I løpet av fem­ten år har antal­let inn­vand­rere blitt dob­let nes­ten uten at noen har lagt merke til det. Dette tyder på at inn­vand­rin­gen til Norge har gått for­bau­sende smerte­fritt, sier pro­fes­sor i sosial­an­tro­po­logi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Tho­mas Hyl­land Erik­sen til Dagbladet.no.

- Norsk kul­tur blir styr­ket med mus­limsk inn­vand­ring

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Beli­sa­rius

  Mer­ke­lig frem­stil­ling fra Hyl­land-Erik­sen, om han er er rik­tig sitert i over­skrif­ten. Hvor­dan kan vår kul­tur kan ha blitt beri­ket av en ny runde med uskik­ker fra Midt-Østen er meg en gåte.

  Fra frie norske kvin­ner i vikin­ge­ti­den, til mid­dels under­tryk­kelse i den ver­ste katolske peri­oden, til sterk under­tryk­kelse under islam – beri­kelse?

 • capercaillie.myopenid.com

  Erik­sen er kri­tisk til Lem sitt for­svar av «den norske kul­tu­ren». – Kul­tu­rer er dyna­miske og for­and­rer seg hele tiden.

  Detet er det jeg av og til refe­re­rer til som at visse folk tror Norge ville bestått som på 1970 tal­let med sort-hvitt TV og alt den­slags om vi ikke hadde impor­tert frem­mede kul­tu­rer.

  Det vir­ker som om han ikke for­står for­skjel­len på og kon­se­kven­sene av å aktivt påvirke og endre den lokale kul­tu­ren ved å impor­tere andre kul­tu­rer (via inn­vand­ring i rela­tivt stor skala), og det å la den lokale kul­tu­ren selek­tivt plukke det man liker/føler for fra andre kul­tu­rer og bare impor­tere de bitene (nor­mal kul­tu­rell påvirk­ning og inn­vand­ring på mindre skala).

  http://www.youtube.com/watch?v=7TZPui_aKwk ?

 • Wil­liam E

  Hyl­land-Erik­sen får eks­pert­støtte. Blant annet av Frida på 14 som mener Lem er litt rasis­tisk. Seriøst, Dag­bla­det er en så utro­lig lite seriøs avis at det er lat­ter­lig.…

  http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/integrering/innenriks/politikk/5751900/

 • capercaillie.myopenid.com

  Jeg kom til å tenke på over­skrif­ten og utta­lel­sen; den kan også ha en annen betyd­ning enn den Hyl­land-Erik­sen ser for seg;

  Norsk kul­tur blir styr­ket med mus­limsk inn­vand­ring, FORDI da vil etter­hvert “nord­menn” bli ster­kere til­hen­gere av sin egen kul­tur og dens røt­ter, og der­med styrke den som oppo­si­sjon mot den “frem­mede” kul­tu­ren.

  Dvs økende nasjo­nal­fø­lelse, som i effekt kan lede til økende nasjo­na­lisme. Europa består i langt større grad av nasjo­nal­sta­ter enn man kan kalle USA, så det er ikke rart at det er for­skjel­ler der. Det er jo ikke akku­rat noe hem­me­lig­stemp­let infor­ma­sjon av Bri­tish Natio­nal Party (uk), Vlaams Belang (be), Front Natio­nal (fr), Schweize­rische Vol­ks­par­tei (ch), Partij Voor de Vri­j­heid (nl), Lega Nord (it), Sve­rige Demo­kra­terna (se) og også Frem­skritts­par­tiet (no) her hjemme og mange andre par­ti­ene som spil­ler litt eller mye på dette er i opp­tur i Europa.

  Ikke for å lempe alle disse sam­men, men det er en viss grad av de samme tenden­sene der, og mange av dem er en reak­sjon på venstre­si­dens uvilje til å se kri­tisk på ting.

  Det er en usunn pola­ri­se­ring.

 • Space­manS­piff

  For­bau­sende smerte­fritt, ja… 41 over­falls­vold­tek­ter er etter­fors­ket av poli­tiet i Oslo. Samt­lige 41 er utført av ikke-vest­lige mel­der NRK i dette øye­blikk. Mon tro hva slags smer­ter de sli­ter med? Så har vi jo de berøm­me­lige gjen­g­vold­tek­tene da. Et feno­men som er helt nytt her i lan­det. Han har rett… Vi får helt klart nye impul­ser av mus­limsk inn­vand­ring, men det er abso­lutt ikke til det bedre. Kan vi ikke hel­ler prøve sør-ame­ri­ka­nere til en for­and­ring?? Da har vi ihvert­fall et håp om å få beri­ket kul­tu­ren hvis det er så tvin­gende nød­ven­dig, uten at vi risi­ke­rer å skyte oss selv i foten som vi gjør nå.

  Tho­mas Hyl­land Erik­sen burde vært fra­tatt pro­fes­sor­tit­te­len for lenge, lenge siden.…

 • zzero

  Hyl­land Erik­sen er et klas­sisk pro­dukt av 80- 90 tal­let. Da hans Post­mo­derne sam­tid ikke ga noen utsik­ter til Rea­li­tet, slo han to fluer i et smekk, og valgte sitt Rela­ti­vis­tiske livs­løp i kolo­nia­lis­mens siste til­flukt­sted , Antro­po­lo­gien. Han undro seg vir­ke­lig­he­tens sym­bolske orden ved å annul­lere fader mor­det, og i gutte­væ­rel­ses eksil, sit­ter han med en ill­sint erek­sjon og spin­ner fler­kull­tu­relt suk­ker­spinn, imens han leng­sels­fullt drøm­mer om Poca­hon­tas!

 • hal­lum

  Det er mer­ke­lig at mens Tho­mas Hyl­land-Erik­sen ikke mer­ker inn­vand­rin­gen, mel­der poli­tiet ihht. NRK at samt­lige volds­vold­tek­ter de siste 3 årene er fore­tatt av inn­vand­rere. Hoved­sa­ke­lig kur­dere og afri­ka­nere.
  [url]http://www.nrk.no/nyheter/1.6567955[/url]

  Her er det noe som ikke stem­mer, og siden poli­ti­ets obser­va­sjo­ner er doku­men­ter­bare, må man anta at det er hr Hyl­land-Erik­sen som har pro­ble­mer med obser­va­sjons­ev­nen.

 • Trist

  Hvem er det han pra­ter om? Folk i Gro­rud­da­len? Offe­ret i trikke­draps­sa­ken for noen år siden? Folk som spas­se­rer i områ­det rundt Grønn­land? Eller homo­file som nå må finne seg i at flere og flere lands­menn mer til­hen­gere av at de bør dre­pes?

  Pro­fes­so­ren begår den aka­de­miske brø­ler å tolke ver­den kun ut fra sine egne erfa­rin­ger som om han var en hvil­ken som helst taxi­sjå­før. En aldri så liten spørre­un­der­sø­kelse kunne nok vært på sin plass. Men slikt tren­ger man ikke når man er pro­fes­sor. I ste­det skuer han ut over Damp­las­sen før han for­nøyd kon­stan­te­rer at ver­den er som før…

 • Arn­tor

  Noen burde ta ansvar og gi den gut­ten et eget komi-show. Det kan jo f.eks hete “Tho­mas-Hyl­land Erik­sen-nyhe­tene” hvor alt han tren­ger å gjøre er å spille seg selv. Dette hadde ikke kos­tet mye å pro­du­sere, alt han sier er jo mor­somt, og ville garan­tert gjort mer for den norske folke­hu­mo­ren enn TV2s nye sat­sing “Tors­dag kveld fra Nyda­len” som bare tid­vis er mor­somt.

 • Tho­mas Hyl­land Erik­sen

  Over­skrif­ten var Dag­bla­dets. Jeg sa ingen ting til jour­na­lis­ten om “mus­limsk inn­vand­ring”, hva nå det måtte være. Ellers er jeg for­så­vidt rik­tig sitert, selv om dere natur­lig­vis vet hva det inne­bæ­rer å bli tele­fon­in­ter­vjuet av en nett­avis. Nå var det ikke nett­ste­der av typen Document.no jeg hadde i tan­kene da jeg sa at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen var blitt for­dob­let “nes­ten uten at noen har mer­ket det” – etter inn­hol­det på disse sidene å dømme, har Document.no vans­ke­lig for å tenke på noe annet enn hvor mange mus­li­mer som til enhver tid bor i Norge og hvilke fryk­te­lige kon­se­kven­ser dette vil få. Der­imot er det rele­vant å merke seg at debat­tene om mino­ri­te­ter og inte­gre­ring i 2009 er nes­ten iden­tiske med debat­tene rundt 1990. Da som nå var det snakk om gjen­g­kri­mi­na­li­tet, kvin­ne­lig omskjæ­ring, ghet­toi­se­ring og at “vi må stille krav til dem som kom­mer hit”. I et debatt­pro­gram i 1992 var 90% av inn­sen­derne (som kunne stemme for og imot mos­keer) mot­stan­dere av reli­gions­fri­het i Norge. Arbei­der­par­ti­ets Rune Ger­hard­sen lan­serte begre­pet “snil­lisme” i 1988 om jeg ikke hus­ker feil. Det er det som er poen­get, ikke at inn­vand­ring ikke fører med seg frik­sjo­ner. Det er det da aldri noen som har påstått. 

 • Space­manS­piff

  @Thomas Hyl­land Erik­sen: Det at debat­ten er den samme som i 1990, skulle vel bare bety at vi ikke har beve­get oss noe i posi­tiv rett­ning. Tvert imot vil jeg hel­ler si at den noe økte debat­ten de siste årene viser at utvik­lin­gen hel­ler fort­set­ter å gå full­sten­dig feil vei.

  Jeg veit ikke hva du synes om at Bei­rut som en gang har ble kalt midt­østens Paris nå er et full­sten­dig rasert land med Hez­bol­lah som veto­makt. Det er kan­skje sånn du vil at frem­ti­den skal være?

 • Lillel­ord

  Kjære Hyl­land Erik­sen. Inn­vand­rer­be­folk­nin­gen har blitt dob­let nes­ten uten at noen har mer­ket det, sier du. Bekla­ger, men du er for gene­rell: DU har ikke mer­ket det. Du bor ikke på Oslo Øst, du har ingen far som har kjørt taxi og som er utkon­kur­rert på grunn av kon­kur­ranse fra dem som kjø­rer flere på en løyve, du har ingen barn som blir satt til å lære opp de andre i norsk og som kom­mer hjem og snak­ker kebab­norsk. Det er ikke din dat­ter som er redd for å gå ut om kvel­den. Det er ikke ditt lokal­miljø som blir for­and­ret, så for­and­ret at du vet at du snart, som alle andre, vil flytte. Du har gjort det til din livs­opp­gave å “dekon­stru­ere majo­ri­te­ten” som du sier det selv, du har pri­set get­toen, du har lett og lett etter det norske, og ikke fun­net noe; du er den blinde høna som aldri fin­ner noe korn. Du er sosial­an­tro­po­log, og påstår deg der­for å være opp­tatt av kul­tur, men kul­tur synes for deg å være et fer­niss, en over­flate uten dybde, det fin­nes for­skjel­lig­het, men ikke kva­li­ta­tive for­skjel­ler. Du er i hel­dig­vis i ferd med å bli inn­hen­tet. Du er leder for et pro­sjekt som går under nav­net kul­tu­rell kom­plek­si­tet, men som kjenne­teg­nes kun ved sin nai­vi­tet. Du har pra­tet tøv lenge. Du har mel­ket ditt multi­kulti­pro­sjekt for hver eneste krone, men du er inn­hen­tet av vir­ke­lig­he­ten: Kul­tur er vik­tig. Det fin­nes kva­li­ta­tive for­skjel­ler dem i mel­lom. Demo­grafi er vik­tig. Og jeg håper du har lagt til side noen kro­ner på kiste­bun­nen, for beta­lings­vil­lig­he­ten for dine lett­vint­he­ter vil være liten i årene som kom­mer.

 • Hayk Fatoush

  @ Space­manS­piff

  Siden du så vak­kert pra­ter om Bei­rut, som er en vak­ker by. Så er det lurt å tenke på at Bei­rut var i rui­ner før Hez­bol­lah ble til en vik­tig orga­ni­sa­sjon. Det er også litt iro­nisk å tenke over at Hezbollah/Amal ble til fordi de ville hive ut PLO.
  Liba­non ble øde­lagt av tre grun­ner, PLO, Syria og Israel.

 • arild­nordby

  Dette fjol­lete inn­leg­get fra Hyl­land Erik­sen inne­hol­der typisk over­fla­tisk multi­kulti-pjatt.

  Over­skrif­ten var Dag­bla­dets. Jeg sa ingen ting til jour­na­lis­ten om “mus­limsk inn­vand­ring”, hva nå det måtte være.”

  Hmm..tja, gruble dype tanker..kanskje det kan bety inn­vand­ring av per­soner som defi­ne­rer seg som mus­li­mer? Gruble, gruble..

  Her har vi et klas­sisk eksem­pel på Hyl­land Erik­sens insi­nua­sjo­ner om egen dybde­tenk­ning.

  Den går ut på føl­gende:
  Fordi det fin­nes mange for­skjel­lige for­mer for islam, er ikke “islam” en menings­full kate­gori!
  Spe­si­elt kan man ikke være “mot” islam som sådan..

  Stu­pi­di­te­ten i slike lik­som-dype utsagn syn­lig­gjø­res enkelt:
  Hyl­land Erik­sen, det fin­nes, og fan­tes, masse­vis av ulike typer ideo­lo­gier som aner­kjente sla­veri som en aksep­ta­bel livs­form for enkelte.

  Vi har intet behov for å kjenne til alle enkelt­he­tene i hver av disse ideo­lo­gi­ene for rasjo­nelt å kunne FORDØMME HVER AV DEM BASIS AV DERES AKSEPT AV SLAVERI.

  En ideo­logi har aldri høy­ere moralsk verdi en sitt ver­ste ele­ment, men som oftest langt lavere.

 • I USA snakkes det om at USA er i ferd med å bli bru­nere. I løpet av noen tiår reg­ner man med at et fler­tall av USAs befolk­ning vil ha «brun» hud. Dette har ame­ri­kanske offent­lig­het stort sett et helt avslap­pet for­hold til, så lenge lan­dets befolk­ning fort­set­ter å videre­føre for­tel­lin­gene om hva USA er, sier Hyl­land Erik­sen.

  Det der er fordi han og flere begår den tanke­fei­len å for­ut­sette at det fins ingen for­skjel­ler mel­lom folke­sla­gene, og hvis det fins for­skjel­ler, er de kun av over­fla­disk art.
  Dette er feil. 
  Det fins empiri for at det fins for­skjel­ler, og de stik­ker dypere enn hud­farge, og det er for­skjel­ler som er verdt å for­søke å ta vare på.
  Den som har det meka­nisk-kvan­ti­ta­tive synet på men­nesker kun som enkelt­in­di­vi­der som kan skif­tes ut som tann­hjul i sam­funns­ma­ski­ne­riet, enten det er sosia­lis­te­nes våte drøm om enkelt­in­di­vi­det som ofrer seg uegen­nyt­tig for det store fel­les­ska­pet, eller libe­ra­lis­te­nes behov for allo­ke­ring av arbeids­kraft og kapi­tal dit grense­kost­na­den er lavest – er helt blinde for disse for­skjel­lene.

  Men den som har det orga­niske synet på men­nes­kene og folke­sla­gene, hvor enkelt­in­di­vi­dene ses som cel­ler i en orga­nisme, ser for­skjel­lene.
  For en orga­nisme kan dø. Det samme kan et folk.…

 • Trist

  @Thomas Hyl­land Erik­sen

  >Nå var det ikke nett­ste­der av typen
  >Document.no jeg hadde i tan­kene da
  >jeg sa at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen var
  >blitt for­dob­let “nes­ten uten at noen
  >har mer­ket det”

  Så hvem var det du hadde i tan­kene? Folk rundt Damp­las­sen? Folk i Drø­bak? Hvor­dan er det mulig å komme med en slik utta­lelse uten å tenke på dem som fak­tisk har mer­ket det godt – og i mange til­fel­ler alt­for godt. Det fin­nes ofre for denne pro­ses­sen. Mener du at de er så få at de kan neg­li­sje­res i det store bil­det? Har du noe grunn­lag du byg­ger dette på?

