REUTERS/Kimberly White

I et høringsnotat som ble sendt ut mandag 15. juli foreslås det å ta fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse i Norge. Fristen for høringen er 15. oktober.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en rekke endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og statsborgerloven, samt endringer i politiregisterforskriften og statsborgerforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

Forslagene følger opp Prop. 90 L (2015-2016) Innstramninger II, og innebærer for det første at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse. Videre foreslås det blant annet at fingeravtrykk som hovedregel tas allerede ved utenriksstasjonen når en søknad fremmes fra utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstyper skal lagres vesentlig lenger enn i dag.

NTB skriver:

I dag tas det ansiktsfoto og fingeravtrykk av alle som søker asyl. Når det gjelder utlendinger som søker oppholdstillatelse på annet grunnlag, tas det ansiktsfoto i alle saker, men det er bare i tilfeller hvor det søkes oppholdstillatelse som familiemedlem til en utlending som har søkt asyl, at det tas fingeravtrykk, opplyser regjeringen i høringsnotatet.

Alle kan svare på denne høringen. Regjeringen opplyser følgende: Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2662829

I høringsforslaget om å vise ørene på passbildet, så ble det lansert en stor muslimsk kampanje.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!