FNs Generalforsamling forbereder i disse dager en resolusjon for «Bekjempelse av bakvaskelse av religioner». Det nåværende utkastet er et frontalangrep på ytringsfriheten, og viser med all ønskelig tydelighet at OIC (Organisasjonen for islamske stater) ønsker å benytte til FN til beskyttelse av religion – primært islam:

I utkastet heter det blant annet at FNs medlemstater:

«Understreker at ærekrenkelse av religion utgør en alvorlig krenkelse av den menneskelige verdighed».

Det fastslår også viktigheten av «på effektivt vis å bekjempe ærekrenkelse av religion», «at ærekrenkelse av religion…kan lede til sosial uharmoni».

Medlemstatene i FN uttrykker «dyp bekymring over intensiveringen av kampanjer for ærekrenkelse av religioner» og «understreker behovet for å bekjempe ærekrenkelse av religioner».

Resolusjonsutkastet nevner «ytringsfrihet» en enkelt gang, utelukkende for å understreke mulighetene for å begrense ytringsfriheten ut fra en rekke motstående hensyn.

Hovedsakelig tar resolusjonen sikte på å styrke religionenes stilling og skjerme dem fra kritikk, mens ytringsfriheten skal begrenses tilsvarende.

Den endelige ordlyden av Generalforsamlingens utkast vil være et betydelig forvarsel om hvilke resolusjoner som kan forventes vedtatt på Menneskerettighetsrådets antirasisme-konferanse Durban II neste år. Hvis deler av det nåværende utkastet blir stående og godkjent av et flertall i FNs Generalforsamling, er det god grunn til å tro at det samme vil skje på den omstridte konferansen: Det er de samme landene som skal utforme resolusjonstekstene for Durban II som nå behandler Generalforsamlingens resolusjon for «Bekjempelse av bakvaskelse av religioner»

I en tale i Stockholm 30 oktober gjorde den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen oppmerksom på trusselen dagens FN representerer mot ytringsfriheten:

«FNs Menneskerettighedsråd forsøger nu at gøre religionskritik til en strafbar forbrydelse. Det er blevet klart i forbindelse med forberedelserne til…Durban II. De lande der står bag dette er, næsten uden undtagelse, de samme lande, som gentagne gange krænker nogle af vores mest fundamentale rettigheder og friheder. Disse lande ønsker at bruge FN til at dække over krænkelser og begrænsninger af ytringsfriheden begået i religionens navn. Det er totalt og fuldstændigt uacceptabelt. EU må skærpe sin linje i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Lad os arbejde hen imod et EU, som vil intensivere sin kamp for fundamentale, universelle, ukrænkelige friheder. Europa må forenet stå sammen med øvrige frie demokratier i det globale forsvar for basale menneskerettigheder. Menneskerettigheder er til for at beskytte vores ret til at tænke, tale og tro som vi ønsker. De er ikke til for at beskytte religioner fra debat og kritik.»

Etter høstens offentlige og internasjonale debatt om FN generelt og Durban II spesielt, har ledende politikere og intellektuelle i Europa vist en klar forståelse av hvilken situasjon EU og Vesten er blitt konfrontert med i dagens FN.

I Norge har debatten praktisk talt vært fraværende i mediene. Regjeringens – ved utenriksminister Jonas Gahr Støre – vurdering er forøvrig at FN-systemet på ingen måte kan bli et hinder i kampen mot ytringfriheten (sic). Snarere fremhever Gahr Støre «FNs ulike fora (som) viktige arenaer for å forsvare angrep på ytringsfriheten.»

Eye on the UN: Draft Resolution on Combating defamation of religions

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.