  >Arbei­der­par­ti­ets Rune Ger­hard­sen
  >lan­serte begre­pet “snil­lisme” i
  >1988 om jeg ikke hus­ker feil. Det
  >er det som er poen­get, ikke at
  >inn­vand­ring ikke fører med seg 
  >frik­sjo­ner.

  Så hva mener du vi bør gjøre i prak­sis? Hvor er det snil­lis­men etter din mening fore­går? Ved gren­sene fordi vi slip­per inn for mange “grunn­løse søkere”? Ved fami­lie­gjen­for­ening fordi vi ikke sjek­ker slekst­for­bin­del­sene godt nok? Ved straffe­ut­må­ling for for­bry­tel­ser som over­fall­vold­tek­ter og taxi-svin­del for å nevne noe? 

 • capercaillie.myopenid.com

  Ser saken kokes videre i dag:

  http://www.dagbladet.no/2009/04/16/nyheter/innvandring/innenriks/integrering/5760372/

  Lem toucher innom noe av det jeg innså var kon­sep­tet for en stund siden:

  Norsk” = norsk stats­bor­ger­skap.

  Argu­men­tet “det er vårt land og, vi er født her” = “norsk” blir gjen­tatt ad nauseam av Usman Rana og alle andre hver eneste gang i debat­ter og inter­vjuer, og skole-ele­vene i videoen på DB gjør det også.

  Jeg er selv fra tjuk­keste bygda i Norge (der bøn­der og sau var å se i alle ret­nin­ger), men flyt­tet til Oslo på slut­ten av 90-tal­let. De eneste “annen­kul­tu­relle” vi hadde kon­takt med på bygda var utveks­lings­stu­den­ter, polak­ker som pluk­ket jord­bær om som­mern, og spo­ra­disk noen andre, f.eks. hadde vi noe så eks­klu­sivt som en afro-ame­ri­ka­ner (n-ordet er vel far­lig) som tre­ner for bas­ket­ball-laget jeg spilte på (som for­øv­rig var et ini­tia­tiv en annen ame­ri­ka­ner star­tet opp, siden han ville spre litt av sin kul­tur i Norge). Vi var egent­lig ganske iso­lerte og levde i vår egen boble.

  I det hele tatt hadde jeg hel­ler ikke noe sær­lig inter­esse for “norsk kul­tur” eller følte ikke at det var noe spe­si­elt mar­kant, ver­di­fullt eller interes­ant med norsk kul­tur. For hva repre­sen­terte norsk kul­tur for meg? Jo, hver­da­gen sånn som den all­tid var, og det er ingen­ting som utmer­ker seg da. På sko­len var “kul­tur” stort sett syn­onymt med norsk lit­te­ra­tur, dvs tørre og kje­de­lige fag som man den gan­gen hadde mini­malt med inter­esse for.

  I møte med andre kul­tu­rer (f.eks. i form av musikk-inter­es­ser) tenkte jeg ofte at “andre land har så mye mer variert og inter­es­sant kul­tur” eller “de har en his­to­rie”. For hva var “norsk”? Jo det var den kje­de­lige lit­te­ra­tu­ren vi hadde blitt tvun­get til å lese og “tolke” på sko­len, og noen urtrøtte eksur­sjo­ner til gal­le­rier og tea­ter og slikt. Og buna­der på 17.mai. Og tele­mark­ski. Det vi aldri så noe til.

  I det hele tatt synes jeg det ikke er så rart at Hyl­land Erik­sen og andre har en lett jobb med å “dekon­stru­ere norsk­he­ten”, fordi det man blir matet med via norsk skole stort sett ikke bidrar til noen slags helst form for nasjo­nal­fø­lelse eller iden­tiet av det å være “norsk”.

  Det er egent­lig først i møtet med andre kul­tu­rer at man selv begyn­ner å sette spørs­mål med hva sin egen kul­tur og iden­ti­tet egent­lig er. Dette tror jeg også er utslags­gi­vende i form av at når asyl­sø­kere kom­mer til Norge, møter de den samme utford­rin­gen, noe som da lett bidrar til at de f.eks. blir “mer pakis­tanske” enn de kan­skje var i Pakis­tan.

  Jeg vet jeg har sitert fra Ed Hus­ain sitt inn­legg på Lit­te­ra­tur­hu­set en del gan­ger før, men jeg synes denne biten av det er verdt å gjenta enda en gang:

  Growing up in Bri­tain I wasn’t told the euro­pean story, and when I met with people from an extre­mist back­ground it was EASY to under­stand, in the void of secu­la­rism, why their power had the kind of appeal [that] it had with the young man you saw ear­lier.

  The Enligh­ten­ment, two world wars, the emer­gence of secu­la­rism, Mar­tin Luther the aban­don­ment of the Cat­h­o­lic Church and it’s con­trol over divorce, women’s libe­ra­tion – WHY did those things hap­pe­ned, and unless you can debate those key values there’s no point tal­king about hijab, because that’s just a sym­ptom.” (mine uth.)

  Pro­ble­met er nok selv at om vi er blitt for­talt “the euro­pean story”, så har den ikke grodd fast som noe vik­tig holde­punkt for oss, siden den stort sett aldri blir utford­ret. Den tas som en selv­følge. Den er rundt oss, den er i oss. Den bare “er der”. 

  Og “gres­set er all­tid grøn­nere på den andre siden” gjel­der også; det som er litt ekso­tisk og annet er det som vi kan­skje leg­ger større merke til enn det vi alle­rede har; der­for kan­skje denne for­her­li­gel­sen av “det som er anner­le­des”?

 • Chris

  Det var ikke Rune Ger­hard­sen som lan­serte sni­lisme, det var Gisle Espo­lin John­son.
  Den som først brukte det om inn­vand­rings­po­li­tik­ken var Jan P. Syse om asyl­po­li­tik­ken i 1989.

  Ger­hard­sens sni­lisme-utspill kom først i 1991.

  Men dette er jo det minste av pro­ble­mene i for­hold til fakta pro­fes­so­ren har…

  Men nå tje­ner jo Hyl­land Erik­sen en mil­lion i året på pro­sjek­tet Cul­com han har i kraft av sin pro­fes­sor­stil­ling. Cul­coms rai­son d’etre er jo det multi­kul­tu­relle pro­sjekt. Er multi­kul­tura­lis­men mis­lyk­ket, er Cul­com mis­lyk­ket. Og da er jo Hyl­land Erik­sen mis­lyk­ket.

  Cul­com har blant annet gitt dok­tor­grads­sti­pend til den isla­mis­tiske apo­lo­ge­ten og kon­ser­va­tive islam-kon­ver­tit­ten Lena Lar­sen.

  Pus­sig nok er 200-mil­lio­ner­spro­sjek­tet Cul­com fritt for kri­tisk forsk­ning omkring inn­vand­rin­gens kon­se­kven­ser. Skulle du ha sett. Tvert i mot øns­ker man å stemple mostan­dere som rasis­ter og snak­ker sta­dig om nors­kin­ger, og gjør narr av at det skal kunne fin­nes et begrep med mening om det å være norsk.

  Når Multi-kulti­sje­fen Hyl­land Erik­sens pro­po­a­ganda-baby Cul­com skal ha Gaza-semi­nar på skatte­be­ta­ler­nes beskost­ning, invi­te­rer de et balan­sert panel bestå­ende av pale­stina-akti­vist og sosia­list Nils Buten­schøn, Eks-AKPer Eli­sa­beth Eide, pale­stina-akti­vist og sosia­list Hilde Hen­rik­sen Waage, og pale­stina-akti­vist og sosia­list Anne-Hege Grung. Det var selv­sagt STOR uenig­het i pane­let om at uan­sett hva spørs­må­let er, så har jødene skyl­den.

  Hva skulle vi gjort uten aka­de­mia?

 • Fjord­man

  Det er strengt tatt posi­tivt at Tho­mas Hyl­land Erik­sen, som jeg helt klart betrak­ter som en mot­stan­der, også involve­rer seg i debat­tene her. Det viser at Docu­ment er blitt såpass stort at det ikke bare kan igno­re­res.

  For en gene­ra­sjon siden, på slut­ten av 1980-tal­let, var vi midt i glas­nost og pere­strojka i det gamle Sov­jet­unio­nen. Det var like før Ber­lin­mu­rens fall og Den kalde kri­gens slutt. Rik­tig­nok fikk vi en alvor­lig advar­sel med vest­lige mus­li­mers opp­før­sel under stri­den omkring Sal­man Rush­die, men dette druk­net i stor grad i let­tel­sen over Murens fall. Jeg hus­ker meget godt at Carl I. Hagen og Frem­skritts­par­tiet ble skjelt ut som rasis­ter og kas­tet egg og toma­ter på av deler av venstre­si­den fordi de advarte mot økt kri­mi­na­li­tet og kost­na­der på grunn av masse­inn­vand­rin­gen, men ikke en gang de ville trodd at i 2008 ville vi ha opp­levd angrep på norske ambas­sa­der og draps­trus­ler mot norske bor­gere på grunn av noen uskyl­dige teg­nin­ger, drap på flere poli­ti­kere i tole­rante Neder­land, no-go-soner og bor­ger­krigs­lig­nende til­stan­der i franske for­ste­der, islamske ter­ro­rist­bom­ber i Mad­rid og Lon­don samt inn­vand­rere som åpent skry­ter av at de fører krig mot svens­ker i Sve­rige. Den reelle situa­sjo­nen er i dag mye verre enn selv de ver­ste pes­si­mis­tene spådde for 20 år siden. Det lover ikke godt for fort­set­tel­sen.

  Når multi­kul­tura­lis­ter som Tho­mas Hyl­land Erik­sen her hjemme snak­ker med glød om at nasjo­nal­sta­ten er død må man spørre seg hva de mener skal komme i ste­det for. Etter­som vårt nåvæ­rende demo­kra­tiske sys­tem er basert på nasjo­nal­sta­ter, vil ikke det da med­føre en fare for at dette vil kol­lapse der­som man avvik­ler dem? I prak­tisk talt hvert eneste land i Vest-Europa har myn­dig­he­tene nå full­sten­dig abdi­sert, totalt mis­tet kon­trol­len over sine egne gren­ser og over­latt gatene til kri­mi­nelle inn­vand­rer­ban­der. Etter­som sta­ten ikke len­ger gjør job­ben sin er den sosiale kon­trak­ten brutt. Inn­fødte euro­pe­ere er ikke len­ger for­plik­tet til å betale skatt inn­til masse­inn­vand­rin­gen er stop­pet full­sten­dig, multi­kul­tura­lis­men som ideo­logi er avskaf­fet og nasjo­nal kon­troll med gren­ser og lov­giv­ning er gjen­opp­ret­tet.

  Det er blitt slik at de eneste som ikke skal få bevare sin kul­tur er euro­pe­ere. Pakis­tan har i dag godt over 160 mil­lio­ner inn­byg­gere. Dette tal­let er for­ven­tet å øke til minst 200 mil­lio­ner, muli­gens 250 mil­lio­ner eller kan­skje enda mer i løpet av en gene­ra­sjon eller to. Hvem er det egent­lig som har mest behov for å bevare sin kul­tur? En kvart mil­li­ard pakis­ta­nere, eller usle fire mil­lio­ner nord­menn? Pakis­tans største pro­blem, og grun­nen til at så mange pakis­ta­nere vil til Norge og andre vest­lige land, er en befolk­nings­vekst totalt ute av kon­troll. I et alle­rede fat­tig land får folk alt­for mange barn som de over­ho­det ikke kan gi en sjanse til et ver­dig liv. Kan­skje noe å tenke på neste gang mus­li­mer skry­ter av at “islam er ver­dens ras­kest vok­sende reli­gion”.

  Islamske land pro­du­sere enorme meng­der barn uten fram­tids­ut­sik­ter. De kom­mer til å flomme over og øde­legge Europa der­som vi fort­set­ter dagens inn­vand­rings­po­li­tikk. Mer­ke­lig nok omta­les pakis­ta­nere like­vel som en “sår­bar mino­ri­tet”. Det er pus­sig at de samme radi­kale aka­de­mi­kerne som vil at vi skal se alt i et “glo­balt per­spek­tiv” ikke mak­ter å se sitt eget land i dette. I et glo­balt per­spek­tiv er ikke 1,2 mil­li­ar­der mus­li­mer en svak mino­ri­tets­gruppe som tren­ger spe­si­elt vern om sin kul­tur og egen­art. Det er der­imot 4 mil­lio­ner nord­menn.

  Hva skal gjø­res for å gjen­opp­rette en situa­sjon der vårt poli­tiske sys­tem kan fun­gere? For det første bør lov­giv­ning til­sva­rende det første grunn­lovs­til­leg­get, The First Amend­ment, i USA inn­føres. Ytrings­fri­he­ten er den kan­skje mest grunn­leg­gende av alle fri­he­ter. Jeg vil ran­gere den over stem­me­ret­ten. Vi bør også vur­dere å kopiere det andre grunn­lovs­til­leg­get, ret­ten til å bære våpen. Der­som ikke myn­dig­he­tene gjen­opp­ret­ter skik­ke­lig grense­kon­troll samt ro og orden i lan­det bør van­lige bor­gere få lov til å beskytte seg selv. Masse­inn­vand­ring gene­relt og mus­limsk inn­vand­ring spe­si­elt skal stoppes. Vi må melde oss ut av EØS og Schen­gen-sam­ar­bei­det og si opp de inter­na­sjo­nale avta­lene og naive men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nene som er nød­ven­dig for å gjen­vinne kon­troll over våre gren­ser og vår lov­giv­ning.

  Masse­inn­vand­ring utgjør en akutt trus­sel mot vår sivi­li­sa­sjons fort­satte eksis­tens og må stoppes med alle til­gjen­ge­lige mid­ler. Påstan­den om at inn­vand­rin­gen “ikke lar seg stoppe” er tøv, det dreier seg om mang­lende poli­tisk vilje i Ves­ten. Dess­uten vil man indi­rekte, ved å hevde at inn­vand­rin­gen “ikke lar seg stoppe”, inn­rømme at man ikke len­ger kan kon­trol­lere sitt eget lands gren­ser og opp­rett­holde dets lover, og da frasir man seg ret­ten til å kreve inn skatter. Nasjo­nale skatter kre­ver nasjo­nale gren­ser. Nasjo­nal­sta­ten er visst­nok død. Hvor­for tar den da opp­til halve lønna vår? Nasjo­nal­sta­ten må være his­to­ri­ens dyre­ste lik.

  Vi må ha et langt mer kri­tisk for­hold til FN, som nylig ved­tok nylig en advar­sel om at isla­mo­fobi bør betrak­tes som en form for rasisme. Når Norge sam­ti­dig ukri­tisk inn­lem­mer diverse FN-reso­lu­sjo­ner som en del av norsk lov­verk utgjør fak­tisk FN en klar trus­sel mot nord­menns ytrings­fri­het og demo­kra­tiske ret­tig­he­ter. FN er en kor­rupt orga­ni­sa­sjon som er tungt infil­trert av mus­limske dik­ta­tu­rer. Norske myn­dig­he­ter er satt til å ta vare på sitt eget folk, ikke FN og “inter­na­sjo­nal lov.” Der­som det er kon­flikt mel­lom disse to, må FN vike.

  Anti­ra­sis­tiske orga­ni­sa­sjo­ner bør fra­tas stats­støtte, det samme bør mediene. Det er mye vik­ti­gere å skille stat og medier enn å skille stat og kirke. Det er uak­sep­ta­belt at man har en direkte kob­ling mel­lom stats­mak­ten og de som skal over­våke stats­mak­ten. I prak­sis har det vært alt­for mange til­fel­ler der mediene har fun­gert mer eller mindre som en for­len­get arm av sta­ten i inn­vand­rings­de­bat­ten. Der­som de etab­lerte mediene bare står for under­hold­ning er det greit nok, men da bør de hel­ler ikke motta penge­støtte ved å late som om det de gjør er “sam­funns­nyt­tig.” Vi må også lufte ut etter at den vest­lige kul­tur­re­vo­lu­sjo­nen og gene­ra­sjo­nen fra slut­ten av 1960-tal­let og begyn­nel­sen av 1970-tal­let har spredt anti-vest­lig selv­hat. Et posi­tivt og sann­fer­dig bilde av vår his­to­rie må gjen­opp­ret­tes i vårt utdan­nings­sys­tem.

