Edvard Munch (1863–1944): Portrett av Friedrich Nietzsche (1906)
Olje på lerret, 201 × 160 cm, Thielska Galleriet, Stockholm.

Friedrich Wilhelm Nietzsches (1844-1890) liv og hans mest omtalte verk, Slik talte Zarathustra, trenger neppe noen særlig omtale. Både hovedtankene hans og den innflytelse de fikk på sentrale personer i samtiden er allmennkunnskap. Diktene han skrev, er derimot stort sett ukjente – i alle fall i Norge. Mye av lyrikken hans settes høy av fagfolk, og minst to av tekstene hører til de beste i tysk diktning. Det gjelder Venedig og Zarathustras rundsang som begge finnes i mange tyske diktantologier.
Nietzsches forfatterskap kan være krevende å lese på tysk og vanskelige å overføre til andre språk på en god måte. Det finnes norske oversettelser, men de jeg vet om, er enda ikke frie, derfor forsøker jeg meg nedenfor med en slags hjelpe-oversettelser. Jeg har lagt norsken så nært tysk som mulig, og har følgelig måttet renonsere på godt språk. Jeg burde ha gitt flere kommentarer til oversettelsene, og enkelte av løsningene mine kan nok være diskutable. Som en sikkerhetsforanstaltning henvises til grundige og troverdige analyser ved hvert av diktene. I kommentarfeltet mottas eventuelle korrigeringer og forslag til forbedringer med takk!

Det er forholdsvis få komponister som har tonesatt Nietzsches dikt. Den mest berømte er Gustav Mahler (1860-1911) som inkorporerte Zarathustras rundsang i sin Symfoni nr. 3. Andre komponisters tonesettinger av diktene er langt mindre brukt og langt mindre kjente, men de kan nok oppleves interessante og vakre likevel. Så langt jeg vet, er Tor Brevik (1932-2018) den eneste norske komponisten som har tonesatt noe Nietzsche-dikt, han bruker Venedig i sitt verk Om stillhet (2002) for sangstemme og strykekvartett.

Venedig (Venezia) – Tekst: Friedrich Nietzsche – Musikk: Olof Wilhelm Peterson-Berger.

Siden forfatteren ikke ga dette diktet noen overskrift, dukker det også opp med titler som Venedig-Gedicht, Gondellied og An der Brücke. Det ble skrevet i 1888, og springer muligvis ut av et minne fra Rialtobroen som krysser Canal Grande i Venezia.

Om dette diktet skriver Nietzsche i et brev fra 1888: Når jeg leter etter et annet ord for musikk, så finner jeg alltid bare ordet Venedig … Følgelig må et dikt om Venedig også være et dikt om musikk, men dette diktet må senere selv oppleves som musikk».

Nærmere om dette diktet og dets rolle i forbindelse med Nietzsches syn på forholdet mellom musikk og språk, se bl.a. side 163 i Nietzscheforschung.

Olof Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) er svensk komponist og musikkskribent. Han har en betydelig produksjon, bl.a. tre symfonier og flere operaer, men er vel nå best kjent for klaverstykkene i samlingen Frösöblomster. Han hadde en sterk forankring i svensk folkemusikk og var også merkbart påvirket av Edvard Grieg (1843-1907) og Richard Wagner (1813-1883).

An der Brücke stand /………………………………………./ Ved broen sto
jüngst ich in brauner Nacht. /……………………………/ jeg nylig i (den) sorte natten. 1)
Fernher kam Gesang: /……………………………………../ Fjerntfra kom (det) sang.
goldener Tropfen quoll’s /…………………………………/ Av glitrende dråper skimret det 2)
über die zitternde Fläche weg. /………………………./ hen over den sitrende (vann)flaten.
Gondeln, Lichter, Musik – /………………………………../ Gondoler, lys, musikk –
trunken schwamm’s in die Dämmrung hinaus … / stemningsberuset fløt alt bort i skumringen … 3)

Meine Seele, ein Saitenspiel, /……………………………../ Min sjel, et strengespill,
sang sich, unsichtbar berührt, /……………………………/ sang for seg selv, usynlig berørt,
heimlich ein Gondellied dazu, /……………………………/ i hemmelighet en barkarole,
zitternd vor bunter Seligkeit. /……………………………../ sitrende av altomfattende glede. 4)
– Hörte jemand ihr zu? /………………………………………./ – Hørte noen på den (sjelen)?

