SV-leder Audun Lysbakken, Ap’s arbeids- og sosialpolitiske talsperson Rigmor Aasrud og Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) ved oppstarten av pensjonsforhandlingene på Stortinget tidligere i vinter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

FrP og SV tror Stortinget kan enes om en ny pensjonsmodell tidlig på nyåret. Men først står slaget om å løfte pensjonistene allerede i år.

Partiene på Stortinget møttes til et nytt forhandlingsmøte om pensjon mandag. Bakgrunnen er SV og FrPs invitasjon til et nytt pensjonsforlik.

FrPs arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg sier det er lagt opp til en rask prosess med høring 6. januar og innstilling i saken allerede i begynnelsen av februar.

– Vi vil ha dette raskest mulig unna, for det trenger landets pensjonister. De har nå opplevd underregulering i år etter år, sier Wiborg til NTB.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, FrP.

Vil ha endringer i år

Samtidig håper FrP og SV at det skal klare å få flertall for å løfte pensjonistene allerede i år.

De to partiene har lagt fram forslag som innebærer endring allerede i år både når det gjelder reguleringer av pensjonene og opptrapping av minstepensjonene.

– Vi har som mål både å få noe til i 2020, og vi har forslag som går flere år fram i tid. Vi har en god prosess hvor alle partiene deltar og hvor det er god stemning, så blir det spennende å se hva vi kan få flertall for, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Finanskomiteen på Stortinget har nå fått jobben med å se hva man kan få til i nysalderingen av årets budsjett.

– Jeg tror tiden er veldig knapp på å få det til, men vi er villig til å prøve alle mulig løsninger så lenge pensjonistene kommer bedre og mer rettferdig ut, sier Wiborg.

Budsjettseier

I budsjettforhandlingene med regjeringen fikk FrP nylig gjennomslag for å øke neste års pensjoner med drøye 2 milliarder kroner. Dette inkluderte et løft av pensjonene til enslige minstepensjonister på 5.000 kroner fra 1. juli og ny regulering av pensjonene med snitt av pris og lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Wiborg sier kostnadene for å jekke opp pensjonene også i år vil avhenge av hva man velger å gjøre av ulike grep på minstepensjon og regulering.

Wiborg sier samtidig at det viktigste er å få sikret pensjonistene i årene fremover.

Ap-forslag nedstemt

SV og FrP vil trolig være avhengig av Ap for å få flertall, da regjeringspartiene har vært lunkne til flere av forslagene.

Ap’s arbeids- og sosialpolitiske talsperson Rigmor Aasrud peker på at Ap nylig fremmet et forslag i trontaledebatten om å regulere 2020-pensjonene med gjennomsnitt av lønn og pris, finansiert ved å reversere formuesskatt-kuttet som ble vedtatt i juni.

– Men forslaget ble nedstemt, sier hun.

Audun Lysbakken sier poenget med SV og FrPs forliksinvitasjon nettopp er å bryte den fastlåste situasjonen der pensjonsforslag fra de ulike partiene rutinemessig blir nedstemt i Stortinget.

– Nå sitter vi rundt samme bord, og det er et viktig skritt i riktig retning, sier han.

Fakta fra NTB:

Fremskrittspartiet, SV og Pensjonistforbundet har gått sammen om et nytt pensjonsforlik og inviterer de andre partiene til et bredt forlik.

Dette er hovedpunktene i forliket, som ber om midlertidige løsninger i påvente av Pensjonsutvalgets eventuelle forslag til varige endringer. Utvalget skal legge fram sin innstilling i 2022.

* Endre dagens reguleringsmodell for å hindre at pensjonistene taper kjøpekraft så lenge lønnsmottakerne ikke gjør det.

* Erstatte dagens ordning der pensjonistene underreguleres med 0,75 prosent sammenlignet med lønnsveksten til arbeidstakere med en modell der pensjonene skal beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, men veksten skal ikke overstige veksten til lønnsmottakerne. Ordningen bør få virkning fra 2020.

* Opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av median-inntekt, hvor første steg skal gjennomføres i 2020.

* Gjeninnføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene. Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner. Mellomlegget mellom prisvekst og lønnsvekst skal settes av til en pott for omfordeling og prioriteres til å heve minstepensjonistene.

* Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk Beregningsutvalg (TBU) på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

* Det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes.

* Stortinget skal få egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling i vårsesjonen, og ikke i høstsesjonen som i dag.

Årets julegave! Kjøp Kents bok her.