  Kvo­te­ring skal avskaffes. Påbudt kvo­te­ring i enhver form bør være uak­sep­ta­belt da dette repre­sen­te­rer et angrep på den pri­vate eien­doms­ret­ten og der­med på den per­son­lige fri­he­ten. Fri­het kjenne­teg­nes blant annet ved for­svar for eien­doms­ret­ten og ytrings­fri­he­ten. Multi­kul­tura­lis­tene øns­ker sym­pto­ma­tisk nok å inn­skrenke begge deler. Dette, samt deres ver­bale aggre­sjon, viser at multi­kul­tura­lis­men er en uto­pisk ideo­logi med klare tota­li­tære trekk som for deler av venstre­si­den fun­ge­rer som en kamu­flert erstat­nings­kom­mu­nisme. Der­som en bedrift skulle ønske å ansette bare afri­kanske trans­ves­tit­ter, kine­siske tur­nere eller – gud forby! – hvite, hete­ro­file menn med dress og slips skal dette være deres fulle rett. Det er ikke noe Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det eller andre skal stikke nesen sin i.

  Til sist kan leg­ges til at hele begre­pet “rasisme” snart bør leg­ges dødt. Sett i lys av evo­lu­sjons­teorien og at men­nes­ket er et bio­lo­gisk vesen under­lagt de samme lovene for til­pas­ning til sitt lokale miljø som andre vese­ner er det høyst sann­syn­lig at ulike folke­grup­per har utvik­let seg for­skjel­lig over tuse­ner av år. Medi­sinisk sett er dette et etab­lert og udis­ku­ta­belt fak­tum. Viten­ska­pe­lig sett er det full­sten­dig legi­timt å spørre seg om kul­tur har en gen­etisk kom­po­nent, kan­skje til og med en vesent­lig en. Der­som dette skulle være rik­tig kan det ha store kon­se­kven­ser i inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Tiden er over­mo­den for å bli kvitt rasisme­spø­kel­set en gang for alle og avslutte det ver­ste ideo­lo­giske hys­te­riet i moderne vest­lig his­to­rie. Jeg er ganske sik­ker på at dagens rasisme­hys­teri vil stå i frem­ti­dens lære­bø­ker som ett av de styg­ge­ste his­to­riske eksemp­lene på anti-viten­ska­pe­lig sen­sur, verre enn Inkvi­si­sjo­nen mot Gali­leo og vesent­lig far­li­gere på grunn av sine langt større prak­tiske kon­se­kven­ser.

 • Jep­pe375

  Hyl­land Erik­sens hylende dob­belt­mo­ral

  Den kyniske multi­kulti-nai­vis­mens frem­ste tals­mann og aka­de­miske pre­miss­le­ve­ran­dør, Tho­mas Hyl­land Erik­sen, for­set­ter med sin dob­belt­mo­ral.

  I Dag­bla­det utta­ler han: ”I løpet av fem­ten år har antal­let inn­vand­rere blitt dob­let nes­ten uten at noen har lagt merke til det. Dette tyder på at inn­vand­rin­gen til Norge har gått for­bau­sende smerte­fritt”

  Det har gått smerte­fritt for Hyl­land Erik­sen fordi Hyl­land Erik­sen har valgt å bosette seg i den hvi­te­ste delen av Oslo, på Berg i ikke langt fra Blin­dern. Hvis pro­fes­so­ren spa­serer ut i fra sin store hvite villa og rundt i nabo­la­get vil de utlen­din­gene han møter være fors­kere på utveks­ling på uni­ver­si­te­tet eller ambas­sade­per­so­nell.

  På Berg har man dob­belt så høy inn­tekt og for­mue som lands­gjen­nom­snit­tet, så fami­lien Erik­sen med to mil­lion­løn­nin­ger glir knirke­fritt inn.

  I lik­het med andre frem­stå­ende agi­ta­to­rer for gle­den ved det multi­kul­tu­relle sam­fun­net, er Hyl­land Erik­sen så res­surs­sterk at han kan opp­søke det multi­kul­tu­relle når han vil, for siden å trekke seg til­bake til det trygge, homo­gene, norske sam­funns­mil­jøet han utvi­ser en slik suve­ren for­akt for. Han ferie­rer i det frem­med­kul­tu­relle, slik han gjorde da han utførte sine antro­po­lo­giske felt­stu­dier på Tri­ni­dad og Mau­ri­tius. Inn­sik­ten han opp­når er like ver­di­full.

  Denne dob­belt­mo­ra­len blir han og hans like aldri kon­fron­tert med. Hvor­for bor ikke Hyl­land Erik­sen på Romsås eller Holm­lia?

  Hvor­for sen­der han ikke sine barn på skole der de er de eneste hvite ele­vene med norsk som mors­mål?

  Dette er bare noen av de spørs­må­lene en litt kri­tisk presse burde stille både pro­fes­so­ren og seg selv.

  Nå, hva sier du pro­fess­sor?

 • sindri

  Tho­mas Hyl­land Erik­sen blir jo slak­tet her. Jeg ven­ter spent på svar… 

 • Space­manS­piff

  @Hayk Fatoush: Pga dår­lig tid. Hez­bol­lah er vel et barn av slut­ten av 80 tal­let, men fak­tum er enten det høres vak­kert ut eller ikke at Bei­rut hadde til­nav­net Midt­østens Paris. Pro­ble­mene star­tet vel med en stor andel Pale­sti­nere der. Nå flyk­ter de kristne fra lan­det om de kan mens Hez­bol­lah stram­mer gre­pet.

  Og det er ikke så mye vak­kert å si om situa­sjo­nen i Liba­non, desverre. Men spørs­må­let er om han ikke ser faren for at noe slikt kan skje her også er påfal­lende. Vi har en vok­sende mino­ri­tet som klum­per seg sam­men i hva man snart kan kalle en flykt­ning­leir, Oslo Øst…

 • Lillel­ord

  Tho­mas Hyl­land Erik­sens metode er det inter­es­sante! Hans inn­legg i dag på Document.no gir oss lite infor­ma­sjon, som saks­inn­legg er det pin­lig svakt, spe­si­elt fra en per­son som øns­ker å frem­stå som eks­pert på fel­tet. Det betyr ikke at inn­leg­get hans ikke er inter­es­sant. Umid­del­bart er det mest inter­es­sant fordi det i seg selv er bemer­kel­ses­ver­dig at Hyl­land Erik­sen ned­ver­di­ger seg på det ifølge ham isla­mo­fobe nett­ste­det Document.no. Det er ikke ube­ty­de­lig at en av de poli­tiske kor­rekte ypperste­pres­tene begyn­ner å melde sitt nær­vær her. Mer inter­es­sant er det like­vel å notere seg hvor godt Hyl­land Erik­sens stutte inn­legg illust­re­rer hans metode; fak­tisk blir hans verk­tøy­kasse uttømt i løpet av 200 ord. 1) Først fore­tar han en klas­sisk pro­ble­ma­ti­se­ring ”mus­limsk inn­vand­ring” et slik gene­relt begrep blir man jo møk­kete av med engang, impli­sitt de som benyt­ter dette er møk­kete, enkle. Selv har jo Hyl­land Erik­sen gjen­tatte gan­ger angre­pet ”isla­mo­fobe” og ”nors­kin­ger”, men i hans besyn­der­lige ver­den bestem­mes den logiske gyl­dig­he­ten av for­teg­net. 2) Der­nest stemp­ler han Docu­ments angi­ve­lige para­no­ide for­hold til mus­li­mer; der­med er alt sagt. Frykt, bekym­ring er i seg selv kon­klu­de­rende, 3) Asvlut­nings­vis kon­klu­de­rer han med at ”ingen­ting er nytt” under solen, de som har fulgt med ser at denne debat­ten er (gjesp) gam­melt nytt. Hans metode er først pro­ble­ma­ti­se­ring (for avan­sert for andre enn ypperste­pres­tene), der­et­ter kom­mer personangrepet/stemplingen (gid så vul­gært), før man avslut­ter med at dette ikke er noe nytt (lett for­kledd red­sel for å være irre­le­vant). Hyl­land Erik­sen metode er fri for argu­men­ter, fri for empiri, fri for logisk kon­se­kvens. Her­lig fri, som seg bør og hør for et tid­li­gere Gate­avisa med­lem, men litt pin­lig for en mann som mener seg å være intel­lek­tu­ell. Men igjen, akku­rat det begre­pet har det jo etter­hvert blitt pin­lig klart at det er pro­ble­ma­tisk å benytte om Hyl­land Erik­sen.

 • Tja, hva sier pro­fes­so­ren? Anta­ge­lig ikke noe som helst i et slikt anti-intel­lek­tu­elt forum som docu­ment. Man­nen har skapt seg en aka­de­misk kar­riere ved å ser­vere poli­tisk kor­rekte selv­føl­ge­lig­he­ter, stort sett hen­tet fra uten­landsk sosio­lo­gisk lit­te­ra­tur. Hyl­land Erik­sen er så popu­lær at han ble for opp­tatt med å svare på epost og tele­fo­ner. Man­nen skrev føl­ge­lig ei bok ei bok etter å ha fun­net ut at all epos­ten og alle tele­fo­nene svek­ker dyb­den i inn­sikt og argu­men­ta­sjon. Og det er vel i dette lyset man må for­stå pro­fes­so­rens mer eller mindre hjerne­døde utta­lel­ser og skri­ve­rier om als­kens emner de 20 siste årene. 

  Hyl­land Erik­sen har også skre­vet ei bok mid­del­klasse­lyk­ken og det såkalte store­ulv­syn­dro­met. Når ulven har spist gri­sene, blir livets mening, jak­ten, borte. Mid­del­klass­kvin­nene som Hyl­land Erik­sen hen­ven­der seg til, gjør som sin fører. De drar på antro­po­lo­giske stu­die­tu­rer til Mau­ri­tius og kom­mer hjem og sprer multi­kul­tura­lis­mens glade bud­skap. Eller de begyn­ner med yoga eller mage­dans slik at de får rea­li­sert sine inner­ste midde­klasse­lengs­ler og kan gå og høre fore­drag av pro­fes­so­ren om glo­ba­li­se­rin­gen av sine mid­del­klass­liv.

  Jeg ser for meg den engelske tit­te­len på Hyl­land Erik­sens neste bok: “How to sur­vive and manage crossing Damp­las­sen wit­hout meeting ordi­nary people”. 

  Man­nen er Nor­ges største intel­lek­tu­elle flopp, uten andre opp­le­vel­ser å bygge sine utleg­nin­ger på enn det norske mid­del­klasse­li­vet, passe ditt og passe datt. Litt anar­kisme i Hjelms­gate­kol­lek­ti­vet i sin ung­dom, med litt hasj og litt basj, litt rock, litt fuck – Hyl­land Erik­sen; en olm, men­neske­for­ak­tende og sur sur­fer i Mid­del­klas­se­nor­ges lune lagu­ner.

 • Jan Hår­stad

  @Vi lever jo i den aller største omleg­ging av ver­den som har fun­net sted siden annen ver­dens­krig, men av en eller annen mer­ke­lig grunn er det de her på docu­ment som tyde­lig­vis ikke vil se dette, men fore­trek­ker å snakke om kon­spi­ra­sjons­teorier og den­slags. Jeg har svært mye å si i den anled­ning, men ven­ter fak­tisk på at poli­tik­ken bak den nye øko­no­miske ord­nin­gen med det inter­na­sjo­nale penge­fon­det (IMF) og ver­dens­ban­ken (WB) og FN blir tyde­li­gere slik at det går an å snakke om det uten å få gult kort.

  Det det sann­syn­lig­vis går an å si er at dette med Mahgreb-lan­dene og Tyr­kia som kvart og halv­med­lem­mer av EU, gjør kjempe­byks fram­over. Det er vel Marokko som først nær­mer seg et reelt EU-med­lem­skap, Fjord­man­nen?

  Det jeg mener å si med disse bemerk­nin­gene er at 200 mil­lio­ner fore­ta­gende CULCOM og andre insti­tu­sjo­ner av samme type i Norge (for ikke snakke om i EU) er livs­vik­tige for å bygge opp et helt nytt ver­dens­bilde som skal være syn­krone ideo­lo­gisk og på høyde med det euro­pe­isk-ara­biske pro­sjek­tet. Tenke­om­byg­ging.
  Det er der­for vi ser det vrim­ler av tid­li­gere marx­is­ter i disse insti­tu­sjo­nene. Disse har full­sten­dig slut­tet å inter­es­sere seg for marx­is­mens pro­le­tære karak­ter, og går inn for dette stor­ka­pi­ta­lens Eura­bia under multi­kul­tura­lis­mens faner. Det er her pen­gene og kar­rie­ren lig­ger. Og ved litt hjal­mar ekdalsk livs­løgn går det godt an å inn­bille seg at man ikke har svik­tet sine sosia­lis­tiske idea­ler ved at man nå er kul­tur­re­la­ti­vist og multikulturalist.Det er ersatz-marx­is­men.

  Det er der­for vi som er kri­ti­kere møter så mye hat og aggre­sjo­ner fra dette nye elite-etab­lis­se­men­tet av tid­li­gere marx­is­ter og sosia­lis­ter. Akku­rat det samme fore­kom­mer i Ny Tid og Klasse­kam­pen som beta­les for å utbre ideo­lo­gien til den sosial­de­mo­kra­tiske Sosia­list­In­ter­na­sjo­na­len som er spyd­spis­ser for ver­dens glo­ba­li­se­ring.

  Haken ved denne tak­tik­ken deres er dette; at
  folk/arbeiderklasse på et tids­punkt gjen­nom­skuer dem. I den siste talen Geert Wil­ders holdt i USA 4 april 09 (se Front­Page) er det et mor­somt avsnitt hvor han for­tel­ler om vil­ket sjokk,vilket hjerte­in­farkt den poli­tiske klas­sen i Neder­land fikk da gal­lup viste at hans parti var det største i lan­det og at et valg da ville ha brakt ham til pre­si­dent­stil­lin­gen.

  Vi må ikke se bort fra at en anse­elig del av også det norske folk nå har fått nok av kor­rekt academica,alle Sol­hei­mene med sjekkhefter,regnskoger og fred i ver­dens hjørner,alle Hyl­land-Erik­sen-ideo­lo­gene og med stem­me­sed­de­len ber dem dra på Lopp­ha­vet. Jeg tror det skal bli rike­lig med hjerte­in­farkt i den poli­tiske eli­ten utover sep­tem­ber 09.

 • Chris

  Jeg skrev feil fordi jeg blan­det.

  Hyl­land Erik­sen har “bare” fått 25 mil­lio­ner fore­lø­pig. Det er Kalle Moene som har fått 200 mil­lio­ner for å forske på hvor­for den norske model­len (som for tiden min­ner mest om den model­len de har i klep­to­kra­tier med olje­res­su­rer som Nige­ria ref Røkke-banan­re­pub­likk-kor­rup­sjo­nen i Ap/LO) og sosial­de­mo­kra­tiet er best.

  Uan­sett, bekla­ger upre­si­st­he­ten som ikke rok­ker ved noen av de andre poen­gene.

 • hyn.myopenid.com

  Støre: Steinar Lem tar feil.

  P4 (Oslo): - Norsk kul­tur er ikke truet av mus­limske inn­vand­rere, slår uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre fast.

  I mot­set­ning til Hyl­land Erik­sen ser Støre for anled­nin­gen fort­satt ut til å mene at det fin­nes noe genuint noe som kan kal­les norsk kul­tur.

  - Norsk kul­tur er så godt for­ank­ret at det fryk­ter jeg ikke, sier Støre.

 • Flora

  Vår elite har klart det fan­tas­tiske: å mele sin egen kake, kaken beta­les av folket som de gir blanke blaf­fen i. SAMTIDIG frem­står de som mono­po­lis­ter på god­het hos det sel­samme folket.

