Blant fiendene Biden har utpekt er konservative kristne, særlig mennesker som arbeider mot abort. Mark Houck er en velkjent pro-liv-forkjemper og driver rådgivning både i abortspørsmål og for de som vil kvitte seg med pornoavhengighet.

Fredag morgen 0705 stormet 25 FBI-agenter familiens hus i Buck county i Pennsylvania. Houck hørte de dundret i døren og ba de vente til han fikk åpnet, men de fortsatte. Kona Ryan Marie forteller:

SWAT team of 25 to 30 FBI agents swarmed their property with around 15 vehicles at 7:05 a.m. this morning. Having quickly surrounded the house with rifles in firing position, “they started pounding on the door and yelling for us to open it.”

Before opening the door, she explained, her husband tried to calm them, saying, “‘Please, I’m going to open the door, but, please, my children are in the home. I have seven babies in the house.’ But they just kept pounding and screaming,” she said.

When he opened the door, “they had big, huge rifles pointed at Mark and pointed at me and kind of pointed throughout the house,” Ryan-Marie described.

 

SWAT-team på 25 til 30 FBI-agenter svermet eiendommen deres med rundt 15 kjøretøy klokken 07.05 i morges. Etter å ha omringet huset raskt med rifler i skyteposisjon, «begynte de å dunke på døren og rope at vi skulle åpne den.»

Før hun åpnet døren, forklarte hun, prøvde mannen hennes å roe dem, og sa: «‘Vær så snill, jeg skal åpne døren, men vær så snill, barna mine er i hjemmet. Jeg har syv babyer i huset.’ Men de fortsatte bare å hamre og skrike,” sa hun.

Da han åpnet døren, «hadde de store, enorme rifler rettet mot Mark og pekte på meg og på en måte pekte gjennom hele huset,» beskrev Ryan-Marie.

15 biler og 25-30 agenter for å ta inn en konservativ kristen familiefar? Det er dette som i rettsvesenet kalles overdreven maktbruk. Sivile må bruke proporsjonal makt hvis de angripes. Her bruker FBI storslegga for å ta inn en fredelig sivilist. Det kan bare bety at de som har sendt dem vil at ofrene skal bli skremt.

I så fall lyktes de, for de syv barna skrek av angst da FBI-agentene styrtet inn.

“The kids were all just screaming. It was all just very scary and traumatic,” she explained.

After asking them why they were at the house, the agents said they were there to arrest Mark. When Ryan-Marie asked for their warrant, “they said that they were going to take him whether they had a warrant or not.”

When Ryan-Marie protested, saying that is kidnapping, “you can’t just come to a person’s house and kidnap them at gunpoint,” they agreed to get the warrant for her from one of their vehicles.

 

«Alle barna bare skrek. Det hele var bare veldig skummelt og traumatisk,» forklarte hun.

Etter å ha spurt dem hvorfor de var i huset, sa agentene at de var der for å arrestere Mark. Da Ryan-Marie ba om kjennelsen deres, «sa de at de skulle ta ham enten de hadde en kjennelse eller ikke.»

Da Ryan-Marie protesterte og sa at det er kidnapping, «du kan ikke bare komme til en persons hus og kidnappe dem med våpen», ble de enige om å hente arrestordren fra et av kjøretøyene deres.

Mark ba om å få med seg en skjorte og rosenkransen, men da hun kom tilbake hadde de allerede ført ham bort.

Hva er grunnen til en slik dramatisk pågripelse som minner mer om en terrorist? Nå er det slik at justisminister Merrick Garland og Department of Homeland Security offisielt kaller den interne opposisjonen i USA for domestic terrorists. Det er altså ikke et populistisk begrep de slenger om seg med for effektens skyld. Det er innført i loven og gjelder f.eks foreldre som protesterer på foreldremøter på skolen mot at barna innføres i pornografi.

Hva fikk Houck i myndighetenes søkelys?

Han driver to ganger i uken rådgivning utenfor en abortklinikk i Philadelphia. Han kjører to timer for å komme dit og tar med seg sin 12 år gamle sønn for å ha en demper mellom seg og eventuelle motstandere.

En homofil mann dukket hver gang opp og sjikanerte sønnen og faren. Hun brukte meget vulgære ord om faren overfor sønnen. På et tidspunkt gikk han så nær sønnen at faren dyttet ham vekk. Det tilstøtte ham ikke noe, men mannen anmeldte. Saken kom opp for en domstol i sommer og ble henlagt.

