Gjesteskribent

Av Nina H. Østlie

Stadig flere muslimske drosjesjåfører nekter å kjøre blinde med førerhund. Grunnen er religiøse anfektelser overfor hunder, som ansees som urene dyr i islamsk tradisjon.

Norges Blindeforbund (NBF) tok i november kontakt med Samferdselsdepartementet i håp om å finne en løsning på et problem som i løpet av få år har økt merkbart i omfang:

Sjåførene påberoper seg oftest allergi, men i følge Norges Blindeforbund er man der oppmerksomme på at reservasjonene har en helt annen årsak.

Norges Taxiforbund (NTF) er klar over problematikken og den markante økningen . I henhold til NTF`s retningslinjer finnes der kun to godkjente unntak for ikke å frakte førerhunder:

– at sjåføren i bilen til enhver tid har med en legeerklæring om spesifikk allergi mot dyr.
– at sjåføren kjører en såkalt «allergifri-bil», et spesielt tilbud til andre allergikere eller asmatikere.

Alt annet er ikke-grunner, i følge NTF.

Norges Blindeforbunds møte med Samferdelsdepartementet resulterte i et brev til Norges Taxiforbund hvor retningslinjer for transport av blinde i følge med førerhund presiseres:

Plikt
I brevet til Norges Taxiforbund av 20.11.2006, understreker Samferdselsdepartementet drosjeførers plikt til å la blinde medbringe førerhund i drosjen.

«Taxi er en del av det offentlig tilgjengelige transporttilbudet og har gjennom den behovsprøvde løyveordningen etter yrkestransportlovgivningen fått enerett til å drive yrkesmessig persontransport utenfor rute mot vederlag med personbil. Tildelt løyve gir rett og plikt til å drive drosjevirksomhet i samsvar med lov og regelverk som er fastsatt for slik virksomhet. Det foreligger ingen individuell eller kollektiv adgang til å kunne reservere seg mot å transporter av blinde som er avhengig av førerhund. Dette er også presisert i Norges Taxiforbunds transportvilkår.
Vi finner grunn til å understreke at departementet ikke har godkjent ordninger der sjåfører ved å henvise til allergi kan nekte å ta med blinde med førerhund. Dersom man lider av allergi i så sterk grad at man ikke kan utføre pålagte transportoppgaver, bør man vurdere andre yrker.
Brudd på kjøreplikten gir grunnlag for å tilbakekalle løyve. Vegring mot å transportere blinde m/ førerhund bør påtales og tas opp med vedkommende sentral og fylkeskommunen, som ansvarlig myndighet.»
Brevet har en sterk ordlyd, men nevner ikke eksplisitt religiøs vegring i forbindelse med hunder – som faktisk utgjør hovedproblemet i følge informasjon fra NTF og NBF. Likevel kan departementets brev tolkes som at departementet identifiserer religiøse tabuer som en aktuell problemstilling.
Opplysningene fra begge forbund gir inntrykk av at religion er et så sensitivt område at det oppleves som ubehagelig å konfrontere en religiøs praksis som har uheldige konsekvenser for mange andre i hverdagen. Dersom man ringer sentralen for å bestille taxi, søkes problemet løst ved at man må opplyse om at man skal ha med seg hund. De største vanskelighetene oppstår på drosjeholdeplassene, der sjåførene enten slukker lyset som tilkjennegir at de er ledige eller bare sier nei til å kjøre. Der foreligger også fortellinger fra blinde som hører dørene på drosjer gå i lås i tur og orden når de ankommer drosjeholdeplassen med førerhund.

Overlatt
Ordlyden i Samferdelsdepartementets brev oppfattes av NBF som et av de tydeligste signalene som så langt har kommet fra politisk ledelse på dette området. I følge eksisterende regelverk er det opp til NTF og selskapet sjåførene tilhører å reagere overfor sjåfører som ikke følger gjeldende lover for offentlig transport. En reaksjon forutsetter imidlertid rapportering av det aktuelle drosjenummer. Konsekvensen er at det praktisk talt forventes at blinde mennesker skal innrapportere et nummer de ikke kan se. Andre forslag til løsning foreligger pr. idag ikke fra noen hold, til tross for at både NBF, NTF, Samferdselsdepartementet, Oslo fylkeskommune og drosjeselskapene er oppmerksomme på et økende problem.
En mulighet er å gjøre hyppig bruk av tester med en blind person i følge med førerhund og en seende, slik at man kan notere nummeret man trenger. Ansvaret for å foreta slike tester er foreløpig overlatt til Norges Blindeforbund.