Eksteriør Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett har enstemmig kommet til at det holder med alminnelig flertall i Stortinget for å overføre suverenitet fra Stortinget til EU. Begrunnelsen er sedvane. Høyesterett vil ikke gripe inn i praksis. Saken gjaldt jernbanedirektivet. Norsk jernbane er dermed underlagt EU.

Høyesterett bekrefter at det holder med alminnelig flertall i Stortinget for å gi samtykke til EUs fjerde jernbanepakke.

I en betenkning til Stortinget konkluderer Høyesterett enstemmig med at den myndighetsoverføringen til EU som vil finne sted i fjerde jernbanepakke, må kunne regnes som lite inngripende.

Det betyr at det holder med alminnelig flertall når Stortinget skal gi samtykke til innlemmelse av jernbanereformen i EØS-avtalen. (NTB)

Å kalle det «reform» er tvilsom ordbruk. Det er snakk om en systemendring, ikke en reform.

Saken er enestående.

Det er første gang siden 1945 at Stortinget spør Høyesterett til råds på denne måten.

Grunnen er at Norge for første gang overfører styringsmyndighet til et organ det ikke er representert i. Norsk jernbane styres i fremtiden fra EU.

Saken er spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og en domstol der Norge ikke har dommere.

Det bryter med normalen, som er at Norge har sitt eget kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet Esa og Efta-domstolen. (NTB)

Likevel mener Høyesterett at maktoverføringen er «lite inngripende»

EU-pakken innebærer at ERA får myndighet til å fatte visse typer vedtak overfor jernbaneselskaper som vil drive virksomhet i Norge og overfor produsenter av rullende jernbanemateriell, det vil si togsett, lokomotiver og vogner.

«Den myndighetsoverføringen som etter reglene i fjerde jernbanepakke vil finne sted til EUs jernbanebyrå, går etter Høyesteretts syn ikke ut over det som må kunne regnes som lite inngripende», skriver Høyesterett i sin betenkning til Stortinget. (NTB)

SV-initativ

Det var SVs transportpolitiske talsmann, Arne Nævra, som tok initiativ til å få brakt saken inn for Høyesterett. Nå er han resignert.

– Høyesterett har lagt vekt på Stortingets praksis når det gjelder overføring av myndighet til EU og EØS. Da er svaret på en måte gitt, sier Nævra.

Mens Venstre triumferer over at «internasjonaliseringen» har vunnet. Jan Gunnes er saksordfører.

– Vi blir mye mer klar for internasjonalisering på jernbanen. Det er mye som skjer i Europa på dette området, som vi nå kan følge med på. (NTB)

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.