Men­neske­ret­tig­he­ter kan bru­kes til så mangt. Og det blir de. Blant annet bru­kes noen av dem i dag til å aktivt under­mi­nere andre men­neske­ret­tig­he­ter – i intet mindre enn de samme men­neske­ret­tig­he­te­nes navn. 

Mens tep­pet dras lang­somt vekk under potene til den indi­vi­dua­lis­men men­neske­ret­tig­he­tene både for­ut­set­ter og beskyt­ter, til for­del for en kol­lek­tiv beskyt­telse mot vir­ke­lige og inn­bilte kren­kel­ser og opp­rørte, sub­jek­tive følel­ser, jub­ler libe­rale og pro­gres­sive men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pere.

Nå kan det kan­skje stil­les spørs­mål ved hvor­dan man i det hele tatt får sub­jek­tive følel­ser til å har­mo­nere med et kol­lek­tiv som sådan eller kol­lek­tive bestem­mel­ser, men den slags flise­spik­keri er det jo bare vrang­vil­lige dåse­mik­ler som hen­ger seg opp i. Så den pro­blem­stil­lin­gen er det best å la ligge.

ANNONSE

De nå så smått beryk­tede Men­neske­ret­tig­hets­tri­bu­na­lene i Canada må sies å være de mest pro­gres­sive på dette områ­det. Stats­ad­vo­kat David Kamal i Alberta likeså. I sam­ar­beid har de nylig felt en dom som kan opp­sum­me­res på føl­gende måte:

Alle barna har ytrings- og reli­gions­fri­het unn­tatt Kjell; han er kato­likk og gikk på en men­neske­retts­smell.

Den katolske pres­ten Step­hen Bois­sion og hans orga­ni­sa­sjon The Con­cerned Chris­tian Coalition Inc. liker ikke homo­file. De liker ikke kam­pen for homo­fi­les ret­tig­he­ter eller homo­fil prak­sis hel­ler. De mener nem­lig at det er i strid med deres guds ord, og det skrev den alte­rerte fader Bois­sion i et leser­brev i lokal­avi­sen Red Deer Advo­cate i 2002.

Dette er et lite utdrag av pas­to­rens bibelske høy­stemt­het:

My ban­ner has now been raised and war has been decla­red so as to defend the precious sanctity of our innocent child­ren and youth, that you so eagerly toil, day and night, to con­sume.

With me stand the greatest weapons that you have encounte­red to date – God and the 
“moral majority.” “Know this, we will def­eat you, then heal the damage you have cau­sed.

Come on people, wake up! It is time to stand together and take whate­ver steps are 
neces­sary to reverse the wick­edness that our let­hargy has aut­ho­rized to spawn. Where 
homo­sexua­lity flou­ris­hes, all man­ner of wick­edness abounds. 

[The masses] Fai­lure to stand against the hor­ren­dous atrocities such as the aggres­sive
pro­pa­ga­tion of homo and bisexua­lity”

Etter gjen­nom­les­ning av fader Bois­sions neste­kjær­lige for­ma­nin­ger har jeg for­søkt å finne syn­ony­mer til ordet “dritt­sekk”, men så langt har jeg ikke hatt noen nevne­ver­dig suk­sess. Og det er vel­dig trau­rig, for per­son­lig føler jeg meg rela­tivt kren­ket av å bli nødt til å sette ord som “dritt­sekk” på trykk. 

Den anti-kristne akti­vis­ten pro­fes­sor Dar­ren Lund liker ikke kato­lik­ker som pas­tor Bois­sion og orga­ni­sa­sjo­nen hans. Han liker ikke deres kamp mot homo­fi­les ret­tig­he­ter eller homo­fil prak­sis hel­ler. Han mener nem­lig at det er i strid med hans og andres livs­syn, og det skrev den alte­rerte pro­fes­sor i en klage til Alber­tas Men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjon (AHRC).

Herr akti­vis­ten er ikke homo­fil selv, men han føler seg altså kren­ket på vegne av kol­lek­ti­vet som kate­go­ri­se­res som homo­file. Kom­mi­sjo­nen aner­kjen­ner både at pro­fes­sor Lunds sårede følel­ser ikke er sub­jek­tive og at pro­fes­sor Lund er sub­jek­tivt såret på vegne av et kol­lek­tiv. Der­for til­kjente men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len ved dom­mer Lori Andreachuk pro­fes­sor Lund erstat­ning for å ha tatt seg tiden og bryet ved å føle seg kren­ket på andre men­nes­kers vegne:

In this case, there is no spec­i­fic indi­vi­dual who can be com­pen­sated as there is no direct vic­tim who has come for­ward…

Dr. Lund, alt­hough not a direct vic­tim, did expend con­si­de­rable time and energy and suf­fe­red ridi­cule and har­ass­ment as a result of his com­pla­int. The Panel finds the­re­fore that he is entit­led to some com­pen­sa­tion.

Fader Bois­sion og hans The Con­cerned Chris­tian Coalition Inc ble til­kjent munn­kurv fra å ytre noe som helst kri­tisk om homo­file noe sted for res­ten av deres liv: 

Mr. Bois­soin and [his orga­niza­tion] The Con­cerned Chris­tian Coalition Inc. shall cease pub­lish­ing in new­spa­pers, by email, on the radio, in pub­lic speeches, or on the Inter­net, in future, dis­pa­ra­ging remarks about gays and homo­sexuals.

De får ikke ytre noe som helst kri­tisk om den alle­rede sårede, ikke-homo­file pro­fes­sor Dar­ren Lund på denne siden av evig­he­ten hel­ler:

…pro­hi­bited from making dis­pa­ra­ging remarks in the future about Dr. Lund or Dr. Lund’s wit­nesses rela­ting to their involve­ment in this com­pla­int..

Men til gjen­gjeld er pas­to­ren beord­ret til å gi pro­fes­so­ren en skrift­lig unn­skyld­ning i avi­sen Red Deer Advo­cate – en pub­li­se­ring AHRC åpen­bart opp­fat­ter det som sin rett å bestemme over. 

Mr. Bois­soin and The Con­cerned Chris­tian Coalition Inc. pro­vide Dr. Lund with a writ­ten apo­logy for the article in the Red Deer Advo­cate which was the sub­ject of this com­pla­int.