  Kan­skje vi skulle gjort noe med majori…, nei eli­ten så den ikke kunne kal­les elite igjen? Hva synes du Hr. Erik­sen? (I min fami­lie omta­les du for­øv­rig som Tho­mas Hyl­ler Ali Erik­sen)

 • thorr

  Multi-inkvi­si­sjo­nen stil­ler seg opp for å slakte den fra­falne Steinar Lem, som over nat­ten har gått i fra å være god­he­ten selv til å bli dje­ve­len inkar­nert. Kri­tik­ken tar selv­føl­ge­lig for­mer fra Marte Michelets ufine rasist-strå­mann med meta­fo­ren “ugress” til Stø­res over­bæ­rende for­sik­ring om at det går så bra, Lem tar feil (og er litt enfol­dig). Nå er karak­ter­dra­pet begått, slik at den neste fra­falne skal vite hva han går til.

 • thorr

  Og, jeg glemte jo SSB! Bare vi antar et par ting så får vi ikke noe mus­limsk fler­tall her i lan­det. Og mus­li­mer, er jo så mangt. Det går seg til!

 • Fjord­man

  Hår­stad: Jo da, det er nord­afri­kanske land som Marokko og Tuni­sia som står øverst på lis­ten over frem­ti­dige mus­limske med­lem­mer av EU, ikke Tyr­kia. Jeg vet ikke om du har lest min bok om Eura­bia. Du vil sann­syn­lig­vis ikke være enig i alt, men jeg tror like­vel du ville finne den infor­ma­tiv. Den kan frem­de­les utgis gra­tis på engelsk eller norsk av (nes­ten) alle som måtte ønske det.

  Thorr: Den multi­kul­tu­relle inkvi­si­sjo­nen på sitt mest eks­treme var den regel­rette hekse­jak­ten på inn­bilt rasisme hos to hvite ambu­lanse­sjå­fø­rer i Oslo. Jeg er frem­de­les sik­ker på at det var gjort for å skremme andre til taus­het ved å demon­strere hvor­dan “rasis­ter” knu­ses. Eli­ten, som i aller høy­este grad inklu­de­rer mediene, øns­ker å kneble folk flest og ser­vere dem pro­pa­ganda om de påståtte posi­tive virk­nin­gene av masse­inn­vand­rin­gen. Dette blir sta­dig vans­ke­li­gere, etter­som folk nå vet at de lyver og at lan­det og kon­ti­nen­tet deres sakte blir øde­lagt.

 • Ultron

  Tho­mas Hyl­land-Erik­sen:
  jeg sa at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen var blitt for­dob­let “nes­ten uten at noen har mer­ket det”

  Det er ikke lenge siden jeg snak­ket om dette med noen jeg gikk på sko­len sam­men med som liten, og vi var skjønt ganske enige om at de end­rin­gene som har fun­net sted de de siste 10–20 årene har vært enorme. Samme per­son føler seg ikke len­ger trygg i nabo­la­get sitt på grunn av epi­so­der med sky­ting, ild­på­set­tel­ser og gate­vold. Et par med barn jeg kjen­ner har inn­sett at opp­vekst­mil­jøet der de bor er så dår­lig at de ikke har annet valg enn å flytte. En annen venn av meg ble sjok­kert av skan­dale­sa­kene om inn­fø­ring av styr­ket blas­fe­mi­lov og hijab i poli­tiet og ble så redd av måten han så ting foregå på at han måtte snakke ut om det. Dette er bare noe av det som har hendt i min omgangs­krets nå i det siste.

  Fore­stil­lin­gen om at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen har blitt for­dob­let “nes­ten uten at noen har mer­ket det” deles vel knapt av noen som helst jeg kjen­ner, det være seg fami­lie, ven­ner, kol­le­ger eller bekjente. Den er rett og slett ikke av denne ver­den. Den er et fan­tasi­pro­dukt av ideo­logi og per­son­lige sær­in­ter­es­ser og har ingen­ting med vir­ke­lig­he­ten å gjøre.

  Der­imot er det rele­vant å merke seg at debat­tene om mino­ri­te­ter og inte­gre­ring i 2009 er nes­ten iden­tiske med debat­tene rundt 1990.

  Arbei­der­be­ve­gel­sen var opp­tatt av bedre ret­tig­he­ter, og det job­ber vi jo for enda, så vi kan like godt slå fast at det egent­lig ikke har skjedd noe sær­lig de siste 100 årene.

 • arild­nordby

  Til lesere på document.no:

  Idag har Hyl­land Erik­sen en som sed­van­lig våsete kro­nikk i Dag­bla­det.

  Der sut­rer han over at “inn­vand­rings­kri­ti­kere” ikke er inter­es­sert i “kunn­skap”, eksem­pel­vis om “suk­sess­his­to­riene” til inn­vand­rere.

  Han viser til at viten­ska­pe­lige rap­por­ter som leve­kårs­un­der­sø­kel­ser sjel­den blir truk­ket frem.

  Uti­fra det rotet Hyl­land Erik­sen har sau­set sam­men, mener han visst­nok at hoved­kri­te­riet for “vel­lyk­ket inte­gre­ring” er at per­soner fra mino­ri­tets­kul­tu­rer får seg en god jobb, tje­ner pen­ger og (stort sett) “føl­ger norske lover”.

  At slike data ikke blir brukt er nok hel­ler fordi det er irre­le­vant for vesent­lige inte­gre­rings­pro­ble­mer, sna­rere enn ut av vrang­vilje!

  For eksem­pel:
  Er det vel­lyk­ket inte­gre­ring med en soma­lisk lege som klart ser at ei små­jente er blitt omskå­ret, men på grunn av sin bak­grunn vel­ger IKKE å rap­por­tere dette inn til myn­dig­he­tene?

  Er det vel­lyk­ket inte­gre­ring med en mus­limsk sosio­nom som mener at kvin­nen bør være sin mann under­da­nig, og der­for unn­la­ter å få en slik kvinne ut av et vol­de­lig for­hold?

  Og så videre..

  Poen­get er selv­føl­ge­lig at ethvert sam­funn har et vell av makt­po­si­sjo­ner; det som ER moralsk rele­vant, er hva slags HOLDNINGER de som bekler disse har.

  Og der­for er kul­tu­rell og reli­giøs bak­grunn sær­de­les vesent­lig å dis­ku­tere og kri­ti­sere, sna­rere enn å komme med banale opp­sum­me­rin­ger av tri­vi­elle sosio-øko­no­miske for­hold.

 • thorr

  Og hvilke HOLDNINGER inn­vand­re­rene har hoppes van­lig­vis ele­gant over. Hypo­te­tisk god inte­gre­ring i at inn­vand­re­rene “føl­ger norsk lov” betyr da bare at det er fred og ro inn­til de er mange nok til å endre norsk lov, i fra­vær av å slutte opp om et verdi­grunn­lag som er aksep­ta­belt for nord­menn. Etter denne defi­ni­sjo­nen kan man fritt ønske og agi­tere for Sha­ria helt inn­til man har fått 51% av befolk­nin­gen og der­et­ter, fort­satt helt lov­lig, stemme igjen­nom nye lover i tråd sine ver­dier.

  Og er inte­gre­rin­gen vel­lyk­ket når nes­ten ingen fra mus­limske land gif­ter seg med de inn­fødte? Ira­nere er visst­nok et del­vis unn­tak. I USA, hat­ob­jekt nr 1, fore­går det i det minste bety­de­lig befolk­nings­blan­ding på denne måten, der er det ial­fall en teo­re­tisk sjans for at ting går seg til om noen gene­ra­sjo­ner. Slikt hop­per Hyl­land Erik­sen og andre multiuto­pis­ter glatt over. Man igno­re­rer jo sta­dig data som går imot uto­pien.

 • Trist

  Her begyn­ner pro­fes­so­ren å nyan­sere en lii­i­i­ten smule:

  http://www.dagbladet.no/kultur/2009/04/17/571880.html

 • eirik2.pip.verisignlabs.com

  @THE,

  Du skri­ver:

  Inn­vand­rings­kri­ti­kerne ser ut til å være lite inter­es­sert i kunn­skap.

  Bløff. Jeg og andre her har i løpet av de siste årene pos­tet len­ker her til et stort antall rap­por­ter, fra SSB, UDI, og aner­kjente forsk­nings­in­sti­tut­ter i inn- og utland, som alle utve­ty­dig viser at den ikke-vest­lige inn­vand­rin­gen er en øko­no­misk kata­strofe og inne­bæ­rer en enorm over­re­pre­sen­ta­sjon på kri­mi­na­li­tets­sta­ti­stik­kene; det vil altså si store men­nesk­lige kost­na­der for inn­byg­gerne. Din tur: Vis meg forsk­nin­gen som mot­be­vi­ser dette.

  sub­stan­si­elt har debat­ten vært pre­get av resir­ku­lerte argu­men­ter sna­rere enn for­ny­else. Dette er det flere årsa­ker til. 

  Ja, men den vik­tigste årsa­ken er jo ganske enkelt at inn­vand­rings­til­hen­gerne ikke har pre­sen­tert noen svar eller end­ret inn­vand­rings­po­li­tikk. For­ut­si­gel­sene du viser til om gjeng­dan­nel­ser, kri­mi­na­li­tet, demo­grafi osv. har vist seg å slå til. Hvert år kom­mer nye tall fra SSB som viser at de som advarte og adva­rer fikk rett. Der­for må argu­men­tene gjen­tas, og for hvert år med større empi­risk tyngde – helt til dere enten begyn­ner å lytte, eller mange nok vel­gere gjør det til at ansvar­lige men­nesker blir stemt inn i de rele­vante makt­po­si­sjo­nene.

  Så lenge dere insis­te­rer på en inn­vand­rings­takt som over­sti­ger inte­gre­rings­tak­ten, vil pro­ble­mene fort­sette å vokse; dette er så selv­inn­ly­sende at et barn kunne for­stå det. Dere har hatt mer enn 30 år og et utall mil­li­ar­der kro­ner til å få dette til å fun­gere. Dere har ikke lyk­kes – ikke godt nok. Hvor­for skulle jeg ha noen til­lit til at dere skal klare det i frem­ti­den?

  Inn­vand­rings­kri­ti­kere, som nett­opp er blitt opp­rørt over å lese at samt­lige over­falls­vold­tek­ter i Oslo den sei­neste tida er blitt begått av inn­vand­rer­menn, inn­røm­mer utpå kvel­den at det ikke fin­nes noen enkel løs­ning. For hva skulle det være? Å sende samt­lige ira­kiske og soma­liske menn i feng­sel eller til­bake til sine hjem­land?

  Men det er jo deres feil at det ikke len­ger fin­nes noen enkel løs­ning. Det var dere som ikke lyt­tet til alle advars­lene du nev­ner, men med viten og vilje fort­satte den hode­løse inn­vand­rings­po­li­tik­ken, som førte til at disse 41 kvinnee fikk øde­lagt liv­ene sine. Hvor­for skulle jeg ikke holde deg og andre vitende inn­vand­rings­til­hen­gere med­an­svar­lig for den tra­ge­dien? Og hvor­for skulle jeg ikke stemme på dem som viser at de lyt­ter og vil endre poli­tik­ken slik at det er en mulig­het for at vi om noen år slip­per å lese om 40 eller 400 nye kvin­ner vold­tatt av nye impor­terte kri­mi­nelle?

  Du utta­ler deg som om inn­vand­rin­gen var et til­bake­lagt kapit­tel, og det nå bare dreier seg om hvor­dan inte­grere de som er her. Men vir­ke­lig­he­ten (iflg. SSB og UDI) er jo at inn­vand­rin­gen vokser eks­po­nen­si­elt år for år. Så lenge ingen­ting gjø­res med dette er inte­gre­rings­dis­ku­sjo­nen av under­ord­net betyd­ning. Man leter ikke etter øse­ka­ret før bunn­prop­pen er satt på plass igjen.

  Jeg bekla­ger, men tiden har løpt fra deg og ditt slag. Dere hadde en mulig­het, den brant dere. Nå må ansvar­lige og ansten­dige men­nesker vel­ges inn til å ta over sty­rin­gen. Dan­mark har vist at det går an, og dess­uten at ingen ting vir­ker så beford­rende på inte­gre­rin­gen som nett­opp en sterkt redu­sert inn­vand­rings­takt.

 • Trist

  @THE
  >Inn­vand­rings­kri­ti­kere, som nett­opp er
  >blitt opp­rørt over å lese at samt­lige
  >over­falls­vold­tek­ter i Oslo den sei­neste
  >tida er blitt begått av inn­vand­rer­menn,
  >inn­røm­mer utpå kvel­den at det ikke fin­nes
  > noen enkel løs­ning. For hva skulle det
  >være? Å sende samt­lige ira­kiske og soma–
  >liske menn i feng­sel eller til­bake til
  >sine hjem­land?

  Er dette en pro­fes­sor som ten­ker? Hva med å være mer restrik­tive med hvem som får komme inn i lan­det? Og rea­gere strengt når disse begår grov kri­mi­na­li­tet?
  Kan­skje er det rik­tig

  >at utvik­lin­gen i Gro­rud­da­len alt i alt
  >«går den gale veien»; kan­skje både 
  >dis­kri­mi­ne­rin­gen fra majo­ri­te­tens side
  >og mino­ri­te­te­nes til­bake­trek­ning er blitt
  >styr­ket sna­rere enn svek­ket. Jeg tror det
  >ikke, men skrå­sik­ker­het er for
  >fun­da­men­ta­lis­ter.

  Så hva med å droppe din egen skrå­sik­ker­het og under­bygge dine (skrå­sikre) påstan­der med forsk­ning?

  >Når orga­ni­sa­sjo­nen som kal­ler seg
  >«Human Rights Ser­vice» nylig pub­li­serte
  >en rap­port som skulle vise at
  >fler­tal­let av Oslos befolk­ning ville
  >være ikke-norske om et visst antall år,
  >var det nok ment som en advar­sel om hvor
  >galt det kunne gå. Det inter­es­sante er
  >imid­ler­tid det etniske nasjons­be­gre­pet
  >som lig­ger til grunn for reson­ne­men­tet.
  >Ifølge HRS er man nem­lig uten­landsk ikke
  >bare der­som man er født uten­for Norge,
  >men også der­som ens for­eldre,
  >beste­for­eldre eller olde­for­eldre var
  >unorske.

  Mener du at SSBs defi­ni­sjon gir et mer kor­rekt bilde? Er ikke SSBs defi­ni­sjon alt for restrik­tiv?

 • Fjord­man

  Denne er til Jan Hår­stad. Vi har dis­ku­tert før om det er venstre­si­den eller busi­nesse­li­tene som øns­ker åpne gren­ser og masse­inn­vand­ring til Ves­ten. Rik­tig svar er selv­sagt begge deler:

  http://www.amnation.com/vfr/archives/012991.html#hechtman

  The left and busi­ness elites want open bor­ders. The cra­zies of “No One is Ille­gal” want open bor­ders even more, they want it so much that they regard the pro-open bor­ders left and busi­ness elites as fascists sup­por­ting “Fort­ress North Ame­rica.” The left and busi­ness elites on one side and “No One is an Ille­gal” on the other are advan­cing the same pur­pose. which is also your pur­pose, the destruc­tion of Western society through the blen­ding of all socie­ties in a single world order. Yes, the busi­ness inte­rests envi­sion this as a single world under the power of busi­ness; the anar­chists envi­sion it as a single world under an all pro­vi­ding state (their anar­chism is only directed at the exis­ting order, not at the com­mu­nist order they want to create). Though dif­fe­rent, they share the same goal of tea­ring down all dis­tinc­tions and redu­cing mank­ind to a single lump.

 • ketil.myopenid.com

  THE: “-Det inter­es­sante er imid­ler­tid det etniske nasjons­be­gre­pet som lig­ger til grunn for reson­ne­men­tet. Ifølge HRS er man nem­lig uten­landsk ikke bare der­som man er født uten­for Norge, men også der­som ens for­eldre, beste­for­eldre eller olde­for­eldre var unorske.”

  @THE Har du talt gene­ra­sjo­nene i India, Sri Lanka, Kosovo osv? Er det uten­ke­lig at det kan fin­nes mot­stri­dende inter­es­ser langs etnisk/religiøse lin­jer i Norge selv etter 1 og 2 og 3 og 4 gene­ra­sjo­ner?

  Hvor­dan man skal defi­nere “norsk” og “uten­landsk” er uin­tres­sant i denne sam­men­heng, spørs­må­let er om ulik­he­tene mel­lom A og B er større enn 0, og hva even­tu­elle ulik­he­ter gjør med sam­fun­net.