1) brauner: braun i forbindelse med Nacht og Schatten betyr schwarz (Grimm’s Wörterbuch)
2) goldener Tropfen (gulldråper, dråper av gull, gyllne dråper): adverbial genitiv knyttet til quoll’s
(av quellen: flyte, renne, piple, strømme frem, flyte med). Jeg foreslår skimre (flimre), sml.: sjøen skimret i solnedgangen
3) schwamm’s: (schwamm es): Es sammenfatter antagelig her både Gondeln (pl.), Lichter (pl.) og Musik (fem.)?
4) bunter Seligkeit: bunt har også betydningen abwechslungsreich – Seligkeit har både betydningen salighet og lykksalighet/glede. (Sml.: … ga seg så hen i lykkerus. (Brevik: Om stillhet))

Der Wanderer (Vandreren) – Tekst: Friedrich Nietzsche – Musikk: Arnold Schönberg

Det hevdes at Nietzsche i dette diktet tar avskjed med romantikken, men vandreren er typisk for romantikkens diktning og likeså fuglen og fuglesangen, så der ligger ingen avskjed. Det er i forholdet mellom vandreren og fuglen at avskjeden kommer til uttrykk. Det finner ikke sted noen romantisk forståelse eller enhet mellom vandreren og fuglen. Vandrerens tolkning av fuglens sang er feil, og hans tro på en samhørighet eller samforståelse med fuglen smadres brutalt. Fuglen synger ikke for vandreren, og han får nærmest beskjed om å passe sine egne saker. Romantikkens forestilling om skaperverkets enhet og harmoni smuldrer på et vis opp. Vi kan bare synes synd på vandringsmannen som vildrer rundt i sin villfarelse! Se ellers her.

Arnold Schönberg (1874-1951) var østerriker, men fikk i 1941 amerikansk statsborgerskap og endret da navnet til Schoenberg. I sine tidligste verker skrev han i en slags senromantisk stil, men ble så en av de første som eksperimenterte med atonal musikk, tolvtonestil og Sprechgesang. Liksom dikteren tar komponisten i denne sangen avskjed med det man til vanlig vil oppfatte som romantikk. Til Schönbergs mest kjente verk hører bl.a. Gurrelieder, Verklärte Nacht og Pierrot lunaire.

Es geht ein Wand’rer durch die Nacht /……/Det går en vandrer gjennom natten
Mit gutem Schritt; /………………………………../ med stødige skritt;
Und krummes Tal und lange Höhn – /……./ og (den) buktete dal og (de) lange høydedrag –
Er nimmt sie mit. /…………………………………/ han legger dem bak seg.
Die Nacht ist schön – /……………………………./ Natten er vakker –
Er schreitet zu und steht nicht still, /………/ han skrider videre og stanser ikke, 5)
Weiß nicht, wohin sein Weg noch will. /…/ vet ikke hvor hen hans vei vil føre ham.

Da singt ein Vogel durch die Nacht. /…………/ Der synger en fugl i natten.
«Ach Vogel, was hast du gemacht! /…………./ «Å, fugl, hva har du gjort!
Was hemmst du meinen Sinn und Fuß /……/ Hvorfor hemmer du min tanke og fot
Und gießest süßen Herz-Verdruß /………… ../ og fyller søt hjerte-sorg
In’s Ohr mir, daß ich stehen muß /……………/ inn i øret på meg, så at jeg må stå
Und lauschen muß – /………………………………../ og lytte –
Was lockst du mich mit Ton und Gruß?» /…/ hvorfor lokker du meg med sang og hilsen?»