Men justisdepartementet har hentet frem saken igjen og det er grunn god nok for dem.

The warrant charged Mark with violating the Freedom of Access to Clinic Entrances Act, due to a claimed “ATTACK OF A PATIENT ESCORT.”

Ryan-Marie stated this charge comes from an incident that had already been thrown out of the District Court in Philadelphia but was somehow picked up by Merrick Garland’s Department of Justice.

 

Pågripelsesordren anklaget Mark for brudd på Freedom of Access to Clinic Entrances Act, på grunn av et påstått «Angrep på en pasientfølge.»

Ryan-Marie uttalte at denne siktelsen kommer fra en hendelse som allerede hadde blitt kastet ut av tingretten i Philadelphia, men som på en eller annen måte ble tatt opp av Merrick Garlands justisdepartement.

Aktivistene på venstresiden i USA får lov å opptre meget nærgående og aggressivt overfor de som utpekes som politiske motstandere. Flere er tydelig mentalt ustabile. Etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade har pro-liv-klinikker og kirker vært ikke bare hatobjekter, men angrepsmål. Ingen abortklinikker er blitt fysisk angrepet. Men pro-liv-forkjempere står utenfor og forsøker å få folk i tale. Dette regnes som vold av Biden-regimet.

Det undervises i pornografi i amerikanske offentlige skoler. Translærere indoktrinerer barna i seksuelle avvik og i kritisk raseteori. Biden-regimet stiller seg bak dette og bruker nå FBI mot konservative kristne.

Biden har sagt eksplisitt at konservative kristne er hans fiender, sammen med MAGA og vaksine-kritikere.

Since the Biden administration has taken power in January 2021, Garland’s Department of Justice and the FBI have committed dozens of SWAT team raids that have been characterized as a political “weaponization” of the federal agencies against pro-lifers,Trump supporters, conservative Christians, and medical freedom advocates.

Siden Biden-administrasjonen tok makten i januar 2021, har Garlands justisdepartement og FBI begått dusinvis av SWAT-teamraid som har blitt karakterisert som en politisk «våpenisering» av de føderale byråene mot livsforkjempere, Trump-tilhengere, konservative kristne, og forkjempere for medisinsk frihet.

I sin tale i Pennsylvania 1. september, utropte Biden disse gruppene til statsfiender. Stadig flere av dem har opplevd massive FBI-raid, åpenbart ment å skremme.

Men raidene har fått et omfang og viser en brutalitet som utløser motsatt virkning: Folk gjør motstand.

In March, the FBI rounded up 10 pro-life activists, including Joan Andrews Bell, with SWAT team raids that serve to intimidate and humiliate the accused through an exercise of excessive force.

A surfaced video of one of these raids shows armed agents holding pro-lifers at gunpoint and ordering them to put their hands up, drop to their knees and scoot backward out their front door in the middle of the night. The pro-lifers are respectful and compliant throughout.

I mars pågrep FBI 10 pro-life-aktivister, inkludert Joan Andrews Bell, med SWAT-teamraid som tjener til å skremme og ydmyke de siktede gjennom en utøvelse av overdreven makt.

En video fra et av disse raidene viser væpnede agenter som holder pro-liv-tilhengere under våpen og beordrer dem til å løfte hendene, falle på knærne og krabbe bakover ut inngangsdøren midt på natten. Pro-liv-tilhengerne er respektfulle og medgjørlige hele veien.

Fok i menigheten reagerte på arrestasjonen av Hauck-familiefaren med å samle inn penger og holde kirken døgnåpen for sammenkomst.

 

https://www.lifesitenews.com/news/fbi-raids-home-of-catholic-pro-life-speaker-author-with-guns-drawn-as-his-terrified-kids-watch/

 

Biden has declared war on conservative Christians

Pro-lifers arrested in FBI raids, face 11 years in prison for blocking access to late-term abortion mill

Video surfaces of FBI raid, arrest of nonviolent pro-life activists

Trump says ‘large group of FBI agents’ are raiding his Mar-A-Lago home

‘Witch hunt’: AG Merrick Garland says he approved FBI raid on Trump’s residence

Conservative leaders slam FBI raid on Trump’s home as ‘political weaponization’ of the DOJ

Steve Bannon: FBI raids 35 Trump allies as Biden admin steps up attacks on ‘MAGA Republicans’

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.