Selv om redak­tø­rene i Red deer Advo­cate inn­gikk et for­lik med AHRC ved­rø­rende pub­li­se­rin­gen av det inn­kla­gede leser­bre­vet, har de i sterke, nokså uhøf­lige orde­lag for­klart AHRC at deres redak­sjon ikke er AHRCs for­lengde arm. Til tross for at cana­diske men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­ler i sta­dig større utstrek­ning for­sø­ker å utvide sin auto­ri­tet til å omfatte redak­sjo­nelle avgjø­rel­ser i den cana­disk pres­sen, fin­nes det ikke noe poli­tisk man­dat for denne men­neske­retts­lige virk­som­he­ten.

For øvrig ville ingen vest­lige sam­funn til sam­men­lig­ning finne på å beordre dømte draps­menn- og kvin­ner til å pub­li­sere en skrift­lig unn­skyld­ning til deres ofres pårø­rende. Det kan ha sam­men­heng med at alle og enhver vet at en påbudt unn­skyld­ning er full­sten­dig menings­løs. Men det stil­ler seg natur­lig­vis helt anner­le­des med per­soner som for­bry­ter seg mot dagens men­neske­ret­tig­hets­tenk­ning. Og ved å beordre pas­to­ren til å unn­skylde seg og trekke til­bake for hva han skrev, har men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­perne i Alberta, Canada i rea­li­te­ten beord­ret den katolske pres­ten til å offent­lig avsverge sin per­son­lige reli­giøse tro.

Så hvor kom­mer for eksem­pel men­neske­ret­tig­he­ten reli­gions­fri­het inn i Cana­das men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­ler? Vel, det ser ut til at både den og ytrings­fri­he­ten er øde­leg­gende for hele hen­sik­ten med å ha en men­neske­ret­tig­hets­lov­gi­ving i utgangs­punk­tet. Den libe­ralt inn­stilte poli­tiske ledel­sen i Alberta sendte inn pro­vin­sens stats­ad­vo­kat for å se til at alt gikk rik­tig for seg i saken mot pas­tor Bois­sion:

222. The Att­or­ney Gene­ral argues that free­dom of expres­sion is sub­ject to a limi­ta­tion. Furt­her, that if people were allowed to sim­ply hide behind the rubric of poli­ti­cal and reli­gious opi­nion, they would def­eat the entire pur­pose of the human rights legis­la­tion.

240. It is the Att­or­ney General’s position that there is no such thing as “discri­mi­na­tory poli­ti­cal and reli­gious expres­sion”, speech is eit­her legi­ti­mate or it is discri­mi­na­tory.

Hvis vi ser bort fra at uten ytrings­fri­het var det for så vidt hel­ler ingen men­neske­ret­tig­he­ter og der­for ingen arbeids­plas­ser i dagens men­neske­ret­tig­hets­in­du­stri i det hele tatt, så bør vi kunne se på ytrings­fri­het med en viss edrue­lig­het. Den er fak­tisk ganske bry­som, og dess­uten så aner­kjent i den glo­bale lands­byen at det ikke er noen grunn til å mase stort med den len­ger. Det er jo ikke sånn at den kan bli under­mi­nert og utra­dert, mener jeg. Spe­si­elt ikke i men­neske­ret­tig­he­te­nes høy­borg FN, der ytrings­fri­he­ten er så popu­lær og utbredt at de lan­dene som har den inkor­po­rert i grunn­lo­ven eller øvrig lov­gi­ving all­tid er i mindre­tall og føl­ge­lig all­tid blir ned­stemt. Det sier litt om hvor lite mote­rik­tig det er å for­svare noe så gam­mel­dags som ytrings­fri­het i året 2008!

Men siden mel­din­gen fra AHRC og pro­fes­sor Lund er at alle i èn gruppe er iden­tiske indi­vi­der ut i fra hva de er født som, så er vel i det minste samt­lige av Cana­das hom­ser usi­ge­lig takk­nem­lige for at Alber­tas men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pere ubedt har sør­get for å spare deres sarte homse­fø­lel­ser?

Nei, pus­sig nok ikke. Man kan rett og slett ikke stole på den kol­lek­tive grup­pen hom­ser. På typisk homse­vis har flere av deres orga­ni­sa­sjo­ner – hvis tals­menn- og kvin­ner i mot­set­ning til AHRC og Dar­ren Lund er valgt av noe som kal­les “med­lem­mer”, hvil­ket er en greie man ganske ofte fri­vil­lig vel­ger å bli – har gått sterk ut mot både tri­bu­na­lets virk­som­het samt Lund gene­relt og dom­men spe­si­elt. De liker hel­ler ikke pas­tor Bois­sion og menin­gene hans, men de synes like­vel at pas­to­ren bør få beholde fri­he­ten til å komme med det reli­giøse vrøv­let sitt.

Dette håp­løst umo­derne arran­ge­men­tet har nem­lig den for­de­len at for eksem­pel homse­or­ga­ni­sa­sjo­ner får beholde ret­ten til å hevde sitt syns­punkt og sam­ti­dig kan kalle pres­ten en for­doms­full idiot – uten å risi­kere å få et kob­bel av tota­li­tære men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pere på nak­ken nå som det er bare er så in å ta hen­syn til reli­giøse følel­ser. Med mindre du er kato­likk og heter Step­hen Bois­sion da, selv­føl­ge­lig.

Men det later til – skrul­lete nok – at det har falt inn hom­ser i inn- og utland at dom­men mot den katolske gent­le­man er alt annet enn posi­tive nyhe­ter for dem selv. Både som indi­vi­der og gruppe. Selv om det er vans­ke­lig for de snille pro­gres­sive å se for seg, så har det seg dess­verre slik at for enkelte andre grup­per er hom­ser og hom­se­rier en ytterst kren­kende livs­form. I noen land – som for­res­ten ser ut til å være nes­ten like glad i ytrings- og reli­gions­fri­het som Cana­das venstre­ori­en­terte Men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­ner – slår man van­lig­vis hom­ser i hjel. Der er det ikke en gang snakk om hvor­vidt hom­ser har livets rett eller ei, bare om hvilke avli­vings­me­to­der som sett fra et reli­giøst per­spek­tiv er mest givende for den offent­lige moral.

