Nytt

Et nytt forslag til FN-resolusjon fra Organisasjonen for islamske stater (OIC) sirkulerer i disse dager i FNs Menneskerettighetsråd. Forslaget er utarbeidet av Pakistan på vegne av de 57 landene i OIC, og stempler spørsmål om islamske dogmer som en menneskerettighetsforbrytelse, truer dissidenter og oppmuntrer til påtvungen innføring av islamske sharia-lover.

Til tross for tittelen «Bekjempelse av bakvaskelse av religioner» nevner resolusjonen bare islam spesielt, og selv om disse resolusjonene ikke er bindende for medlemslandene, er de en trussel mot ytringsfriheten overalt. OIC`s forslag fordømmer enhver opplevd krenkelse av islamsk følsomhet som et «seriøst angrep på menneskeverdet» og et brudd på religionsfriheten, og vil kunne brukes til å presse FN`s medlemsstater – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – til å erodere ytringsfrihetsgarantiene i deres juridiske eller konstitusjonelle systemer.

Resolusjonsteksten forvrenger selve hensikten med menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet, og markerer et gigantisk tilbakesteg for frihet og demokrati på verdensbasis.

Hvem som rammes

Og de første som får lide er moderate muslimer i landene som står bak resolusjonen – som for eksempel Iran, Saudi Arabia, Egypt og Pakistan – som søker internasjonal legitimitet for statssanksjonerte blasfemilover som innskrenker ytringsfriheten og kriminaliserer konvertering fra islam til andre religioner.

De neste blir skribenter og journalister i det demokratiske Vesten, da FN-resolusjonen retter seg mot medier for «bevisst stereotypifisering av religioner, dens tilhengere og hellige personer.»

Til syvende og sist blir de individuelle menneskerettighetene skadelidende, fordi tilhengerne av denne resolusjonen, i stedet for å beskytte individer, ønsker å unnta en spesiell tro fra ethvert spørsmål, enhver debatt eller kritisk undersøkelse.

Lar seg ikke avgjøre

Kjernen i forslaget – at «bakvaskelse av religion» eksisterer som et legalt konsept – er en forvrengning. Loven om bakvaskelse beskytter individets personlige rykte, ikke overbevisning. Loven forutsetter også en undersøkelse av sannhet eller løgn i en aktuell uttalelse; et spørsmål ingen, spesielt ikke FN, er kapable til å avgjøre når det gjelder en hvilken som helst religion.

Med tanke på at FN`s Menneskerettighetsråd er dominert av islamske stater, er det mye som tyder på at OIC`s resolusjon vil bli vedtatt, med sedvanlig støtte fra udemokratiske land som Russland, Kina og Cuba. Menneskerettighetsrådet skal stemme over resolusjonen i slutten av mars, og EU-diplomater kan i beste fall håpe på å vinne en håndfull latin-amerikanske land over på sin side.

I Danmark gjør man forøvrig denne uken forsøk på det samme med 10 afrikanske land hva gjelder slutterklæringen for FN`s omstridte «anti-rasismekonferanse» – Durban II – som også domineres av OIC og deres forsøk på å innskrenke ytringsfriheten.

Durban II skal gå av stabelen i april, og Norge skal delta. Canada, Italia, Israel og USA har meldt avbud, blant annet på grunn av konferansens uakseptable innhold hva gjelder ytringsfriheten. Australia meldte i dag at også de nå overveier å utebli fra Durban II.

I forrige uke rettet både Danmark og Nederland kraftig kritikk mot Menneskerettighetsrådets planleggingskomitè for konferansen, og gjorde oppmerksom på at enten endres det nåværende sluttdokumentet for Durban II radikalt eller de to landene vil vurdere å slutte seg til boikott-linjen. Norge har på intet tidspunkt vurdert å utebli fra konferansen, og stiller forøvrig som kandidat for velges inn som medlemsland i det OIC-dominerte Menneskerettighetsrådet i FN.

UNWatch: Proposal at U.N. to criminalize ‘defamation of Islam’

Utdrag fra Menneskerettighetsrådets resolusjon A/HRC/10/L – Bekjempelse av bakvaskelse (defamering) av religioner:

Menneskerettighetsrådet,

gjentar bønnen fra alle stater, under FN`s charter, om å fremme og oppmuntre til universell respekt for og overholdelse av alle menneskerettighetene og grunnleggende friheter uten unntak for rase, kjønn, språk eller religion.

anerkjenner de verdifulle bidragene fra alle religioner til den moderne sivilisasjon og bidragene til at dialogen mellom sivilisasjoner kan føre til forbedret oppmerksomhet og forståelse for de felles verdiene hele menneskeheten deler.

