Den assyr-syri­anske for­enin­gen i Sve­rige ankla­ger Mona Sah­lin og Sosial­de­mo­kra­terne for brudd på ytrings­fri­he­ten etter at for­enin­gen ble tvun­get til å fjerne en pla­kat som kunne krenke tyr­kiske gjes­ter.

Sah­lin skulle holde en som­mer­tale i inn­vand­rer­tette Bot­kyrka, og par­tiet Sosial­de­mo­kra­terna hadde invi­tert flere inn­vand­rer­for­enin­ger til å stille med paro­ler. Assyr-syri­ansk for­ening stilte imid­ler­tid med paro­len “Erkjenn folke­mor­det”, som ret­ter seg mot det nåvæ­rende Tyr­kias mang­lende erkjen­nelse av folke­mor­det det davæ­rende Otto­manske riket begikk på over en mil­lion kristne assy­rer og arme­nere under 1.ste ver­dens­krig. Da arran­gø­rene fra Sosial­de­mo­kra­terne mente at pla­ka­ten ville krenke til­stede­væ­rende tyr­kiske for­enin­ger ble den for­langt fjer­net for å unngå en kon­fron­ta­sjon.

– Det stri­der inte mot den social­de­mo­kra­tins ideo­login. Var­för ska vi ta ner ban­de­rol­len? Har vi inte rätt att kräva lite soli­da­ri­tet när Mona Sah­lin kom­mer? Har vi inte rätt att fram­föra den här åsik­ten när hon kom­mer? Frå­gar sig George Bary­awnu, från den assyr-syri­an­ska före­nin­gen.

ANNONSE

Jens Sjöström, social­de­mo­kra­tisk topp­man i Bot­kyrka, var den som bad om att pla­ka­tet skulle tas bort. Han vill inte kom­men­tera inci­den­ten i vän­tan på ett möte med före­nin­gen. Men han för­kla­rar att arrangö­rerna ville und­vika en kon­fron­ta­tion mel­lan olika grup­per under Mona Sah­lins tal.

Den social­de­mo­kra­tiske riks­dags­man­nen Yil­maz Kerimo, själv med assyr-syri­ansk bak­grund, vill inte uttala sig om den aktu­ella hän­del­sen.

Men han låter för­stå att de lokala parti­funk­tionä­rerna gjorde fel.

– Yttrande­fri­he­ten ska gälla så länge det fram­förda bud­ska­pet inte går emot parti­lin­jen, säger Yil­maz Kerimo till Ekot.

George Bary­awnu fra den assyr-syri­anske for­enin­gen mener at Sosial­de­mo­kra­terne må lære seg å hånd­tere sen­si­tive spørs­mål som fin­nes mel­lom ulike inn­vand­rer­grup­per, frem­for å sen­su­rere poten­si­elt kon­flikt­ska­pende ytrin­ger:

– Det finns många olika folk­grup­per. Och i vissa fall vet poli­ti­kerna att vissa frå­gor kan skapa kon­flikt. Det är dem som måste lära sig han­tera de här situa­tio­nerna, säger George Bary­awnu från assyr-syri­an­ska före­nin­gen.

I Tyr­kia kan omtale av folke­mor­det få alvor­lige kon­se­kven­ser for den enkelte, og flere har blitt straffe­for­fulgt av tyr­kiske myn­dig­he­ter.

Sve­ri­ges Radio: S ankla­gas bryta mot yttrande­fri­het

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • baardl

  Hei Nina!
  Jeg vil gjerne få påpeke et par små­feil i artik­ke­len din. For det første må folke­mor­det beskri­ves som et folke­mord på alle kristne grup­pe­rin­ger i det otto­manske riket. Assy­rere og arme­nere var kristne de også. Folke­mor­dets “them and us” var et reli­gions­spørs­mål mer enn noe annet.
  Det for­hol­der seg ikke slik at hen­vis­nin­ger til folke­mor­det er for­budt i Tyr­kia. Spørs­må­let debat­te­res i mediene og blant mange intel­lek­tu­elle. Etter mor­det på Hrant Dink gikk tusen­vis i gatene med paro­ler om temaet. Men det er åpen­bart for­bun­det med fare å gå for høyt ut (Dink, Pamuk f.eks). Ellers kan man også risi­kere å bli til­talt etter den tyr­kiske straffe­lo­vens para­graf 301, en slags utvi­det majes­tets­for­nær­mel­ses­pa­ra­graf (!). Her er det straff­bart å kreke Kemal Ata­türks minne og den delen av his­to­rien som er for­bun­det med ham og hans ung­tyr­kiske for­gjen­gere. En slik para­graf begren­ser selv­sagt ytrings­fri­he­ten om temaet, selv om søks­mål sjel­dent fører frem i tyr­kisk retts­prak­sis.
  For­øv­rig har kli­maet hard­net i Tyr­kia mel­lom kristne og muslimer/tyrkiske nasjo­na­lis­ter. Tyr­kias kristne mino­ri­te­ter utset­tes for fysiske angrep og mord, og Erdo­gans regime insti­tu­sjo­na­li­se­rer Islam.

 • Nina Ø.

  Takk for det, så får en vel bare foreta de nød­ven­dige kor­ri­ge­rin­ger 🙂

  Mvh, Nina