Kan det der­for tenkes at når alle de snille ska­per en pre­se­dens som til­side­set­ter alle andre ret­tig­he­ter til for­del for sub­jek­tive og kol­lek­tive kren­kede følel­ser, så er det en viss mulig­het for at det i sin tur – i en ikke alt­for fjern frem­tid – kan komme til å ramme for eksem­pel homo­file og deres ret­tig­he­ter i bak­ho­det? Hvis ret­ten til å slippe å føle seg kren­ket opp­høyes til å være den aller hel­ligste, hvem skal så hindre andre grup­per i å til­egne seg ret­ten til å slippe å leve med en slik dag­lig kren­kelse som de mener at homo­file er? 

Noen påpe­ker for øvrig at ikke engang de så uredde men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­perne fore­lø­pig har våget å påtale de mange mus­limske reli­giøse leder­nes mar­kant hate­fulle hold­ning til homo­file. Ikke de økende vol­de­lige over­fal­lene på homo­file på åpen gate utført av mus­limske, unge menn i Europa hel­ler. I Sve­rige er det for eksem­pel reg­net som rasis­tisk å antyde at enkelte livs­sti­ler ikke er kom­pa­tible med andre ditto. En homse som til­la­ter seg å hevde at homo­fi­les livs­før­sel er inkom­pa­ti­bel med isla­mis­ters ver­dens­an­sku­else, er altså å anse som en rasist. Enkelte homo­file tol­ker dette som et ganske ned­slå­ende tegn i tiden. De fin­nes til og med de som er bekym­ret for hvem som blir den tapende part når den radi­kale venstre­si­dens favo­ritt­grup­pers inter­es­ser for alvor kol­li­de­rer på enkelte områ­der? Med tanke på den unike for­stå­el­sen for kol­lek­tive, reli­giøse krav som brer seg i vest­lige sam­funn, er det mye som tyder på at det kan bli den par­ten som ikke kan vise til med­fødte egen­ska­per som kul­tur og reli­gion, men bare til for eksem­pel sek­su­ell leg­ning.

Så irra­sjo­nelle kan altså homo­file bli. Og det att­på­til i en tid der reli­gion er på sterk frem­marsj i det offent­lige rom i hele den vest­lige ver­den, godt støt­tet av de samme men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­perne. Anta­ge­lig er de cana­diske hom­sene så såret av den gode herr pas­to­ren at de ikke helt skjøn­ner hva de sier.

For i mot­set­ning til cana­diske homo­file for­hol­der tross alt lan­dets men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pere seg til vir­ke­lig­he­tens ver­den. Og i den er det frem­de­les de kristne som fyrer opp samt­lige bål. De ville sik­kert hengt homo­file i heise­kran­ser også, hvis det ikke var for Men­neske­ret­tig­he­te­nes tole­rante for­ta­lere. Tenk; kristne har att­på­til inn­le­det en dis­ku­sjon om hvor­vidt pres­ter skal kunne vie homo­file i kirken eller ikke. 

Bare det sier jo litt om kris­ten­dom­mens into­le­ranse i for­hold til alle andre reli­gio­ner, gjør det ikke? Ikke rart man til­side­set­ter men­neske­ret­tig­he­ter som ytrings- og reli­gions­fri­he­ten for å få has på den­slags. Hvis vi bare nå kunne få has på hom­ser som ikke vet sitt eget beste og offent­lig pro­te­ste­rer mot å bli tatt til inn­tekt for men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­te­nes poli­tiske agenda, så skulle roen være gjen­opp­ret­tet.

Og neste gang, da tar vi…?

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • einjen.myopenid.com

  Helt van­vit­tig!
  Pas­to­ren er jo åpen­bart riv rus­kende gal han også, men Disse men­neske­retts­dom­sto­lene i Canada er vir­ke­lig ute på tur. 

 • Lars Gule

  Denne saken er ikke helt enkel. Hjerp­set-Øst­lie reiser noen vesent­lige pro­blem­stil­lin­ger, men er litt for upre­sis i sin gjen­gi­velse av saks­kom­plek­set til at man kan kom­men­tere direkte. Blant annet fore­gikk ikke saken i Bri­tish Colum­bia, men i Alberta. Der­for må man lete på sidene til Alberta Human Rights and Citizen­ship Com­mis­sion for å finne saken: 

  Her er avgjø­rel­sen fra novem­ber 2007: http://www.albertahumanrights.ab.ca/LundDarren113007Pa.pdf

  Her er «straffe­ut­må­lin­gen» fra mai 2008: http://albertahumanrights.ab.ca/Lund_Darren_Remedy053008.pdf

  Disse doku­men­tene kre­ver en nær­mere gjen­nom­gang før man fel­ler en bom­bas­tisk dom over disse men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene. Det er blant annet grunn til å peke på at kort tid etter pub­li­se­ring av pas­to­rens (han er nok ikke kato­likk hel­ler) leser­brev, ble en ung homo­fil gutt over­falt og fikk knek­ket kje­ven i den samme byen, Red Deer. 

  Doku­men­te­nes omfang viser i alle fall at det ble gått ganske grun­dig gjen­nom saks­kom­plek­set, også i juri­disk for­stand. Cana­dian Civil Liber­ties Associa­tion, som var mot søks­må­let til dr. Lund, ble også hørt.

  Etter nær­mere gjen­nom­le­sing får vi komme til­bake til denne saken.

  Lars Gule

 • buse­mann

  Gal­ska­pen fann altså ikkje stad i Bri­tish Colum­bia, men i Alberta, og kato­lik­ken var ikkje kato­likk…

  Du er skarp, Lars Gule!

  Og ja: Det er vik­tig å lese gjen­nom disse douk­menta, vik­tig for å for­stå kor gale det kan gå når all for­nuft blir for­latt til for­del for ad hoc-poli­tisk kor­rekt føleri. (Tenk: Ein kato­likk som ikkje er kato­likk er imot homo­sek­su­ali­tet!)

  Novel: Ein “ung homo­fil gutt” blei over­falt og “fikk knek­ket kje­ven” i Red Deer “kort tid etter” at den ikkje-katolske kato­lik­ken hadde pub­li­sert lesar­bre­vet sitt. Slik skriv du, og impli­se­rer der­med ein sam­men­hebg mel­lom lesar­bre­vet og kje­ve­knek­kinga. Men pas­to­ren opp­moda ikkje til kje­ve­knek­king, gjorde han? Og det er vel ikkje visst at den unge guten fikk knekt kje­ven fordi han var homo­fil?