Der gute Vogel schweigt und spricht: /………./ Den gode fuglen tier og sier:
«Nein, Wandrer, nein! Dich lock’ ich nicht /…/ «Nei, vandrer, nei! Deg lokker jeg ikke på
Mit dem Getön. /………………………………………../ med sangen.
Ein Weibchen lock’ ich von den Höhn – /……../ En hunfugl lokker jeg (ned) fra høydedragene –
Was geht’s dich an? /…………………………………../ hva angår det deg?
Allein ist mir die Nacht nicht schön -/…………./ (Når jeg er) alene, er for meg natten ikke vakker – 6)
Was geht’s dich an? Denn du sollst gehn /…/ Hva angår det deg? For du skal gå
Und nimmer, nimmer stille stehn! /…………../ og aldri, aldri stå stille!
Was stehst du noch? /………………………………./ Hvorfor står du (der) enda?
Was tat mein Flötenlied dir an, /………………./ Hva gjorde min fløytesang (mot) deg,
Du Wandersmann?»/…………………………………/ du vandringsmann?»

Der gute Vogel schwieg und sann: /…………/ Den gode fuglen tidde og tenkte (etter):
«Was tat mein Flötenlied ihm an? /…………/ «Hva gjorde min fløytesang (mot) ham?
Was steht er noch? /………………………………./ Hvorfor står han (der) ennå?
Der arme, arme Wandersmann!» /…………./ Den arme, arme vandringsmannen!»

5) stillstehen: stå stille eller stanse/stoppe
6) allein: alene – men også men

Die Sonne sinkt (Solen synker) – Tekst: Friedrich Nietzsche – Musikk: Paul Hindemith

Nietzsche har selv ikke skrevet noe om dette diktet. Det gir oss en naturskildring, en aftenstemning, som åpner for tolkninger og assosiasjoner. I først vers dominerer lyset, solen, lykken. I annet vers er vi nærmere natten og opplever halvlys (skumring), dugg, tårer og en siste rest av dagens glede. Kan vi anse 1. vers som beskrivelse av en fysisk solnedgang og 2. vers som beskrivelse av et menneskes livsaften? Se ellers henvisningen nedenfor, bl.a. side 30 her.

Den tyske komponisten Paul Hindemith (1895-1963) blir vanligvis omtalt som en av de store neoklassikerne i verdenssammenheng. Vi knytter ofte begrepene Gebrauchsmusik (bruksmusikk) og Neue Sachlichkeit (ny-saklighet) til navnet hans. Med Gebrauchsmusik betegnet han de av sine komposisjoner som var tenkt å ha en sosial eller politisk hensikt, og som ofte var laget for også å kunne spilles av amatører. Med Neue Sachlichkeit beskrives en musikk som ifølge ham selv skulle være ribbet for føleri og metafysisk såpekokeri. Til hans best kjente verker høre symfonien Mathis der Maler.

Tag meines Lebens! /……………………………./ Mitt livs dag!
Die Sonne sinkt. /…………………………………./ Solen synker.
Schon steht die glatte Flut vergüldet. /…/ Allerede ligger den rolige floden forgyllet.
Warm atmet der Fels: /……………….………/ Varmt ånder klippen:
schlief wohl zu Mittag das Glück /………./ Sov mon ved middagtidstid lykken (solen) 7)
auf ihm seinen Mittagsschlaf? /…………./ (her) på denne (klippen) sin middagssøvn?
In grünen Lichtern spielt Glück /…………./ I grønt lysskimmer sendes lykken (solstrålene) 8)
noch der braune Abgrund herauf. /……./ fortsatt tilbake (opp) fra den mørke avgrunnen. 9)

Tag meines Lebens! /……………………………….……/ Mitt livs dag!
Gen Abends gehts! /………………………………….…./ Mot aften går det!
Schon glüht dein Auge halb gebrochen, /………./Allerede gløder ditt øye halvt brustent, 10)
schon quillt deines Taues Tränengeträufel, /…/ allerede faller din duggs tåredrypp,
schon läuft still über weiße Meere /……………../ allerede løper/spredes stille over hvite hav
deine Liebe Purpur, /……………………………………./ din kjærlighets purpur,
deine letzte zögernde Seeligkeit. /………………../ din siste nølende salighet.