ønsker FN`s Milleniums-erklæring, vedtatt av Hovedforsamlingen 8. september 2006 for å eliminere økende rasisme og xenofobi (fremmedfrykt) i mange samfunn og å fremme større harmoni og toleranse i alle samfunn, velkommen, og ser frem til en effektiv implementering av erklæringen på alle nivåer,

understreker i denne forbindelsen viktigheten av Durban-erklæringen og handlingplanen vedtatt på verdenskonferansen mot rasisme, rasediskriminering, xenofobi og relatert intoleranse, avholdt i Durban, Sør-Afrika i 2001 (Durban I), og ønsker oppnådd progress i implementeringen av dem (handlingsplanen) velkommen, og understreker at de utgjør et solid fundament for elimineringen av alle handlinger og manifestasjoner av rasisme, rasediskriminering, xenofobi og relatert intoleranse,

ser frem til ytterligere rapporter fra spesialrapportøren (…) som belyser den alvorlige karakteren av bakvaskelse av alle religioner og behovet for å fullføre juridiske strategier;

bemerker med dyp bekymring tilfellene av intoleranse, diskriminering og vold mot tilhengerne av visse overbevisninger, som finner sted mange steder i verden, i tillegg til den negative fremstillingen av visse religioner i media, og introduksjonen og overholdelsen av lover og administrative bestemmelser som spesielt diskriminerer og er målrettet mot personer med en viss etnisk og religiøs bakgrunn, spesielt muslimske minoriteter etter hendelsene 11. september 2001, og som truer med å forhindre deres fulle nytelse av menneskerettighetene og fundamentale friheter,

innskjerper at bakvaskelse av religioner er et seriøst angrep på menneskeverdet som leder til restriksjoner i religionsfriheten til de troende og oppfordrer til religiøst hat og vold,

bemerker med bekymring at bakvaskelse av religioner og oppfordringer til religiøst hat generelt, kan lede til sosial disharmoni og brudd på menneskerettighetene, og er alarmert av passiviteten noen stater utviser når det gjelder å bekjempe denne økende trenden og den diskriminerende praksisen overfor tilhengere av visse religioner den resulterer i, og i denne konteksten innskjerper behovet for å effektivt bekjempe bakvaskelse av alle religioner og oppfordringer til religiøst hat generelt og mot islam og muslimer spesielt.

Menneskerettighetsrådet minner om resolusjon 7/19 fra 27. mars 2008 og UNGA resolusjonen 63/154 fra 18. Desember 2008 og,

1. Bemerker rapporten fra Høykommisæren om eksisterende lovverk angjeldende bakvaskelse og forakt for religioner, og rapporten fra spesialrapportøren for nåtidige former for rasisme, rasediskriminering, xenofobi og relatert intoleranse (…);

2. Uttrykker dyp bekymring for negativ stereotypifisering og bakvaskelse av religioner og manifestasjoner av intoleranse og diskriminering i saker som angår religion eller overbevisning, fremdeles tilstedeværende i verden, som har ledet til intoleranse mot tilhengerne av disse religionene;

4. Uttrykker dyp bekymring for fortsatte seriøse tilfeller av bevisst stereotypifisering av religioner, deres tilhengere og hellige personer i media, så vel som programmer og agendaer for ekstremistiske organisasjoner og grupper hvis mål er å skape fortsatte stereotypier om visse religioner, spesielt når det er understøttet av regjeringer;

5. Bemerker med dyp bekymring intensifiseringen av den overordnede kampanjen for bakvaskelse av religioner, og oppfordringer til religiøst hat generelt, inkludert den etniske og religiøse profileringen av muslimske minoriteter i kjølvannet av de tragiske hendelsene 22. september 2001;

6. Anerkjenner at, i kontekst av å bekjempe terrorisme, bakvaskelse av religioner og oppfordring til religiøst hat generelt, er forsterkende faktorer som bidrar til å nekte medlemmer av målgrupper fundamentale rettigheter og friheter, så vel som (det har ledet til) deres økonomiske og sosiale ekskludering;

7. Uttrykker dyp bekymring for at islam i denne forbindelsen gjentatte ganger blir feilaktig assosiert med menneskerettighetsforbrytelser og terrorisme, og i denne forbindelsen beklager lover og administrative bestemmelser spesielt designet for å kontrollere og overvåke muslimske minoriteter, og på den måten stigmatisere dem og legitimere diskrimineringen de opplever;

8. Fordømmer bruken av trykte, audio-visuelle eller elektroniske medier, internett inklusive, og alle andre midler til å oppfordre til vold, xenofobi eller relatert intoleranse og diskriminering mot enhver religion, så vel som religiøse symboler og respekterte personer (innen religionen);

12. Oppfordrer alle stater til å sørge for, innenfor deres respektive legale og konstitusjonelle systemer, adekvat beskyttelse mot hat, diskrimineringer, trusler og tvang som en følge av bakvaskelse av religioner, og oppfordring til religiøst hat generelt, og å ta i bruk alle muligheter til å fremme toleranse og respekt for alle religioner og overbevisninger;

13. Understreker behovet for å bekjempe bakvaskelse av religioner, og oppfordringer til religiøst hat generelt, ved strategiske og harmoniske tiltak på lokale, nasjonale, regionale og internasjonale nivåer gjennom utdannelse og «awareness building»;

17. Forlanger at spesialrapportøren for nåtidige former for rasisme, rasediskriminering, xenofobi og relatert intoleranse rapporterer om alle manifestasjoner av bakvaskelse av religion, og spesielt om de seriøse implikasjonene av islamofobi, og om nytelsen av alle rettigheter for deres tilhengere på Menneskerettighetsrådets 12.te sesjon.

18. Forlanger at Høykommisæren for menneskerettigheter rapporterer til Rådet på dets 12.te sesjon om implementeringen av denne resolusjonen, inklusive den mulige sammenhengen mellom bakvaskelse av religioner og økningen av oppfordringer (til religiøst hat), intoleranse og hat mange steder i verden.