«Når hus blir prikker på kart. Når mennesker blir tall i statistikk. Når helseplager blir fargekoder.» Vindkraftmotstandere raser mot Klima- og miljødepartementets vedtak om å omgjøre begrensningen av støyutslipp fra Vardafjellet vindpark. Foto: Motvind

– Det er det verste jeg har hørt! Styreleder i Motvind, Rune Haaland, er sjokkert over at Klima- og miljødepartementet fredag omgjorde fjorårets vedtak fra Sandnes kommune om strengere støykrav for støyutslipp fra Vardafjellet vindkraftverk.

Uttalelsene faller etter at Document ringte for å få en kommentar til Klima- og miljødepartementets omgjøring av støybegrensningene som ble vedtatt av Sandnes kommune i 2020 og senere stadfestet av Statsforvalteren i Rogaland.

– Det er det verste jeg har hørt! Dette må være Rotevatns verk. Vedtaket i Sandnes kommune i fjor var prinsipielt svært viktig, fordi det halverte støybelastningen for naboene. Høyere hastighet gir høyere støy.

Sandnes kommune vedtok 14. august i fjor at utslippsgrensene i nærheten av boliger måtte settes til 42 dBa. Utbyggeren anket vedtaket til Statsforvalteren i Rogaland, som i desember 2020 opprettholdt vedtaket.

Etter Fylkesmannens vurdering har Sandnes kommune begrunnet vedtaket tilstrekkelig, og vi finner også at det ligger innenfor kommunens skjønnsrom. Vi opprettholder derfor Sandnes kommune sitt vilkår om «Grenseverdien for støy fra vindturbinene skal ved boliger ikke overskride Lden42dBA basert på worst-case støyberegninger». (Statsforvalteren i Rogaland)

Haaland er rystet og tror vedtaket vil få store konsekvenser for Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og hans parti Venstre.

– At Rotevatn og departementet tør å overprøve Statsforvalteren i Rogalands stadfestelse er oppsiktsvekkende. Det at støyen nå kan dobles, og at dette blir kjent før valget, kommer til å vekke oppsikt og reaksjoner. Det kan bidra til at vårt mål om å få Venstre under sperregrensa nås.

Striden rundt Vardafjellet har vart i mange år:

Vardafjellet vindkraftverk er kontroversielt fordi støybelastningen for svært mange boliger er svært stor. Anlegget ligger svært nær et stort befolkningssenter, bare en mil til Sandnes sentrum, og en kort biltur fra alle boliger på Nord-Jæren. Da kommunestyret i desember 2013 behandlet søknad om konsesjon, sa 31 ja og 18 nei, mot administrasjonens innstilling om å si nei. I dag er kommunestyret enstemmig mot anlegget. (Motvind)

Rune Haaland, styreleder i Motvind. Foto: Motvind

Haaland forteller til Document at støyen ikke gjelder bare Vardafjell. Naboanlegget Måkaknuten i Bjerkreim og Gjesdal kommuner gir også store støyplager.

– Selv om det er færre som er berørt av dette anlegget, er støyen så ille at bønder må gå med hørselvern, og flere vurderer å flytte derifra.

Utbyggeren anket videre til departementet, som fredag ga klager medhold. I vedtaket fra departementet heter det blant annet:

Klima- og miljødepartementet har komme til at Sandnes kommunes vedtak og Statsforvaltaren i Rogalands klagevedtak er ugyldig som følgje av feil ved saksbehandlinga og skjønnsmanglar. Det synast ikkje vere greidd ut eller vurdert kva konsekvensar støygrensa på Lden 42 dBa vil ha for vindkraftverket, og det er ikkje føretatt ei avveging av fordelar og ulemper ved ei skjerpa støygrense. Klima- og miljødepartementet har på denne bakgrunn teke oppmodinga om omgjering til følgje og opphevar Sandnes kommunes og Statsforvaltaren i Rogalands vedtak i sin heilskap.

Eivind Salens innlegg på Facebook om Vardafjellet.

Lær alt om klimasaken og kjøp Kent Andersens bestselger her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.