 • Jan Hår­stad

  @Fjordmannen: takk for den les­ver­dige lin­ken som jeg kan bare istemme i, men ta i betrakt­ning at hecht­man ret­ter lyset på anar­kist-mil­jøer i sær­de­les­het.
  For de som skulle utar­beide en sub­til tak­tikk over­for den norske venstre­sida så har Braa­nen en hjerte­sukk fra dypet 16 april. Ingen­ting av hans pro­gno­ser og ønske­tenk­ning går opp i vir­ke­lig­he­tens len­ger. Det er bare et tids­punkt før han ven­der til­bake til Dagens Nærings­liv eller hvor han var før? eller som boss i A-pres­sen?
  Her okker han seg over “den tra­di­sjo­nelle venstre­sida i partiet(AP) er mer usyn­lig enn på mange år”. Gud vet hvem han snak­ker om? for selv Jan Bøh­ler kan ikke len­ger plas­se­res til “venstre­fløy i Oslo­par­tiet”.

  Det som er galt med Bøh­ler er at han “står fjernt fra VIKTIGE MULTIKULTURALISTISKE STRØMNINGER VENSTRESIDA I PARTIET

  Så er Braa­nen ulyk­ke­lig over at “det nye sen­tral­sty­ret fyl­les opp av unge og entu­si­as­tiske EU-til­hen­gere”. osv

  At Braa­nen skri­ver og ana­ly­se­rer som om han skulle være et med­lem av AP kom­mer vel knapt over­ras­kende for noen.
  Det er ingen­ting som tyder på at han skjøn­ner at hans poli­tiske sosial­de­mo­kra­tiske linje har knust par­tiet Rødt i to deler.
  Mao­sta­li­nis­tene i Tjen Folket har fak­tisk en viss opp­slut­ning og refor­mis­tiske folk i Rødt orket ikke alle gam­mel­sta­li­nis­tene fort­satt på alle kom­man­do­høy­der og stik­ker til SV og AP.

  Men så kom­mer vi til et spørs­mål hvor jeg må ha hjelp: Braa­nen SIER/SKRIVER at han er imot EU, men ellers er all poli­tik­ken i avisa vel­dig for det Euro­ara­biske pro­sjek­tet. Braa­nen kan jo ikke få nok av isla­mis­ter og mus­li­mer i avisa,Åse Brand­vold ble sendt til Iran for å for­telle hvor fint det var der.
  Som det kan se ut for meg job­ber team Braa­nen ideo­lo­gisk for glo­ba­li­se­ring og Euro­ara­bi­se­ring, men opp­rett­hol­det et Nei til EU for at det skal se pro­gres­sivt ut.
  For i Norge fin­nes det frem­de­les en bety­de­lig venstre­blokk som hol­der fast ved nasjo­nal­sta­ten og er imot EU-pro­sjek­tet. Her er det åpent for inn­spill til for­stå­else.

 • Fjord­man

  Jan Hår­stad: Jeg betrak­ter ikke dette som noe para­doks i det hele tatt. Den offi­si­elle begrun­nel­sen til hvor­for deler av venstre­si­den er imot EU er fordi det er en ude­mo­kra­tisk og byrå­kra­tisk orga­ni­sa­sjon uten­for fol­ke­lig kon­troll. Det er for så vidt helt rik­tig, noe som også er en av hoved­grun­nene til at EU bør opp­lø­ses. Men vi vet jo at de samme men­nes­kene er de største heia­le­dere til alle slags ude­mo­kra­tiske regi­mer og beve­gel­ser ver­den over, fra Maos Kina via Castros Cuba til Hamas og Hiz­bol­lah. Ergo kan vi kon­klu­dere med at EUs ude­mo­kra­tiske natur ikke er den egent­lige grun­nen til at disse ikke liker EU. Tvert imot, det er sna­rere et pluss.

  På samme måte hørte vi på 90-tal­let deler av venstre­si­den si at de var mot EU fordi de støt­tet “nasjo­nal suver­en­ti­tet og selv­råde­rett”. Det er selv­sagt tøv. De samme men­nes­kene kan knapt opp­løse sine egne nasjo­nal­sta­ter fort nok gjen­nom masse­inn­vand­ring. De er hel­ler ikke så opp­tatt av at lov­giv­nin­gen skal være under nasjo­nal, fol­ke­lig kon­troll. De pro­mo­te­rer all­tid “inter­na­sjo­nal lov” gjen­nom FN, en gjen­nom­ført ude­mo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon som i sta­dig større grad domi­ne­res av dik­ta­tu­rer, banan­re­pub­lik­ker og ikke minst mus­limske land, som utgjør den største perm­a­nente stem­me­blok­ken der. Der­som FN sier at vi skal fun­gere som lydig dum­ping­plass for den ukon­trol­lerte befolk­nings­veks­ten i mus­limske land så vil de samme venstre­men­nes­kene aldri drømme om å si imot dette. Hva fler­tal­let blant deres eget folk mener er rev­nende like­gyl­dig. Ergo kan vi kon­sta­tere at den egent­lige grun­nen til at deler av venstre­si­den er imot EU ikke er “nasjo­nal suve­re­ni­tet”. Den skal nem­lig avskaffes så fort som mulig, i alle fall for euro­pe­ere.

  Hva man gjør i ikke-vest­lige land i Den tredje ver­den, og i mus­limske land spe­si­elt, er selv­sagt noe helt annet. Defi­ni­sjo­nen på et anti-vest­lig venstre­men­neske er en per­son som er pasjo­nert opp­tatt av at pale­sti­nere skal ha en egen nasjo­nal­stat, og minst like opp­tatt av at nord­menn, dans­ker, engelsk­menn, fransk­menn og andre euro­pe­ere abso­lutt ikke skal ha det. Der­som pale­sti­nere spren­ger skole­barn i lufta på en buss mens de roper “Allahu akbar!” så er de “fri­hets­kjem­pere”. Der­som inn­fødte euro­pe­ere for­sik­tig ytrer ønske om at de ikke øns­ker å bli redu­sert til et for­fulgt mindre­tall i de land der deres for­fedre har bodd siden for­his­to­risk tid så skal de henges ut offent­lig til spott og spe, het­ses og knu­ses som onde men­nesker.

  Kort sagt er grun­nen til at store deler av venstre­si­den så ofte tar parti med islam at mus­li­me­nes Jihad for å knuse vest­lig, euro­pe­isk sivi­li­sa­sjon sam­men­fal­ler med venstre­si­dens og multi­kul­tura­lis­te­nes Jihad for å gjøre det samme. De var litt skep­tisk til EU fordi de fryk­tet at EU skulle redu­sere vel­ferds­sta­ten og der­med sta­tens makts, som de all­tid støt­ter utvi­del­ser av ellers. Nå som det er klart at dette ikke har skjedd er det påfal­lende hvor­dan mange av dem er mer posi­tive til orga­ni­sa­sjo­nen. De er kan­skje litt skep­tiske til EU, men de er vel­dig posi­tive til Eura­bia. Det er der­for per­soner som ellers kan være kri­tiske til EU, for eksem­pel vår lokale venstre­ra­di­ka­ler Lars Gule, aldri sier ett kri­tisk ord om de eura­biske nett­ver­kene.

  Jeg har beskre­vet dette i Def­eating Eura­bia. Jeg tvi­ler på om multi­kul­tura­lis­ter som Hyl­land Erik­sen, Michelet eller Gule vil ha stort utbytte av boken, men kan­skje herr Hår­stad vil ha det.

 • thorr

  If you tell a lie big enough and keep repea­ting it, people will even­tually come to believe it. The lie can be main­tai­ned only for such time as the State can shield the people from the poli­ti­cal, eco­no­mic and/or mili­tary con­se­quen­ces of the lie. It thus becomes vitally impor­tant for the State to use all of its powers to repress dis­sent, for the truth is the mor­tal enemy of the lie, and thus by exten­sion, the truth is the greatest enemy of the State.” –Joseph Goeb­bels

 • Jan Hår­stad

  @Fjordmannen: jeg tren­ger litt tid til å for­døye mange av dine syns­punk­ter her. jeg har en for­nem­melse av at du ser rik­tig i denne epistelen,får jeg tan­ker rundt den, kom­mer jeg til­bake.
  Israel har jo lenge avskre­vet EU som noen tung støtte­spil­ler i noen sak, men det store sjok­ket er jo at de i øye­blik­ket også er i tvil og bæven over alt Obama sier og gjør. Han har i det siste lig­get lang­flat i Ankara og fak­tisk også job­bet med en mulig alli­anse med Iran!!! i Sen­tral­Asia og Afpak. Caro­line Glick i JPost har kom­met med svi­ende mel­din­ger; skep­si­sen er på høy­este nivå.

  Når det gjel­der boken din har jeg til­budt deg å gi den en pro­fe­sjo­nell inn­les­ning på norsk,som ikke skal koste deg noe annet enn litt whisky. jeg leser dine ting på engelsk så jeg vet utmer­ket godt hvor­dan du ten­ker. Når jeg ikke har fått tak i og lest den skyl­des det at jeg er ikke pen­sjo­nist ennå. jeg pug­ger manus frem­de­les og flyr på job­ber.

 • Jan Hårstad:“Men så kom­mer vi til et spørs­mål hvor jeg må ha hjelp: Braa­nen SIER/SKRIVER at han er imot EU, men ellers er all poli­tik­ken i avisa vel­dig for det Euro­ara­biske pro­sjek­tet. Braa­nen kan jo ikke få nok av isla­mis­ter og mus­li­mer i avisa,Åse Brand­vold ble sendt til Iran for å for­telle hvor fint det var der”.

  Jeg tror at dette skyl­des noe så enkelt som at Braa­nen & co mener at EU repre­sen­te­rer den under­tryk­kende stor­ka­pi­ta­len som er fysjom, mens folk i den tredje ver­den repre­sen­te­rer de under­trykte, som må hjelpes av de snille gutta (vangs­gu­tane) her i nord. Stor­ka­pi­ta­len er far­lig, mens stor­ka­pi­ta­lens fat­tige andre­side i den tredje ver­den er noe Braa­nen & co soli­da­ri­se­rer seg med og øns­ker inn den sosial­de­mo­kra­tiske var­men med villa på vest­kan­ten i Oslo, Pizza gran­diosa i steke­ov­nen og en SUV i gara­sjen.

  En over­fla­diske befat­ning med denne tanke­gan­gen gjør jo at den fram­står som sym­pa­tisk, den pas­ser som hånd i hanske til det til­nær­met diko­to­mi­serte ver­dens­bil­det som vi fin­ner i “Hakke­bakke­sko­gen”. Men det den norske Mor­ten Hare­pus ikke skjøn­ner, er at Mor­ten Hare­pu­sene i Asia og Afrika er mål for langt far­li­gere og ander­le­des ten­kende “rov­dyr” enn en norsk gra­se­tende bjørn. De fat­tige og under­trykte i den tredje ver­den opp­fat­ter seg ikke fat­tig og under­trykt på samme måte som marx­is­mens pro­le­ta­riat i Europa. Det er med andre ord andre agen­daer ute og går ute i ver­den enn hos Braa­nens hjem­lige under­trykte. Som en kine­sisk talende Kina-eks­pert og kame­rat av meg sa da de norske mao­is­tene var på sitt toppunkt: De norske mao­is­tene for­står muli­gens Len­ins og Sta­lin, men de har null pei­ling på “kine­se­riene” til kin­serne.

  Da det euro­pe­iske koloni­vel­det falt i Afrika på 1950–60-tallet, var de venstre­inn­tel­lek­tu­elle her i stein­røysa full av begeist­ring. Med koloni­mak­tene borte skulle de afri­kanske lan­dene få vokse seg store, rike og fete. For det var koloni­mak­tene som hadde holdt dem nede i fat­tig­dom.
  Men det er her kor­ri­ge­rin­gene må set­tes inn. Den første sann­he­ten er at lan­dene i Afrika etter det euro­pe­iske BNP-målet all­tid har vært fat­tige. De andre sann­he­ten er at de venstre­in­tel­lek­tu­el­les ånds­fel­ler i Afrika var og er mer pre­get av lokale tanke­mønstre, av den lokale sosiale orga­ni­se­rin­gen og his­to­rien enn det marx­is­tiske tanke­god­set og den reto­rik­ken de hadde lært av oppo­si­sjo­nelle i Europa. De afri­kanske poli­ti­ker­nes og stats­le­der­nes marx­isme, eller andre utga­ver av euro­pe­isk tanke­gods, var bare over­flate­fe­no­men. Da de afri­kanske eli­tene kom til mak­ten, ble det større gjen­nom­slag for lokale måter å tenke poli­tikk og orga­ni­sere sam­fun­net på. Man vendte med andre ord til­bake til tra­di­sjo­nene som euro­pe­erne hadde gjort så mye for å øde­legge, ifølge venstre­in­tel­lek­tu­elle i Ves­ten (men det er også bare tull). De afri­kanske poli­tiske eli­tene tok også over kolo­nis­te­nes livs­til og sam­men med til­bake­ven­din­gen til de tra­di­sjo­nelle tanke­mønst­rene og orga­ni­se­rin­gen førte dette til en utvik­ling vi ser resul­ta­tet av i dag, til utro­lig kor­rupte og van­styrte land. Og de venstre­in­tel­lek­tu­elle her i stein­rø­sya skjøn­ner ingen­ting. De føler seg bare bedratt og for­rådt av folk som Mugabe, og de kan de gjøre fordi de aldri har for­stått de afri­kanske “kine­se­riene”.

 • Jan Hår­stad

  @Suprafon: den sør­afri­kanske Man­dela-revo­lu­sjo­nen er jo ganske fersk, men selv der er det et kata­strofe­om­råde av vold,voldtekter,Aids og kor­rup­sjon. Alle erfa­rin­ger fra Afrika bevi­ser også at dege­ne­re­ring av opp­rø­rere set­ter inn fra første dag ved mak­ten og uten demo­krati og kri­tikk er ett­hvert sam­funn døds­dømt.
  Helge Røn­ning var vel en av de første i Norge som påviste at Kina drev og nyko­lo­ni­serte Afrika. Over­alt fin­ner du kine­siske tek­ni­kere som med lang­tids­tenk­ning murer seg inn i sam­fun­nene: 5,5 mil­li­ar­der dol­lar inves­tert, gjeld er fjer­net fra 31 land. USA jager de samme mine­ra­lene og oljen som Kina, og vi kan ikke se bort fra nye store proxy­kri­ger som i Ruanda,Angola og Mozam­bi­que.
  Hva det nå kan komme av , for­to­ner det seg ikke som afri­ka­ner­nes største talent lig­ger i stats­sty­relse. Klart at venstre må være i sjokk over at selv fri­gjø­rings­le­dere og fri­gjø­rings­be­ve­gel­ser viser seg som dug­løy­ser. Nes­ten alt som venstre har trodd eller sver­met for lig­ger i rui­ner. Ikke des­sto mindre kas­ter en seg uhem­met over en hver ny skrål­hal­sete popu­list som duk­ker opp, en Cha­vez, en Lula, ja sogar tul­lin­gen Ame­dine­jad og tror at en nå ende­lig ser lyset.
  Som jeg skrev om demoen mot Israel-Sve­rige ten­nis­kam­pen i Malmø hvor nyna­zis­ter, isla­mis­ter og sosialist/kommunister gikk skul­der til skul­der: dette er slut­ten på en his­to­risk epoke. verre kan det ikke bli. Eller kan det?

 • Jan Hår­stad: “Helge Røn­ning var vel en av de første i Norge som påviste at Kina drev og nyko­lo­ni­serte Afrika”.

  Som alle andre på venstre­sida ble Helge Røn­ning også “lurt”. Han trodde at “alt skulle bli så mye betre” når hans marx­is­tiske fri­gjø­rings­ven­ner kom til makta i Øst-Afrika. Men han tok feil og for­står vel hel­ler ikke hvor­for.