  Lars Gule, kan du for­stå kor dum det er råd å fram­stå i for­sva­ret for poli­tisk-kor­rekt cana­disk piss­preik, vere seg fra Alberta eller Bri­tish Colum­bia?

  Tenk at du treng tid til “nær­mere gjen­nom­le­sing” av dette vaset før du kan “komme til­bake til denne saken”! Akk og ve. 

 • o.pedersen.myopenid.com

  All Bois­son has to do is con­vert to Islam, denounce homo­sexua­lity, and cite the Koran in doing so. Then the aut­hori­ties will leave him be, and never bot­her him again.

  http://countenance.wordpress.com/2008/06/10/oh-ye-of-much-faith/

  Der rene og ranke rid­dere av det human-etiske piss­preik har hel­dig­vis isla­mo­fo­bi­spø­kelst de fyre opp sin skrekk­pro­pa­ganda med.

  Svart­skjor­tene til denne kris­tenfo­biske sekt er ikke så nøye med om de bru­ker vold bare de rette kje­ver knek­kes.

  http://www.antisemittisme.no/nor/ekstremisme/index.php

  Svart­skjor­tene til islamofobi/rasistbekjemperne kan til­ate seg det meste,de har rygg­dek­ning i tone­an­gi­vende aka­de­miske mil­jøer ?

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.5815423

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  Gules inn­ven­ding er helt på sin plass; det er jeg som har rotet med hvem og hvor – helt util­gi­ve­lig å ikke se det selv når jeg har skre­vet såpass mye om disse kom­mi­sjo­nene. Det eneste jeg har å si til mitt for­svar er at jeg leste om en annen dår­lig sak fra Bri­tish Colom­bia rett før jeg satte meg til å skrive, og så må jeg ha blitt offer for en kort­slut­ning i eget admi­ni­stra­sjons­de­par­te­ment. Det må jeg bare beklage, slike feil skal ikke skje. Artik­ke­len blir ret­tet opp.

  Men res­ten av poen­get står uan­sett, selv om det er Alberta og ikke Bri­tish Colum­bia som har utstedt dom­men. De bru­ker for­øv­rig det samme lov­ver­ket – så for­skjel­len på selve prak­si­sen ved disse “dom­sto­lene” er mini­mal.

  Hva gjel­der den unge, homo­file gut­ten som ble over­falt 2 uker etter at Reed Deer Advo­cate pub­li­serte Bois­sions homo­fobi, ble Bois­sion ankla­get under den beryk­tede para­graf 13.1, der en ikke tren­ger å bevise AT det skjedde på grunn av Bois­sion – men at det er sann­syn­lig at det KUNNE HA skjedd pga Bois­son (teks­ten er: …likely to expose a per­son or a class of per­sons to hatred og con­tempt).

  Man skulle jo ellers tro at der­som det på noen tro­ver­dig måte kunne bevises at Bois­son var direkte ansvar­lig for/direkte opp­ford­ret til over­fal­let, ville anta­ge­lig ekte etter­fors­kere og Cana­das ekte straffe­lov blitt tatt i bruk. Ikke en leke­rett der det ikke fin­nes krav til bevis­byrde og hel­ler ingen retts­sik­ker­het for den ankla­gede.

 • Lars Gule

  Buse­man­nen synes å mene at cana­diske myn­dig­he­ter – kon­ser­va­tive NATO-til­hen­gere som de er og aktive del­ta­kere i kri­gen mot ter­ror – like­vel er lal­lende idio­ter. Disse men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene er bare tull og tøys, uten for­ank­ring i kristne ver­dier og opp­lys­nings­ti­den. De er garan­tert et uttrykk for en sær­lig cana­disk vilje til poli­tisk, juri­disk og kul­tu­relt selv­mord.

  Der­for er det ikke så nøye om man kan finne fram til saken (gjen­nom rik­tig hen­vis­ning til hvil­ken del­stat dette fore­gikk), ei hel­ler er det noe behov for å lese gjen­nom noen av sakens doku­men­ter. For ”snørra i nesa” vet at denne kom­mi­sjo­nen bare tul­ler like­vel. Men når man vel­ger seg et nick som ”snørr i nesa” må man lure på hvem som tul­ler.

  Buse­man­nen skri­ver også at jeg ”og impli­se­rer … ein sam­men­hebg mel­lom lesar­bre­vet og kje­ve­knek­kinga.” Nei, jeg gjør ikke det, men men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nen gjør det – og de har fak­tisk hørt en del vitne­prov etc., noe som er gjen­gitt i doku­men­tene (som der­for for­tje­ner en gjen­nom­gang før man utta­ler seg bom­bas­tisk). Ganske ele­men­tær for det fleste (men ikke for nese­snørr, natur­lig nok).

  ”Men pas­to­ren opp­moda ikkje til kje­ve­knek­king, gjorde han? Og det er vel ikkje visst at den unge guten fikk knekt kje­ven fordi han var homo­fil?” Nei vel, og hvor fant Buse­man­nen dette avklart?

  Og hvis det var så enkelt for Buse­man­nen å avklare dette, på bak­grunn av en lett skjevt refe­rat, får vi gå ut fra at neste gang det duk­ker opp et avsin­dig inn­legg om hva islam er ansvar­lig for fordi et eller annet står i Kora­nen, så ryk­ker Buse­man­nen ut for å slå fast at det intet står i Kora­nen om selv­mords­bom­bing og lig­nende .

  Ole D. Peder­sen fort­set­ter sin uselv­sten­dige og irre­le­vante ”kom­men­te­ring” – på mest pate­tiske vis. Ham om det.

  Vi andre får for­søke å sette oss inn i saken før vi kom­mer med bom­bas­tiske utta­lel­ser. Men jeg ten­de­rer til å være enig med Hjerp­set-Øst­lie i at det skal mye til for å bevise en sam­men­heng mel­lom et leser­inn­legg i en avis og et over­fall to uker senere. Dog er det ikke uvan­lig å påstå at også leser­inn­legg, kari­ka­tu­rer, fre­dags­prek­ner mm. er med på å skape et klima for vold og over­grep – mot kvin­ner, homo­file, jøder, etc.

