Foto: Document

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte opprettholder forelegget mot HRS og redaktør Rita Karlsen for et bilde utenfor Oslo City der en mørkkledt muslimsk kvinne sees i profil. Det var Dagbladet som identifiserte kvinnen, som ellers ville vært anonym. HRS sladdet opprinnelig bildet som ble tatt i oktober 2107.

HRS skriver at de mottok brevet fra Salte mandag kveld. Det er på hele ni sider 0g stilet til riksadvokat Jørgen Maurud. Det er nå opp til ham å avvise saken eller la den gå videre til tingretten.

Pressens organer har reagert kraftig på foreleggene, som vil gjøre normal pressefotografering umulig.

Salte skriver:

«Fornærmedes barnebarn, <navn>, er avhørt i saken, se dok. 11. Han har forklart at han fikk opp den aktuelle artikkelen fra HRS i sin egen «feed» på Facebook. Han gjenkjente da bestemoren på bildet i artikkelen. Han forklarer videre at han viste artikkelen og bildet til sin familie, til sin mor, far og søster, som alle gjenkjente fornærmede på bildet. Det er således på det rene at familiemedlemmer og de som kjenner fornærmede, både i Norge og i <opprinnelsesland>, gjenkjente fornærmede på bildet i den aktuelle artikkelen.

Statsadvokaten er derfor av den oppfatning at vilkåret om at personen på bildet må være identifiserbar er oppfylt, idet det nettopp er påvist at fornærmede ble gjenkjent.»

 

Barnebarnet har forklart i avhør at han gjenkjente bestemoren på stokken, kroppsholdning, ganglag og skautet.

«Det aktuelle bildet viser hovedinngangen til kjøpesenteret Oslo City, hvor det er plassert 3 betongklosser foran inngangspartiet. Fornærmede er avbildet fra siden i forgrunnen i venstre side av bildet gående rett foran og mellom to av betongklossene. Andre personer har ikke samme fremtredende posisjon i bildet som fornærmede. Fornærmede er ikledd lyst/hvitt, og dermed i øyenfallende, hodeplagg som dekker ørene, halsen og håret, men ikke ansiktet, samt et langermet og fotsidt mørkt ytterplagg.»

Bildet inngikk i en historie om koranklosser, dvs terrorsikring utenfor Oslo City. Damen kom tilfeldigvis med på bildet. Statsadvokaten mener likevel at hun er krenket. Det setter noen helt nye grenser for hva som er lov i det offentlige rom.

Det følger av åndsverkloven (1961) § 54 at «den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved: b) å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av … § 45c» straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Ytringsfriheten må, som vist ovenfor, tåle begrensninger av hensyn til andres privatliv. Dette følger både av ordlyden i EMK artikkel 10.2 «for å verne andres omdømme eller rettigheter» og av statens plikt til å sikre privatlivet, EMK artikkel 8. Statsadvokaten har funnet at fornærmedes rett til privatliv er krenket, og at vernet av retten til eget bilde i åndsverkloven § 45c og EMK artikkel 8 må gå foran HRS’ ytringsfrihet i EMK artikkel 10 og grunnloven § 100.

Statsadvokaten har på bakgrunn av ovennevnte funnet at HRS og Rita Karlsen forsettlig har overtrådt åndsverkloven § 45c, og har derfor funnet grunnlag for å utstede forelegg mot HRS og Rita Karlsen. Ved denne vurdering er det også sett hen til at fornærmede har opplyst at hun via sin datter har anmodet HRS om å slette det aktuelle bildet, uten at dette har skjedd. Dette er bekreftet av Rita Karlsen i avhør dok. 06 side 4, som i tillegg uttalte at det heller ikke var noe tema å redigere bildet slik at fornærmede ble fjernet, eventuelt ta et nytt bilde.

Ovennevnte er begrunnelsen for påtalevedtaket om utstedelse av forelegg. En foreslår på ovennevnte grunnlag å opprettholde foreleggene mot HRS og Rita Karlsen, da slik:

1. Klagen fra HRS og Rita Karlsen avvises.
Subsidiært; klagen fra HRS og Rita Karlsen tas ikke til følge.

2. Klagen fra Norsk Redaktørforening tas ikke til følge.

Det gjøres oppmerksom på at politiet ble bedt om å unnlate og oversende foreleggene til tingretten idet man ble klar over at det ville komme en klage over positivt påtalevedtak til Riksadvokaten fra HRS og Rita Karlsen.

Politiet i Oslo henla opprinnelig saken to ganger som «intet straffbart forhold», men Statsadvokatembetet i Oslo ga seg ikke, og etter at statsadvokaten for tredje gang beordret etterforskning bøyde Oslo politidistrikt seg og bøtla HRS og redaktør Rita Karlsen henholdsvis 20.000 og 8.000 kroner. HRS og Karlsen har hele tiden nektet å godta foreleggene.

Dagbladet identifiserte Fatima

Kvinnen, Fatima Ababri, stod etterpå frem i Dagbladet. Documentkommenterte at Fatima, som var sladdet på HRS’ bilde, bidro til å identifisere seg selv:

«Fatima Ababri vil politianmelde Human Rights Service etter å ha blitt en ufrivillig del av deres kontroversielle fotoprosjekt», skriver Dagbladet, mens det er åpenbart for alle (med mulig unntak for Dagbladets redaksjon) at det er Dagbladet som med sin artikkel, illustrert med bilder av både Fatima og hennes datter og barnebarn, identifiserer henne.

Forlangte unnskyldning på vegne av «alle muslimer»

Dagbladet ga også flere detaljer om henne:

«Ababri kom til Norge fra Marokko på begynnelsen av 80-tallet sammen med mannen og de åtte barna, for å arbeide. Før hun pensjonerte seg i 1996, arbeidet hun som renholder for ISS.»

Fatima forlangte en unnskyldning:

– De som tok bilde av meg, må si unnskyld til meg og alle muslimer, sier Ababri.

 

 

Statsadvokaten vil fortsatt straffeforfølge HRS

HRS klager bot for «koranklosse»-bilde inn for Riksadvokaten – får full støtte fra Redaktørforeningen

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!