  At Røn­ning føl­ger med i det som fore­går i Afrika og skri­ver om kine­serne, er greit nok, men man­nen har aldri for­stått kul­tur­for­skjel­le­nes betyd­ning her i ver­den. For meg fram­står han like “teit” som sine menings­fel­ler. Røn­ning har all­tid vært på høyde med den “offi­si­elle venstre­in­tel­lek­tu­elle tiden”, og er du det, blir din erkjen­nelse bare en refleks av slik vir­ke­lig­he­ten for­to­ner seg i øye­blik­ket fra det aka­de­miske par­nas­set, eller slik du øns­ker at vir­ke­lig­he­ten skal være der­som ikke kar­tet ikke pas­ser med ter­ren­get. Han bedri­ver det du kal­ler ønske­tenk­ning.

 • Donald

  RE: Thorr:

  Bare en liten obser­va­sjon angå­ende at mus­li­mer gif­ter seg med mus­li­mer: Robert Rede­ker klar­gjorde i sin kro­nikk om isla­mo­fobi at det å være mus­lim er et tro­s­til­hø­rig­hets­for­hold, altså at det å være mus­lim ikke betyr å til­høre en etnisk folke­gruppe.

  Inter­es­sant er såle­des at mus­li­mer som regel gif­ter seg kun med mus­li­mer, som impli­se­rer at mus­li­mer ikke gif­ter seg med men­nesker de opp­rik­tig er glade i, men mer med en slags gruppe hvor hver indi­vi­du­elle mus­lim for­stås som repre­sen­ter for en reli­gion. Grun­nen til at de gif­ter seg kun “med sine egne” er selv­sagt for å unngå reli­giøs utvan­ning i flok­ken, noe som vil kunne true selve grunn­pla­nen: kali­fa­tet.

  For multi­kul­tura­lis­tene frem­står slut­nin­gen nok som søkt, men den føl­ger logisk av pre­mis­sene. Gi mus­limske kvin­ner et reelt part­ner­valg, så får vi se om hypo­te­sen hol­der still. Den er empi­risk test­bar.

  Hva angår THE: han er udu­ge­lig, han kan ikke viten­skaps­teori og syn­ser i vei. Han burde vært fra­tatt pro­fes­sor­tit­te­len for år siden.

  Mvh

  Donald

 • Jan Hår­stad

  @Palestina- to fiendt­lige mini­sta­ter. Om man ikke rik­tig vet hvor man skal begynne for å skaffe seg skik­ke­lig kunn­skap om Pale­stina-kon­flik­ten, anbe­fa­ler jeg Toameh (en pale­sti­ner) som skri­ver i Jeru­sa­lem Post. Det er det nær­meste man kom­mer til inte­lek­tu­ell mot­gift mot norsk leder- og kro­nikk­skriv­ning.

  17 april rede­gjør Toameh for at Egypt, som har anstrengt seg til det ytter­ste for å for­sone Hamas og Fatah, nær­mest har gitt opp hele pro­sjek­tet og utset­ter nye sam­lings­for­søk.
  Par­tene har utvik­let seg så for­skjel­lig fra hver­andre at de ikke len­ger snak­ker sam­men som lands­menn – hel­ler fien­der.

  George Mitch­ell er på vei med aggres­sive mål­set­tin­ger fra Obama om å få istand en to-stats­løs­ning med ØstJe­ru­sa­lem som hoved­stad.

  Til dette er å si at aldri noen gang tid­li­gere har kar­tet vært len­ger fra ter­ren­get, så langt fra hver­andre at en kan begynne å snakke om Don Qui­jote og vind­møl­lene.

  Som Toameh bemer­ker om hatet mel­lom Fatah og Hamas: “they are not figh­ting over pro­mo­ting democracy or boos­ting eco­nomy, but OVER MONEY AND POWER.” (stem­mer med det vi har sagt på docu­ment i åre­vis)

  Og når nå George Mitch­ell kom­mer på plass og begyn­ner å reto­ri­sere om 2-stats­løs­nin­gen, må vi også utgå fra at Hat-Israel venstre kom­mer på kro­nikk­plass nå som Marte Michelet sty­rer det ånde­lige livet i Dag­bla­det.

  Men toameh har nok et mer rea­lis­tisk syn på sakene når han avslut­ter:
  “Netanyahu and Lieber­man need not worry about accepting the two-state solu­tion, because Fatah and Hamas dont seem to be mar­ching toward achie­ving the natio­nal aspi­ra­tions of their people.”
  Yes,Mr Toameh.

 • Jan Hår­stad

  @ Det for­tel­les nå i inter­na­sjo­nal presse at det isra­elske for­sva­ret er på noen dagers var­sel klar til et angrep på atom­an­leg­gene i Iran.
  Pro­ble­met er bare at USA er kate­go­risk imot det og fore­tar seg poli­tiske utspill som har satt det poli­tiske Israel i sjokk. Dette blir natur­lig­vis ikke sagt av noen offi­si­ell poli­ti­ker men avi­se­nes kom­men­tar­spal­ter og ikke minst Debka rede­gjør for tide­nes krise i Israel-USA rela­sjo­nene.

  Det begynte med at Obama­ad­mi­ni­stra­sjo­nen star­tet sam­ta­ler med Iran uten å infor­mere dem om inne­hol­det av disse, så sen­der Wash­ing­ton high-level dele­ga­sjo­ner til Damas­kus. Der­et­ter kom­mer George Mitch­ell med krav om dan­nel­sen av en pale­stinsk stat, men det top­pet seg i Port of Prince 17 april hvor Hugo Cha­vez sa: “The US empire is on its way down and it will be finis­hed in the near future, ins­hal­lah”.

  Dette for­hindret ikke at Obama både hil­ste og sam­talte med Irans nær­meste alli­erte. Cha­vez har nå diplo­ma­tisk brutt med Israel og ven­ter på en større dele­ga­sjon fra Hiz­bal­lah.

  18 april skri­ver Al-Ahram at Iran,Syria,Qatar,Hamas og Hiz­bal­lah har sam­ar­bei­det for å styrte regi­met Muba­rak.

  Debka karak­te­ri­se­rer situa­sjo­nen slik:
  THE AMERICAN STORM BESETTLING THE MIDDLE EAST IS LEAVING ISRA­ELs VITAL INTERESTS WAY BEHIND…”

  Helt åpen­bart har både Wil­loch tatt feil og Hår­stad tatt feil, ser det ut til i øye­blik­ket såfremt denne uenig­he­ten ikke er sub­til krigs­tak­tikk?
  Wil­loch påpekte at Rahmbo Ema­nuel var jødisk-isra­elsk stabs­sjef og der­med ville garan­tere pro-isra­elsk kurs. Jeg påpekte at team Obama besto av mange tid­li­gere pro-israe­lere, men her det det inter­es­sant at Obama øns­ket seg Char­les Free­man i fram­skutt posi­sjon, men da hans rulle­blad var Israel-kri­tisk, ble hans kan­di­da­tur kraf­tig motarbeidet.Vekk med ham, sa mek­tige krefter.Og vekk ble han.

  I øye­blik­ket kan det fak­tisk se ut som om det er Fjord­man­nens tenk­ning som er mest rea­lis­tisk for Obama job­ber fak­tisk med en slags detente med Syria-Iran-Vene­zu­ela.

  Dette ser ikke lys­te­lig ut fra noen vin­kel.
  Et even­tu­elt angrep på Iran fra Isra­els side vil utløse en større krig i Midt­østen. Hvor­dan vil tunge sta­ter som Tyr­kia, Egypt og Saudi­Ara­bia for­holde seg? Hva vil herr Obama gjøre?

  http://www.debka.com

  18 april.

 • Space­manS­piff

  Man skal vel ikke se bort ifra at USA kan stelle seg i veien ved å nekte eller fak­tisk hindre over­fly­ging av Irak all den tid Obama er mest opp­tatt av å løpe islams ærend med å få Tyr­kia inn i EU og skry­ter stort av hvor­dan islam har end­ret USA. (Disse end­rin­gene er spe­si­elt syn­lige på sør­lige Man­hat­tan)

 • Trist
 • The­rion

  Hvor er Dar­win P. Erland­sen, nå som vi vir­ke­lig kunne trenge både ham og NDF?

 • Trist

  Hei Tho­mas Hyl­land Erik­sen!

  Hvor blir du av i debat­ten om de siste teg­nin­gene? Og hva synes du i dag om ditt syn/ståsted fra april i fjor?

 • grace

  @ Trist – unn­skyld min utvi­delse av “mors-rol­len”:
  men T.H.E. er ikke vær­fast på docu­ment.
  Send ham en mail, please.

  La oss handle, der hver av oss rea­ge­rer på noe – ellers skjer intet annet enn at vi er enige med oss selv i stor­stua til Rustad.

  t.h.eriksen(@)culcom.uio.no

 • Trist

  @mor

  Jeg tror det er vik­tig å dra frem tid­li­gere utta­lel­ser fra en av leve­ran­dø­rene for det multi­kul­tu­relle gle­des­bud­skap samt mål­set­tin­gen om å “dekobe det norske”.

  Bak­grun­nen for denne trå­den var jo T.H.E.s glad­mel­ding: “I løpet av fem­ten år har antal­let inn­vand­rere blitt dob­let nes­ten uten at noen har lagt merke til det.”

  Og det mens mob­ben for kort tid siden løpt rundt i Oslos gater på jakt etter jøder (Gaza-opp­rø­ret), og ter­ror­trus­ler mot Norge nå har blitt applau­dert på Uni­ver­si­tets­plas­sen.

  Jeg vet jo at T.H.E. ikke ser innom jevn­lig … Mitt for­rige inn­legg var egent­lig ret­tet mot andre, men jeg tar selv­kri­tikk på at det ble røl­pete. Men det kan vel en mor tilgi? 

 • grace

  @ ikke-så-vel­dig-Trist 🙂 – mødre til­gir gjerne 😉
  Men du var ikke røl­pete. Ikke i det hele tatt.

  Og supert, vir­ke­lig supert, at du tok frem utta­lel­sen. Vi tren­ger å hjelpe hver­andre med sånne påmin­nel­ser, også.
  Bekla­ger at jeg ikke sa det. 
  Bare send en liten mail til Hyl­land Erik­sen, òg.
  Disse “elite”-frontfigurer kan få kjenne at om DE ikke føler ansvar for noe som helst, der de sty­rer og for­fø­rer – og løn­nes av deg og meg – så hus­ker vi (noen av oss) på dem 🙂

 • capercaillie.myopenid.com

  Lars Gule har jo også påstått at inte­gre­rin­gen har gått så det suser her til lands. Kan­skje han kan dele noen reflek­sjo­ner med oss og?

 • Trist

  Da er føl­gende mail nett­opp sendt til T.H.E.

  ———–
  Hei,

  utta­lel­sen “I løpet av fem­ten år har antal­let inn­vand­rere blitt dob­let nes­ten uten at noen har lagt merke til det.” har blitt dis­ku­tert på http://www.document.no under trå­den:
  http://www.document.no/2009/04/dagens_premiesau_hylland-eriks.html

  For ikke så lenge siden løpt mob­ben rundt i Oslos gater på jakt etter jøder (Gaza-opp­rø­ret), og nå har altså ter­ror­trus­ler mot Norge blitt applau­dert på Uni­ver­si­tets­plas­sen.

  Hvor­dan synes du man skal for­stå dine tid­li­gere utta­lel­ser i lys av disse hen­del­sene? Og hvor­dan påvir­ker disse hen­del­sene din vur­de­ring av tin­ge­nes til­stand?

  Håper du fin­ner tiden til å avlegge document.no et besøk under nevnte tråd. Dine svar er av inter­esse siden du i mange år har vært en av de tone­an­gi­vende stem­mene for det multi­kul­tu­relle sam­funn.

  Mvh
  Trist 

 • Dag­blad-sita­tet dere dis­ku­terte i fjor, og som noen av en eller annen grunn har lyst til å bruke tid på i år også, falt i en kon­tekst som ble borte i inter­vjuet, nem­lig (a) den økte inn­vand­rin­gen fra de nye med­lems­lan­dene i EU, og (b) at arbeids­le­dig­he­ten offi­si­elt er his­to­risk lav i Norge. For meg ville det ha vært en stor for­del om de som liker å være uenige med meg, ville lese noe jeg har skre­vet i ste­det for å sitere fra tab­lo­i­dene. Mye lig­ger fritt til­gjen­ge­lig på net­tet. Jeg har aldri påstått at sosiale omvelt­nin­ger fore­går frik­sjons­fritt. Jeg har aldri for­svart tota­li­tære ideo­lo­gier, det være seg kom­mu­nisme, nazisme eller poli­ti­sert reli­gion. Men jeg mente i 1990, da jeg skrev “Veien til et mer ekso­tisk Norge”, og jeg mener frem­de­les, at vi må respek­tere hver­andre for å kunne klare å leve sam­men. Kra­vet om respekt går alle veier. Og jeg mente i 1993, da jeg skrev “Kul­tur­ter­ro­ris­men” (og mener frem­de­les) at iden­ti­tets­po­li­tikk er frag­men­te­rende og en fare for indi­vi­du­ell fri­het, enten den har nasjo­nale røt­ter eller hel­lige skrif­ter som gis­ler.

 • The­rion

  Bare for å klar­gjøre det.

  Med “poli­ti­sert reli­gion” skal vi selv­føl­ge­lig for­stå Krf og andre kris­te­lig-demo­kra­tiske par­tier?

  Eller er det zio­nisme vi skal for­stå med “poli­ti­sert reli­gion”?

  Ingen grunn til ikke å henge bjella på den rette kat­ten, er det vel?

  Eller er det slet­tes ingen katt, men bare for­dom­mer ute og går?

 • cassanders.myopenid.com

  @THE
  —————————-Begin­quote
  .…
  Jeg har aldri påstått at sosiale omvelt­nin­ger fore­går frik­sjons­fritt.
  .…
  ———————————Endquote
  (Dette er Rama­danspeak).
  Du hev­det at “pro­ses­sen har gått for­bau­sende smerte­fritt”. (min uthe­ving)

  For det første er det mange som ikke deler din vir­ke­lig­hets­be­skri­velse og –for­stå­else
  –Altå at det er uenig­het om sakens fakta. Det er sak­lig uenig­het om hva som er smerte­fritt, eller for den del for­bau­sende smerte­fritt

  Din post-hoc kon­sta­te­ring av et for­be­hold du tid­li­gere har under­kom­mu­ni­sert er som for­ven­tet.

  ——————————-Begin­quote

  Jeg har aldri for­svart tota­li­tære ideo­lo­gier, det være seg kom­mu­nisme, nazisme eller poli­ti­sert reli­gion. Men jeg mente i 1990, da jeg skrev “Veien til et mer ekso­tisk Norge”, og jeg mener frem­de­les, at vi må respek­tere hver­andre for å kunne klare å leve sam­men. Kra­vet om respekt går alle veier. Og jeg mente i 1993, da jeg skrev “Kul­tur­ter­ro­ris­men” (og mener frem­de­les) at iden­ti­tets­po­li­tikk er frag­men­te­rende og en fare for indi­vi­du­ell fri­het, enten den har nasjo­nale røt­ter eller hel­lige skrif­ter som gis­ler
  ——————————–Endquote

  Du skal ikke bedrive ord” 🙂

  Ordet RESPEKT har mange valø­rer, og en skal være sær­de­les ober­vant når en ser på HVEM avsen­der er, HVA menings­inn­hol­det er, og HVEM som er mot­ta­ker.

  Her burde fak­tisk sosial­an­troo­pol­ger hatt en sær­de­les vik­tig rolle å spille, men det ser ut som de, –sann­sy­lig­vis med de aller beste hen­sik­ter, har latt poli­tiske førin­ger styre kunn­skaps­for­mid­lin­gen.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust 

 • cassanders.myopenid.com

  @Therion
  Poli­ti­sert reli­gion kan selv­føl­ge­lig sies å være det meste. Fra sja­ma­nens sta­tus og makt­po­si­sjon via Dalai Lama, mul­la­hkrati og til KrF.

  Ut over “vilje til makt” hand­ler jo poli­tikk om normativitet/verdier, og det er også en gene­risk egen­skap ved de fles­ter reli­gio­ner. Det vil der­med nes­ten nød­ven­dig­vis bli gra­der av sam­men­fall.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • The­rion

  @Cassander

  Det er helt sik­kert Vati­ka­net enkelte har i tan­kene når de snak­ker om “poli­ti­sert reli­gion”.

  Hold et øye med alle polak­kene.

