The New York Times har opprettet en egen gruppe innenfor den politiske redaksjonen som har til oppgave å følge med på høyresiden. En talsmann for avisen sier det er omfanget av høyreorienterte medier som gjør det nødvendig å finne ut av og forstå hva som driver deres ledere.

Dette markerer en ny tilnærming fra en avis som er blitt stadig mer venstreradikal med årene. Den vil nå forstå hva som driver motparten.

Politisk redaktør David Halbfinger:

«people who reject mainstream narratives and question the institutions that hold up our democracy. Understanding the way information is developed, circulated and absorbed on the right is vital at this precarious moment, and requires a healthy measure of patience, empathy and understanding along with investigative chops, skepticism and toughness.»

«mennesker som avviser mainstream-narrativer og stiller spørsmål ved institusjonene som holder oppe demokratiet vårt. Å forstå hvordan informasjon utvikles, sirkuleres og absorberes på høyresiden er avgjørende i dette prekære øyeblikket, og krever et sunt mål av tålmodighet, empati og forståelse sammen med gravejournalistikk, skepsis og seighet.»

Man aner at Nytimes ønsker å forstå for å kunne påvirke. Men hittil har avisen lagt seg på en aktivistisk linje: Journalistene fører krig mot høyresiden. Jim Concha, Fox News mediekommentator, påpeker at New York Times ikke har anbefalt en Republikansk presidentkandidat siden 1956.

The Times’ media coverage has long shown a heavy emphasis on the right. According to a search of its website, 577 Times articles – including more than 200 opinion pieces – contain the term «right-wing media», while just 48 have the term «left-wing media,» a ratio of more than 12 to 1. Many of the «left-wing media» references were simply from quoting figures like former President Trump deriding outlets they viewed as having liberal bias, rather than the Times reporting critically on them.

The Times’ mediedekning har lenge vist stor vekt på høyresiden. I følge et søk på nettstedet inneholder 577 Times-artikler – inkludert mer enn 200 meningsinnlegg – begrepet «høyreorienterte medier», mens bare 48 har begrepet «venstreorienterte medier», et forhold på mer enn 12 til 1 Mange av de «venstreorienterte media»-referansene var ganske enkelt fra sitering av skikkelser som tidligere president Trump som hånte medier de så på som hadde liberale briller, i stedet for at Times rapporterte kritisk om dem.

New York Times har hentet inn Ken Bensinger fra BuzzFeed News til å lede gruppen. Avisen nevner at han var med å avsløre at FBI hadde lagt en felle for de som ble tiltalt for kidnapping av Michigan-guvernør Gretchcn Whitmer. Men de nevner ikke at det var BuzzFeed som publiserte drittpakken om Trump forfattet av den britiske eks-agenten Christopher Steele.

Amerikanernes tillit til mediene er på et historisk lavmål.  Bare 16 prosent har tillit til avisene og bare 11 prosent har tillit til TV-kanalene.

Så lave tall er ikke registrert siden målingene begynte i 1973.

Only 16% of Americans said they have a «great deal or quite a lot» of confidence in newspapers in 2022, a 5% drop compared to the 2021 findings, according to a recent Gallup survey. It was the lowest number to give those answers since Gallup started asking about newspapers in 1973. Just 11% had such levels of confidence in TV news, also a record low.

Bare 16 % av amerikanerne sa at de har «stor eller ganske mye» tillit til aviser i 2022, en nedgang på 5 % sammenlignet med funnene i 2021, ifølge en fersk Gallup-undersøkelse. Det var det laveste tallet som har gitt disse svarene siden Gallup begynte å spørre om aviser i 1973. Bare 11 % hadde slike nivåer av tillit til TV-nyheter, også en rekordlav.

https://www.foxnews.com/media/new-york-times-crates-right-wing-media-beat-see-whats-driving-political-decisions-many-americans

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.