abderrahmane.jpg

Man må holde to ting fra hver­andre. Kri­tikk av Guan­tanamo betyr ikke at alle som sit­ter der er uskyl­dige, slik doku­men­ta­rer gir inn­trykk av. Den dansk-alge­riske Simane Hadj Abder­rahmane (34) satt to år på Guan­tanamo. Nå er han arres­tert for svin­del og tyveri som post­bud.

Abder­rahmane kom hjem fra Guan­tanamo i februar 2004. Den danske regje­ring hadde benyt­tet sin inn­fly­telse i Wash­ing­ton. Det tok seg der­for svært dår­lig ut da Abder­rahmane rett etter hjem­koms­ten sa at det var helt OK med angrep på danske sol­da­ter i Irak og selv stats­mi­nis­ter Fogh Ras­mus­sen.

Abder­rahmane fikk starte et nytt liv med et nytt gjen­nom­snitts­navn, på hem­me­lig adresse, og jobb som post­bud. Nå er han arres­tert for å ha stjå­let to pass og tre bank­kort, som han har tatt ut 100.000 kro­ner på. Det var en mot­ta­ker av en av kor­tene som slo alarm da han så det raste ut pen­ger på et kort han ennå ikke hadde mot­tatt. Det var ikke Over­vå­ki­ings­po­li­tiet, PET, men regu­lært ordens­po­liti som arres­terte Abder­rahmane, og pos­ten ante ingen­ting om hvem de hadde ansatt.

ANNONSE

Abder­rahmane har dansk mor og alge­risk far. Han stu­derte matte­ma­tikk ved uni­ver­si­te­tet i Århus, men drop­pet ut og ble ren­gjø­rings­as­sis­tent i 1997. Ter­robe­stre­bel­ser i Dan­mark har ofte hand­let om å skaffe pen­ger til ter­ror­grup­per. Sånn sett pas­ser Abder­rahmanes tyveri inn i et møns­ter. Hver­ken pen­ger eller pass ble fun­net da han ble arres­te­rert, og Abb­der­rahmane for­holdt seg taus i avhør.

Ter­ror­fors­ker Michael Taar­nby, Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­nale Stu­dier, har også med inter­esse note­ret sig, at det er pas og penge, som den tid­li­gere Guan­tana­mo­fange er sig­tet for at have stjå­let.

»Når vi har set støtte fra Dan­mark til ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner over de seneste ti år, har det involve­ret en del eksemp­ler på fundrai­sing, her­under også det at skaffe penge ved kri­mi­nelle hand­lin­ger,« siger Michael Taar­nby.

Bank­rø­veri på Fre­de­riks­berg
Et eksem­pel er det vold­somme røveri i Jyske Bank på Fre­de­riks­berg i 2001, hvor tre fransk-alge­riske bank­rø­vere under flug­ten skød en dansk politi­mand i benet. Pen­gene gik – ifølge den franske rets­sag mod røverne – til den isla­miske oprørs­be­væ­gelse i Alge­riet. I Dan­mark hjalp en anden alge­rier bosat i Århus røverne med at skjule sig og plan­lægge røve­riet. I rets­sa­gen mod denne mand i efter­året 2004, vid­nede Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane.

Dans­ke­ren for­talte, at han havde funge­ret som penge­ku­rer for man­den i Århus, idet han tre gange havde trans­por­te­ret kon­tan­ter med til en kon­takt­per­son i Alge­riet i 2000 og 2001. Sli­m­ane for­kla­rede, at han ikke anede, hvor­vidt pen­gene gik direkte til ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen GSPC, men han udtalte her­ef­ter støtte til grup­pen, som han kal­der en fri­heds­be­væ­gelse. I inter­view­bo­gen om sit ophold på Cuba, “Dans­ke­ren på Guan­tanamo”, for­tæl­ler han også, at han for­søgte at komme i kon­takt med GSPC, da han var i Alge­riet i 2000.

Abder­rahmane har ikke hatt jobb før han ble ansatt som post­bud i Greve i mai. Han ble arres­tert 15. august. Han til­brin­ger tiden foran pc’en, med å løpe marat­hon og besøke mos­keen til kon­ver­tit­ten Abdul Wahid Peter­sen.

Han kom­mer nogen­lunde fast til fre­dags­bøn hos den jyske imam, sufi­sala­fis­ten Abdul Wahid Peter­sen, med hvem han deler afvis­nin­gen af det gud­løse seku­lære sam­fund. Sam­men med ima­men del­tog han i Copen­ha­gen Mara­ton i maj 2006, hvor han stil­lede op til for­del for Abdul Wahids nye ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tion Danish Mus­lim Aid. I det hele taget bru­ger Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane meget tid på at holde sig i god fysisk form, og han har del­ta­get i flere mara­ton­løb i de sidste par år.

I mil­jøet omkring Abdul Wahids moske fin­des også en shia-mus­lim, og da Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane blev klar over dette, var han først ganske for­ar­get, da sala­fis­ter opfat­ter alle andre ret­nin­ger inden for islam – og især shiaerne – som kæt­tere. Men han over­kom sin reli­giøse for­agt for shia-mus­li­men og har inter­esse­ret sig meget for ham, da han lærte, at shia-mus­li­men var tid­li­gere mili­tær kom­man­dør og havde den kamp-erfa­ring, som Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane selv læng­tes efter, inden han blev taget til fange i Afgha­ni­stan.

Det hel­lige post­bud

Af PERNILLE AMMITZBØLL 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • con­ser­va­tive

  Jeg lurer fort­satt på hva de som kri­ti­se­rer USA for sonings­for­hol­dene på Guan­tanamo har å si om for­hol­dene i et til­fel­dig afri­kansk, ara­bisk eller asia­tisk feng­sel. Det er sik­kert mange land og fengs­ler som kunne vært kri­ti­sert mer av folk som påbe­roper seg høy­lytt å stå for men­neske­ret­tig­he­ter. Men kan­skje de mener det er greit med tor­tur og soning uten lov og dom hvis feng­se­let alli­ke­vel lig­ger i et land styrt av et auto­ri­tært dik­ta­tur.

 • Ante

  Hva var det den het den der dokuen der fol­kene på G. frem­stil­les som en gjeng bort­førte bryl­lups­gjes­ter?

  En ting er at endel på venstre­si­den liker å tro det, langt mer pro­ble­ma­tisk er det at NrK lot seg for­føre av dette vaset.

 • Nå er det vel først og fremst det fak­tum at fan­gene på Guan­tanamo sit­ter fan­get i et juri­disk vakum som er kri­ti­sert, og ikke så mye sonings­for­hol­dene i seg selv. Men det er klart… jeg vil hevde det er ganske eks­treme sonings­for­hold å måtte vente i åre­vis på å få sin sak avgjort.… eller i det hele tatt få vite om det FINNES en sak å få avgjort. Og hva med de fan­gene som sit­ter der og ikke kan retur­ne­res noe sted?
  Guan­tanamo er og blir en skam­plett på USA sin kappe. 

 • Pau­lie

  Ett annet pro­blem med Guan­tanamo er at ingen land vil ha de fan­gene der det er tvil om nasjo­na­li­tet. Så selvom de ikke kan døm­mes, er det ingen ste­der å sende dem. (Hey, norge tar sik­ker imot dem)