  Lars Gule

 • pelayo.myopenid.com

  Det er selv­sagt av høy­este vik­tig­het å sette seg inn i saken før man utta­ler seg, men Lars Gule bør ikke være for stor i kjef­ten her. Dvs han bør gå sær­de­les stille i dørene, og for sin egen skyld ikke uttale seg om dette i det hele tatt:
  http://www.document.no/2008/01/picnic_med_doden.html#comment-259328
  http://www.document.no/2008/07/straffet_for_ikke_a_boye_kne_f.html#comment-267118

  Når det gjel­der de Cana­diske “men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­lene” min­ner jeg om Ezra Levants for­bil­led­lige refs av tul­lin­gene:
  http://www.youtube.com/watch?v=AzVJTHIvqw8

 • musarnic.myopenid.com

  Ingen grunn til å beklage noe som lar seg rette opp med noen taste­trykk, spe­si­elt ikke over­for en per­son som har tatt feil gjen­nom hele sitt poli­tisk aktive liv, og som aldri – ALDRI – har bekla­get noe som helst! Sna­rere tvert imot. 

  En kan si hva en vil (i ytrings­fri­he­tes navn) om den grumme fader Step­hen Bois­son, men Bois­son kan ikke si hva han vil (så lenge han lever) om homo­file. Sam­ti­dig kan ima­mer som Muham­med Elmazry sitte på Michael Coren-show å si rett ut at alle isra­elske jøder over 18 år er legi­time mål. Vi vet jo fra før av at de under 18 år også er legi­time mål.

  De nå “så smått beryk­tede” men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene (14 stil sam­men) i Canada har blitt beryk­tet tak­ket være modige menn som Ezra Levant og Mark Steyn. Først­nevnte stilte med film-crew og advo­kat da han møtte til “avhør” for the “CHRC”:

  http://www.youtube.com/user/EzraILevant

  Ezra Levant som gjest hos Michael Coren, også verd å se:

  http://www.youtube.com/watch?v=9NQqjNkW21M

  Cana­das mani­festa­sjon på para­noia kve­ru­lan­tis, Richard War­man, har viet sitt liv til å sak­søke alt og alle han ikke liker, en av dem er Ezra Levant:

  http://ezralevant.com/2008/04/richard-warman-has-sued-me-and.html

  Oh!- når du er på YouT­ube, søk gjerne på en annen modig cana­dier, Hillel Neuer. En for­nøy­else å høre “the UN Human Rights Coun­cil” få det glatte lag.

  Men igjen, gjør døren høy og por­ten vid: doc.nos por­tu­gi­siske krigs­skip, Lars Gule, er til­bake i fri dres­sur, for­nær­met på alles og egne vegne, og evig opp­tatt av andres snørr og “bas­tante kon­klu­sjo­ner”. Jeg trek­ker meg, noe lat­ter­mild, til­bake.

  –Musar­nic

 • tom.granerud.myopenid.com

  Våre smarte poli­ti­kere på Stor­tin­get har alle­rede
  hen­tet møkka loven fra Canada.

  Den fin­nes i NOU 2002:12
  Den nye dis­kri­mi­ne­rings loven.

  Fei­len er at Canada er ikke noe lande med
  his­to­rie. Ingen tra­di­sjo­ner. Over 95 pro­sent
  av befolk­nin­gen er inn­vand­rere. Til stor
  for­skjell fra hos oss nord­menn der vi utgjør
  over 90 pro­sent av befolk­nin­gen er inn­fødte
  norske blek­an­sik­ter.

  Det er en del juris­ter som har fått det for
  seg at de kan forme sam­fun­net med samrte
  lover & §§. De står på samme leir­grunn som
  V. Quis­ling gjorde.

  I Norge er loven til for folket og ikke
  omvendt. Demo­krati?

  mvh Tom Gra­ne­rud, Bærum

  p.s. Gule takk for at du fikk med jødene.

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  Bekla­gel­sen var da hel­ler ikke til Gule som sådan – det var mer en takk for at han gjorde meg opp­merk­som på for­veks­lin­gen.

  Min bekla­gelse er til alle; det er for sløvt å gjøre en sånn feil, spe­si­elt fordi en feil som det fort kan under­mi­nere etter­ret­te­lig­het når det gjel­der res­ten. Det er å skade egen sak, og det er ikke en bran­sje jeg van­lig­vis job­ber i 🙂

  For­øv­rig benyt­ter jeg anled­nin­gen til å vise til disse norske artik­lene vedr. Men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­ne­nes virk­som­het:

  http://www.document.no/2008/06/er_alt_tillatt_hvis_tanken_er.html#more

  http://www.document.no/2008/06/nar_andre_ma_betale_antirasist.html#more

  For de som er ytter­li­gere inter­es­sert er Ezra Levants hjem­me­side et vel­dig godt utgangs­punkt http://ezralevant.com/ for videre les­ning.

  Man tren­ger ikke nød­ven­dig­vis like ver­ken Levant eller det han skri­ver, men han len­ker til cana­disk presse, kom­mi­sjo­ne­nes hjem­me­si­der og dom­mer, samt alt annet rele­vant mate­riale, så han har både doku­men­ta­sjon og full dek­ning for alt han skri­ver om, selv om ana­ly­sene av det er hans egne.

 • Rasisme og isla­mo­fobi.

  Lars Gules opp­gave er under­mi­nere etter­ret­te­lig­het når det gjel­der alt som står på doc.no , så det over­ras­ker ikke at han hen­ger seg opp i en slurve­feil og igno­re­rer hoved­po­en­get.

  Det human­etiske Kirke­sam­funn.

  Men hva skal vi snakke om? Sjel­den høres fra kir­ke­lig hold noe posi­tivt om islam, og ingen uttrykt vilje til inn­sikt i islam. Bare det evin­ne­lig gjen­tatte «dia­log», denne vamle kli­sjé som knapt gir uttrykk for noe annet enn at vi helst bør holde oss inne med så far­lige folk.

  Kam­pagne for islam vir­ker

  http://www.document.no/2008/07/de_brysomme_kjetterne.html

  Mere kri­tisk er post.doc. Tina Magaard fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hun mener, at dia­log er et af tidens mode­ord trods tvivl om, hvad det egent­lig bety­der.

