Pakis­tanske myn­dig­he­ter har snudd 180 gra­der og lar nå Nord-Wazi­ristan i fred. Hæren kal­les til­bake, og de uten­landske kri­gerne som opp­hol­der seg der, kan sove rolig om nat­ten.

Accor­ding to the terms of the deal, the tri­bes­men pro­mi­sed to stop attack­ing the army and to stop crossing the bor­der to fight in Afgha­ni­stan.

The govern­ment agreed to halt major ground and air ope­ra­tions, free pri­so­ners, retreat to bar­racks, com­pen­sate for los­ses and allow tri­bes­men to carry small arms.

The thorny issue of for­eign figh­ters was left ambi­guous. The mili­tants pro­mi­sed that all non-Pakis­ta­nis would leave North Wazi­ristan, or stay and respect the deal. But the govern­ment did not insist that they be registe­red, as it has done in the past.

Flere i Pakis­tan tol­ker dette som en kapi­tu­la­sjon over­for stam­mer som har valgt jiha­dis­te­nes side. 
–I think this accord will give legi­ti­macy to the mili­tants, sier Rahi­mul­lah Yusufzai, en Tali­ban-eks­pert.

The govern­ment policy has swung from one extreme to anot­her, from the use of brute mili­tary force to what appears to be total capi­tu­la­tion to mili­tants,” wrote Ismail Khan of the Dawn new­spa­per.
“The govern­ment was despe­rate [for a solu­tion]. It has bought tem­po­rary peace,” said Rahi­mul­lah Yusufzai, a close follower of Tale­ban affairs. “I think this accord will give legi­ti­macy to the mili­tants. They will behave as people who fought the army to a stands­till.”

But will it work?

Simi­lar deals in neigh­bou­ring South Wazi­ristan did stop attacks on Pakis­tani sol­di­ers, alt­hough it strengt­he­ned the hand of locals who shared the ideo­logy and views of the Tale­ban.

Man reg­ner med at Osama bin Laden skjuler seg i denne pro­vin­sen, sam­men med en stor vakt­styrke, og mange uten­landske kri­gere. Flere av dem har gif­tet seg med lokale jen­ter. Det er her­fra Tali­ban ope­re­rer mot Afgha­ni­stan. Selv om stam­mene kan­skje dem­per sin tra­fikk over gren­sen, er det lite tro­lig at Tali­ban gjør det. 

ANNONSE

Avta­len er nok et bevis på at Pakis­tan er det sen­trale lan­det i kri­gen mot ter­ror.

kilde: BBC

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • Oscar

    Denne kapu­ti­la­sjo­nen for isla­mis­tene langs gren­sen er kan­skje et resul­tat av at de samme isla­mis­tiske grup­per har sør­get for MEGET HARD mot­stand mot regi­met i pakis­tan det siste halve år?

    Det kan se ut for at det pakis­tanske regi­met har gått i samme fel­len som Ves­ten: for­hand­ling og tro på “freds­av­ta­ler” etter vold og ter­ror.