Lovavdelingen i Finansdepartementet åpner for at finansministeren kan gi «generelle instrukser» til Norges Bank også i ansettelsesforhold.

Det styrker finansministerens handlingsrom overfor sentralbanksjefen og hovedstyret, i en situasjon hvor de er på vikende front.

En enstemmig finanskomite vil fredag slutte seg til representantskapets skarpe kritikk av ansettelsesprosessen. Representantskapet vil eliminere muligheten for interessekonflikter.

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom fredag formiddag med sin juridiske vurdering av finansminister Jan Tore Sanners (H) handlingsrom i Tangen-saken. NTB har fått tilgang til utredningen.

«Sentralbankloven § 2–13 medfører trolig visse begrensninger i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av daglig leder av NBIM. Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM,» heter det i vurderingen fra lovavdelingen.

NBIM er avdelingen i Norges Bank som forvalter oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes. Mellom disse utgangspunktene finnes ulike typer instrukser. Den nærmere vurderingen av hvor langt instruksjonsretten strekker seg, må vurderes konkret, og den kan tenkes å stille seg ulikt på ulike stadier av en prosess», skriver vurderingen.

Videre heter det at det som utgangspunkt må «være anledning til å fastsette generelle retningslinjer for organisatoriske spørsmål mv. etter at ansettelsen er etablert, også om dette påvirker det aktuelle ansettelsesforhold. De nærmere vurderingene av hvilke endringer den ansatte må kunne akseptere, beror imidlertid i stor grad på konkrete forhold i tilknytning til den aktuelle saken, herunder den inngåtte arbeidsavtalen.» (NTB)

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.