Det eksisterer flere ryktebaserte og feilaktige versjoner av hva som foregikk under markeringen av Krystallnatten her i Oslo på tirsdag kveld. Dette er en pressemelding, inneholdende den korrekte versjonen, utsendt fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo:

Uberettiget kritikk mot SOS Rasisme
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) registrer at det har utviklet seg en debatt i media, i bakkant av at en gruppe mennesker ble stanset av politiet i forbindelse med SOS Rasisme sin demonstrasjon til minne om Krystallnatten den 9. november. I den anledning er det fremmet beskyldninger mot SOS Rasisme som vi ønsker å kommentere:

Det medfører ikke på noen måte riktighet at DMT som trossamfunn, eller
jøder som enkeltpersoner, var uønsket i forbindelse med demonstrasjonen. Vi beklager derfor sterkt at det er fremmet slike påstander fra flere hold. Det er for oss også helt ukjent at jødiske symboler, som Davidsstjernen, skal ha vært uønsket i samme forbindelse. Det vi ble gjort kjent med, og som vi fra vår side mener var en helt riktig avgjørelse, var at man ville forby nasjonsflagg i demonstrasjonen. Så vidt vi kjenner til, ble dette gjort for å hindre at markeringen utartet til en demonstrasjon knyttet opp mot Midtøsten-konflikten eller krigen i Irak.

DMT ble invitert til å delta i arrangementet, noe vi avslo. Dette henger sammen med vår skepsis mot utviklingen som har vært når det gjelder dette arrangementet i Oslo de siste årene, hvor demonstrasjonen etter vårt syn har utviklet seg til å bli en politisk markering som går langt ut over den opprinnelige intensjonen. For oss som overlevende og etterkommere etter de som overlevde nazistenes uhyrlige forbrytelser, er det forstemmende at krefter som i mangt benytter samme argumentasjon mot jødene som fascistene og nazistene i sin tid brukte, inviteres til å delta i en slik markering. Eller sagt enda klarere: Krystallnatten var startskuddet for nazistenes jødeforflgelse i Europa, og handlingene denne natten var i stor grad angrep på jødiske forretninger og institusjoner. I dag ser vi at grupperinger på ytterste venstre fløy i det politiske landskapet, sammen med enkelte muslimske miljøer (som vi håper ikke er representative for det brede lag av muslimer) benytter seg
av nettopp de samme virkemidler. Jødiske skoler, aldershjem, gravplasser og samfunnshus angripes over nesten hele Europa sammen med israelske ambassader og konsulater. Også er hjemme har det vært tilløp til slike aksjoner, og det er i all hovedsak samme miljøer som star bak aksjonene her, som i resten av verden. For oss som jøder blir det helt umulig å være med i en markering nettopp mot rasisme, når andre deltakere i samme demonstrasjon bærer plakater som på arabisk inneholder helt klare rasistiske budskap. Vi er imidlertid klar over at SOS Rasisme har sett dette, og at man i forbindelse med årets markering gjorde sitt ytterste for å unngå nettopp slike tildragelser. Det vil vi gi organisasjonen ros for, og derfor beklager vi også den kritikken som nå ettes mot arrangørene i denne forbindelse.

Selv om vi har vært kritiske til deler av markeringen, har vi som jødisk trossamfunn ikke på noen måte noe ønske om å stå veien for de årlige arrangementene, eller skade dem på noen som helst måte. Vi har heller ikke på noen måte oppfordret våre medlemmer til å holde seg vekk fra demonstrasjonene.

Som norske jøder er vi opptatt av dialog som middel til økt forståelse. Vi tar derfor avstand fra enhver aksjonsform som fremmer konfrontasjon og bygger opp under økt motstand og hat mellom befolkningsgrupper. Derfor mener vi også at det var svært uklokt av enkelte av våre medlemmer å opptre på en måte som helt åpenbart ville virket provoserende på de øvrige som deltok under markeringen i Oslo den 9. november. At vi ble klar over at personer som kan knyttes til
høyreekstreme bevegelser var en del av dette, gjorde saken uholdbar for oss. Derfor fikk det som skjedde også den konsekvens at to av våre
medlemmer er ekskludert fra vår menighet.

Det fremmes til stadighet påstander om økt antisemittisme i samfunnet.
Til en viss grad er dette riktig, men i debatten som nå er oppstått, er det viktig for oss å understreke at det jødiske samfunn i Norge ikke opplever dette som et overhengende problem. Vi ser tendensene, vi
advarer mot dem, og vi opplever til vår glede at både myndigheter og
offentlighet for øvrig griper fatt i problemet. Det blir derfor helt
feil å hevde at jøder ser seg som uønsket i Norge, eller at
antisemittismen har nådd nivåer som skaper problemer. Det er rett og slett ikke riktig, og slike påstander må vi la ligge til det eventuelt skulle bli grunnlag for å fremme dem. Så vil vi ved G-ds hjelp håpe at så aldri vil bli tilfelle.

Av Rolf Kirschner, 16.11.04
Formann og forstander i Det Mosaiske Trossamfund

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