Nytt

– Regjeringens forslag bidrar til å innskrenke ytringsfriheten, sier Venstres justispolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en pressemelding. Venstre ønsker å avskaffe blasfemiparagrafen, ikke å flytte innholdet til en annen bestemmelse slik regjeringen foreslår.

Regjeringen ønsker å avskaffe blasfemiparagrafen, men samtidig utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter religion eller livssyn. Venstre stiller seg spørrende til motivet. Det er i siste delproposisjon om ny straffelov at Regjeringen foreslår en utvidelse av § 185 om hatefulle ytringer. Regjeringen ønsker et strafferettslig vern mot «kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn».

– Jeg mener det er viktig å skille mellom ytringer og handlinger. Vi har allerede i dag straffeskjerpende bestemmelser for skadeverk som er øvd mot gjenstander som har religiøs verdi, og det er straffbart å hindre eller avbryte en offentlig religiøs sammenkomst, sier Dørum.

– Venstre har lenge ment at blasfemiparagrafen bør oppheves, da slike ytringer ikke bør møtes med straff, men med dialog, sier Dørum og legger til: – For oss i Venstre er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

Dørum presiserer at samfunnet bør håndheve de straffebestemmelsene vi allerede har for hatefull atferd – ikke å innsnevre det lovlige handlingsrommet for ytringer.

Forøvrig minner Dørum om at Venstre har foreslått en grunnlovsendring som skal presisere at frimodige ytringer om religion er tillatt.

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk. 2208 (1768 verifiserte) har til nå signert oppropet, og 1109 e-poster har blitt avsendt til stortingsgruppene, Rødt og Justisdepartementet.