7) Glück (lykke) brukes trolig i dette verset i betydningen sol (Glück: es ist natürlich die Sonne gemeint, die den Fels erwärmt hat und deren Licht vom Meeresgrund reflektiert wird (se nett-henvisningen ovenfor)).
8) spielt: sendes (Jeg bruker passiv da det gir sammenfallende ordstilling. der Abgrund er Subj. Nom. – altså er Glück Obj. Akk.).
9) braune: sort/mørk se anm. 1) – Abgrund: avgrunn, her trolig havbunn.
10) dein Auge: øye som bilde på solen (solens øye) – gebrochen: briste (die Augen brachen ihm – om øyne som har mistet glansen sin i døden).

O Mensch! Gib Acht! (Å menneske! Pass på!) – Tekst: Friedrich Nietzsche – Musikk: Gustav Mahler.

Igjen et dikt med mange navn. Det opptrer også under tittelen O Mensch! gib Acht!, Das trunkene Lied og Zarathustras Rundgesang. Som den sistnevnte tittelen antyder, er diktet hentet fra boken Also sprach Zarathustra. Vi kommer til kapitlet Das Nachtwandler-Lied, hvor Zarathustra går ut i natten med sine følgesvenner, gjennomgår teksten med dem og til slutt sier: Syng meg nu selv denne sang hvis navn er «Nok en gang» og hvis mening er «I all evighet». Syng I høyere mennesker, syng Zarathustras rundsang! (Amund Hønningstads oversettelse – Fakkel-bok, 1962). Så følger sangen.

Diktet kan kanskje oppfattes å kretse om gamle filosofiske grunnspørsmål som det å være, å tenke, å tale, å forgå, om tiden og om viljen. Om dette og om slektskapet med Wagners Tristan og Isolde, se denne  henvisningen.

Ellers finnes nok den grundigste analysen av diktet her.

Gustav Mahler (1860-1911) ble av samtiden snarere anerkjent som en betydelig dirigent enn som en betydelig komponist. Nå er symfoniene og orkesterverkene kjernerepertoar i de fleste store symfoniorkestre over hele verden. Til hans viktigste verker hører de ni symfoniene, Das Lied von der Erde og Des Knaben Wunderhorn. Mahler bruker denne teksten som fjerdesats i sin tredje symfoni.
Vi kan merke oss at i hans tidlige disposisjon for tredjesymfonien har denne satsen angivelsen: Was mir der Mensch erzählt (Hva mennesket forteller meg). Det er påfallende at Mahler i sitt partitur bruker en tegnsetting som jeg ikke har sett i noen andre utgaver av dette diktet. Nedenfor følger jeg for kuriositetens skyld Mahlers skrivemåte. Angående hans tonesetting av diktet kan henvises til en grundig gjennomgang her.

O Mensch! Gib Acht! /………………………/ Å menneske! Pass på!
Was spricht die tiefe Mitternacht? /…/ Hva sier den dype midnatt?
«Ich schlief! Ich schlief! /………………… / «Jeg sov! Jeg sov!
Aus tiefem Traum bin ich erwacht! /…/ Av (en) dyp drøm er jeg våknet!
Die Welt ist tief! /……………………………../ Verden er dyp!
und tiefer, als der Tag gedacht! /………../ og dypere enn dagen har trodd! 11)
Tief ist ihr Weh! /…………………………..…../ Dyp er dens (verdens) ve!
Lust tiefer noch als Herzeleid! /…………../ Lyst (er) enda dypere enn hjertesorg!
Weh spricht: Vergeh! /………………………../ Ve sier: Forgå!
Doch alle Lust will Ewigkeit! /……………./ Men all lyst vil (ha) evighet!
will tiefe, tiefe Ewigkeit!» /…………………/ Vil (ha) dyp, dyp evighet!»

11) gedacht: perf.part av gedenken eller denken (als der Tag gedacht hat).