  – Bety­der dia­log gen­si­dig for­stå­else? Eller mis­sion? Eller image­pleje? Eller bety­der det, at man har en stil­tiende aftale om kun at sige noget pænt om hin­an­den og der­for ikke berø­rer mere pinag­tige emner, såsom Saudi-Ara­bi­ens kræn­kel­ser af reli­gions­fri­he­den og brud på men­neske­ret­tig­he­derne? spør­ger hun.

  http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers28%5Cpaper2793.html

  Now the ques­tion ari­ses –

  Will he change the rigid and doc­tri­nal direc­tion of Wahha­bism which is com­mit­ted to the estab­lish­ment of Darul Islam all over the world? The world is look­ing for an answer.

  Isla­mis­tisk iden­ti­tet, og hva isla­mis­tene mener, er den mus­limske ver­dens inter­es­ser, er mer inter­es­sante å ana­ly­sere enn deres ideo­logi. ” Follow the money “, som man sier. 
  Nja, men jeg mener jo det, de sier om for eksem­pel impe­ria­lisme langt på vei er objek­tivt galt . Det, de sier med utgangs­punkt i kora­nen er langt på vei direkte fascis­tisk . Jeg mener at begge deler er essen­si­elt for en for­stå­else og bekjem­pelse av ter­ro­ren.

  For øvrig er det jo ikke bare ter­ro­ren, som er pro­ble­met med disse beve­gel­ser. De er jo dypt anti­mo­derne, anti­homo, anti­kvin­ner, pro­auto­ri­tære og anti­ra­sjo­nelle. Den evin­ne­lige ide­ene om å slå pjal­tene sam­men fra venstre­fløy­ens side mener jeg er pro­ble­ma­tisk og et til­felle av ”min fien­des fiende er min venn.”

  Her er en film fra Eng­land, spilt inn med skjult kamera i en moské. Det gir et inn­blikk i islam og isla­mis­ter tenk­ning.

  http://video.google.co.uk/videoplay?docid=2668560761490749816&q=dispatches%20+%20moskeen%20&%20pr%20=%20goog-sl

  Jeg vil legge til at doku­men­ta­ren, i rikt mål synes mus­li­mer i Stor­bri­tan­nia med en stemme, er vel­dig mye verdt å se. Det er sjok­ke­rende – fak­tisk for mange ikke-mus­li­mer sann­syn­lig­vis nes­ten helt utro­lig – hva vi får til å høre. Fra “ima­mens egen fot”, så å si… 

  SE fil­men , den er hoved­sa­ke­lig enga­sjert i en av den mus­limske menig­he­ter i Eng­land, nem­lig wahi­bis­tiske, eller de av Saudi-Ara­bia øko­no­misk støtte, og der­med avhen­gig, Mos­keer.
  Å avdekke hold­nin­ger og stra­te­gier i disse mil­jø­ene, men er aktu­elt, del­vis fordi de er raskt vok­sende i disse årene – sær­lig blant ung­dom og unge mus­li­mer – men også fordi mange av disse Saudi-finan­sierte orga­ni­sa­sjo­ner som angi­ve­lig job­ber for “fred , Tole­ranse og reli­gio­ner i dia­lo­gen (som så vak­kert land), og som sådan, i mange til­fel­ler også støt­tet både øko­no­misk og moralsk av den bri­tiske stat! (Dette er doku­men­tert i fil­men).

  Bak den nådige “fler­kul­tu­relt og tole­rante” fasa­den skjuler imid­ler­tid helt andre agen­daer.
  Som en av ima­mene klart sier mot slut­ten av doku­men­ta­ren (han tror han snak­ker med like­sin­nede, og ikke med en TV-repor­ter):
  “Vi må bygge opp og opp­rett­holde vår eget paral­lelle fel­les­skap, før vi er sterke nok til å ta over sam­fun­net, og skremme de van­tro til under­kas­telse”…!
  (Merk: Hvis “hvite” ikke-mus­li­mer våge å antyde at måle­stok­ken ima­mer har slike hen­sik­ter, så er “huma­nis­tene” blant oss rutine­mes­sig som “rasis­ter” og “isla­mo­fo­ber”).

  Det bør vekt­leg­ges at doku­men­ta­ren ikke bare lar isla­mo­fa­scis­tiske anti­de­mo­kra­ter og jihad støtte­spil­lere slippe til . 
  Tvert imot, en repre­sen­tant for en Sufi orga­ni­sa­sjon, en bri­tisk- Islamsk­kon­ver­titt og en uni­ver­si­tets­an­satt uta­ler seg om bri­tiske mus­li­mers mulig­he­ter til å ta en posi­sjon mot de rabia­tes menin­ger og inten­sjo­ner – som de er minst like redd for . De mode­rate lav­melte tals­menn for det mode­rate islam skal selv­sagt ikke demo­ni­se­res av oss ikke reli­giøse kul­tur­kristne.

  Men det er en form for islam, som er pres­set sterkt på defen­si­ven, og som har repre­sen­tan­ter vil kjøre en svært reell risiko for deres liv – selv i vår del av ver­den (så langt, er det alle­rede…!) Hvis de åpen­lyst går mot sala­fis­te­nes og wahabis­te­nes inter­es­ser …

 • Lars Gule

  For ikke å avspore denne trå­den til en ny tulle­tråd om taqi­yya, har jeg kom­men­tert påstan­dene om min inkon­sis­tens med hen­syn til rap­port­le­sing og bom­bas­tiske utta­lel­ser her: http://www.document.no/2008/01/picnic_med_doden.html#comment-268229 i den opp­rin­ne­lige «taqi­yya-trå­den».

  Og Peder­sens «kom­men­ta­rer» er ikke bare irre­le­vante, nå er de rett og slett avsin­dige avspo­rin­ger. Og knapt et ord kla­rer han å skrive selv. Men ham om det også.

  Lars Gule

 • Avsin­dig Hyk­leri

  Det er denne avsin­dige påstan­den om at andre enn Lars Gule ikke kan lese eller tolke nyhets­bil­det jeg har til­bake­vist. Fordi dette er enten et uttrykk for ren uvi­ten­het eller en per­fid hets mot en stor folke­gruppe.

  Kors­fa­rer­men­ta­li­ten fra den pre-isla­mis­tiske ter­ro­rist har stor under­hold­nings­verdi.