 • thorr

  Hyl­land Erik­sen skri­ver føl­gende:

  Men jeg mente i 1990, da jeg skrev “Veien til et mer ekso­tisk Norge”, og jeg mener frem­de­les, at vi må respek­tere hver­andre for å kunne klare å leve sam­men. Kra­vet om respekt går alle veier.”

  Vi har til­og­med Lars Gules ord for at hold­nin­ger som at homo­fili bør straffes med døden er utbredt i mus­limske mil­jøer. Noen sær­lig mindre respekt for deler av den opp­rin­ne­lige befolk­nin­gen er det ikke mulig å ha. Det betyr også, etter din egen logikk, at “vi” ikke kla­rer å leve sam­men. Har du for­øv­rig stu­dert flytte­møns­te­ret til euro­pe­ere i stor­byer det siste? Ser det ut som “vi” kla­rer å leve sam­men? Det er iste­den­for mye mer ryd­dig å dekon­stru­ere begre­pet “det nye vi” og hel­ler ærlig inn­rømme at det fin­nes OSS og DEM. Og det kan ver­ken du eller Støre gjøre noe med. 

 • capercaillie.myopenid.com

  @ The­rion:

  Er redd du har sovd i timen nå, da det kun for et par dager siden var å lese føl­gende:

  Bolle­stad benyt­tet ellers talen sin til års­møte til å vekt­legge KrF som et parti som kjem­per for kristne ver­dier, og at KrF er et parti som må blande kris­ten­dom og poli­tikk.

  Alaaaaaaaaaaaaarm!

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3515132.ece

  Ellers:

  Islam er ikke som sosia­lisme, libe­ra­lisme eller sosial­de­mo­krati. Her i Norge så gjør ikke islam seg gjel­dende som et stats­sys­tem, så det blir feil å dis­ku­tere islam med det utgangs­punk­tet. Man debat­te­rer jo hel­ler ikke kris­ten­dom­men som stats­sys­tem, sier Chaudhry.”

  http://www.nettavisen.no/nyheter/article2834080.ece

  Så poli­tisk islam slik vi kjen­ner det fra utlan­det fin­nes ret­ten og slet­ten ikke her til lands. Det far­ger hel­ler ikke over på mus­li­mer som befin­ner seg innen­for Nor­ges lande­gren­ser, da Norge nem­lig har en usyn­lig depo­li­ti­se­rings­mur som inn­kaps­ler lan­det. Alt slikt prel­ler av og igjen står en har­mo­nisk freds­els­kende vari­ant! Islam er indre ro og kjær­lig­het inspi­rert av Muham­meds pur fre­de­lige og omtenk­somme hand­lin­ger! Bis­mil­lah ir-Rahman ir-Rahim!

  Det fin­nes ikke en eneste sym­pa­ti­sør med Jamaat-e-Islami, Mus­lim Brot­her­hood, Saudi Wahabis­ter, Hizb ut-Tahrir eller andre slike orga­ni­sa­sjo­ner i Norge!

  *himle med øyene*

 • The­rion

  @Tiuren

  Hjer­te­lig takk for din venn­lige til­rette­vis­ning.

  Jeg for­står nå at det er Kris­te­lig folke­parti enkelte sik­ter til når de nev­ner “poli­ti­sert reli­gion”.

  Ellers er det godt at så mange tar seg bry­de­riet med å for­klate oss kha­fi­rer hva islam ikke er.

  Fort­set­ter det slik, blir islam ingen­ting.

 • grace

  @ caper­cail­lie – takk. Chaudhry er far­lig.

 • capercaillie.myopenid.com

  Ser også at Trond Ali Lind­stad kom­mer gall­ope­rende til og brin­ger nyhe­ten om at Saudi Ara­bia også har instal­lert dette fil­te­ret nå:

  - Har ikke engang støtte i Saudi-Ara­bia”: Mus­lim Trond Ali Lin­stad tar sterk avstand fra homo­fili-utta­lel­sene til Mohyldeen Moham­mad.

  Men, om dere vil lese noe mor­somt så les res­ten av inter­vjuet med han, der han kjø­res opp i hjør­net og pad­ler som F når han kon­fron­te­res med sine egne utsagn om islam og demo­krati:

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/100216/har-ikke-engang-stotte-i-saudi-arabia

  Ja, og dette er et spen­nende inn­spill. Men la oss dis­ku­tere det i andre ram­mer, avslut­ter Lin­stad.”.

  *kas­ter ei åre til Lind­stad*

 • grace

  hmm­mmm.… tanke­kors.
  alle tar avstand fra homo-stei­ning.
  det pre­sen­te­res som uis­lamsk.
  mens homo­fili vis­ser­lig er for­budt i islam. 
  og stei­ning er en straff i mange mus­limske land 
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3523139.ece

  leie hånd på grøn­land var ikke helt greit.
  hom­ser bankes opp som aldri før i neder­land (av ftv marok­ka­nere).
  i iran henges de i heise­kra­ner.

  NOE må det ihver­fall være med islam og homo­file.
  er det straf­fen det er uenig­het om? 

  sam­ti­dig er homo­sex særs utbredt visst­nok i afgha­ni­stan. men kal­les ikke homo.
  hmm­mmm.

  så når muhy moham­mad sier det han sier, så tror jeg ham. noe stem­mer.
  for èn gangs skyld stem­mer noe som har med islam å gjøre.

  ellers viser islam seg – i alle sam­men­hen­ger – som kom­plett kaos.
  (sagt det før, men ara­fat kunne ikke bli syk engang, uten totalt kaos rundt situa­sjo­nen).

  det bli kaos når sann­he­ten skal omgås, og ondt pre­sen­te­res som godt.

 • Space­manS­piff

  NOE må det ihver­fall være med islam og homo­file. er det straf­fen det er uenig­het om? 

  Som nevnt før, så sleit Tali­ba­nerne for et tiår siden med å få bru­tal nok straff for homo­file. Etter litt om og men kom de frem til at de kunne grave dem halv­veis ned, akku­rat som ved stei­ning ved siden av en mur som de så vel­tet over dem med en strids­vogn…

  Kort sagt rei­nes homo­fili som den abso­lutt største syn­den og for­rak­ten for Allah. Det har noen for­un­der­lige sider som jeg ikke skal komme inn på nå.

 • capercaillie.myopenid.com

  @ Grace:

  Jam­men du må jo for­stå at:

  1) Alle mus­li­mer er ikke like! Vi må ikke gene­ra­li­sere! Ikke skjær alle over en kam!

  2) Islam er fred! Punktum.

  Go figure.

  Første­mann som sier “de som ikke er for fred er ikke mus­li­mer!!!” vin­ner ikke en flott pre­mie.

 • Arn­tor

  Hehe, det vit­tige er at, uan­sett hvor mye Tho­mas Hyl­land Erik­sen øns­ker å dekon­stru­ere den norske iden­ti­tet, for­ster­ker han den ved å fort­satt være så ube­gri­pe­lig naiv. Ikke for kri­ti­sere mine lands­menn, men vi er ikke akku­rat de mest kri­tiske kni­vene i skuf­fen. Så du kan trøste deg med det fak­tum at det fins dum­mere nord­menn enn deg, Tho­mas. Lykke til med videre bort­for­kla­rin­ger.

 • capercaillie.myopenid.com

  Jeg har nå sit­tet og lest litt utta­lel­ser og ymse, og jeg øns­ker her­ved å nomi­nere Youssef Assi­diq for neste kåring:

  Utta­lelse #1 – Etter dia­log­mø­tet med Dag­bla­det

  Jeg ble ikke mus­lim for å bli het­set. Jeg vil gjerne være mus­lim uten het­sen

  Kri­tikk er ikke syn­onymt med “hets” eller “mob­bing”. Det var dette med “er du med på leken, må du tåle ste­ken”. Han vil være mus­lim uten å kunne stå for hvor­for han er mus­lim? Han vil ikke kri­ti­se­res?

  Diverse utta­lel­ser, #2 – På Uni­ver­si­tets­plas­sen:

  For jeg følte at da jeg kon­ver­terte til islam, så kon­ver­terte jeg ut av sam­fun­net

  Bingo!

  Vi er de frem­mede, og vi kom­mer all­tid til å være de frem­mede.

  Bii­i­ingo! (med mindre al-Anda­lus er i tan­kene?)

  Ellers kan de komme be om unn­skyld­ning for å ha krenka oss, og 1,5 mil­lar­der mus­li­mer. [..] Og hvor­for er det egent­lig lov til å mobbe noen for en reli­gion? Du har ikke lov til å mobbe noen for å være pakis­ta­ner, soma­lier eller nord­mann. Hvor­for skal man kunne mobbe et helt folke­slag av for­skjel­lige men­nesker?

  Hvor­dan kan én norsk avis klare å mobbe 1,5 mil­li­ar­der men­nesker? Jeg trodde litt av dea­len med “mob­bing” var at ordet stam­mer fra engelske mob – altså at det er en viss mengde­for­skjell inne i bil­det. Røkla mot de få.

  Og hvil­ket “folke­slag” er mus­li­mer? Jeg mener, han sier jo selv at de er for­skjel­lige..?

  Hvem er egent­lig ofre? Er det oss eller er det dem? Ikke glem at uan­sett hva folk måtte si oss, uan­sett hva som måtte bli teg­net, så er det ikke vi som er ofrene.

  Nei­vel­nei. Det er en svært rar måte å ikke frem­stille seg som ofre på, siden de påstår å være både kren­ket, het­set og mob­bet. Vi dumme, van­tro tul­lin­ger har i klas­sisk van­tro­skap mis­for­stått igjen. I islam er ofrene de som ikke er ofre! (“Black, meaning white! Bad, meaning good!”)

  Vi er for ytrings­fri­he­ten. Vi vil ikke inn­skrenke noe ytrings­fri­het, men vi vil slutte å bli mobba i media, vi vil slutte å bli tråkka på alle sam­men. For det er en ting vi ikke kan tole­rere; det er en ting som vi går hit for i dag, og det er kari­ka­tu­rene mot pro­fe­ten Muham­med – Sall­al­lahu ‘alaihi wa sal­lam.

  Så: de vil ikke inn­skrenke ytrings­fri­he­ten, men de kan ikke tole­rere kari­ka­tu­rene. Akku­rat. Vi kuf­fars har igjen mis­for­stått noe – denne gan­gen uttryk­ket “ikke inn­skrenke”, som på islamsk betyr det mot­satte.

  Utta­lelse #3: i Klasse­kam­pen

  Assi­diq sier at det gikk et gisp gjen­nom demon­stran­tene da appel­len ble holdt, og at de fleste snak­ket om at Mohyeldeen hadde øde­lagt hele demon­stra­sjo­nen.

  Et gisp, og de fleste snak­ket om at han hadde øde­lagt hele demon­stra­sjo­nen?

  Jeg kan ikke huske å ha hørt noe gisp, og skrur jeg opp lyden på opp­ta­ket så hører jeg hel­ler ikke noe antyd­ning til det. En hører der­imot en kar som roper noe idet han nev­ner 9–11. Greit nok, ikke vel­dig viten­skap­lig.

  Jeg stu­derte 2 video­opp­tak, inklu­dert mitt eget, og det eneste hodet som vendte seg (på mitt opp­tak) var en etnisk nord­mann hvis ansikts­ut­trykk sa “såpass?”. På TV2s opp­tak var det et par andre som rea­gerte, men ellers var det ikke mange tegn til reak­sjo­ner ala “han har øde­lagt hele demoen”.

  Var det kan­skje der­for også folke­meng­den under ett minutt senere hojet og klap­pet med til hans andre utta­lel­ser..? Se video her: @06:45 “advar­se­len”, 07:13 heier de med, og 07:25 klap­per alle til hans utta­lel­ser om å trekke ut norske styr­ker. Fort glemt?

  Et annet alter­na­tiv er Asghar Ali:

  Jeg er ikke sik­ker på at jeg kjø­per argu­men­tet. Dag­bla­det dek­ker også sex­over­grep i fami­lier, men jeg tror Dag­bla­det har til gode å slå opp et grovt sex­bilde på for­sida.

  Her luk­ter det “raud sild” på lang avstand.

  Islam byg­ger ikke på krig. Det byg­ger ikke på å brenne ting. Islam byg­ger på fre­de­lig sam­ek­sis­tens

  Igjen er det da sik­kert vi som mis­for­står den reak­sjo­nen som kom­mer hver gang noen så vidt som nev­ner pla­ner om å illust­rere fre­dens pro­fet. “Fred”. Da er det vel bare å fort­sette å tegne pro­fe­ten, da, siden det er “fred” det blir av slikt!

  Hvor­for møter da så godt som ingen mus­li­mer opp til en demon­stra­sjon der man skal ta avstand fra ter­ror i islams navn (Det er kan­skje ikke en kren­kelse av islam, det?), bare fordi den arran­ge­res av “feil type mus­lim”? (Jfr 2004 og Noman Mubashirs for­søk på å kjøre demo).

 • capercaillie.myopenid.com

  For ordens skyld, her er min avskrift av opp­ta­ket av Yousef Assi­diq sin tale på Uni­ver­si­tets­plas­sen, 12/2/2010.

  [blab­labla] betyr at det var litt vans­ke­lig å høre ordet.

  *blablbabla* betyr ting som til­hø­re­rene gjorde eller ropte.

  —————

  As-salaam alei­kum alle sam­men.

  Jeg kon­ver­terte til islam for snart ett år siden – i mor­gen, og etter det så begynte jeg å bli mek­tig lei mobba i media. Mobba av alle sam­men. For jeg følte at da jeg kon­ver­terte til islam, så kon­ver­terte jeg ut av sam­fun­net. Jeg begynte å bli mobba, jeg begynte å lese i avisa om mine brødre og mine søstre og alt det de gjorde; og jeg leste om mine gode brødre som jeg har orga­ni­sert dette her sam­men med; leser at de er kri­mi­nelle, leser at det er eks­tre­mis­ter; og jeg ble [..uty­de­lig..].

  Men jeg begyn­ner å vende meg til å bli tråkka på i media, og hver eneste gang så ten­ker jeg på hvor utro­lig hel­dig jeg er for å være mus­lim. Alham­du­lil­lah! Og vi er etter­føl­gere av pro­fe­ten Muham­med – Sall­al­lahu ‘alaihi wa sal­lam – og jeg er blitt advart mot dette. Vi er de frem­mede, og vi kom­mer all­tid til å være de frem­mede.
  Men vi er mer enn dette; vi er mus­li­mer og vi står sam­men. Og tenk på alle de som benyt­ter tiden til å mobbe, krenke og kri­ti­sere. Hvert eneste sekund mis­ter vi tid. Tid som vi ikke har. Vi må be for dem, gjøre [da’wah?] for dem. Hvem er egent­lig ofre? Er det oss eller er det dem? Ikke glem at uan­sett hva folk måtte si oss, uan­sett hva som måtte bli teg­net, så er det ikke vi som er ofrene.

  Der­for vil jeg benytte tiden i dag til å snakke om ytrings­fri­he­ten, blas­femi­pa­ra­gra­fen
  og media. Ytrings­fri­he­ten gjør det mulig for oss å være her i dag. Uten den så ville vi ikke fått lov til å ha denne demon­stra­sjo­nen; og det var så vidt vi fikk lov til å ha den også. Og..

  Men ytrings­fri­he­ten i mine øyne gir meg ikke rett til å mobbe noen. Ytrings­fri­he­ten er ikke noe jeg kan gjemme meg bak for så å opp­føre meg som en tul­ling. Jeg er ikke så feig at jeg sier noe kren­kende eller sårende før jeg gjem­mer meg bak ordet “ytrings­fri­het”. Jeg står for det jeg sier, og hvis jeg ikke kan stå for det, så leg­ger jeg meg flat og ber om unn­skyld­ning; og jeg øns­ker at Dag­bla­det og alle andre som teg­ner disse kari­ka­tu­rene enten skal stå for det de har sagt, og slutte å gjemme seg bak det ufy­se­lige ordet; ellers kan de komme be om unn­skyld­ning for å ha krenka oss, og 1,5 mil­lar­der mus­li­mer. Og..

