Norges Høyesterett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Høyesterett har opphevet Borgarting lagmannsretts kjennelse om referatforbudet i saken hvor seks 17-åringer står tiltalt for grove voldtekter av en mindreårig jente.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelsen på grunn av saksbehandlingsfeil, og viser saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Det var de seks forsvarerne i saken som krevde referatforbud i Oslo tingrett på vegne av sine klienter, noe også bistandsadvokaten og aktor støttet. Dommerfullmektig Siv K. Kvåli avsa kjennelse om lukkede dører og referatforbud, som i sin tur ble anket inn for Borgarting av Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Forsvarerne og bistandsadvokat Brit Kjelleberg mente det var begått saksbehandlingsfeil, og anket lagmannsrettens kjennelse inn for Høyesterett, som i dagens kjennelse gir dem rett.

Fra kjennelsen:

Anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling. Det er i korte trekk anført at lagmannsretten feilaktig har lagt til grunn at aktørene ikke innga bemerkninger til anken fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening. Det foreligger dermed brudd på tiltaltes grunnleggende rett til kontradiksjon.

[tiltalt nr 2] innga 8. februar 2021 ytterligere bemerkninger hvor det er orientert om publisering av en sak som anføres å være i strid med referatforbudet. Dette underbygger etter [tiltaltes] syn behovet for et delvis referatforbud.

(…)

[Tiltalt nr 6] har inngitt bemerkninger hvor det er vist til at pressens tilstedeværelse ogdekning av saken har medført en stor tilleggsbelastning for ham. Dette innebærer at han ikke har kunnet gi sin egen forklaring fullt fokus. For øvrig er det vist til anken fra [tiltalt nr 2].

– Barn må vernes mot politisering i media

Bistandsadvokat Brit Kjelleberg anførte at barn må ha et særlig vern mot «politisering i media»:

Fornærmede har vist til anførslene fra [tiltalt nr 2] og [tiltalt nr 6]. Det er vist til at fornærmede er 16 år, og at barn må ha et særlig vern mot politisering i media. Videre er det vist til mediedekningen i saken så langt og til tingrettens vurdering 4. februar 2021.

Lagmannsretten skrev i sin kjennelse at «Bemerkninger er ikke innkommet.»

Dette er ikke riktig, konstaterer Høyesterett:

I tillegg til utsagnet om at «[b]emerkninger er ikke innkommet», kan Høyesteretts ankeutvalg heller ikke se at noen av de synspunktene som var fremsatt i bemerkningene, er direkte kommentert i lagmannsrettens kjennelse. Rett nok heter det at «[d]et framgår at både bistandsadvokaten, samtlige forsvarere og påtalemyndigheten mener at forhandlingene bør underlegges referatforbud i sin helhet». Både ordlyden «samtlige forsvarere» og sammenhengen tilsier etter ankeutvalgets vurdering at lagmannsretten her viser til bemerkninger som var avgitt før tingrettens kjennelse 1. februar 2021.

På denne bakgrunn må det legges til grunn at lagmannsretten ved avgjørelsen ikke har vurdert de bemerkningene som var inngitt i forbindelse med anken. Dette innebærer et brudd på det kontradiktoriske prinsipp. Ved brudd på det kontradiktoriske prinsipp skal det gjennomgående lite til for at det legges til grunn at feilen kan ha innvirket på resultatet, jf. blant annet HR- 2019-2407-U avsnitt 13. Lagmannsrettens kjennelse må etter dette oppheves.

Ankeutvalgets kjennelse var enstemmig.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.