  Det anti-impe­ria­lis­tiske hyk­le­riet i dag og tid­li­gere kan enhver gjøre seg opp sin egen mening.

  http://www.document.no/2008/07/stupide_dagbladet.html#comment-268223

  Den [isla­mis­tisk-venstre­ori­en­te­ret] alli­e­rede trus­sel

  af Daniel Pipes

  http://dk.danielpipes.org/article/5731

 • buse­mann

  Lar Gule,

  Det var fint at du fann fram til dei aktu­elle doku­menta og linka til dei. Dette ga meg høve til å lese dei, og slut­ninga mi er grei: Dei cana­diske men­neske­retts­kom­mi­sjo­nane består av “lal­lende gal­nin­ger” (ditt uttrykk).

  Om du ikkje alle­reie veit det er du sjølv ein slik. 

 • Lars Gule

  Så mye skjønte buse­man­nen av det han har lest. Dvs. at mye tyder på mang­lende lese­fer­dig­he­ter. Eller mega­lo­man arro­ganse på gud­dom­me­lig nivå. 

  Og da er det jo helt unød­ven­dig med et lite hint til oss andre om akku­rat hva som gjør at de cana­diske men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene består av lal­lende idio­ter.

  Og dette skal kal­les for kom­men­tar? Eller debatt? Nese­snørra dri­ver document.no til nye kva­li­tets­høy­der.

  Lars Gule

 • Lars Gule

  Nina Hjerp­set-Øst­lie har fulgt opp sin tid­li­gere meget kri­tiske kom­men­tar til en del av det som skje i de cana­diske men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene og –tri­bu­na­lene. Og slik hun fram­stil­ler saken er det all grunn til å rea­gere.

  Men er bil­det så trist og ned­slå­ende? Hva er hen­sik­ten med disse kom­mi­sjo­nene og tri­bu­na­lene? Gjør de ellers rele­vant jobb? Dette er ikke spørs­mål som tas opp av Hjerp­set-Øst­lie. Der­for har det vært nød­ven­dig 1) å lese doku­men­tene i den siste saken hun kom­men­te­rer, og 2) vur­dere litt mer gene­relt hva som skjer i disse men­neske­retts­sam­men­hen­gene i Canada.

  Men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjo­nene fin­nes i flere pro­vinser (men kan­skje ikke alle?, det har jeg ikke over­sikt over). Det fin­nes også en føde­ral kom­mi­sjon – http://www.chrc-ccdp.ca/default-en.asp

  Disse kom­mi­sjo­nene er ikke dom­sto­ler. Hen­sik­ten er, i tråd med The Human Rights Act, å fore­bygge men­neske­ret­tig­hets­brudd, dvs. dis­kri­mi­ne­rende kren­kel­ser. Kom­mi­sjo­nene har myn­dig­het til å fore­skrive en del til­tak som ikke er straff i juri­disk for­stand (men som selv­sagt kan fun­gere slik og sik­kert svi også øko­no­misk). Tan­ken er åpen­bart å øke bevisst­he­ten om men­neske­ret­tig­he­ter (vest­lige ver­dier om man vil) og der­med redu­sere fore­koms­ten av kren­kel­ser.

  Disse kom­mi­sjo­nene har tyde­lig­vis nok å gjøre, fort­satt. Det synes også bare å være et beskje­dent antall saker som ska­per den typen opp­stuss og opp­rør som de Hjerp­set-Øst­lie har refe­rert til. 

  I den aktu­elle saken står en defi­ni­tivt kren­kende utta­lelse om homo­file (i et leser­brev) mot lovens krav om at ingen skal utset­tes for hate­fulle og/eller dis­kri­mi­ne­rende hand­lin­ger. Sam­ti­dig skal man iva­reta ytrings­fri­he­ten. Men det er vans­ke­lig å iva­reta en abso­lutt ytrings­fri­het fordi det vil være ufor­en­lig med for­bu­det mot dis­kri­mi­ne­ring. Hvor går så gren­sene? Hvil­ken avvei­ning er det man må gjøre? 

  I den aktu­elle saken gjø­res det en grun­dig og sam­vit­tig­hets­full avvei­ning. Kon­klu­sjo­nen er fak­tisk ganske for­ståe­lig. Jeg har bety­de­lig sym­pati for den. Like­vel mener jeg den burde vært unn­gått. Min egen posi­sjon lig­ger defi­ni­tivt nær­mere posi­sjo­nen til Cana­dian Civil Liber­ties Associa­tion (CCLA) – som var inter­ve­ni­ent i den aktu­elle saken. De mener at i dette til­fel­let må hen­sy­net til reli­gions- og ytrings­fri­he­ten veie tyngre enn for­bu­det mot hate­fulle ytrin­ger. Ikke minst fordi de betvi­ler den kau­sale sam­men­hen­gen mel­lom pas­to­rens leser­brev og over­fal­let på den unge homo­file gut­ten mindre enn to uker etter at leser­bre­vet sto på trykk. Etter min vur­de­ring av det som fram­kom­mer i doku­men­tene, er det også vans­ke­lig å være skrå­sik­ker på en slik sam­men­heng, men den er defi­ni­tivt mulig.

  I sum: Et for­søk på å gjøre det beste ut av en vans­ke­lig situa­sjon fra – i dette til­felle – Alberta Human Rights and Citizen­ship Com­mis­sion sin side, men hvor de hav­ner feil.

  Er dette så et grunn­lag for å avvikle hele sys­te­met med human rights com­mis­sions? Neppe. Tro­lig gjør disse kom­mi­sjo­nene svært mye nytte for seg. Der­for vir­ker CCLA sin posi­sjon for­nuf­tig:

  «It is impor­tant to note, how­ever, that CCLA remains a stal­wart defen­der of the anti-discri­mi­na­tion pro­vi­sions of our human rights laws. On num­bers of occa­sions, CCLA repre­sen­ta­ti­ves have oppo­sed the efforts of cer­tain right-wing com­men­ta­tors to totally dis­mantle our human rights laws and com­mis­sions.

  CCLA con­ti­nues to oppose the human rights com­mis­sions on the issue of limi­ting free speech, and to sup­port them in their anti-discri­mi­na­tion pro­grams.» http://www.ccla.org/2008–02-06%20Free%20Speech%20and%20Human%20Rights.pdf

  Men så er jo jeg en slags men­neske­ret­tig­hets­fun­da­men­ta­list også.