  *applaus* *allahu akbar osv*

  Og hvor­for er det egent­lig lov til å mobbe noen for en reli­gion? Du har ikke lov til å mobbe noen for å være pakis­ta­ner, soma­lier eller nord­mann. Hvor­for skal man kunne mobbe et helt folke­slag av for­skjel­lige men­nesker? Bare fordi de tror på én gud? Er det rik­tig?

  *nei*

  Nei. Så, vi er for ytrings­fri­he­ten. Vi vil ikke inn­skrenke noe ytrings­fri­het, men vi vil slutte å bli mobba i media, vi vil slutte å bli tråkka på alle sam­men. For det er en ting vi ikke kan tole­rere; det er en ting som vi går hit for i dag, og det er kari­ka­tu­rene mot pro­fe­ten Muham­med – Sall­al­lahu ‘alaihi wa sal­lam.

  Og det siste jeg skal si er til dere, mine brødre, mine søstre og mine respek­terte eldre:
  Ikke la dem vinne. Ikke la dem se oss i raseri. Det er ikke verdt tiden vår; vi har ikke god tid, og vi vil insha’Allah til Jannah [=para­dis]. Vi vil ikke – vi vil ikke at dette livet her skal være det som vi skal [..uty­de­lig: bruke?..] styrke for.

  Vi vil vise avsky, men vi vil også vise vår respekt. Det her er en vik­tig debatt, og vi må ta den debat­ten, og vi må bli invi­tert til den debat­ten. Vi leser om i media – om alt mulig rart. Men hvor ofte er det vi mus­li­mer [får] svare for det? Hvor ofte er det våre søstre får lov [til] å svare på hvor­for de går med hijab? De vil kalle dem under­trykte, men de vil aldri si hvor­for. Og jeg gle­der meg til å stå foran disse men­nes­kene her som har laget disse kari­ka­tu­rene, og som snak­ker for oss mus­li­mer, uten å i det hele tatt kjenne noen av oss – og for­telle dem, at vi er mus­li­mer og stolte av det alle sam­men.

  *applaus*
  *tak­bir! allahu akbar! osv [..diverse på ara­bisk..]*

  Og en siste ting: vi er mus­li­mer; det er vår iden­ti­tet. Og det er også slik at andre vil iden­ti­fi­sere /oss/ som mus­li­mer. Så uan­sett hva vi gjør, så har vi et ansvar for våre brødre og søstre. Om jeg er frekk så vil de ikke se – at – de vil ikke [få] vite nav­net mitt. De vil ikke [få] vite hvor jeg kom­mer fra. Men alle vil se skjeg­get mitt – de vil se min bønne­lue – og alle vil [få] vite at jeg er mus­lim.

  Hva skal de si til sine ven­ner? De kom­mer til å si at “jeg ble mobba av en mus­lim”; “jeg ble utsatt for vold av en mus­lim”. Og det vil gå ut over alle våre brødre og søstre. Så alt vi gjør, det går ut over alle våre brødre og søstre. Og våre hand­lin­ger i dette livet får kon­se­kvens for alle våre brødre og søstre. Man må tenke eks­tra godt gjen­nom hva vi gjør. Vi må opp­føre oss som ordent­lige mus­li­mer. Den beste da’wah er den islam som folk ser i prak­sis. Ikke engang alle mus­li­mer leser Kora­nen; hvor­dan skal vi for­vente at alle ikke-mus­li­mer skal gjøre det? Vi må opp­føre oss som mus­li­mer – det er den beste måten så vi kan vise hva islam er.

  *applaus*

 • thorr

  Noe sier meg at denne Assi­diq ikke er noen rakett­fors­ker akku­rat

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589514

  Men Per Bartho Han­sen eller Yousef Assi­diq, som er det mus­limske nav­net han har tatt etter han kon­ver­terte til islam i fjor, snak­ker. Han er også en av admi­ni­stra­to­rene på nett­si­den, og kon­ver­terte fra kris­ten­dom­men til islam fordi han følte at reli­gio­nen pas­set bedre med hans per­son­lige over­be­vis­ning

  - Jeg stil­ler meg ikke bak det Mohyeldeen sa i sin appell. Jeg skjønte med en gang at det ble reak­sjo­ner og tenkte «oi, det der var ikke bra». Jeg er etnisk norsk og er ikke inni sånne sha­ria-greier, sier Per Bartho Han­sen alias Yosuef Assi­diq.

  Sånne “sha­ria­greier” ja. Hva er det forno, lik­som?

 • grace

  @ caper­cail­lie – i´ll try my best :s

  takk for opp­tak. du er kjempe­flink.
  ang kon­ver­tit­ten som ikke ville bli het­set – jeg satt og leste dette for­le­den, gang på gang. og bør ikke finne ord for å beskrive hva slike utta­lel­ser set­ter igang i meg. 
  eller utta­lel­sene fra taxi­sjå­fø­rene. eller krum­sprin­gene til raja. og ghoz­lan.

  noen for­talte meg engang litt om løg­nens vesen/konsekvens.
  én ting var at man selv til­slutt trodde på løgnen(e).
  en annen ting var at en løgn føder en ny som føder ennå en ny løgn. 
  og så er man midt i en sta­dig vok­sende laby­rint, som man skal for­holde seg til, – og all­tid pre­sen­tere kor­rekt – ihht den indre “logik­ken” man selv har skapt av dette løgn­uni­vers…
  det høres ikke enkelt ut.

  men – jeg tror jo ikke alle mus­li­mer bevisst lyver hele tiden (jeg gjør fak­tisk ikke det, selvom jeg er bein­hard over­for islam).
  mange kjen­ner ikke sin egen tro. tro­ens grunn­lag.
  mange har defi­ni­tivt ikke lært å tenke. 
  mange går på auto­pi­lot (det gjør all­tid vondt, når virk­lig­he­ten plut­se­lig fin­ner på å dukke opp rett foran. og det gjør den sta­dig. for oss alle). 
  mange tror kan­skje at islam er godt. men de “kan” ikke ha under­søkt.

  det er en kom­bi­na­sjon jeg mener er meget dår­lig (i til­legg til alt annet folk her har påpekt): ube­visst, fana­tisk tro kom­bi­nert med null utdan­nelse i/kjennskap til huma­nis­tiske fag.
  fana­tiske, intel­li­gente kom­mu­nis­ter var èn ting å kon­fron­tere. ille nok.
  men fana­tiske mus­li­mer uten inn­sikt i vest­lig huma­nis­tisk tenk­ning, gir meg eks­tremt fare­tru­ende vibe­ra­sjo­ner.

  takke meg til han mohy-moha. han hen­ger fak­tisk på greip, gut­ten.
  og – i god islamsk tra­di­sjon – er også HAN nå blitt utsatt for trus­ler.

  dagens mor­ra­mel­ding, etter – igjen – å ha måkt frem det som hel­dig­vis vis­ste seg å fak­tisk være bilen min. 

 • capercaillie.myopenid.com

  Per/Youssef (han ble omtalt med sitt øh.. ‘uis­lamske navn’ i inn­sla­get) var på Dags­revyen lør­dag, og er visst blitt sji­ka­nert i etter­tid. Se inn­sla­get her: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/202447

  P/Y: “Altså, de liker det ikke. Moren min sier jo fort­satt at hun liker ikke at jeg er mus­lim, hun skulle ønske jeg vare kris­ten. Og hver gang jeg sier at vi ber til ber til samme gud, og det er jo nes­ten likt, så sier hun ‘Ja men hvor­for kan du ikke bare være kris­ten?’”

  NRK :“Men hvor­for kan du ikke bare være kris­ten?”

  P/Y: “Altså, fordi jeg føler at islam har den rett­fer­dig­he­ten som kris­ten­dom­men mang­ler

  Dere kristne kjen­ner dere vel godt igjen og er helt enige.

  Hvor­for kan dere ikke bare være mus­li­mer?? Det er jo nes­ten likt, og det er den samme guden, og har mer rett­fer­dig­het! Insha’allah skal dere bli ledet på rett sti!

 • Space­manS­piff

  Litt mor­somt med denne Per… På debatt­mø­tet med Dag­bla­det og enkelte andre spurte Per om det var greit å fyre opp i pei­sen med Dag­bla­det (som en sym­bolsk hand­ling)…

  I den situa­sjo­nen Dag­bla­det er i om dagen, så er det vel på det reine at de tar imot enhver ny kjø­per de kan få, som noen tusen mus­li­mer begynte å fyre med dag­bla­det hver dag så kan det jo gi det lille løf­tet de øns­ker seg.

  If you wanna burn’em, you gotta buy’em, var det en som sa.

  Han dri­ver for øvrig blog­gen yousefassidiq.com og jeg har hatt det litt morro der tid­li­gere. Alt i alt så vir­ker han som en rela­tivt sym­pa­tisk fyr som ikke har fått gravd seg skik­ke­lig ned i islam ennå, så at han var såpass sen­tral i denne demon­stra­sjo­nen over­ras­ker meg litt. 

 • Jon Eirik Lund­berg

  Med under 1 års farts­tid og ingen kjenn­skap til reli­gio­nen (f.eks sha­ria) snak­ker P/Y på vegne av 1.5 mil­li­ar­der mus­li­mer.

  Hva er det da som hind­rer noen av oss andre i å snakke på vegne av 1.6 mil­li­ar­der kristne? 

  Det er blitt lett å innta rol­len som reli­giøst ver­dens­over­hode. Selv for en reli­gion som ikke HAR noe reli­giøst over­hode!

  Poen­get er jo prag­ma­tisk nok: “Vi må bli invi­tert til den debat­ten.” Altså riks­dek­kende TV, Lit­te­ra­tur­hu­set, demon­stra­sjo­ner, kro­nikk­plas­ser, etc., etc. 

  Til det er det bare å si: Amen!

  Som opp­vokst i et kul­tur­kris­tent land har jeg 34 år len­ger erfa­ring i å repre­sen­tere MINE 1.6 mrd. enn Per Yous­suf har for hans 1.5. Jeg er vel så kom­pe­tent som ham til å forme ste­reo­ty­pier om alt det men­nesker fra Kir­ke­nes til Cape Town og fra Ber­gen til Bei­jing mener om hva som helst. 

  For vir­ke­lig å vise meg ver­dig til å snakke på vegne av min nye, glo­bale con­sti­tu­ency som om de var ett eneste sub­jekt vil jeg begynne med en anklage: “Slutt å gene­ra­li­sere over oss kristne!” 

  (Selv­mot­si­gel­ses-garanti her­med avgitt på for­hånd. Jeg lover å hedre debat­tens hoved­re­gel om å beskylde alle andre for det jeg selv gjør hele tiden.)

  Ring da!

 • leif.ragnar.dille.myopenid.com

  Kan noen for­klare meg hvor­for kon­ver­tit­ter til islam ofte skif­ter navn? Er ikke dette med på å gi dem sta­tus som en utgruppe i det norske sam­fun­net eller andre vest­lige sam­funn de lever i?

 • arild­nordby

  Kan noen for­klare meg hvor­for kon­ver­tit­ter til islam ofte skif­ter navn? ”

  Det er en sym­bolsk måte å vende ryg­gen til ens pri­vate “jahhi­li­yah”, den for­ak­te­lige “uvi­ten­he­tens alder” man nå har kas­tet vrak på gjen­nom å slutte seg til islam.

  Navne­skif­tet er der­for et uttrykk for FORAKT for ikke-mus­limsk kul­tur.

 • capercaillie.myopenid.com

  Her er for­res­ten et lite dykk inn i Pers/Yousefs ver­den, der han for­tel­ler litt mer om his­to­rien sin:

  http://tb.no/nyheter/var-redd-han-ville-bli-utstott-1.3551460

  At han da ikke skjøn­ner at folk synes det er litt rart av han..

  1. å kon­ver­tere til frem­med reli­gion
  2. å skifte navn 
  3. å få seg “reli­giøst skjegg“ 
  4. å gå med tra­di­sjo­nelle mus­limske klær og bønne­lue

  ..og også kla­ger over at han føler det er å “kon­ver­tere ut av sam­fun­net” – at han “var redd for å bli utstøtt”, og at alle “bare vil se at han er en mus­lim”, så ja… Mer­ke­lig dette!!

  Brian: Please, please, please lis­ten! I’ve got one or two things to say. 
  The Crowd: Tell us! Tell us both of them! 
  Brian: Look, you’ve got it all wrong! You don’t NEED to follow ME, You don’t NEED to follow ANYBODY! You’ve got to think for your selves! You’re ALL indi­vi­duals!
  The Crowd: Yes! We’re all indi­vi­duals!
  Brian: You’re all dif­fe­rent!
  The Crowd: Yes, we ARE all dif­fe­rent!
  Man in crowd: I’m not… 
  The Crowd: Sch! 

  (Takk, Her­man! :))

 • Trist

  @THE

  >Dag­blad-sita­tet dere dis­ku­terte i fjor,
  >og som noen av en eller annen grunn har
  >lyst til å bruke tid på i år også, 

  … fordi du er en av pre­miss­le­ve­ran­dø­rene for det nye Norge er det vik­tig å få et inn­blikk i hva du mener om egne utsagn og tan­ker i etter­tid.

  >falt i en kon­tekst som ble borte i inter­vjuet,
  >nem­lig (a) den økte inn­vand­rin­gen fra de nye
  >med­lems­lan­dene i EU, og (b) at
  >arbeids­le­dig­he­ten offi­si­elt er his­to­risk lav
  >i Norge.

  Ja dise jour­na­lis­tene… Tit­te­len på artik­ke­len er jo til alt over­mål “Norsk kul­tur blir styr­ket med mus­limsk inn­vand­ring”. Mens egent­lig skulle det ha vært “Mye arbeid for svens­ker og polak­ker i Norge”. 

  >For meg ville det ha vært en stor for­del om
  >de som liker å være uenige med meg, ville
  >lese noe jeg har skre­vet i ste­det for å
  >sitere fra tab­lo­i­dene.

  Jeg greier ikke å dy meg, men må sitere fra artik­ke­len igjen: “Norge er kan­skje først og fremst et språk­fel­les­skap, sier pro­fes­so­ren.”

  Hmmm – så hva mener du med det? På den ene siden sier du i artikk­len at “Jeg går inn for det beste i arven fra opp­lys­nings­ti­den,…”, mens du på den andre siden sier at fel­les­ska­pet i Norge ikke er tuf­tet på disse ver­di­ene? Du synes å mene at vi ikke har noe sær­lig å miste i Norge (utenom fel­les språk)? Men det vi er bekym­ret for her er jo nett­opp “det beste i arven fra opp­lys­nings­ti­den”. ???

  >Jeg har aldri påstått at sosiale
  >omvelt­nin­ger fore­går frik­sjons­fritt. Jeg
  >har aldri for­svart tota­li­tære ideo­lo­gier,
  >det være seg kom­mu­nisme, nazisme eller 
  >poli­ti­sert reli­gion.

  Så hva er ditt syn på æres­kul­tur, til­dek­king av kvin­ner og Islams påvirk­ning av sam­fun­net. Er ikke Islam pr. def en poli­ti­sert reli­gion?

  >Men jeg mente i 1990, da jeg skrev “Veien
  >til et mer ekso­tisk Norge”, og jeg mener >frem­de­les, at vi må respek­tere hver­andre
  >for å kunne klare å leve sam­men.

  Vi kan jo ikke respek­tere folk som vil drepe homo­file og har et dys­funk­sjo­nellt kvinne­syn – eller? Så hva bør vi gjøre med dette – etter ditt syn? 

  >Kra­vet om respekt går alle veier.

  Vel – det gjør jo ikke det. Hvis man tror det er man jo en kul­tur­re­la­ti­vist – og det er du jo ikke etter eget utsagn i artik­ke­len. Respekt går ikke “alle veier”, men bare de veier som for­tje­ner respekt – ikke sant?

  >Og jeg mente i 1993, da jeg >skrev “Kul­tur­ter­ro­ris­men” (og mener
  >frem­de­les) at iden­ti­tets­po­li­tikk er 
  >frag­men­te­rende og en fare for
  >indi­vi­du­ell fri­het, enten den har
  >nasjo­nale røt­ter eller hel­lige skrif­ter
  >som gis­ler.

  Helt enig! Og bare for å være på den sikre siden: En aktiv poli­tikk for å bevare “det beste fra opp­lys­nings­ti­den” er ikke iden­ti­tets­po­li­tikk?