg her og jeg ser dine poeng. Noen spil­ler høyt. Iran er en av dem og det ser ut til at de, med åpne øyne, blir brukt av rus­serne til å utfordre ves­ten. Hvis Irans ledere vir­ke­lig tror at de kan frem­skynde ima­mens til­bake­komst og at dette er litt av filo­so­fien dems, så er vi nok ille ute. På den annen side er jeg svært usik­ker på om Obama er tøff nok til å gå head to head med Iran. Israe­lerne er nok tøffe nok, men jeg tvi­ler på at de evner å holde en kon­flikt over tid og Iran vil gjøre alt for å trekke USA inn i dette. Hvem vin­ner?? Rus­serne selv­føl­ge­lig. Risi­ke­rer ingen­ting… Så Putin som kan­skje var en vel­sig­nelse for Russ­land etter alt rotet med Jelt­sin er i ferd med å bli en kata­strofe for ver­den. Enda værre blir det vel for en del NATO lands del. Om Israel angri­per Iran og USA blir truk­ket inn, så vil Norge og sik­kert også mange andre Isra­elkri­tiske land ikke tørre å ta i kon­flik­ten engang. Så det er nok en del sprek­ker å slå kiler inn i for Rus­serne. Vår pasi­fis­tiske linje med Støre i spis­sen pas­ser ikke så godt om det blir en alvor­lig kon­flikt i midt­østen. På den annen side, så er det jo en del land som kjen­ner Rus­serne og ikke akku­rat sto­ler på dem. Da ten­ker jeg selv­føl­ge­lig på tid­li­gere øst­blokk­land som nok bare blir ster­kere i NATO-troen for hver gang den rus­siske bjørn brum­mer.

  Det er noen uhyg­ge­lig tan­ker jeg får med alt det som skjer om dagen. Jeg leser dine inn­legg med stor inter­esse. Takk. 

 • Roy Vega

  Aesop skrev:
  Jeg leste nett­opp en artik­kel du hadde skre­vet om rus­serne og nå ditt inn­legg.
  http://www.monticello.no/aktuelt/06vega.html

  ___________

  Cha­teau Neuf. Du store tid. Dette er en tran­skript fra et avlangt fore­drag holdt mindre enn 24 timer etter at syna­go­gen i Berg­stien ble beskutt med auto­mat­vå­pen. Jeg lød tro­lig som en hybrid av Fidel Castro, Åge Samu­el­sen og Haa­kon Lie, men ekkoet fra Berg­stien satt fryk­te­lig i krop­pen. Jeg står ved hvert ord, og duver­den så rart det var å stå så lenge i Cha­teau Neuf uten at noen freste “Klasse­for­æ­der!”. Det gjorde de tett ved inn­gan­gen til 1980-årene, da kame­rat redak­tør Chris­tian Chris­ten­sen (Mor­gen­bla­det) og jeg – pro­le­tar fra et små­bruk i Trøn­de­lag med fire kyr og 16 høner) var på podiet med utleg­nin­ger om det meste fra Dar­win til mulig­he­ten av strids­vog­ner ned Gro­rud­da­len. Og om de (strids­vog­nene, ikke Dar­win) kunne stoppes med stei­ner, slik som i Praha i 1968, eller i Ungarn 1956. Altså akku­rat sam­ti­dig (1956) som Ole Koprei­tan spratt opp i klas­sen på Eids­voll lands­gym­nas og pro­te­sterte despe­rat og i sterke orde­lag mot en inn­sam­lings­ak­sjon til Ungarn. Slik kom Kopp inn i stor­po­li­tik­ken.

  Etterpå, etter Cha­teau Neuf og fort­satt tid­lig i 1980-årene, span­derte CC smør­brød med gam­mel­ost på Tea­ter­ka­feen, gam­mel­ost med et smør­klatt oppå – osten. Der snak­ket vi om KGB og Arbei­der­par­tiet og slikt, mens CC ladet pipa og fikk ser­vert en cog­nac. Jeg, som prak­tisk talt hadde vokst opp i For­sva­ret under kalle­nav­net “hip­pien”, – var det rart jeg ble stokk kon­ser­va­tiv? I møte med ber­men på Blin­dern var jeg aldri i tvil hvor jeg stod og gikk. Like langt fra Pol Pot som fra Yassir Ara­fat . Jeg må si med Edith Piaf: Jeg ang­rer ikke noe! 

  Aesop skrev:
  På en måte er det mor­somt at du ten­ker på deg som en av de siste mohi­ka­nerne, for det du beskri­ver vir­ker på meg som en his­to­risk drama. Jeg er 32 år og det er litt som å min­nes min barn­doms bøker om fransk-bri­tiske kri­ger. Jeg ten­ker da både på his­to­rie­bø­ker av Grim­berg og på roma­ner som de skre­vet av J. F. Cooper.

  ___________

  Skal vi ta de glo­bale DNA-tref­fene på alvor er mohi­ka­nerne en blan­ding av trøn­dere og sar­pin­ger. Og omvendt. Vi har sett så mye og lenge på fjæra, og lekt så mye cow­boy og india­ner (det var rart, men jeg ville all­tid være cow­boy kan jeg huske) at vi har glemt at etni­si­tet er en sosial kon­struk­sjon. Samene kan være noe sam­men­rask fra Kau­kasus, for­trengt av hunn­erne fan­get i noen fjell­si­der under den finsk­ugriske språk­grena len­ger sør.
  Nede i Afrika fin­nes Limba-stam­men. De er svarte som afri­ka­nere flest, men har gjen­nom århund­rene ment at de var jøder og har beholdt alt som min­ner nett­opp om det. Nå viser DNA treff at de fak­tisk har røt­ter i semit­tiske folke­slag, langs grena som i all beskje­den­het heter ADAM og hel­dig­vis ikke Dar­win.

  Du nevnte Grim­berg. Takk. Et funn i for­mid­lings­per­spek­tiv, et tap om ikke hans mange bind alle­rede lyser i bok­hylla, sam­men med John Lewis Gad­dis, “We now know – Ret­hin­king the Cold War His­tory”. Det er en bra start om du sam­ti­dig har litt mat i kjøle­ska­pet.

  Tiden går. Og duver­den som det var­mer bare etter noen kne­bøy i document.no