I anledning regjeringens lovforslag om å utvide straffelovens paragraf 185 til å omfatte krenkelse av subjektive religiøse følelser, lanserer vi i samarbeid med førsteamanuensis Lars Gule oppropet og underskriftskampanjen Nei til straff for religionskritikk.

Oppropet støttes av Ingvar Ambjørnsen, Jens Brun-Pedersen, Dagfinn Eckhoff, Bernt Hagtvet, Levi Fragell, Roy Jacobsen, Rita Karlsen, Walid al-Kubaisi, Kristin Mile, Aslak Nore, Anne B. Ragde, Sara Azmeh Rasmussen, Arild Rønsen, Francis Sejerstedt, Gunnar Skirbekk, Eivind Smith, Hege Storhaug og Elisabeth Aasen.

Vi oppfordrer alle til å signere og sende oppropets e-postmal, som automatisk blir sendt til stortingsgruppene, partiet Rødt og Justisdepartementet. Samtidig er det opprettet en offentlig underskriftsliste, som vi gjerne ser at alle signerer i tillegg.

Vi oppfordrer også samtlige til å sende oppropet videre til venner og bekjente

Spre ordet!

Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).

Selv om regjeringen også vil fjerne den sovende blasfemiparagrafen, er vi bekymret over den mulighet til straffeforfølgelse av religionskritikk som kan ligge i regjeringens varslede forslag.

Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Vi er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Vi ber derfor regjeringen om å skrinlegge det varslede forslaget om å utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer til også å omfatte «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn».

Tusen takk til Martin Weiss i film- og videoproduksjonsselskapet A bit of Magic for hans uvurderlige innsats med å lage nettsiden for oss.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