  Uan­sett er det para­dok­salt, men slett ikke over­ras­kende, at en del av dem som mener islam burde være for­budt, at en del utsagn i Kora­nen og mus­limske lærde er hate­fulle og bør kva­li­fi­sere til munn­kurv og utvis­ning etc., etc., er hyper­kri­tiske til nett­opp den typen insti­tu­sjon som for­sø­ker å hindre nett­opp hate­fulle ytrin­ger, opp­dra til større for­stå­else for men­neske­ret­tig­he­ter og vest­lige ver­dier, osv. Men kon­sis­tens har aldri vært høy­re­re­ak­sjo­næ­res sterke side.

  Lars Gule

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  De ER dom­sto­ler uan­sett hva man øns­ker å late som, Gule – fordi de kan ilegge den ankla­gede straff og bøter (og – bare så det er nevnt – den ankla­gede har IKKE rett på advo­kat og ved­kom­mende er IKKE reg­net som uskyl­dig i utgangs­punk­tet) samt at det er straff­bart å ikke møte opp.

  De har sik­kert gjort mye fint, men via mine “meget kri­tiske” eksemp­ler – er det nå egent­lig så fint når det kom­mer til styk­ket? Sjek­ket du bak­grun­nen til “dom­merne” når du var i gang? Og får den ankla­gede sin rett­mes­sige for­sva­rer her? Betalt av sta­ten – slik ankla­gerne får?

  I de eksemp­lene jeg har nevnt snak­ker vi brudd på abso­lutt alt som er av retts­sik­ker­het, og det må du ha lest og for­stått. Det tje­ner ikke men­neske­ret­tig­he­tene til ære, gjør det vel? Du ville mest sann­syn­lig rea­gert like­dan ved even­tu­elle brudd på andre men­neske­ret­tig­he­ter (som Kre­kars, f.eks) hvis det var fak­tiske brudd – og jeg sa at “Vel, de fun­ge­rer jo bra stort sett da…”. Er det hold­bart fra en dom­stol som beskjef­ti­ger seg med intet mindre enn men­neske­ret­tig­he­ter, synes du?

 • tom.granerud.myopenid.com

  Lars Gule la ut lin­ker til den kon­krete saken,
  og det viser seg at den er langt mer gro­tesk
  enn det kom­mer til uttrykk her på doc.no.

  Lori G. Andreachuk, Q.C.
  Panelchair (dom­mer)

  Step­hen Bois­soin
  Respon­dent (ankla­get)

  Dar­ren E. Lund
  Com­pla­int (for­nær­med)

  Her fin­nes beten­ke­lig­he­ter på rekke og rad, men
  jeg skal for­søke å begrense meg til kon­se­kven­ser
  og omfang, til bru­ken av Men­neske­ret­ten mot en
  bor­ger i en moderne demo­kra­tisk retts­stat i 2007.

  Inten­sjo­nen med de inter­na­sjo­nale Men­neske–
  ret­tig­he­ter var vel­dig langt unna å virke til
  å under­grave retts­ve­sen i en demo­kra­tisk stat.

  Pas­tor B. står ankla­get, men skal det også bety
  at han på dette tids­punk­tet for kla­gen så mis­ter
  den anmeldte sine egne men­neske­ret­tig­he­ter?
  (Fak­tisk i strid med første artik­kel)

  For­nær­mede pro­fes­sor L. føler seg kren­ket på
  andres vegne og for­lan­ger offent­lig til­tale
  mot pas­tor B.. Der­som kla­gen blir tatt til følge
  skal for­næ­mede da ha sta­tus over Men­neske­ret­ten?
  (Fak­tisk også i strid med første artik­kel)

  Dom­mer L.G.A.: Skal hun kunne for­holde seg bare
  til den enkle artik­kel som gjel­der kla­gen til
  for­nær­mede, eller også ta hen­syn til den full­sten­dige loven i Men­neske­ret­tig­he­tene?
  Har ikke den ankla­gede like stor rett til å bli
  behand­let etter de full­sten­dige men­neske­ret­tig–
  heter?
  (Igjen tref­fer vi første artik­kel om like­verd)

  Slik jeg ser saken har det skjedd to grove
  for­bry­tel­ser mot pas­tor B.

  A) Han blir for­fulgt for å følge sin reli­gion.
  …Og det går så langt at han tvinges til en
  …offent­lig for­nek­telse av deler av hans tro.

  B) Han blir nek­tet ytrings­fri­het.

  Hadde dette skjedd i Kina hadde det blitt tol­ket
  som to grove brudd på men­neske­ret­tig­he­tene.
  Pro­fes­sor L. burde ikke ha noen større rett
  enn å skrive et sterkt leser­brev om saken.
  Som det ville skjedd tid­li­gere i Norge.
  Pro­fes­sor L. kan like­vel ikke las­tes eller
  ankla­ges da han kun har kre­vet sin rett innen
  ram­men av del­sta­tens lover.

  Der­imot burde dom­mer L.G.A. kunne retts­for­føl­ges
  for for­bry­telse mot ytrings­fri­he­ten til B.

  Dom­mer L.G.A. burde også retts­for­føl­ges for
  for­bry­telse mot en per­son grun­net hans reli­gion.

  Gitt stil­lin­gen som dom­mer burde straf­fen blitt
  den strenges mulige.

  Vi ser her en stat som snart ikke kan reg­nes
  som et demo­krati, men en fler­kul­tu­rell dika­tur–
  stat styrt av en elite innen befolk­nin­gen, som
  set­ter lover etter sin egen moralske stan­dar.

  mvh Tom Gra­ne­rud, Bærum

 • Isla­mis­te­nes dødskyss ?
  Per­fid dritt­kas­ting er reser­vert for de utvalgte fien­der ?

  http://www.document.no/2007/03/skittkastingen_mot_ayaan.html

  De kre­kede pro­fes­so­rer har fått god­kjent merke­lapp av isla­mis­ten Rana.

  http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article2579669.ece

  Det norske sam­fun­net har til og med avlet frem dyk­tige og vel­re­son­ne­rende kri­ti­kere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.”

  Nå er det vel ingen som tror de nevnte per­soner har evner i ret­ning av kunne pro­du­sere kari­ka­tur­teg­nin­ger som bely­ser de mili­tante isla­mis­ters hyk­leri og dema­gogi.
  De akti­vis­tiske aka­de­mi­kere egner seg nok best til utnytte de frie dem­kra­tiske sam­funns juri­sisk smutt­hull til for­del for de mili­tante isla­mis­ters poli­tiske agenda.